Asmenims su spec. poreikiais | MRU

Asmenims su specialiaisiais poreikiais

Mykolo Romerio universitetas sudaro sąlygas studijuoti visiems, kurie nori studijuoti ir siekti žinių. Universitetas prisideda prie studijų prieinamumo didinimo specialiųjų poreikių turintiems asmenims, kuria palankias studijų sąlygas.

MRU yra socialiai atsakinga institucija, kurioje didelis dėmesys skiriamas tinkamoms studijų̨ sąlygoms užtikrinti. Universitetas rūpinasi kiekvienu studentu, ypatingas dėmesys skiriamas jų specialiųjų poreikių nustatymui ir studijų proceso individualizavimui bei aplinkos gerinimui. Specialiųjų poreikių nustatymo apklausos anketą galima užpildyti čia.

Pasitelkiant universitete veikiančios Psichologinės tarnybos veiklą gerinama psichinė studentų ir darbuotojų sveikata ir savijauta, teikiamos konsultacijos.

 

Studijų organizavimas. Studijų aplinka

Akademinių reikalų centras rūpinasi individualizuotų studijų organizavimu, atsižvelgiant į studentų, turinčių specialiųjų poreikių pateiktą Universitetui informaciją ir išreikštą konkretų asmeninį poreikį.

Universiteto bendrųjų patalpų pritaikymas

Universiteto centriniai rūmai yra puikiai pritaikyti asmenims su specialiaisiais poreikiais – prie pat Universiteto įrengtos parkavimo vietos automobiliams statyti. Įėjimuose į Universitetą įrengti pandusai, automatiškai atsidarančios tinkamo pločio įėjimo durys. Į pastatą judantis neįgaliojo vežimėliu gali įvažiuoti savarankiškai, be kitų pagalbos. Centrinių rūmų ir jungiamajame korpuse įrengti keltuvai. Keturių aukštų pastate judėjimui tarp aukštų yra liftas. Nėra jokių kliūčių judėti Universiteto viduje – auditorijos, konferencijų salės, bibliotekų skaityklos, tualetai (pritaikyti neįgaliųjų poreikiams pastato antrame, trečiame ir ketvirtame aukštuose) ir kitos svarbios studijuojantiems vietos judantiems neįgaliojo vežimėliu, pasiekiamos savarankiškai.

Biblioteka

Asmenims su specialiais poreikiais puikiai įrengta ir pritaikyta MRU biblioteka – joje įrengti keltuvai, kurie padeda sėdintiems vėžimėlyje lengvai pakliūti į skaityklas ir kitas bibliotekos patalpas. Naudojant kompensacinę techniką asmenims su specialiais poreikiais bibliotekos cokoliniame aukšte įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos. Silpnaregiams skirtose darbo vietose skaitymui galima naudoti stacionarią elektroninę vaizdo didinimo priemonę „TOPAZ XL XD 24“, turinčią dirbtinį apšvietimą ir vaizdo kamerą, kurios pagalba tekstą ekrane galima išdidinti iki reikiamo dydžio, pasirinkti tinkamą spalvų derinį ir nusistatyti reikiamą kontrastą. Šis aparatas skaitomą tekstą didina nuo 2 iki 50 kartų.

Paslaugų, skirtų žmonėms, negalintiems skaityti įprasto formato teksto, prieinamumas didinamas dalyvaujant Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) koordinuojamame projekte „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“. Organizuojamas informacinis asmenų, turinčių specialiuosius poreikius, aptarnavimas, aprūpinama savišvietai ir studijoms reikalingais leidiniais.

Universiteto bibliotekos Didžiojoje skaitykloje (I-04 kab.) įrengtos 6 darbo vietos (iš jų 2 – kompiuterizuotos) regos ir judėjimo negalią turintiems naudotojams:

 • specializuota ergonomiška kėdė su rankų atramų aukščio, vertikalaus pasvyrimo, atramos pasvyrimo kampo reguliavimu;
 • specializuotas reguliuojamo aukščio stalas;
 • 3 specializuoti pristumiami reguliuojamo aukščio ir kampo stalai;
 • Brailio rašto spausdintuvas BRAILLE EMBOSSER EVEREST-D V4 su akustine spinta;
 • TOPAZ XL XD 24 stacionari elektroninė vaizdo didinimo priemonė, ekrane atvaizduojanti padidintą rašytinį ar spausdintą tekstą.

Darbo vietose įdiegta:

 • JAWS 14 for Windows – programinė įranga, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriumi, kuris paverčia tekstą garsu;
 • Win Taker Voice 1.6 – programa, kompiuterio ekrane esančią informaciją naudotojui perduodanti garsu lietuvių kalba;
 • SuperNova Magnifier 13.03 – programa, skirta išdidinti visą kompiuterio ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalį
 • Taip pat skaitytojai gali naudotis elektroniniu Brailio rašto įtaisu E-SYS 1.04.

Finansinė parama

PARAMOS STUDENTAMS, TURINTIEMS NEGALIĄ, RŪŠYS IR SĄLYGOS. Atmintinė

TIKSLINĖS IŠMOKOS

Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti tikslines išmokas su studijomis susijusioms išlaidoms padengti. Išmokos skiriamos atitinkamoje studijų pakopoje pirmą kartą studijuojantiems studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis ir kurie neturi akademinių skolų ar aukštosios mokyklos skirtų nuobaudų.

NEĮGALIŲJŲ STUDENTŲ RĖMIMAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. Finansinė pagalba teikiama neįgaliems studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

  1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2022 m. sausio 1 d. 107,55 Eur);
  2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 BSI dydžio per semestrą – nuo 2022 m. sausio 1 d. 134,40 Eur).

Neįgalus studentas, norintis gauti finansinės pagalbos priemones, einamųjų metų rugsėjo 1–10 d. arba po negalios nustatymo prašymą ir kitus būtinus dokumentus pateikia MRU fakultetui, kuriame studijuoja

Prašymo forma

Daugiau informacijos čia

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO SOCIALINĖ STIPENDIJA

Valstybės studijų fondo socialinę stipendiją (273,00 Eur per mėnesį) gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, kurie turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.

Paraiškų priėmimo terminai: pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d., rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d.

Kiekvieną semestrą prašymas yra pateikiamas internetu, prisijungus prie fondo informacinės sistemos „Parama“ ir užpildžius prašymą „Socialinė stipendija“.

Tel. pasiteiravimui +370 615 17312, daugiau informacijos čia

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO TIKSLINĖ IŠMOKA

Tikslinę išmoką (168,00 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja.

Tikslines išmokas gali gauti visų aukštųjų mokyklų studentai. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Prašymai priimami: pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d., rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. Studentai, nespėję pateikti prašymų, paraišką gali teikti kiekvieną einamąjį mėnesį 1–16 dienomis.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, prisijungę prie informacinės sistemos „Parama“ ir užpildę formą „Tikslinė išmoka“.

Tel. pasiteiravimui +370 615 17312, daugiau informacijos čia

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO PAPILDOMOS DOTACIJOS

Papildoma finansinė parama atrinktiems studentams vykti į Erasmus+ studijas ar praktiką užsienyje.

Studentai, dalyvavę konkurse ir atrinkti vykti į Erasmus+ studijas ar praktiką užsienyje turi galimybę gauti papildomą finansavimą, kuris padengs patiriamas išlaidas, susijusias su negalia ar individualiais poreikiais Erasmus+ praktikos ar studijų užsienyje metu.

Papildomos dotacijos skyrimas:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t.y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildoma dotacija, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Paraiškoje turi būti nurodytos priemonių ir (arba) paslaugų kainos mobilumo projekto vizito šalyje;
 • programos dalyvio lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Paraiška papildomai paramai teikiama Švietimo mainų paramos fondui ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki išvykimo.

Jeigu studentui yra skirta papildoma dotacija, tai Erasmus+ judumo pabaigoje (per 30 dienų) studentas privalo pateikti išlaidų ataskaitą su pagrindžiančiais dokumentais. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai: faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos-faktūros, nurodant sąskaitą-faktūrą išrašiusios įstaigos pavadinimą ir adresą, bei sąskaitos-faktūros sumą, valiutą ir datą.

Tel. pasiteiravimui +370 685 74067 (ŠMPF kontaktas), daugiau informacijos čia

El. paštas pasiteiravimui erasmus@mruni.eu (MRU kontaktas išvykstantiems pagal Erasmus+ programą)

Informacija atnaujinta 2022-04-19

Naudingos nuorodos

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos aklųjų biblioteka

ELVIS – tai Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema, skirta centralizuotai teikti skaitytojams garsinius ir kitus skaitmeninio formato leidinius, t. y. garsinės knygos ir žurnalai, DAISY knygos, tekstiniai dokumentai. Sistema gali naudotis regos neįgalieji ir kiti asmenys, kuriems dėl turimos negalios yra neprieinami įprastų formatų leidiniai.

Ataskaitos
Kontaktai

Anželika Vėžienė
Socialinių reikalų skyriaus projektų vadovė
C-IV-210 kab.
Tel. +370 61391746
El. paštas anzelika.veziene@mruni.eu

 

Informacija apie finansinius klausimus:
Kazė Vaškelytė
Finansų tarnybos buhalterė
C-V-028 kab.
Tel. +370 5 271 4577
El. paštas kvaskelyte@mruni.eu