Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas


KVIEČIAME REGISTRUOTIS VISUS SUAUGUSIUOSIUS, TURINČIUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAGEIDAUJANČIUS SIEKTI KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO UNIVERSITETE

I. Kas gali kreiptis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros?

 • suaugusieji, neturintys aukštojo universitetinio išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau kaip 3-5 metus;
 • suaugusieji, jau įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau kaip 3-5 metus;
 • suaugusieji dėl įvairių priežasčių „iškritę“ iš universitetinių studijų ir siekiantys jas baigti;
 • suaugusieji, šiuo metu nedirbantys ir registruoti bei neregistruoti teritorinėse darbo biržose;
 • Universiteto studentai ir/ar klausytojai, atitinkantys aukščiau išvardintus 1 ar 2 punktus.

II. Universitete bus vertinami:

 • mokymosi pasiekimai, įgyti apmokamame darbe;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti neapmokamame ar savanoriškame darbe;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti mokantis savarankiškai;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti užsienyje (stažuotės, kursai);
 • mokymosi pasiekimai, įgyti laisvalaikio metu.

III. Kandidatams keliami būtini reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3-5 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama studijų kreditų pripažinimo;
 • pateikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą studijų dalyko (-ų) studijų rezultatams.

IV. Įmokos už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą:

 • įmoka už prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje nagrinėjimą: nuo 2013-09-01 d. 0,7632 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio - 29 EUR;
 • įmoka už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje įskaitytą vieną kreditą: 0,3948 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio - 15 EUR;
 • Pastaba: LR Vyriausybės nutarimu Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo nuo 2015-01-01 patvirtintas bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis – 38 EUR (131,21 Lt).

V. Pageidaujantiems registruotis:

 • kviečiame užpildyti REGISTRACIJOS FORMĄ, siųsti adresu karjera@mruni.eu, kilus klausimams, kreiptis į Universiteto Karjeros centrą tel.: (8-5) 271 4622;
 • užsiregistravusiems kandidatams atsiųsime prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje formas.

VI. atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK):

1. Kiek kainuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas, jei pasirinkčiau 1 studijų dalyką? Pagal nacionalines Neformaliojo ir savišvietos būdu igytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose bendruosius principus bei Universiteto Studijų kainų, kitų įmokų mokėjimo administravimo tvarką (aktualią redakciją): (1) asmenys įmoką už prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje nagrinėjimą (nuo 2013-09-01 d. 0,7632 BSI) po prašymo pateikimo privalo pervesti į atitinkamą Universiteto banko sąskaitą, o įmokas patvirtinančius kvitus ar banko pavedimo kopijas pateikti Universiteto Akademinių reikalų centrui; (2) asmenys įmoką už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą (už kiekvieną įskaitytą kreditą po 0,3948 BSI) po kreditų įskaitymo (už įskaitytų kreditų skaičių) privalo pervesti į atitinkamą Universiteto banko sąskaitą, o įmokas patvirtinančius kvitus ar banko pavedimo kopijas pateikti Universiteto Akademinių reikalų centrui. Atsižvelgiant į įskaityto (-ų) studijų dalyko (-ų) apimtį kreditais, skaičiuoti reikėtų taip: kreditų skaičių padauginti 0,3948 BSI dydžio.

2. Ar yra tokių studijų dalykų, į kuriuos galėčiau pretenduoti per neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą NEMOKAMAI? Mykolo Romerio universiteto vykdomo projekto Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) vykdymo metu ir jam pasibaigus (iki 2019 m. gegužės mėn.) nėra taikomas mokestis už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą 2 studijų dalykams: 1) I pakopos studijų programų bendrasis universitetinis studijų dalykas Psichologija" (6 kreditai); 2) I pakopos studijų programos Socialinis darbas" studijų dalykas Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)" (6 kreditai).

3. Ar galėčiau pretenduoti į pasirinktos studijų programos VISŲ studijų dalykų kreditus per neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą? Pagal nacionalinių Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų 10 punktą: „Studijų kreditų, suteiktų už kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas, apimtis yra ne didesnė nei 75 procentai ketinamos studijuoti studijų programos apimties.“ Pvz1: Jei Jūsų pasirinktos studijų programos apimtis yra 210 kreditų, tai kreditų, suteiktų už Jūsų neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytus mokymosi pasiekimus, apimtis gali būti ne didesnė nei 157 kreditai. Pvz2: Jei Jūsų pasirinktos studijų programos apimtis yra 90 kreditų, tai kreditų, suteiktų už Jūsų neformaliojo suaugusiųjų šveitimo sistemoje įgytus mokymosi pasiekimus, apimtis gali būti ne didesnė nei 67 kreditai.

4. Kokia forma vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas: pokalbiu, egzaminais ar kitomis metodinėmis priemonėmis? Pagal Universiteto Studijų tvarkos 114 punktą: „Kandidato neformaliuoju būdu įgytiems mokymosi pasiekimams vertinti taikomi vertinimo modeliai, pagrįsti vienu vertinimo metodu (aplanko metodu), ar kombinuoti vertinimo modeliai, integruojantys kelis vertinimo metodus. Vertinimo metodai parenkami tokie, kad būtų galima identifikuoti kandidato mokymosi pasiekimus ir nustatyti jų lygį.“
Asmuo parengia savo neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų aplanką ir jį pateikia paskirto (-ų) Universiteto dėstytojo (-ų) - eksperto (-ų) vertinimui. Jis (jie) išanalizuoja aplanką ir priima sprendimą, ar suteikti/nesuteikti kreditus. Universiteto
dėstytojas (-ai) - ekspertas (-ai) asmeniui gali skirti papildomas užduotis – pokalbis, testas, esė, pateiktys ar kt. Pvz.: asmuo aplanke teigia, kad dirbdamas vadybininku užsienio kompanijoje puikiai išmoko anglų verslo kalbą ir aplanke pateikia įrodymus (kiek metų dirbta, kokios funkcijos atliktos, kur naudota anglų kalba ir pan.). Universiteto dėstytojas (-ai) - ekspertas (-ai) gali paskirti papildomą užduotį – pristatyti pranešimą anglų kalba tam tikra tema. Užsienio kalbos studijų dalyko atveju paprastai tokiu būdu galima nustatyti, ar asmuo tikrai laisvai kalba anglų kalba ir naudoja verslo anglų kalbos terminus ir pan.

5. Į kelintą studijų programos kursą būčiau priimta(-as) po neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros ir kokia būtų likusių studijų trukmė? Tai priklausytų nuo to, (1) iš kurių semestrų ir (2) kiek studijų dalykų Jums būtų įskaityta pasibaigus šiai neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrai.

6. Kiek dar reikėtų mokėti už studijas, jeigu po neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros būčiau priimta (-as) studijuoti studijų programoje? Tai priklausytų nuo to, koks būtų Jūsų studijų finansavimas (valstybės ar savo lėšomis). Jeigu studijuosite savo lėšomis finansuojamoje vietoje, tai įmoka už studijas priklausys nuo to, kiek studijų dalykų studijuosite pasibaigus neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrai. Pvz.: jei Jūsų pasirinktos studijų programos apimtis yra 210 kreditų, skaičiuoti reikėtų taip: skirtumą tarp 210 kreditų ir procedūros metu įskaitytų kreditų padauginti iš kredito įkainio pagal studijų kryptį. Išsamiau: apie studijų kainas pagal studijų kryptis žr. Universiteto Studijų kainų pagal studijų kryptis, pakopas bei formas dydžiai, įstojusiems į Mykolo Romerio universitetą nuo 2014 metų

7. Kiek studijų dalykų galėtų būti nemokamai įskaityti, jeigu po neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros būčiau priimta (-as) tęsti studijas? Jums tapus Universiteto studente (-u) pagal Universiteto Akademinių kreditų pripažinimo tvarką (aktuali redakcija) gali būti įskaitomi (nemokamai) tik kitose aukštosiose mokyklose išklausyti ir įvertinti studijų dalykai. (1) Jeigu esate įgijusi (-ęs) aukštąjį išsilavinimą arba studijavote, bet nepabaigėte aukštojo mokslo studijų, tai pagal Universiteto Akademinių kreditų pripažinimo tvarką (aktuali redakcija) dalis sutampančių tarpuniversitetinių studijų dalykų, išklausytų ir įvertintų kitoje aukštojoje mokykloje (jei tokių yra), galėtų būti įskaitomi Universiteto fakultete, tačiau tik Jums tapus Universiteto studente (-u). Dėl išsamesnės informacijos prašytume kreiptis į atitinkamo Universiteto fakulteto prodekaną. (2) Jeigu esate įgijusi (-ęs) kitokį nei aukštąjį išsilavinimą: (2.1) pagal Universiteto Akademinių kreditų pripažinimo tvarką (aktuali redakcija) tokie studijų dalykai Universitete neįskaitomi. (2.2) jei be to turite ne mažesnę kaip 3-5 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama studijų kreditų, į studijų dalykų įskaitymą galėtumėte pretenduoti dalyvaudama (-as) neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje.

8. Ar galėsiu įmoką už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros metu įskaitytus kreditus traktuoti kaip sumas, sumokėtas už studijas, siekiant pirmojo aukštojo išsilavinimo, ir taikyti GPM lengvatą? Remiantis nacionalinių Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų 17 punktu „Kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą finansuoja kandidatas, taip pat gali finansuoti darbdavys, asociacijos, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.". Pagal Universiteto Studijų tvarkos 107 punktą „Universitete gali būti įvertinti to pageidaujančio asmens (kandidato) neformaliuoju būdu įgyti mokymosi pasiekimai ir pripažintos jų pagrindu įgytos kompetencijos.". Atkreiptume dėmesį, kad (1) neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūra - NE studijos, todėl mokestis, sumokėtas už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą, netraktuotinas kaip suma, sumokėta už studijas, siekiant pirmojo aukštojo išsilavinimo, ir netaikytina GPM lengvata. (2) pavyzdžiui PO to, kai Jūsų dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje baigsis sėkmingai ir dėl likusių programos dalykų studijavimo bendrąja tvarka stosite į studijas, tapsite studente/klausytoja, studijuosite Jums likusius programos dalykus, tuomet šis mokestis už Jūsų STUDIJUOJAMUS dalykus (šiame etape jau bus studijos) traktuotinas kaip suma, sumokėta už studijas, siekiant pirmojo aukštojo išsilavinimo, ir taikytina GPM lengvata.

KONTAKTAI:

Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės vadovė 
Mantė Gasiūnaitė-Binkienė
Tel
. (8-5) 271 4622
El. p. mante@mruni.eu

Projekto vadovė (laikinai nedirba)
Živilė Naužemienė
Tel
. (8-5) 271 4580
El. p.
zivile.nauzemiene@mruni.eu

Projekto finansininkas
Mantas Urbonas
Tel. (
8 698) 74422
El. p.
manurb@mruni.eu

Projekto administratorė
Vaiva Vismerytė
Tel.
(8 5) 271 4514
El. p.
visvaiva@mruni.eu

Viešųjų pirkimų specialistas
Linas Remeikis
Tel. (85) 271 4524
El. p.
linasrem@mruni.eu

Dėstytoja-ekspertė
Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė
Tel. (85) 271 4613
El. p.
n.burksaitiene@mruni.eu

Dėstytoja-ekspertė
Prof. dr. Jolita Šliogerienė
Tel. (85) 271 4613
El. p.
j.sliogeriene@mruni.eu

Dėstytoja-konsultantė (I)
lekt. dr. Raminta Jančaitytė
Tel. (85) 271 4613
El. p.
raminta@mruni.eu

Dėstytoja-konsultantė (I)
doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė
Tel. (85) 271 4613
El. p.
vvaiciun@mruni.eu

Dėstytoja-konsultantė (II)
lekt. Oksana Malinauskienė
Tel. (85) 271 4
620
El. p.
oksana@mruni.eu

Dėstytoja-konsultantė (III)
dr. Nendrė Černiauskienė
Tel. (85)
2740 610
El. p.
nendrec@mruni.eu

Specialistė, atsakinga už visuomenės informavimą
Liudmila Pogožilskaja
Tel. (85) 271 4613
El. p.
liudmila@mruni.eu

Projekto partnerinių institucijų veiklos koordinatoriai

Vilniaus Gedimino technikos universitetas - Kristina Nogteva, el.p.: kristina.nogteva@vgtu.lt
Šiaulių universitetas - Jolanta Kazanavičienė,
el.p.: jolanta.k@tsi.su.lt
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, UAB- Valdas Kazlauskas, el.p.:
valdas.kazlauskas@ttvam.lt
Vilniaus kolegija - Rita Liepuonienė, el.p.:
r.liepuoniene@viko.lt
Panevėžio kolegija - Birutė Dalmantienė, el.p.:
birute.dalmantiene@panko.lt
Utenos kolegija - Dalia Stunžėnienė, el.p.:
dalia.st@ukolegija.lt
Vilniaus verslo kolegija - Joana Samborskaja, el.p.:
joana@kolegija.lt
Žemaitijos kolegija -
Alma Lengvenienė, el.p.: a.lengveniene@zemko.lt

Asociacija Lietuvos antstolių rūmai, el.p.: info@antstoliurumai.lt
Finansų analitikų asociacija, el.p.: info@finansai.lt
UAB "Lietuvos melioracija",
el.p.: lietmel@lietmel.balt.net
UAB "Yglė",
el.p.: info@ygle.lt


Sekite naujienas! - Sužinokite daugiau apie galimybes Jums!

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________