Naujienos

Erasmus+ darbuotojų mokymosi vizitai (dokumentų formos, atrankos ir įforminimo tvarka, personalo mainų/mokymosi savaičių pasiūlymai)

erazmuspliussttkaip-dalyvauti1

DĖMESIO! MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO DARBUOTOJUS KVIEČIAME DALYVAUTI ERASMUS+ PROGRAMOJE IR VYKTI Į MOKYMOSI VIZITUS 2017-2018 S.M.

Kviečiame teikti prašymus ir dalyvauti atrankose vykti trumpalaikiams mokymosi vizitams pagal Erasmus+ programą į universitetus, įmones ar kitas organizacijas užsienyje. 2017-2018 s.m. planuojama skirti Erasmus+ dotacijas 20 darbuotojų mokymosi vizitams į Programos šalis.

Personalo judumas mokymams – tai veikla, kurioje gali dalyvauti MRU darbuotojai, norintys vykti mokymams į užsienio aukštąją mokyklą, užsienio įmonę ar kitą mokymų užsienyje renginį (išskyrus konferencijas). Mokymai (ar stažuotė) priimančioje institucijoje paprastai vyksta padalinyje, kuris atitinka siunčiamo darbuotojo veiklos profilį (pvz. bibliotekos darbuotojai gali vykti į stažuotę bibliotekoje, IT centro darbuotojai –į informacines technologijas ir paslaugas administruojantį padalinį priimančioje institucijoje ir pan.). Tai gali būti struktūruoti mokymai, pasidalinimas patirtimi, darbo stebėjimas ar kita panaši veikla.

 • Kur galiu vykti mokymosi vizitui? Kaip susirasti priimantį universitetą, organizaciją ar mokymo kursų (mokymo savaičių) organizatorių?

2017-2018 s.m. mokymosi vizitai gali vykti į Erasmus+ Programos šalis. Programos šalys - – Erasmus+ programos vadove nurodytos valstybės, galinčios visapusiškai dalyvauti visuose Erasmus+ programos veiksmuose: Europos Sąjungos valstybės narės, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija. Taipogi, Erasmus personalo mokymosi vizitai gali vykti į Erasmus+ programos šalis Partneres, jeigu Mykolo Romerio universitetas yra gavęs Erasmus+ KA107 veiklos stipendijų šiai veiklai į konkrečią  šalį Partnerę (pvz. Gruzija, Malaizija, Kinija, ir pan.)

Jus priimti mokymosi vizitui gali MRU partnerinės institucijos, kiti universitetai, turintys Erasmus aukštojo mokslo institucijos chartiją, ypač organizuojantys vadinamąsias personalo mokymosi savaites (Staff training weeks) , taip pat bet kokios kitos viešos ar privačios įmonės ar organizacijos, veikiančios švietimo ir mokslo srityse - pavyzdžiui, mažos, vidutinės ar didelės įmonės ar socialinės įmonės, viešosios valdžios institucijos, socialiniai partneriai - pramonės ir prekybos rūmai, profesinės organizacijos, taip pat mokslinių tyrimų institutai, fondai, mokyklos ar švietimo centrai, NVO, karjeros konsultavimo organizacijos ir pan.). Mokymosi vizitai į Erasmus+ programos šalis Partneres  (t.y. pagal KA107 veiklą) gali vykti tik į Universitetus, su kuriais MRU yra sudaręs Erasmus+ tarpinstitucines sutartis ir jeigu Mykolo Romerio universitetas yra gavęs Erasmus+ KA107 veiklos stipendijų šiai veiklai į konkrečią šalį Partnerę.

Dėl kontaktų MRU partnerinėse institucijose prašome kreiptis į Tarptautiškumo tarnybos vadovę Audrą Dargytę Burokienę (I-317 kab, tel. 271 4695, el. paštas adb@mruni.eu arba erasmus@mruni.eu ). (Dėmesio: nuolat atnaujinama informacija apie sutartis ir kontaktinius asmenis pateikiama Universiteto vidiniame diske O://Tarptautiskumo tarnybos informacija)

Personalo mokymų savaičių paieškai kviečiame naudotis populiariausiu Erasmus personalo mokymų savaičių paieškos įrankiu IMOTION Erasmus staff training . Skelbimai apie personalo mokymų savaites, gauti iš MRU partnerinių ar kitų institucijų skelbiami šioje svetainėje (žemiau).

 • Koks finansavimas gali būti skiriamas?

Dotaciją sudaro dvi dalys:
- fiksuoto dydžio dotacija kelionės išlaidoms pagal atstumą iki užsienio šalies (atstumai suskirstyti į 6 grupes);
- dotacija pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuoto dydžio sumą kiekvienai dienai atitinkamoje užsienio šalyje (šalys suskirstytos į 4 grupes).
Tinkama finansuoti mokymosi vizito į Erasmus+ Programos šalis trukmė – nuo 2 dienų (neįskaitant kelionės) iki 6 dienų (įskaitant kelionę). Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų.

Pastaba: vykstant į  Erasmus+ programos Partnerinę valstybę (pvz. Ukrainą, Baltarusiją, Japoniją, Kiniją ir t.t.) Erasmus+ mokymosi vizitui – privalomas veiklos (t.y. mokymosi) laikotarpis yra 5 dienos. Papildomai galima prašyti ne daugiau kaip 1 dienos kelionei prieš veiklą ir ne daugiau kaip 1 dienos kelionei po veiklos laikotarpio. Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų.

Esant ribotam finansavimui arba darbuotojui pageidaujant, gali būti skiriama nulinė dotacija visam mokymosi vizito laikotarpiui.

 • Kaip dalyvauti atrankoje?

Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti judume mokymams, teikia motyvuotą prašymą, parengtą darbo programą ir kvietimą iš sutinkančios priimti organizacijos savo padalinio vadovui – atrankos vykdytojui.

Atrankos kriterijai:
- Užsienio kalbos mokėjimas;
- Darbo programos turinys;
- Darbuotojo mokymų aktualumas padalinio ar institucijos veiklai;
- Pasirinktų mokymų svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai.

Pirmenybė skiriama judumo veiklai:
- kurioje, konkretus darbuotojas einamaisiais mokslo metais dalyvauja pirmą kartą;
- kurioje dalyvauja administracija ir kitas personalas;
- kurios metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

To paties darbuotojo vizitų skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

Erasmus+ darbuotojo darbo programos forma (angl. "Staff mobility for training mobility agreement)

 • Atrinkto darbuotojo vizito įforminimas

Likus ne mažiau kaip 14 dienų iki suderintos mokymosi vizito pradžios, jis įforminamas Universiteto rektoriaus įsakymu (komandiruotės įsakymo projektą rengia Tarptautiškumo tarnyba), bei parengiama Erasmus+ dotacijos sutartis su darbuotoju. Darbuotojo prašymas su patvirtina Erasmus+ darbuotojo darbo programos forma pateikiamas Tarptautiškumo tarnybai - atsakingam darbuotojui Renatai Čeponytei (I-322) arba skanuoti siunčiami elektroniniu paštu renata@mruni.eu). Buhalterija išmoka dotaciją pagal dotacijos sutarties sąlygas – t.y. 90% dotacijos sumos išmokama iki išvykimo ir 10% likutis – sugrįžus ir pateikus ataskaitos dokumentus.

Atrinkto MRU darbuotojo mokymosi vizitui į Erasmus+ Programos Šalis (ES valstybės, Turkija ir pan.) prašymo forma

Atrinkto MRU darbuotojo Erasmus+ mokymosi vizitui su 0-dotacija prašymo forma

Atrinkto  MRU darbuotojo mokymosi vizitui į Erasmus+ šalį Partnerę prašymo forma

Pastaba: vykstant į  Erasmus+ programos Partnerinę valstybę (pvz. Ukrainą, Baltarusiją, Japoniją, Kiniją ir t.t.) Erasmus+ mokymosi vizitui – privalomas veiklos (t.y. mokymosi) laikotarpis yra 5 dienos. Papildomai galima prašyti ne daugiau kaip 1 dienos kelionei prieš veiklą ir ne daugiau kaip 1 dienos kelionei po veiklos laikotarpio. Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų.

Dotacijos sutarties forma Erasmus+ mobilumo mokymams (susipažinimui)

Išvykstantis darbuotojas yra pats atsakingas už savo kelionės ir apgyvendinimo organizavimą – bilietų, viešbučio įsigijimą. Visais kelionių ir apgyvendinimo paieškos klausimais darbuotojus konsultuoja Tarptautiškumo tarnyba bet kuriuo darbuotojams patogiu būdu – telefonu (271 4695), el. paštu (adb@mruni.eu; arba erasmus@mruni.eu) arba I-317 kab.

 • Atsiskaitymas už gautą Erasmus+ mokymosi vizito dotaciją

Darbuotojas, sugrįžę iš vizito, per 3 darbo dienas Buhalterijai pateikia išvykimo ir grįžimo kelionės datas (ne trumpesnes negu numatyta komandiruotės įsakyme) pateisinančius dokumentus – pvz. įsėdimo talonus, o Tarptautiškumo tarnybai pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę, bei per 30 dienų užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

Pažymėjimo iš priimančios institucijos apie vizito tikslą ir trukmę forma

****************************************************************

SKELBIMAI APIE ORGANIZUOJAMAS PERSONALŲ MOKYMŲ SAVAITES:

 • MRU partneris Midlesekso universitetas (JK) organizuoja personalo mokymų savaitę (11th annual Erasmus+ International Staff Mobility Week "Where am I going and Why? Realizing the potential of international student and staff mobility" )

Savaitė vyks 2018 m. gegužės 21-25 dienomis. Savaitė skirta administraciniam, akademiniam ir techniniam personalui aktyviai diskutuoti šiomis temomis:

How can student and staff mobility help universities to achieve their strategic aims?
How is international mobility recognised? How are the outcomes of mobility evaluated?
How does staff mobility contribute to continuous professional development (CPD)?
Which students benefit from international mobility and how?

Paraiškos teikiamos 2018 m. kovo mėn. užpildant elektroninę paraiškos formą.

 • MRU partneris Rygos Stradinio universitetas (Latvija) organizuoja antrąją personalo mokymų savaitę  Erasmus+ Staff Week “Innovative Approaches to Internationalisation“ at Riga Stradins University between November 6- 10, 2017.
Savaitė vyks 2017 m. lapkričio 6-10 dienomis. Savaitės mokymų temos: Staff Week will address issue of internationalisation in higher education:
Innovation in Higher Education: Global Trends and Good Practice
Innovation management and institutional changes in the turbulent international environment
Raising Funds for International Mobility
Creating a Truly Bilingual University
Enhancing Experience of Internationally Mobile Students through an Online Environment
Integrating International Students into University Life
Registracija vykdoma iki 2017 m. rugsėjo 16 d.  Registracijos forma
 • MRU partneris Rygos technikos universitetas (Latvija) organizuoja personalo mokymų savaitę "6th International Staff Training Week of Riga Technical University"
Savaitė vyks 2017 m. gegužės 22-26 dienomis.
Tikslinė grupė: international officers and staff dealing with financial management of higher education institution (HEI).
Daugiau informacijos apie mokymų savaitės programą.
Registracija iki 2017 m. kovo 15 d.  Registracijos forma  siunčiama elektroniniu paštu jolanta.jurevica@rtu.lv
 • MRU partneris Jano Evangelisto Purkynės universitetas (Čekija) organizuoja personalo mokymų savaitę "2nd Staff Week “Erasmus+ in Practice” organised by Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem (CZ USTINAD01)".
Savaitė vyks 2017 m. balandžio 24-28 dienomis.
Tikslinė grupė: The staff week is open to both academic and non-academic employees.
Daugiau informacijos apie mokymų savaitės programą.
Registracija iki 2017 m. vasario 24 d.  Registracijos forma
 • MRU partneris Katovicų ekonomikos universitetas  (Lenkija) organizuoja personalo mokymų savaitę 5th Erasmus Staff Training Week entitled "Soft Skills in the International Setting"
Savaitė vyks 2017 m. birželio 5-9 dienomis.
Tikslinė grupė: The programme is primarily intended to staff involved with international issues at their home universities.
Daugiau informacijos apie mokymų savaitės programą.
Registracija iki 2017 m. balandžio 30 d.  Registracijos forma
 • MRU partneris Ioaninos universitetas (Graikija) organizuoja personalo mokymų savaitę "3rd Erasmus+ Staff Training Week, on New opportunities and challenges in foreign language teaching".
Savaitė vyks 2017 m. birželio 26-30 dienomis.
Tikslinė grupė: The programme is addressed to language teachers, academics, teacher trainers, school advisors/directors and students in the field of foreign language learning and teaching, as well as non-teaching staff involved in managing language courses.
Registracija iki 2017 m. sausio 20 d. (yra dalyvavimo mokestis) Registracijos forma
 • MRU partneris Lundo universitetas (Švedija) organizuoja personalo mokymų savaitę "Global Week 2017 at Lund University, Sweden"
 Savaitė vyks 2017 m. balandžio 3-7 dienomis.
Savaitės mokymų temos:
◦Internationalisation of the Curriculum;
◦The Student Experience: Practical Models for Connecting Experiences Abroad to Academic, Professional and Personal Development; 
◦Strategies for Partnerships
Registracija iki 2017 m. sausio 16 d. (yra dalyvavimo mokestis) Registracijos forma
 • MRU partneris Rygos Stradinio universitetas (Latvija) organizuoja personalo mokymų savaitę  Erasmus+ Staff Week “Internationalisation, Quo vadis?“ at Riga Stradins University between November 7- 11, 2016.
Savaitė vyks 2016 m. lapkričio 7-11 dienomis. Savaitės mokymų temos: Staff Week will address issues such as strategically managed internationalisation and its challenges, partnership-building with international stakeholders, mobility and exchanges, international scholarships and so forth. Preliminari programa
Registracija vykdoma iki 2016 m. rugsėjo 16 d.  Registracijos forma
 • MRU partneris Pizos universitetas (Italija) organizuoja personalo mokymų savaitę  (International Staff Training Week Università di Pisa, 26-30 September 2016) 

Savaitė  vyks 2016 m. rugsėjo 26-30 dienomis ir yra atvira visiems administracinio darbo pobūdžio darbuotojams. preliminari programa, miesto video ir registracijos forma pateikiama Išsamiau

 • MRU partneris Mariboro universitetas (Slovėnija) organizuoja personalo mokymų savaitę  (Staff Training Week of University of Maribor in Maribor from May 23rd through 27th, 2016)  
Savaitė vyks 2016 m. gegužės 23 - 27 dienomis. Numatytos tikslinės grupės, kurias priims šie padaliniai:
•Librarians - University of Maribor Library (UKM)
•International Project Office
•International Relations Office
Paraiškos dar priimamos iki gegužės 6 d. Išsamiau
 • MRU partneris Prahos metropolio universitetas (Čekija) organizuoja personalo mokymų savaitę  (MUP Staff Training Week which will focus on international activities that we have experience with – Erasmus+ Study Programme, Double Degree Programmes, Erasmus+ Traineeships and International Credit Mobility)  kuri vyks 2016 m. gegužės 16 - 19 dienomis 
          Paraiškos teikiamos iki gegužės 6 d. Išsamiau
 • MRU partneris Viešasis Navaros universitetas (Ispanija) organizuoja personalo mokymų savaitę  (International Staff Week 2016) “MENTORING AT UNIVERSITIES” kuri vyks 2016 m. gegužės 30 - birželio 3 dienomis 
          Paraiškos teikiamos iki gegužės 3 d. Išsamiau
 • MRU partneris Nacionalinis viešosios tarnybos universitetas (Budapeštas, Vengrija ) organizuoja personalo mokymų savaitę ( International Staff Week on Crisis Management), kuri vyks 2016 m. gegužės 23-27 dienomis 
         Paraiškos teikiamos iki balandžio 30 d. Išsamiau
 • MRU partneris Mariboro universitetas (Slovėnija) organizuoja personalo mokymų savaitę ( the Staff Training Week of University of Maribor), kuri vyks 2016 m. gegužės 23-27 dienomis 
          Paraiškos teikiamos iki balandžio 25 d. Išsamiau
 • MRU partneris Gyseno Justo Lybigo universitetas (Vokietija) organizuoja personalo mokymų savaitę ( Staff Training Week at Justus Liebig University Giessen) 2016 metais

Savaitė vyks 2016 m. liepos 11- 15 dienomis. Paraiškos teikiamos on-line režimu iki balandžio 15 d. Išsamiau

Besidomintys MRU administracinių padalinių darbuotojai, prieš pateikdami paraišką į Gyseno universitetą turėtų suderinti savo ketinimą su padalinio vadovu (darbuotojų atrankos vykdytoju) ir informuoti institucinį Erasmus koordinatorių el. paštu adb@mruni.eu.

 • MRU partneris Laisvasis Berlyno universitetas (Vokietija) organizuoja personalo mokymų savaitę ( Erasmus+ International Week 2016) 2016 metais

Savaitė vyks 2016 m. birželio 21- liepos 1 dienomis. Numatytos šios tikslinės grupės ir mokymų temos administracinių padalinių darbuotojams:

1) International Affairs: Enhancing Students and Staff Exchange
2) Library: Libraries in Motion - Structures and Services

Paraiškų terminas iki 2016 m. kovo 24 d. Išsamiau

Besidomintys MRU administracinių padalinių darbuotojai, prieš pateikdami paraišką į Laisvajį Berlyno universitetą turėtų suderinti savo ketinimą su padalinio vadovu (darbuotojų atrankos vykdytoju) ir informuoti institucinį Erasmus koordinatorių el. paštu adb@mruni.eu.

 • MRU partneris Bergeno universitetas (Norvegija) organizuoja septintąją personalo mokymų savaitę (Staff Mobility Week) 2016 metais

Savaitė vyks 2016 m. gegužės 9-13 dienomis. Numatytos šios tikslinės grupės administracinių padalinių darbuotojams:

1. Communication staff
2. HR staff
3. Financial Services staff
4. Research administration staff

Paraiškų terminas iki 2016 m. kovo 1 d. Išsamiau

 • MRU partneris Masaryko universitetas (Čekija) organizuoja personalo mokymų savaitę (MUST Week) 2016 metais

1) Information Technology and Services at Masaryk University focused on IT Security (April 11 - 15, 2016)
2) International relations (April 11 - 15, 2016)
3) Services for students with special needs (April 11 - 15, 2016)
4) Librarians (August 28 - September 2, 2016)

Paraiškų terminas iki 2016 m. sausio 17 d. (Bibliotekų darbuotojams skirtiems mokymams iki vasario 28 d.) Išsamiau

 • MRU partneris Požegos politechnikos aukštoji mokykla (Kroatija ) organizuoja personalo mokymų savaitę (second Staff Week to be held at Polytechnic in Pozega)

Savaitė vyks 2016 m. kovo 7-12 dienomis. Savaitė atvira visiems darbuotojams iš partnerinių institucijų.

Paraiškų terminas iki 2016 m. vasario 28 d. Išsamiau

 • MRU partneris Katalikiškas Ružomberoko universitetas (Slovakija) organizuoja personalo mokymų savaitę (1st Open Staff Training Week)

Savaitė vyks 2016 m. balandžio 18-24 dienomis. Numatytos šios tikslinės grupės, kurias kuruos šie Katalikiško Ružomberoko universiteto padaliniai:

- International Office
- Library
- IT Department
- Finance

Paraiškų teikimo terminas iki 2016 m. kovo 15 d. Preliminari programa Paraiškos forma. Paraiška pateikiama elektroniniu paštu: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

Besidomintys MRU administracinių padalinių darbuotojai, prieš pateikdami paraišką į Katalikišką Ružomberoko universitetą turėtų suderinti savo ketinimą su padalinio vadovu (darbuotojų atrankos vykdytoju) ir informuoti institucinį Erasmus koordinatorių el. paštu adb@mruni.eu.

 • MRU partneris Islandijos universitetas (Islandija) organizuoja personalo mokymų savaitę (University of Iceland International Staff Training Days )

Savaitė vyks 2016 m. balandžio 5-7 dienomis. Numatytos tikslinės dalyvių grupės - tarptautinių ryšių, marketingo ir komunikacijos, tyrimų ir inovacijų darbuotojai.

Nustatytas dalyvio mokestis 150€ (už 2 pietus bei bendrą vakarienę Reikjaviko centre).

Paraiškų terminas 2015 m. gruodžio 1 d. Paraiškos teikiamos užpildant elektroninę formą Preliminari programa Atrinkti dalyviai informuojami iki 2015 m. gruodžio 15 d.

 • MRU partneris Midlesekso universitetas (JK) organizuoja personalo mokymų savaitę (1st combined Erasmus+ European (KA103) and International Credit Mobility (KA107) Staff Mobility Training Week "Changing Lives through Mobility and Cross-border Cooperation" )

Savaitė vyks 2016 m. vasario 8-12 dienomis. Savaitė skirta dalyviams, organizuojantiems mobilumą su Erasmus+ programos partnerinėmis šalimis aktyviai diskutuojant šiomis temomis:

the relevance of institutional strategies; quality of cooperation arrangements; quality of activity design and implementation; impact and dissemination; capacity building for higher education, etc.

Paraiškos teikiamos iki 2015 m. lapkričio 20 d. termino užpildant elektroninę paraiškos formą.

 • MRU partneris Šcecino universiteteas (Lenkija) organizuoja trečiąją personalo mokymų savaitę (3th International Staff Training Week at the University of Szczecin)

Savaitė vyks 2015 m. birželio 15-19 dienomis. Pagrindinės seminarų temos: mobilumo organizavimas, jungtiniai laipsniai, institucinė parama Europos projektams. Paraiškos teikiamos iki 2015 m. balandžio 30 d. Išsamiau

 • MRU partneris Granados universitetas (Ispanija) organizuoja šeštąją personalo mokymų savaitę (6th Staff Training Week within the Erasmus+ Staff Mobility Programme

Savaitė vyks 2015 m. gegužės 18-22 dienomis. Numatytos tikslinės grupės:

- General University Administration. We will accept up to 60 participants.
- University libraries. We will accept up to 20 participants.
- Information Technology. We will accept up to 10 participants.
- Careers Services. We will accept up to 10 participants.

Paraiškos teikiamos iki 2015 m. kovo 1 d. užpildant elektroninę paraiškos formą. Išsamiau

 • MRU partneris - laisvasis Berlyno universitetas (Vokietija) organizuoja personalo savaitę (Freie Universitaet Berlin International Week 2015 - "Student Services and Internationalization")

Savaitė vyks 2015 m birželio 29 - liepos 3 dienomis.

Programa ir registracijos forma

Paraiškos teikiamos iki 2015 m. kovo 20 d. Paraiškos formą reikia atsisiųsti iš interneto svetainės, užpildyti ir pateikti elektroniniu paštu gesa.heym-halayqa@fu-berlin.de

 • MRU partneris - Talino technologijos universitetas (Estija) organizuoja šeštąją Erasmus personalo mokymų savaitę (sixth annual Erasmus Staff Training Week at Tallinn University of Technology)

Savaitė vyks 2015 m. kovo 23 - 27 dienomis. Numatytos tikslinės grupės, artimos Talino technologijos universiteto padaliniams:

INNOVATION AND BUSINESS CENTER (MEKTORY),
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE,
TUT LIBRARY,
INSTITUTIONAL ACCREDITATION,
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES FOR THE UNIVERSITY,
DEAN’S OFFICE OF CIVIL ENGINEERING,
INTERNAL AUDIT OFFICE (PROTECTION OF PERSONAL DATA),
THE CENTER OF DEFENCE AND SECURITY STUDIES.

Programa

Paraiškų terminas - iki 2015 m. kovo 3 d. Paraiškos teikiamos užpildant elektroninę formą

 • MRU partneris - Fernando Pessoa universitetas (Portugalija) organizuoja trečiąją Erasmus personalo savaitę bibliotekų darbuotojams (3rd Erasmus Staff Week for Librarians).

Savaitė vyks 2015 m. gegužės 4-8 dienomis. Programa

Paraiškų terminas iki 2015 m. kovo 6 d. Paraiškos teikiamos užpildant elektroninę formą

 • MRU partneris - Foggia universitetas (Italija) organizuoja pirmąją Tarpatutinę personalo mainų savaitę 2015 metais (International Staff Week at the University of Foggia)

savaitė vyks 2015 m. birželio 22-25 dienomis. Kvietimas Programa

Pagrindinės seminarų temos: Joint Degree programme, Management of student mobility with Erasmus+, Benefits of studying abroad and foreign language learning

Paraiškų terminas iki 2015 m. vasario 28 d. Paraiškos teikiamos užpildant elektroninę formą

 • MRU partnerio - Masaryko universiteto (Čekija) Erasmus personalo mainų savaitės MUST WEEK 2015 metais:

1) ICT Specialist group (April 13 - 17, 2015)
2) International relations (April 13 - 17, 2015)
3) Services for students with special needs (April 13 - 17, 2015)
4) University Career Centres (April 13 - 17, 2015)
5) Library (June 8 -12, 2015)

Paraiškų terminas iki 2015 m. sausio 31 d. (Bibliotekų darbuotojams skirtiems mokymams iki vasario 28 d.) Išsamiau

 • MRU partneris - Helsinkio universitetas (Suomija) organizuoja 4 Tarptautines personalo mokymų savaites (four optional International Staff Exchange Weeks (ISEW)

Savaitės vyks 2015 m. gegužės arba birželio mėnesiais. Elektroninės paraiškos jau priimamos į šias savaites:
ISEW Admin Staff, taking place 18-22 May, 2015. LINK TO APPLICATION

ISEW Library, taking place 1-5 June, 2015. LINK TO APPLICATION

Paraiškų terminas iki 2015 m. vasario 13 d. Išsamiau

 • MRU partnerio - Bergeno universiteto (Norvegija) personalo mobilumo savaitė (Staff Mobility Week - SMW-15)

SMW-15 vyks 2015 m. gegužės 18-22 dienomis. Numatytos tikslinės grupės:

1. Communication staff
2. University libraries staff
3. IT Services staff
4. Study administration staff
5. International HR

Paraiškų terminas iki 2015 m. vasario 15 d. (terminas į bibliotekos darbuotojų grupę - iki kovo 1 d.) Išsamiau

 • MRU partneris - Korunos universitetas (Ispanija) organizuoja personalo mokymų savaitę (the Second International Staff Week at the University of A Coruña (UDC)

Savaitė vyks 2015 m. gegužės 4-8 dienomis. Mokymų kalba - anglų k. Kviečia dalyvauti tarptautiškumo veikloje dirbančius darbuotojus.

Paraiškų terminas iki 2015 m. kovo 6 d. Išsamiau

 • MRU partneris - Katalikiškas Liuveno universitetas (Belgija) organizuoja personalo mokymų savaitę (International Week KULeuven campus Brussels)

Savaitė vyks 2015 m. kovo 30 - balandžio 3dienomis. Mokymų kalba - anglų k. Kviečia dalyvauti atvykstančių studentų mobilum1 organizuojančius darbuotojus.

Paraiškų terminas iki 2015 m. sausio 31 d. išsamiau.

 • Švietimo paslaugų teikėjas DOREA Educational Institute organizuoja mokymų kursus aukštųjų mokyklų darbuotojams (dėstytojams) profesinei kvalifikacijai kelti

Mokymų kursai organizuojami įvairiose šalyse. Terminai pateikti paraiškas priklauso nuo mokymo kursų datos. išsamiau Skelbimas (.pdf)

 • Pixel, organizacija, turinti daugiau nei 15 metų patirtį Europos bendradarbiavimo švietimo, mokymų ir kultūros srityje organizuoja tarptautinius seminarus/mokymus:

- European Project Planning. More information at: http://europlan.pixel-online.org/EPP_intro.php
- European Project Management. More information at: http://europlan.pixel-online.org/EPM_intro.php
- Education and new technologies. More information at: http://europlan.pixel-online.org/files/MOB/01_Seminars/ICT_Education.pdf
- Media Education. More information at: http://europlan.pixel-online.org/files/MOB/01_Seminars/MediaEducation.pdf
More courses are available at: http://europlan.pixel-online.org/MOB_intro.php


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747