Pakartotinis aukcionas - Kalvarijos g. 31, Kaunas - MRU

Pakartotinis aukcionas – Kalvarijos g. 31, Kaunas

PASKELBTAS PARDUODAMO NEKILNOJAMOJO TURTO PAKARTOTINIS VIEŠAS ELEKTRONINIS AUKCIONAS NR. 263684

Aukciono organizatoriaus pavadinimas, kodas ir buveinė: Mykolo Romerio universitetas, juridinio asmens kodas 111951726; adresas: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Vykdant Aukcioną ir parduodant Turtą bus vadovaujamasi Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2023-01-26 įsakymu Nr. 1I-25 patvirtintu „Mykolo Romerio universiteto organizuojamų elektroninių aukcionų, kuriuose parduodamas nuosavybės teise valdomas nekilnojamas turtas, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), Nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygomis (toliau – pakartotinio viešo aukciono sąlygos) ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Informacija apie Aukcione planuojamą parduoti nekilnojamąjį turtą: Nekilnojamasis turtas, esantis adresu Kalvarijos g. 31, Kaunas:

  1. Pastatas – Gyvenamasis namas (unikalus daikto numeris: 1996-5007-3016, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai).

Turtas yra parduodamas esamos būklės. Turtas yra žemės sklype, unikalus Nr. 4400-3115-7454, turinčiame 0.0400 ha bendro ploto, iš kurio užstatyta teritorija – 0.0400 ha, nuosavybės teise priklausančiame Lietuvos Respublikai ir valstybinės žemės patikėjimo teise valdomame Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 188704927. Žemės sklypo nuosavybės ar valdymo teisė kartu su Turtu nėra perleidžiama. Teisių į Žemės sklypą įgijimo riziką prisiima Aukciono laimėtojas. Daugiau informacijos apie įregistruotas Žemės sklypo žymas nurodyta nekilnojamojo turto viešo aukciono Sąlygose (pakartotinio viešo aukciono sąlygos).

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).

Kainos didinimo intervalas – 500 Eur (penki šimtai eurų).

Dalyvio registravimo mokestis – 200 Eur (du šimtai eurų).

Dalyvio garantinis įnašas – 2000 Eur (du tūkstančiai eurų).

Aukciono organizatoriaus sąskaitos, į kurią turi būti sumokamas Dalyvio garantinis įnašas, Dalyvio registravimo mokestis ir atsiskaitoma už parduotą Turtą, numeris: LT 757300010160556307.

Aukciono dalyvių registravimo į Aukcioną pradžia: 2024-05-21 00:00 val.

Aukciono dalyvių registravimo į Aukcioną pabaiga: 2024-05-27 23:59 val.

Registracija į Aukcioną Nr. 263684:

– Asmens registracija į Aukcioną vykdoma asmeniui prisijungiant svetainėje www.evarzytynes.lt ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.

– Fizinis asmuo gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas, pateikdamas savo atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją. 

– Juridinis asmuo Aukcione gali dalyvauti per atstovą – juridinio asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti, pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu arba registracijos metu specialiojoje interneto svetainėje, pateikdamas atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją.

– Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys, registruodamiesi į Aukcioną, pateikia Dalyvio registravimo mokestį ir Dalyvio garantinio įnašo sumokėjimą patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas. 

– Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, registruodamiesi į Aukcioną, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję Aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka: 

  1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją; 
  2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją; 
  3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo Aukcione ir Turto įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopija; 
  4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas; 
  5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, jeigu Aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
  6. kitus Aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Išsamiau apie registracijos į Aukcioną tvarką – Mykolo Romerio universiteto organizuojamų elektroninių aukcionų, kuriuose parduodamas nuosavybės teise valdomas nekilnojamas turtas, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo III skyriuje (Aprašas)”

Aukciono pradžia: 2024-06-04 09:00 val.

Aukciono pabaiga: 2024-06-05 13:59 val.

Minimalus privalomas Aukciono dalyvių skaičius: netaikomas.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą: Marius Brežinskas, Mykolo Romerio universiteto Infrastruktūros plėtros centro vadovas; adresas Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius; tel.: +370 659 82341; el. p.: ipc@mruni.eu.

Parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros vieta, data, laikas ir sąlygos: Parduodamo turto apžiūra vyks 2024-05-08 – 2024-05-09 nuo 09:00 val. iki 16:00 val. Apžiūros laikas derinamas iš anksto el. p. ipc@mruni.eu.   

Atsiskaitymo už Aukcione nupirktą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka, taip pat kitos įsipareigojimų užtikrinimo priemonės nurodytos:

Mykolo Romerio universiteto organizuojamų elektroninių aukcionų, kuriuose parduodamas nuosavybės teise valdomas nekilnojamas turtas, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas (Aprašas)

Turto pirkimo–pardavimo sutartis (1 variantas, be kredito, su atsiskaitymu iki sutarties pasirašymo)

Turto pirkimo–pardavimo sutartis (2 variantas, be kredito, su atsiskaitymu po sutarties pasirašymo)

Turto pirkimo–pardavimo sutartis (3 variantas, su kreditu)

Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas

Informacija atnaujinta 2024-04-16