Kompiuterinės sistemos resursų naudojimo tvarka

                     PATVIRTINTA 
                     Mykolo Romerio universiteto 
                     Rektoriaus 2006 m. kovo 10 d. 
                     Įsakymu Nr.1I-146 

 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO KOMPIUTERINĖS SISTEMOS RESURSŲ NAUDOJIMO TVARKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mykolo Romerio universiteto kompiuterinės sistemos resursų naudojimo tvarka (toliau vadinama – Tvarka) nustato bendruosius Mykolo Romerio universiteto (toliau vadinama – Universitetas) kompiuterinės sistemos resursų naudojimo reikalavimus Universiteto administracijai, dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems Universiteto darbuotojams ir studentams.
2. Pagrindinės sąvokos:
2.1. Universiteto kompiuterinė sistema – tai visuma techninių ir programinių priemonių, priklausančių Universitetui ir skirta duomenims perduoti, saugoti, apdoroti ir atvaizduoti.
2.2. Universiteto kompiuterinės sistemos vartotojai – Universiteto administracija, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti Universiteto darbuotojai ir studentai, savo veikloje naudojantys Universiteto kompiuterinės sistemos resursus.

II. UNIVERSITETO KOMPIUTERINĖS SISTEMOS RESURSŲ
NAUDOJIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3. Universiteto kompiuterinė sistema yra Universiteto nuosavybė ir turi būti naudojama tik Universiteto administravimui, studijoms, moksliniam – tiriamajam darbui, visapusiškam asmenybės ugdymui.
4. Universiteto kompiuterinės sistemos vartotojai Universiteto kompiuterinės sistemos resursus gali naudoti tam, kad atliktų darbą, susijusį su savo tarnybinių pareigų vykdymu.
5. Universiteto kompiuterinės sistemos vartotojai privalo visus Universiteto kompiuterinės sistemos resursus naudoti profesionaliai ir nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų, Universiteto statuto, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET naudojimo taisyklių ir kitų norminių aktų bei interneto etiketo.
6. Duomenys, kuriuos Universiteto kompiuterinės sistemos vartotojai sukūrė, išsaugojo, išsiuntė arba gavo elektronine forma naudodamiesi Universiteto kompiuterine sistema, nėra privatūs.
7. Be Universiteto sekretoriaus leidimo Universiteto kompiuterinės sistemos resursų negalima:
7.1. naudoti komerciniams tikslams;
7.2. diegti kompiuteriuose programinę įrangą, kurios naudojimas Universitete nėra numatytas.
8. Universiteto kompiuterinės sistemos vartotojams draudžiama vykdyti veiksmus, kurie kenktų Universiteto kompiuterinės sistemos resursų funkcionalumui, monopolizuotų juos ir tuo apribotų kitų Universiteto kompiuterinės sistemos vartotojų galimybes tinkamai naudoti Universiteto kompiuterines sistemas, jei tai nėra būtina tarnybinių pareigų vykdymui.
9. Naudojant Universiteto kompiuterinės sistemos resursus, draudžiama:
9.1.  platinti destruktyvias ir nelegalias programas;
9.2.  diegti ir naudoti neteisėtai įgytą programinę įrangą;
9.3.  naudoti Universiteto kompiuterinės sistemos resursus privatiems tikslams;
9.4.  dalyvauti diskusijose arba naujienų grupėse (listservers, mailing lists),vesti pokalbius internete (IRC), jei tai nesusiję su šios Tvarkos 3 punkte nurodyta veikla;
9.5.  naudoti Universiteto kompiuterinės sistemos resursus žaidimams;
9.6.  spausdinti tiesioginiam darbui nereikalingus dokumentus;
9.7.  siųsti grafinius, audiofailus ir videofailus, nereikalingus tiesioginiam darbui;
9.8.  siųsti didelius kiekius elektroninių laiškų, jei tai nesusiję su šios Tvarkos 3 punkte nurodyta veikla;
9.9.  vykdyti kitus veiksmus, didinančius Universiteto kompiuterinės sistemos apkrovimą, jei tai nesusiję su šios Tvarkos 3 punkte nurodyta veikla;
9.10.  siųsti elektroniniu paštu, skelbti elektroninėse skelbimų lentose ir naujienų grupėse ar kitaip klaidinančią ar apgavikišką, šmeižikišką ar gąsdinančią, pornografinę ar nešvankią medžiagą;
9.11.  saugoti Universiteto kompiuterinės sistemos informacijos laikmenose neteisėtai įgytus grafinius, audio ir videofailus arba failus, nereikalingus tarnybinėms pareigoms vykdyti.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Universiteto kompiuterinės sistemos vartotojas, pažeidęs vieną iš šių Tvarkos nuostatų, gali laikinai arba visam laikui prarasti teisę naudotis Universiteto kompiuterinės sistemos resursais.


_________________________________