Konkursai pareigoms

    

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms:


EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETE

Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Finansų kontrolė ir auditas, Finansų auditas, Veiklos audito teorija ir praktika, Vidaus auditas, Finansinių ataskaitų auditas, Valdymo apskaitos teorija ir praktika.
 
MYKOLO ROMERIO TEISĖS MOKYKLOJE

Baudžiamosios teisės ir proceso institute:

Profesoriaus (0,5 etato), dėstyti studijų dalykus: Kriminalistika; Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos.

Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Diplomatinė ir konsulinė teisė (lietuvių ir anglų kalba), Tarptautinių sutarčių teisė (lietuvių ir anglų kalba), Viešoji tarptautinė teisė (lietuvių ir anglų kalba), Tarptautinių organizacijų teisė (lietuvių ir anglų kalba).

Viešosios teisės institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Mediacija, Alternatyvus ginčų sprendimas, Mediacijos pagrindai, Mediacijos praktika  (lietuvių ir anglų kalba).


VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETE

Viešojo administravimo institute:
Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Viešojo administravimo lyginamoji analizė, Viešojo valdymo reformų politika.

Lyderystės ir strateginio valdymo institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Vadyba/Management (anglų kalba), Aktyvaus laisvalaikio genezė, Aktyvaus laisvalaikio organizavimas lauke ir patalpose, Sporto industrijų teorija ir praktika, Tarptautinė sporto industrijų rinka, Turizmo ekonomika.

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Turizmo sociologija, Turizmo geografija, Kultūros paveldas ir paveldosauga, Istorinė rekonstrukcija ir inscenizacija, Personalo vadyba, Nevyriausybinių institucijų vadyba, Turizmo vadyba ir antreprenerystė, Turizmo regionų vadyba.

KOMUNIKACIJOS INSTITUTE

Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Technologinių inovacijų vadyba ir komunikacija, Projektų valdymas ir komunikacija,  Mokslinių tyrimų metodologija (įskaitant komunikacijos, medijų tyrimus).

PSICHOLOGIJOS INSTITUTE


Docento (1 etatas), dėstyti studijų dalykus: Psichologinių tyrimų metodologija (lietuvių ir anglų kalba), Stebėjimo ir apklausų praktikumas (lietuvių ir anglų kalba), Psichologinių mokslinių tyrimų metodai (lietuvių ir anglų kalba).


             Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas, informacija apie pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, CV, (pretendentai profesoriaus pareigoms turi pateikti CV lietuvių ir anglų kalbomis)) priimami iki 2019 m. spalio 25 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo tarnyboje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303,  telefonas pasiteirauti: 271 46 66.
           Po dokumentų padavimo termino pabaigos kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami.
          Su konkurso reikalavimais ir konkursą reglamentuojančiais teisės aktais galite susipažinti universiteto tinklalapyje: https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/personalo_tarnyba .


                         

                           Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą Tarybos nariams atrinkti       2019 m. spalio 4 d. įvykusiame posėdyje Mykolo Romerio universiteto senatas paskelbė viešą konkursą trims Mykolo Romerio universiteto tarybos nariams atrinkti. Konkursas organizuojamas pagal Senato 2019 m. rugsėjo 16 d. nutarimu patvirtintą Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarką ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 3-5 dalis.
     Skelbiamame viešame konkurse gali dalyvauti kandidatai, nepriklausantys aukštosios mokyklos personalui ir studentams. Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinta, kad valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat aukštosios mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti senato narys.

     Kandidatų dokumentai priimami iki 2019 m. lapkričio 4 d. 16.45 val. MRU Personalo tarnyboje, I-204 kab., Ateities g. 20, Vilnius,  tel. 271 46 66, 271 45 41, taip pat elektroniniu paštu: roffice@mruni.eu.
 
      Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:
      1. Prašymą.
      2. Užpildytą kandidato į aukštosios mokyklos tarybą anketą, kurią galima rasti čia:                                                                          Mykolo Romerio universiteto tarybos rinkimų organizavimo komisija