Naujienos

Erasmus+ darbuotojų mokymosi vizitai (dokumentų formos, atrankos ir įforminimo tvarka, personalo mainų/mokymosi savaičių pasiūlymai)

erazmuspliussttkaip-dalyvauti1

DĖMESIO! MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO DARBUOTOJUS KVIEČIAME DALYVAUTI ERASMUS+ PROGRAMOJE IR VYKTI Į MOKYMOSI VIZITUS 

Kviečiame teikti prašymus ir dalyvauti atrankose vykti trumpalaikiams mokymosi vizitams pagal Erasmus+ programą į universitetus, įmones ar kitas organizacijas užsienyje. 2019-2020 s.m. planuojama skirti Erasmus+ dotacijas 20 darbuotojų mokymosi vizitams į Programos šalis.

Personalo judumas mokymams – tai veikla, kurioje gali dalyvauti MRU darbuotojai, norintys vykti mokymams į užsienio aukštąją mokyklą, užsienio įmonę ar kitą mokymų užsienyje renginį (išskyrus konferencijas). Mokymai (ar stažuotė) priimančioje institucijoje paprastai vyksta padalinyje, kuris atitinka siunčiamo darbuotojo veiklos profilį (pvz. bibliotekos darbuotojai gali vykti į stažuotę bibliotekoje, IT centro darbuotojai –į informacines technologijas ir paslaugas administruojantį padalinį priimančioje institucijoje ir pan.). Tai gali būti struktūruoti mokymai, pasidalinimas patirtimi, darbo stebėjimas ar kita panaši veikla.

 • Kur galiu vykti mokymosi vizitui? Kaip susirasti priimantį universitetą, organizaciją ar mokymo kursų (mokymo savaičių) organizatorių?

2019-2020 s.m. mokymosi vizitai gali vykti į Erasmus+ Programos šalis ir kai kurias šalis Partneres. Programos šalys  – Erasmus+ programos vadove nurodytos valstybės, galinčios visapusiškai dalyvauti visuose Erasmus+ programos veiksmuose: Europos Sąjungos valstybės narės, Šiaurės Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija, Serbija (nuo 2019 metų). Taipogi, Erasmus personalo mokymosi vizitai gali vykti į Erasmus+ programos šalis Partneres, jeigu Mykolo Romerio universitetas yra gavęs Erasmus+ KA107 veiklos stipendijų šiai veiklai į konkrečią  šalį Partnerę (pvz. Bandladešas, Gana, Kosovas ir pan.)

Jus priimti mokymosi vizitui gali MRU partnerinės institucijos, kiti universitetai, turintys Erasmus aukštojo mokslo institucijos chartiją, ypač organizuojantys vadinamąsias personalo mokymosi savaites (Staff training weeks) , taip pat bet kokios kitos viešos ar privačios įmonės ar organizacijos, veikiančios švietimo ir mokslo srityse - pavyzdžiui, mažos, vidutinės ar didelės įmonės ar socialinės įmonės, viešosios valdžios institucijos, socialiniai partneriai - pramonės ir prekybos rūmai, profesinės organizacijos, taip pat mokslinių tyrimų institutai, fondai, mokyklos ar švietimo centrai, NVO, karjeros konsultavimo organizacijos ir pan.). Mokymosi vizitai į Erasmus+ programos šalis Partneres  (t.y. pagal KA107 veiklą) gali vykti tik į Universitetus, su kuriais MRU yra sudaręs Erasmus+ tarpinstitucines sutartis ir jeigu Mykolo Romerio universitetas yra gavęs Erasmus+ KA107 veiklos stipendijų šiai veiklai į konkrečią šalį Partnerę.

Dėl kontaktų MRU partnerinėse institucijose prašome kreiptis į Tarptautiškumo tarnybos vadovę Audrą Dargytę Burokienę (I-317 kab, tel. 271 4695, el. paštas adb@mruni.eu arba erasmus@mruni.eu ). (Dėmesio: nuolat atnaujinama informacija apie sutartis ir kontaktinius asmenis pateikiama Universiteto vidiniame diske O://Tarptautiskumo tarnybos informacija)

DĖMESIO!!! Personalo mokymų savaičių paieškai kviečiame naudotis populiariausiu Erasmus personalo mokymų savaičių paieškos įrankiu IMOTION Erasmus staff training . 

 • Koks finansavimas gali būti skiriamas?

Dotaciją sudaro dvi dalys:
- fiksuoto dydžio dotacija kelionės išlaidoms pagal atstumą iki užsienio šalies (atstumai suskirstyti į 6 grupes);
- dotacija pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuoto dydžio sumą kiekvienai dienai atitinkamoje užsienio šalyje (šalys suskirstytos į 4 grupes).
Tinkama finansuoti mokymosi vizito į Erasmus+ Programos šalis trukmė – nuo 2 dienų (neįskaitant kelionės) iki 6 dienų (įskaitant kelionę). Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų.

Pastaba: vykstant į  Erasmus+ programos Partnerinę valstybę (pvz. Ukrainą, Baltarusiją, Japoniją, Kiniją ir t.t.) Erasmus+ mokymosi vizitui – privalomas veiklos (t.y. mokymosi) laikotarpis yra 5 dienos. Papildomai galima prašyti ne daugiau kaip 1 dienos kelionei prieš veiklą ir ne daugiau kaip 1 dienos kelionei po veiklos laikotarpio. Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų.

Esant ribotam finansavimui arba darbuotojui pageidaujant, gali būti skiriama nulinė dotacija visam mokymosi vizito laikotarpiui.

 • Kaip dalyvauti atrankoje?

Darbuotojai, pageidaujantys dalyvauti judume mokymams, teikia motyvuotą prašymą, parengtą darbo programą ir kvietimą iš sutinkančios priimti organizacijos savo padalinio vadovui – atrankos vykdytojui.

Atrankos kriterijai:
- Užsienio kalbos mokėjimas;
- Darbo programos turinys;
- Darbuotojo mokymų aktualumas padalinio ar institucijos veiklai;
- Pasirinktų mokymų svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai.

Pirmenybė skiriama judumo veiklai:
- kurioje, konkretus darbuotojas einamaisiais mokslo metais dalyvauja pirmą kartą;
- kurioje dalyvauja administracija ir kitas personalas;
- kurios metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

To paties darbuotojo vizitų skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

Erasmus+ darbuotojo darbo programos forma (angl. "Staff mobility for training mobility agreement)

 • Atrinkto darbuotojo vizito įforminimas

Likus ne mažiau kaip 14 dienų iki suderintos mokymosi vizito pradžios, jis įforminamas Universiteto rektoriaus įsakymu (komandiruotės įsakymo projektą rengia Tarptautiškumo tarnyba), bei parengiama Erasmus+ dotacijos sutartis su darbuotoju. Darbuotojo prašymas su patvirtina Erasmus+ darbuotojo darbo programos forma pateikiamas Tarptautiškumo tarnybai - atsakingam darbuotojui Renatai Tamašauskienei (I-322) arba skanuoti siunčiami elektroniniu paštu renata@mruni.eu). Finansų tarnyba išmoka dotaciją pagal dotacijos sutarties sąlygas – t.y. 90% dotacijos sumos išmokama iki išvykimo ir 10% likutis – sugrįžus ir pateikus ataskaitos dokumentus.

Atrinkto MRU darbuotojo mokymosi vizitui į Erasmus+ Programos Šalis (ES valstybės, Turkija ir pan.) prašymo forma

Atrinkto MRU darbuotojo Erasmus+ mokymosi vizitui su 0-dotacija prašymo forma

Atrinkto  MRU darbuotojo mokymosi vizitui į Erasmus+ šalį Partnerę prašymo forma

Pastaba: vykstant į  Erasmus+ programos Partnerinę valstybę (pvz. Bangladešą, Ganą, Kosovą ir t.t.) Erasmus+ mokymosi vizitui – privalomas veiklos (t.y. mokymosi) laikotarpis yra 5 dienos. Papildomai galima prašyti ne daugiau kaip 1 dienos kelionei prieš veiklą ir ne daugiau kaip 1 dienos kelionei po veiklos laikotarpio. Ilgesnės trukmės vizitai galimi tik be veiklos finansavimo, t.y. skiriant nulinę dotaciją iš Europos Bendrijos ir valstybės biudžeto lėšų.

Dotacijos sutarties forma Erasmus+ mobilumo mokymams (susipažinimui)

Išvykstantis darbuotojas yra pats atsakingas už savo kelionės ir apgyvendinimo organizavimą – bilietų, viešbučio įsigijimą. Visais kelionių ir apgyvendinimo paieškos klausimais darbuotojus konsultuoja Tarptautiškumo tarnyba bet kuriuo darbuotojams patogiu būdu – telefonu (271 4695), el. paštu (adb@mruni.eu; arba erasmus@mruni.eu) arba I-317 kab.

 • Atsiskaitymas už gautą Erasmus+ mokymosi vizito dotaciją

Darbuotojas, sugrįžę iš vizito, per 3 darbo dienas Finansų tarnybai pateikia išvykimo ir grįžimo kelionės datas (ne trumpesnes negu numatyta komandiruotės įsakyme) pateisinančius dokumentus – pvz. įsėdimo talonus, o Tarptautiškumo tarnybai pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę, bei per 30 dienų užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

Pažymėjimo iš priimančios institucijos apie vizito tikslą ir trukmę forma

****************************************************************

SKELBIMAI APIE ORGANIZUOJAMAS PERSONALŲ MOKYMŲ SAVAITES 

ersonalo mokymų savaičių paieškai kviečiame naudotis populiariausiu Erasmus personalo mokymų savaičių paieškos įrankiu IMOTION Erasmus staff training . 


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747