Anna Kislovska gins disertaciją ,,Evaluation of Global Business Services Centers Impact on Macroeconomic Indicators in Central and Eastern Europe Countries" - MRU
Kalendorius

Birželio 21
Anna Kislovska gins disertaciją ,,Evaluation of Global Business Services Centers Impact on Macroeconomic Indicators in Central and Eastern Europe Countries“
21 d. 10:00 val., 21 d. 13:00 val.
II-230 aud.

2022 m. birželio 21 d. 10 val. Anna Kislovska (Verslo ir ekonomikos institutas) gins ekonomikos mokslo krypties (S 004) daktaro disertaciją „Evaluation of Global Business Services Centers Impact on Macroeconomic Indicators in Central and Eastern Europe Countries“ (liet. k. ,,Globalių verslo paslaugų centrų poveikio Rytų ir Centrinės Europos šalių makroekonominiams rodikliams vertinimas"). Gynimas vyks II-230 aud., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius.

Mokslinė vadovė:
prof. dr. Rima Tamošiūnienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004).

Gynimo taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika S 004).
Nariai:
doc. dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004);
doc. dr. Žaneta Karazijienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004);
prof. dr. Ričardas Krikštolaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, matematika, N 001);
prof. dr. Filippo Reganati (Romos La Sapienza universitetas, Italijos Respublika, socialiniai mokslai, ekonomika, S 004).

Disertaciniu tyrimu siekiama išspręsti problemą: kokį poveikį makroekonominiams rodikliams turi globalių verslo paslaugų centrai (GVPC) ir kaip šį poveikį įvertinti. Disertacijoje nagrinėjami pasaulio ekonomikos struktūros pokyčiai paskatinti GVPC – paslaugų sektoriaus tiesioginių užsienio investicijų segmento – plėtros. Įvertinus tai, kad GVPC reiškinys yra plačiai žinomas verslo bendruomenėje, bet nėra plačiai ištirtas mokslo bendruomenėje, disertacija prisideda prie GVPC reiškinio ištyrimo lygmens ekonomikos mokslų kontekste didinimo. Disertacijoje atliekamas teorinis GVPC kaip ekonominio reiškinio pagrindimas, pristatoma GVPC koncepcija, atliekama GVPC apimties ir ekonominės vertės augimo analizė, identifikuojami GVPC paveikiamų makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšiai, išreikšti multiplikatyviniu efektu. GVPC makroekonominių išdavų išmatuojamumo ir su juo susiję ribotumai išsprendžiami pateikiant GVPC poveikio makroekonominiams rodikliams Centrinės ir Rytų Europos šalyse vertinimo modelį, įvertinantį multiplikatyvinius efektus ir panelinių duomenų analizę. Disertacijos tyrimo rezultatai rodo, kad iš septynių išanalizuotų makroekonominių rodiklių grupių GVPC didžiausią poveikį daro darbo rinkos rodikliams, o multiplikatyvinis šių rodiklių vertinimas ir panelinė duomenų analizė leidžia tiksliau šį poveikį įvertinti.

The scientific problem of the dissertation: what is the Global Business Services Centers (GBSCs) impact on macroeconomic indicators and how to evaluate this impact. The dissertation analyzes changes in the global economy structure driven by the development of foreign direct investment segment – GBSCs. In the light of the fact that GBSCs phenomenon is well known in business community, but is novel in scientific community, dissertation increases scientific exploration level of it. GBSCs as economic phenomenon theoretical reasoning is performed, conceptual framework of GBSCs is presented, increase in GBSCs value and scope is analyzed, interconnectedness between GBSCs and macroeconomic indicators multiplier effect is revealed in the dissertation. GBSCs macroeconomic outcomes evaluation model in Central and Eastern Europe countries incorporating multiplier effects and panel data analysis is presented as a solution for the GBSCs limited measurability and limitations related to it. The results of the dissertation show that labor market indicators are the mostly impacted macroeconomic indicators and multiplier effect evaluation together with panel data analysis enable to reveal more accurate GBSCs impact manifestation.

Susipažinti su disertacija