Naujienos

Erasmus+ dėstymo vizitai į užsienio universitetus (dokumentų formos, atrankos ir forminimo tvarka)

erazmuspliusstakaip-dalyvauti1

DĖMESIO! MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO DĖSTYTOJUS KVIEČIAME VYKTI Į ERASMUS+ DĖSTYMO VIZITUS 2019-2020 S.M.

Kviečiame teikti prašymus ir dalyvauti atrankose vykti trumpalaikiams dėstymo vizitams pagal Erasmus+ programą į užsienio universitetus, su kuriais MRU yra sudaręs sutartį dėl dėstytojų mainų. Preliminariai per 2019-2020 s.m. laikotarpį planuojama skirti dotacijas 70-80 MRU dėstytojų vizitų.

 • Kur galiu vykti dėstymo vizitui? Kaip susirasti priimantį universitetą?

Dėstytojus, norinčius dalyvauti programoje, prašome kreiptis į savo fakulteto prodekaną (Erasmus+ judumo koordinatorių) dėl atrankos ir užsienio partnerinės aukštosios mokyklos pasirinkimo.

Mykolo Romerio universiteto Erasmus+ tarpinstitucinės sutartys, kuriose numatyti dėstytojų mainai. (Dėmesio: nuolat atnaujinama informacija apie sutartis ir kontaktinius asmenis pateikiama Universiteto vidiniame diske O://Tarptautiskumo tarnybos informacija) 

pavyzdinis laiškas užsienio partneriui dėl dėstymo

 • Koks finansavimas gali būti skiriamas?  

Dotaciją sudaro dvi dalys:
- fiksuoto dydžio dotacija kelionės išlaidoms pagal atstumą iki užsienio šalies (atstumai suskirstyti į 6 grupes);
- dotacija pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuoto dydžio sumą kiekvienai dienai atitinkamoje užsienio šalyje (šalys suskirstytos į 4 grupes).
Tinkama finansuoti dėstymo vizito į Erasmus+ Programos šalis (pvz. ES valstybes, Turkija ir kt.) trukmė – nuo 2 dienų (neįskaitant kelionės) iki 6 dienų (įskaitant kelionę). Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų.

Pastaba: vykstant į  Erasmus+ programos Partnerinę valstybę (pvz. Ukrainą, Baltarusiją, Ganą, Bangladešą ir t.t.) Erasmus+ dėstymo vizitui – privalomas veiklos (t.y. dėstymo) laikotarpis yra 5 dienos. Papildomai galima prašyti ne daugiau kaip 1 dienos kelionei prieš veiklą ir ne daugiau kaip 1 dienos kelionei po veiklos laikotarpio. Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų.

Tinkama veikla: Privaloma dėstyti mažiausiai 8 valandas per savaitę (ar bet kokį kitą trumpesnį laikotarpį)

 • Kaip dalyvauti atrankoje?

Atrankai dėstytojai teikia motyvuotą prašymą ir parengtą dėstymo programą ir/arba kvietimą iš partnerinės aukštosios mokyklos fakulteto prodekanui – Erasmus+ judumo koordinatoriui, nes dėstytojų atranka vykdoma Fakultetuose (institutuose) , kuriuose dirba dėstytojai.
Atrankos kriterijai:
-  Užsienio kalbos mokėjimas;
-  Dėstymo programos turinys;
-  Patirtis tarptautinėje akademinėje veikloje;
-  Dėstymo patirtis (poreikis dėstyti) MRU jungtinėse, dviejų diplomų ar anglų kalba vykdomose studijų programose;
- Gebėjimas dirbti daugiakultūrinėje auditorijoje;
- Gebėjimas taikyti įvairius mokymo(/mokymosi) metodus, šiuolaikines informacines technologijas.
Pirmenybė skiriama judumo veiklai:
- kurioje, konkretus darbuotojas einamaisiais mokslo metais dalyvauja pirmą kartą.
- kurios metu parengiama nauja mokomoji medžiaga.
- kurios metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.
To paties dėstytojo vizitų dėstymui skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

Erasmus+ dėstymo programų formos pagal fakultetus(angl. Staff mobility for teaching mobility agreement):

Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytojams

Ekonomikos ir verslo fakulteto dėstytojams

Humanitarinių mokslų instituto dėstytojams

Viešojo valdymo fakulteto dėstytojams

Psichologijos instituto dėstytojams

Mykolo Romerio teisės mokyklos dėstytojams

Komunikacijos instituto dėstytojams

Viešojo saugumo akademijos dėstytojams

 • Atrinkto dėstytojo vizito įforminimas:  

Likus ne mažiau kaip 14 dienų iki suderintos dėstymo vizito pradžios, vizitas įforminamas Universiteto rektoriaus įsakymu (komandiruotės įsakymo projektą rengia Tarptautiškumo tarnyba), bei parengiama Erasmus+ dotacijos sutartis su dėstytoju. Darbuotojo prašymas su patvirtina Erasmus+ darbuotojo dėstymo programos forma pateikiamas Tarptautiškumo tarnybai - atsakingam darbuotojui Renatai Tamašauskienei (I-322) arba skanuoti siunčiamas elektroniniu paštu renata@mruni.eu. Finansų tarnyba išmoka dotaciją (jeigu dotacija skirta) pagal dotacijos sutarties sąlygas – t.y. 90% dotacijos sumos išmokama iki išvykimo ir 10% likutis – sugrįžus ir pateikus ataskaitos dokumentus.

Atrinkto Erasmus+ dėstytojo į Programos šalį (ES, Turkija ir pan.) prašymo forma

Atrinkto Erasmus+ dėstytojo į Partnerinę valstybę prašymo forma

Pastaba: vykstant į Partnerinę valstybę (pvz. Ukrainą, Baltarusiją, Japoniją, Kiniją ir t.t.) Erasmus+ dėstymo vizitui – privalomas veiklos (t.y. dėstymo) laikotarpis yra 5 dienos (ir ne mažiau kaip 8 val. dėstymo). Papildomai galima prašyti ne daugiau kaip 1 dienos kelionei prieš veiklą ir ne daugiau kaip 1 dienos kelionei po veiklos laikotarpio.

Atrinkto Erasmus+ dėstytojo, vykstančio su 0-dotacija prašymo forma

Dotacijos sutarties Erasmus+ darbuotojų dėstymo mobilumui forma (susipažinimui)

Išvykstantis dėstytojas yra pats atsakingas už savo kelionės ir apgyvendinimo organizavimą – bilietų, viešbučio įsigijimą. Visais kelionių ir apgyvendinimo paieškos klausimais dėstytojus konsultuoja Tarptautiškumo tarnyba bet kuriuo dėstytojams patogiu būdu – telefonu ((8~5) 271 4695), el. paštu (adb@mruni.eu; arba erasmus@mruni.eu) arba I-317 kab.

 • Atsiskaitymas už gautą Erasmus+ dėstymo vizito dotaciją:

Dėstytojas, sugrįžę iš dėstymo vizito, per 3 darbo dienas Finansų tarnybai pateikia išvykimo ir grįžimo kelionės datas (ne trumpesnes negu numatyta komandiruotės įsakyme) pateisinančius dokumentus – pvz. įsėdimo talonus, o Tarptautiškumo tarnybai pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę, bei per 30 dienų užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

pažymėjimo iš užsienio universiteto apie skaitytas paskaitas bei laikotarpį forma

 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747