Elena Valionienė gins daktaro disertaciją „Jūrų transporto sektoriaus patrauklumo vertinimas teorinio jūrų uosto valdymo modelio pagrindu“ - MRU
Kalendorius

Gruodžio 18
Elena Valionienė gins daktaro disertaciją „Jūrų transporto sektoriaus patrauklumo vertinimas teorinio jūrų uosto valdymo modelio pagrindu“
18 d. 13:00 val., 18 d. 15:00 val.
"Zoom" platforma

2020 m. gruodžio 18 d. 13 val. Elena Valionienė (Viešojo administravimo institutas) gins daktaro disertaciją „Jūrų transporto sektoriaus patrauklumo vertinimas teorinio jūrų uosto valdymo modelio pagrindu“ (vadyba, S 003). Gynimas vyks nuotoliniu būdu "Microsoft Teams" programoje: https://bit.ly/disertacijosgynimas_Valioniene (prašome jungiantis nurodyti savo vardą ir pavardę).

JŪRŲ TRANSPORTO SEKTORIAUS PATRAUKLUMO VERTINIMAS TEORINIO JŪRŲ UOSTO VALDYMO MODELIO PAGRINDU

Valstybinio jūrų uosto valdymas globalizacijos kontekste transformuojasi ir pasipildo logistinio jungiamumo užtikrinimo funkcionalumu, kuris valstybinio jūrų uosto valdymo kontekste sudaro prielaidas valstybinio jūrų uosto valdymą vertinti per poveikio jūrų transporto sektoriaus patrauklumui prizmę, nes logistinio jungiamumo dimensija leidžia konstruoti jūrų uosto valdymo poveikio transporto patrauklumo formavimo regione vertinimo metodiką. Dėl šių prielaidų disertacijoje sprendžiami tokie pagrindiniai probleminiai klausimai: kokios yra teorinės jūrų uosto valdymo prielaidos ir kuris jūrų uosto valdymo modelis yra veiksmingas formuojant jūrų transporto sektoriaus patrauklumą bei kaip gali būti vertinamas jūrų transporto sektoriaus patrauklumas jūrų uosto valdymo teorinio modelio pagrindu. Remiantis disertacinio tyrimo rezultatais buvo nustatyta, kad jūrų uosto valdymo modelis neturi tiesioginio poveikio jūrų transporto sektoriaus patrauklumui, tačiau sudaro prielaidas jūrų uosto direkcijai, kaip jūrų uosto valdymo institucijai, galimybes plėtoti ir įgyvendinti konkretų veiklos modelį, kuris ir turi ženklią įtaką formuojant jūrų transporto sektoriaus patrauklumą, o pasiūlyta metodika, sudaro galimybes įvertinti patrauklumo indeksą bei pagal kiekvieną kriterijų vizualiai ir aiškiai atvaizduoti kiekvieno iš tiriamų jūrų uostų patrauklumo poziciją, bei išskirti stipriąsias ir tobulintinas jūrų uosto valdymo sritis.

ASSESSMENT OF THE MARITIME TRANSPORT SECTOR ATTRACTIVENESS ON THE BASIS OF THEORETICAL SEAPORT GOVERNANCE MODEL

The governance of the state seaport is transforming in the context of globalization by the functionality of assurance of the logistical connectivity, which in the context of state seaport governance relations within the attractiveness of the maritime transport sector, as the dimension of logistical connectivity allows to construct a methodology for the evaluation of the impact of seaport governance on the increasing maritime transport sector attractiveness. Due to these assumptions, the dissertation addresses the following main problematic issues: what are the theoretical assumptions of seaport governance and which seaport governance model is effective in shaping the attractiveness of the maritime transport sector and how the attractiveness of the maritime transport sector could be assessed based on the seaport governance theoretical model. The results of the research found out that the seaport governance model does not have a direct impact on the attractiveness of the maritime transport, but provides the port authority as a port management authority to develop and implement specific activities’ model which has a significant impact on the attractiveness of the maritime transport sector, while the proposed methodology makes it possible to assess the attractiveness index and to visually and clearly display the attractiveness position of each of the surveyed seaports according to each criterion, as well as to identify areas of strength and improvement of seaport governance.

 
 


Galerija