Eglė Jakunskienė gins disertaciją ,,Verslo socialinės atsakomybės poveikio valstybės ekonominei gerovei modelis" - MRU
Kalendorius

Spalio 23
Eglė Jakunskienė gins disertaciją ,,Verslo socialinės atsakomybės poveikio valstybės ekonominei gerovei modelis”
23 d. 09:00 val., 23 d. 12:00 val.
I-414 aud.

2023 m. spalio 23 d. 9 val. Eglė Jakunskienė (Verslo ir ekonomikos institutas) gins ekonomikos mokslo krypties (S 004) daktaro disertaciją „Verslo socialinės atsakomybės poveikio valstybės ekonominei gerovei modelis“. Gynimas vyks I-414 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinė vadovė:
Prof. dr. Eglė Kazlauskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).

Mokslinis konsultantas:
Prof. dr. Mindaugas Butkus (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).

Gynimo taryba:
Pirmininkė - prof. dr. Daiva Jurevičienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).
Nariai:
Doc. dr. Ilona Bartuševičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004);
Prof. dr. hab. Andrzej Buszko (Varmijos Mozūrų universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004);
Prof. dr. Aušra Pažėraitė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004);
Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).

Nors verslo socialinė atsakomybė sulaukia didelio tyrėjų susidomėjimo, jos poveikis valstybės ekonominei gerovei nėra pilnai ištirtas. Mokslinė problema – kokiais verslo socialinę atsakomybę apibūdinančiais kintamaisiais ir juos nusakančiais rodikliais galima pagrįsti ir nustatyti verslo socialinės atsakomybės poveikį valstybės ekonominei gerovei. Pirmoje darbo dalyje pristatomos socialinės atsakomybės teorijos, plėtojama verslo socialinės atsakomybės koncepcija, apžvelgiama interesų grupių įtrauktis, lyginami skirtingi šio reiškinio modeliai, leidžiantys apibrėžti socialinės atsakomybės aprėptį. Taip pat šioje dalyje pateikiamos ekonominės gerovės interpretacijos pagal jas grindžiančias teorijas, plėtojama šio reiškinio koncepcija. Atsižvelgiant į valstybės ekonominės gerovės ir gerovės valstybės tarpusavio ryšius, apžvelgiamos gerovės valstybės teorinės interpretacijos, šio reiškinio modeliai, siekiant nustatyti gerovės valstybę apibūdinančias dalis. Taip pat apibrėžiamas verslo ir kitų subjektų vaidmuo valstybės ekonominei gerovei ir visuomenei, nustatomos verslo socialinės atsakomybės ir valstybės ekonominės gerovės sąsajos, įvertinant šia kryptimi atliktus mokslinius tyrinėjimus. Antroje darbo dalyje pagrindžiama verslo socialinės atsakomybės poveikio valstybės ekonominei gerovei vertinimo metodologija, kuria vėliau remiamasi empirinėje dalyje. Ji pradedama tyrimo prielaidų pateikimu, modelio kūrimo etapų išskyrimu ir sudaromo modelio principų atskleidimu. Šioje dalyje atliekama vertinime naudojamų kintamųjų atranka, sudaromas teorinis modelis, pristatomi trys empiriniai modeliai, leidžiantys atlikti šių kompleksinių reiškinių tarpusavio vertinimą. Skyrius užbaigiamas teorinio modelio realizavimo apribojimų atskleidimu, hipotezių ir joms tikrinti taikytų metodų pristatymu. Trečioje darbo dalyje atliekama verslo socialinės atsakomybės rodiklių lyginamoji analizė ir šio reiškinio poveikio valstybės ekonominei gerovei Europos Sąjungos šalyse empirinis tyrimas. Jis remiasi į verslo socialinės atsakomybės poveikio atskiriems valstybės ekonominę gerovę apibūdinantiems kintamiesiems – ekonomikos augimui, nedarbo lygiui ir pajamų nelygybei – analize.

Susipažinti su disertacija