Teisė ir korupcijos prevencijos veikla - MRU

Teisė ir korupcijos prevencijos veikla

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX017
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2023 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Teisės ir korupcijos prevencijos studijos, skirtos rengti aukštos kvalifikacijos  teisės specialistus, turinčius teisės krypties bei korupcijos prevencijos (atsparumo korupcijai)  žinių apie atsparią korupcijai aplinkos kūrimą, korupcijos prevencijos programų kūrimą ir įgyvendinimą, korupcijos rizikos vertinimą, interesų konfliktų ir atskirų korupcijos prevencijos priemonių valdymą viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose ir gebančius praktikoje veiksmingai taikyti teorines žinias, atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas, naudotis naujausiomis technologijomis, atrinkti, sisteminti, analizuoti ir vertinti informaciją, kurti korupcijai atsparią aplinką viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali dirbti įvairaus lygio antikorupcinės atitikties specialistais, t. y. valstybės tarnautojais, atitikties (imuniteto) pareigūnais ar darbuotojais pagal darbo sutartį visose valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir savivaldybių institucijose, VVĮ ir SVĮ bei kitose viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose, taip pat būti specializuotų padalinių vadovai.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

20

Privalomieji dalykai

20

Teisės sociologija ir mokslo metodologija

8

Atsparios antikorupcinės aplinkos formavimo teorija ir praktika

6

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

6

2 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Tarptautinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas

6

Strateginis valdymas ir lyderystė teisėsaugos institucijose

8

Korupcijos rizikų valdymo reguliavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

2

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kvalifikavimas ir įrodinėjimas

6

Antikorupcinė vadybos sistema ir dokumentavimas

6

Korupcijos prevencija atskiruose sektoriuose

8

Magistro baigiamasis darbas

2

4 SEMESTRAS

26

Privalomieji dalykai

26

Magistro baigiamasis darbas

26

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas planuoti, organizuoti ir valdyti antikorupcinę veiklą ir (ar) atskirus šios veiklos segmentus, identifikuoti ir įvertinti galimas organizacines, vadybines, technines problemas ir numatyti tikslinius sprendimo būdus, orientuotus į atsparumo korupcijai didinimą;
 • Gebėjimas įsitraukti į veiklą, veikti individualiai ir grupėje, aktyviai nagrinėti teisėsaugos veiklai aktualią informaciją, savarankiškai ir komandose spręsti korupcijos prevencijos ir kitas saugumo problemas ir atitinkamai prisiimti atsakomybę;
 • Gebėjimas stebėti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines korupcijos prevencijos aktualijas, įgyvendinamų atsparumo korupcijai priemonių pokyčius, orientuojantis į atsparumo korupcijai didinimą užtikrinant visuomenės lūkesčius;
 • Gebėjimas formuoti tinkamą santykių su kitais asmenimis kūrimą, rūpestingai, etiškai ir konstruktyviai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis ir korektiškai valdyti iškylančias sudėtingas situacijas;
 • Gebėjimas etiškai bendrauti su visų socialinių grupių atstovais, tinkamai veikti tarpkultūrinėje aplinkoje, išsaugant pagarbą įvairovei ir užtikrinant bendrą globalaus saugumo dimensiją.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas suprasti antikorupcinės vadybos sistemos veikimo principus ir mechanizmus atskirų sektorių organizacijose, parengti ir įgyvendinti tikslines atsparumo korupcijai priemones, teisinį reglamentavimą, įtvirtintą Europos Sąjungos teisės aktuose, tarptautiniuose susitarimuose bei nacionaliniuose teisės aktuose;
 • Gebėjimas identifikuoti korupcijos rizikas, atlikti įgyvendinamų atsparumo korupcijai priemonių monitoringą, valdyti korupcijos rizikas ir numatyti kitas prevencines  priemones nuolat kintančioje aplinkoje;
 • Gebėjimas numatyti antikorupcinės veiklos bendradarbiavimo būdus, formas, modeliuoti situacijų, kuriomis siekiama valdyti korupcijos rizikas, variantus ir pateikti optimalius probleminių situacijų sprendimo variantus, atliepiančius atsparios korupcijai aplinkos kūrimo viziją; 
 • Gebėjimas suprasti kintančios aplinkos esmę, identifikuoti būtinus atsparumo korupcijai aplinkos pokyčius taikant fundamentaliosiomis ir naujausiomis žiniomis pagrįstus modelius, reaguoti į šiuos pokyčius, numatyti būdus ir priemones, pritaikyti naujausias technologijas priimant kompleksinius, inovatyvius sprendimus, būtinus atsparios korupcijai aplinkos didinimui.
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas parengti tyrimo metodikas: paruošti tyrimo instrumentarijų, rinkti informaciją iš tikslinių šaltinių taikant tinkamus tyrimo metodus, analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti aktualius duomenis ir tyrimo rezultatus;
 • Gebėjimas tyrimo rezultatus integruoti į šalies ir kitų valstybių visų sektorių institucijų ir organizacijų, įgyvendinančių atsparumo korupcijai priemones, veiklą ir skaidrumo kūrimą reaguojant į visuomenės lūkesčius, inovacijas, struktūrinius ir funkcinius teisėsaugos ir kitų institucijų pokyčius.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti atsparumo korupcijai priemonių veiksmingumo vertinimą, teisėsaugos ir kitų institucijų, įgyvendinančių atsparumo korupcijai priemones, veikloje integruojant skirtingų sričių žinias ir praktikas, susiejant atskirų procesų mechanizmus tarpusavyje siekiant užtikrinti atsparią korupcijai aplinką;
 • Gebėjimas identifikuoti ir spręsti sudėtingas ir kritines atsparumo korupcijai problemas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu pasitelkiant tarpdisciplininius požiūrius ir įrankius.
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k., Vilniuje)

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės) 1,5 savaitės tiesioginio kontakto Universitete.