Akademikas Pranas Kūris - MRU

Akademikas Pranas Kūris

2001 m. vasario 12 d. Lietuvos teisės universiteto senato nutarimu Nr. 53 už didelį indėlį atkuriant Lietuvos valstybingumą, puoselėjant Lietuvos valstybės teisėkūrą, kuriant Lietuvos įvaizdį Europoje ir pasaulyje, už nuoširdų rūpinimąsi žmogaus teisėmis ir jaunosios teisininkų kartos ugdymu akademikui prof. Pranui Kūriui suteiktas Lietuvos teisės universiteto garbės daktaro vardas.

Pranas Kūris gimė 1938 m. Šeduvoje. 1956–1961 m. Vilniaus universitete studijavo teisę. Su pagyrimu baigęs Teisės fakultetą liko jame dėstyti. 1963 m. spalio mėnesį įstojo į Maskvos Lomonosovo universiteto aspirantūrą ir 1965 m. balandžio mėnesį apgynė teisės mokslų kandidato disertaciją „Laisvojo miesto statusas tarptautinėje teisėje”. Grįžęs į Vilnių dėstė Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 1967 m. spalio – 1968 m. rugpjūčio mėn. stažavosi Paryžiaus universitete, 1970 m. liepos – rugsėjo mėn. – Hagos tarptautinės teisės akademijoje. 1973 m. Maskvos universitete apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją „Valstybių atsakomybė ir jos pagrindas šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje”. 1969–1971 m. ir 1974–1977 m. buvo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas, nuo 1975 m. – profesorius. 1977–1991 m. būdamas teisingumo ministru Teisės fakultete ėjo profesoriaus pareigas, skaitė tarptautinės teisės kursą, vadovavo diplominiams darbams ir kandidatinėms disertacijoms. 1990 m. Vilniaus universiteto senato siūlymu buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu, o 1996 m. – Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu.

Pagrindinė prof. Pr. Kūrio mokslinių tyrimų sritis – tarptautinė teisė. Svarbiausiuose jo moksliniuose darbuose tiriama valstybių atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimus. Šia tematika jis yra paskelbęs daugiau kaip 60 darbų, iš kurių didžiausio pripažinimo sulaukė rusų kalba išleista monografija „Tarptautinės teisės pažeidimai ir valstybės atsakomybė”. Jos išvadomis naudojosi Jungtinių Tautų tarptautinės teisės komisija (specialusis pranešėjas prof. R. Ago), rengdama tarptautinės konvencijos dėl valstybių atsakomybės projektą. Šiuose Pr. Kūrio darbuose atskleistas šiuolaikinis tarptautinės teisinės valstybių atsakomybės turinys, jos pobūdis ir funkcijos, nuodugniai ištirti klausimai, susiję su tarptautinės teisės pažeidimu kaip atsakomybės pagrindu: pažeidimo sudėties elementai, pažeidimų klasifikavimas, „piktnaudžiavimo teise” problema ir kt. Iš viso tarptautinės teisės tematika prof. Pr. Kūris yra paskelbęs daugiau kaip 100 darbų lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, anglų ir kitomis kalbomis, tarp jų – 6 knygas. Propaguodamas teisės žinias jis paskelbė apie 200 straipsnių enciklopedijose ir periodikoje.

Svarbią vietą prof. Pr. Kūrio tyrinėjimuose užima Lietuvos įstatymų tobulinimo, teisės sistemos reformos klausimai. Jis vadovavo komisijoms ir darbo grupėms, ruošusioms įstatymų projektus, buvo šių grupių – Konstitucijos, Pilietybės, Referendumo, Tarptautinių sutarčių, Diplomatinės tarnybos ir kt. – narys, dažnai kaip ekspertas teikė išvadas dėl įstatymų projektų.

Prof. Pr. Kūris redagavo svarbiausių tarptautinių teisės dokumentų vertimus į lietuvių kalbą: 1981 m. buvo išleisti Suvienytųjų Nacijų Organizacijos įstatai ir Tarptautinio teismo statutas (leidimas pakartotas 1994 m.); 1989 m. – „Žmogaus teisių apsauga. Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai”; 1997 m. – V. Bergerio knyga „Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija”.

Prof. Pr. Kūris yra skaitęs mokslinius pranešimus įvairiose tarptautinėse konferencijose Paryžiuje, Londone, Delyje, Karakase, Jeruzalėje, Maskvoje, Briuselyje, Liuvene, Hagoje, Ruane ir kt.

Prof. Pr. Kūris vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Teisės problemų koordinavimo tarybai. 1995 m. gruodžio mėn. Lietuvos mokslų akademijos Visuotinio susirinkimo sesijoje skaitė pagrindinį pranešimą apie teisės sistemos reformą Lietuvoje. Buvo doktorantūros komitetų narys, dalyvavo habilitacijos komitetų darbe.

1990–1991 m. buvo Lietuvos valstybinės delegacijos derybų su TSRS narys, rengė derybų dokumentų projektus. 1992–1994 m. prof. Pr. Kūris dirbo Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Belgijai, Olandijai ir Liuksemburgui, jam suteiktas Lietuvos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas, dalyvavo daugelyje tarptautinių forumų Briuselyje, kur informavo apie Lietuvos ekonominę ir politinę padėtį, teisinę sistemą ir užsienio politiką. Nuo 1994 m. balandžio yra Europos Žmogaus Teisių Teismo (Strasbūre) teisėjas. Dalyvavo sprendžiant apie 500 tarptautinių bylų, buvo daugelio sprendimų redakcinių komitetų narys. Nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1998 m. spalio buvo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Kaip Teisėjų senato pirmininkas dalyvavo rengiant įstatymų paaiškinimus, padedančius kurti vienodą teismų praktiką.

Prof. Pr. Kūrio mokslinė pedagoginė veikla bei veikla valstybės institucijose buvo naudinga sudarant Lietuvos Respublikos diplomatinį korpusą. Daugelis jo buvusių studentų buvo paskirti ambasadoriais, ėjo kitas atsakingas pareigas Lietuvos Respublikos valstybės tarnyboje.

Prof. Pr. Kūris apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ir Norvegijos Karalystės Didžiojo Kryžiaus ordinais.