Naujienos

Grįžtantiems studentams

skaidre7


   Tam, kad Jūsų studijų semestras užsienyje būtų užskaitytas ir gauti rezultatai įtraukti į studijų knygelę, privalote per 30 kalendorinių dienų nuo studijų užsienyje užbaigimo dienos* pateikti tvarkingus dokumentus. Galutinę ataskaitą sudaro žemiau išvardinti dokumentai:

   1. Pažymėjimas, patvirtinantis studijų tikslą ir trukmę .  (angl. Letter of Confirmation arba Certificate of Attendance), pasirašytas atsakingo užsienio universiteto asmens (Erasmus koordinatoriaus). Originalas pristatomas į Tarptautinį studentų biurą. 
  Dėmesio: Jeigu Erasmus studijos truko trumpiau nei yra nurodyta  finansinėje sutartyje, Mykolo Romerio universitetas apskaičiuos, kokia Erasmus stipendijos dalis turi būti grąžinta. Studentas neprivalo pateikti išlaidas pateisinančių dokumentų ir finansinės ataskaitos apie Erasmus stipendijos panaudojimą. Data turi atitikti DIENŲ TIKSLUMU datai, nurodytai finansinėje sutartyje; priešingu atveju teks grąžinti stipendijos dalį už neišbūtą laikotarpį.
 
   2. Užsienio universiteto pateikta Akademinė pažyma su mokymosi rezultatais (angl. Transcript of Records). Tai dokumentas, kuriame pateikiami Erasmus studijų metu laikyti egzaminai ir jų įvertinimai. Ją išduoda užsienio universitetas, procedūra kartais gali užtrukti – pasidomėkite kada ir kaip ji bus išduota. Pažymos kopija pristatoma į Tarptautiškumo tarnybą (I-302 kab.). 
  Dėmesio: Užsienio universiteto pateiktoje akademinėje pažymoje įrašyti dalykai turi sutapti su dalykais, esančiais visų trijų šalių patvirtintoje studijų sutartyje (angl. Learning Agreement for Studies) ir jos pakeitimuose. Priešingu atveju dalykas nebus užskaitytas.

   3. Užpildyta Laikytų egzaminų ir įskaitų forma   Pildoma tik gavus pažymą su mokymosi rezultatais iš užsienio universiteto (angl. Transcript of Records)! Forma turi būti pervadinta fakulteto pavadinimu, studento vardu, pavarde ir atsiųsta el. paštu exchange@mruni.eu.

   4. Užsienio universiteto vertinimo sistemos konvertavimo į ECTS sistemą aprašas. Prieš išvykdami iš užsienio universiteto pasirūpinkite, kad būtų aišku kaip teisingai konvertuoti gautus rezultatus į 10-balę sistemą, naudojamą Mykolo Romerio universitete.

   5. Aprašomoji ataskaita Pasibaigus studijų laikotarpiui užsienio universitete visi mobilumo dalyviai el. paštu gaus nuorodą į specialų Europos Komisijos tinklalapį, kuriame reikės užpildyti klausimyną apie patirtį Erasmus+ studijų laikotarpiu (EU-Survey). Universiteto darbuotojai turi prieigą prie šios sistemos ir mato, kurie studentai kalusimyną užpildė, o kurie - ne. Stipendijos likutis gali būti išmokėtas tik tuomet, kai klausimynas, (EU-Survey),  ir visi kiti reikalingi dokumentai bus pateikti ir kalbos patiktos testas atliktas.

6. Kalbos testas. Po studijų baigimo studentai gauna el. paštu nuorodą atlikti on-line (OLS) testą. Tik atlikus šį kalbos patikros testą

7.Atsiliepimas apie studijas. Nepamirškite parašyti atsiliepimą apie Jūsų Erasmus+ studijas užsienio universitete ir atsiųsti į exchange@mruni.eu

8. Bilietai. Studentai, vykstantys mainams į šalis partneres, turi pateikti įsėdimo talonus (boarding passes). Prašome nepamiršti atsiųsti kelionės bilietus į šalį partnerę bei atgal į Vilnių.

    

* Studijų užbaigimo užsienio universitete data – data, nurodyta kiekvieno studento individualiai sudarytoje finansinėje sutartyje. Jeigu aukščiau minimų dokumentų pateikimas laiku neįmanomas, studentas privalo raštu nurodyti vėlavimo priežastį ir prašyti atidėti atsiskaitymo terminą. Institucija turi teisę spręsti dėl atsiskaitymo datos perkėlimo bei informuoti studentą apie savo sprendimą. Studentui laiku nepateikus atsiskaitymo dokumentų ir neprašius atidėti termino, gali būti pareikalauta grąžinti išmokėtą Erasmus stipendiją studijoms.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747