Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas


KVIEČIAME REGISTRUOTIS VISUS SUAUGUSIUOSIUS, TURINČIUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAGEIDAUJANČIUS SIEKTI KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO UNIVERSITETE

I. Kas gali kreiptis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros?

 • suaugusieji, neturintys aukštojo universitetinio išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau kaip 3-5 metus;
 • suaugusieji, jau įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau kaip 3-5 metus;
 • suaugusieji dėl įvairių priežasčių „iškritę“ iš universitetinių studijų ir siekiantys jas baigti;
 • suaugusieji, šiuo metu nedirbantys ir registruoti bei neregistruoti teritorinėse darbo biržose;
 • Universiteto studentai ir/ar klausytojai, atitinkantys aukščiau išvardintus 1 ar 2 punktus.

II. Universitete bus vertinami:

 • mokymosi pasiekimai, įgyti apmokamame darbe;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti neapmokamame ar savanoriškame darbe;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti mokantis savarankiškai;
 • mokymosi pasiekimai, įgyti užsienyje (stažuotės, kursai);
 • mokymosi pasiekimai, įgyti laisvalaikio metu.

III. Kandidatams keliami būtini reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3-5 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama studijų kreditų pripažinimo;
 • pateikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą studijų dalyko (-ų) studijų rezultatams.

IV. Įmokos už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą:

 • įmoka už prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje nagrinėjimą: nuo 2013-09-01 d. 0,7632 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio;
 • įmoka už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje įskaitytą vieną kreditą: 0,3948 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio;
 • Pastaba: LR Vyriausybės nutarimu Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo nuo 2015-01-01 patvirtintas bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis – 38 EUR (131,21 Lt).

V. Pageidaujantiems registruotis:

 • kviečiame užpildyti REGISTRACIJOS FORMĄ, siųsti adresu karjera@mruni.eu, kilus klausimams, kreiptis į Universiteto Karjeros centrą tel.: (8-5) 271 4622;
 • užsiregistravusiems kandidatams atsiųsime prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje formas.

VI. Kontaktai:

 • Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupė
  Vadovė Mantė Gasiūnaitė-Binkienė
  Kab.: I-415 
  Tel.: (8 5) 271 4622
  El. p.: mante@mruni.eu

VII. Išsamiau:

1. Kiek kainuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas, jei pasirinkčiau 1 studijų dalyką? Pagal nacionalines Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijas bei Universiteto Studijų kainų, kitų įmokų mokėjimo administravimo tvarką (aktualią redakciją): (1) asmenys įmoką už prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje nagrinėjimą (nuo 2013-09-01 d. 0,7632 BSI) po prašymo pateikimo privalo pervesti į atitinkamą Universiteto banko sąskaitą, o įmokas patvirtinančius kvitus ar banko pavedimo kopijas pateikti Universiteto Akademinių reikalų centrui; (2) asmenys įmoką už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą (už kiekvieną įskaitytą kreditą po 0,3948 BSI) po kreditų įskaitymo (už įskaitytų kreditų skaičių) privalo pervesti į atitinkamą Universiteto banko sąskaitą, o įmokas patvirtinančius kvitus ar banko pavedimo kopijas pateikti Universiteto Akademinių reikalų centrui. Atsižvelgiant į įskaityto (-ų) studijų dalyko (-ų) apimtį kreditais, skaičiuoti reikėtų taip: kreditų skaičių padauginti 0,3948 BSI dydžio.

2. Ar yra tokių studijų dalykų, į kuriuos galėčiau pretenduoti per neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą NEMOKAMAI? Mykolo Romerio universiteto vykdomo projekto Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004) vykdymo metu ir jam pasibaigus (iki 2019 m. gegužės mėn.) nėra taikomas mokestis už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą 2 studijų dalykams: 1) I pakopos studijų programų bendrasis universitetinis studijų dalykas Psichologija" (6 kreditai); 2) I pakopos studijų programos Socialinis darbas" studijų dalykas Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)" (6 kreditai).

3. Ar galėčiau pretenduoti į pasirinktos studijų programos VISŲ studijų dalykų kreditus per neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrą? Pagal nacionalinių Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų 10 punktą: „Studijų kreditų, suteiktų už kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas, apimtis yra ne didesnė nei 75 procentai ketinamos studijuoti studijų programos apimties.“ Pvz1: Jei Jūsų pasirinktos studijų programos apimtis yra 210 kreditų, tai kreditų, suteiktų už Jūsų neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytus mokymosi pasiekimus, apimtis gali būti ne didesnė nei 157 kreditai. Pvz2: Jei Jūsų pasirinktos studijų programos apimtis yra 90 kreditų, tai kreditų, suteiktų už Jūsų neformaliojo suaugusiųjų šveitimo sistemoje įgytus mokymosi pasiekimus, apimtis gali būti ne didesnė nei 67 kreditai.

4. Kokia forma vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas: pokalbiu, egzaminais ar kitomis metodinėmis priemonėmis? Pagal Universiteto Studijų tvarkos 114 punktą: „Kandidato neformaliuoju būdu įgytiems mokymosi pasiekimams vertinti taikomi vertinimo modeliai, pagrįsti vienu vertinimo metodu (aplanko metodu), ar kombinuoti vertinimo modeliai, integruojantys kelis vertinimo metodus. Vertinimo metodai parenkami tokie, kad būtų galima identifikuoti kandidato mokymosi pasiekimus ir nustatyti jų lygį.“
Asmuo parengia savo neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų aplanką ir jį pateikia paskirto (-ų) Universiteto dėstytojo (-ų) - eksperto (-ų) vertinimui. Jis (jie) išanalizuoja aplanką ir priima sprendimą, ar suteikti/nesuteikti kreditus. Universiteto
dėstytojas (-ai) - ekspertas (-ai) asmeniui gali skirti papildomas užduotis  – pokalbis, testas, esė, pateiktys ar kt. Pvz.: asmuo aplanke teigia, kad dirbdamas vadybininku užsienio kompanijoje puikiai išmoko anglų verslo kalbą ir aplanke pateikia įrodymus (kiek metų dirbta, kokios funkcijos atliktos, kur naudota anglų kalba ir pan.). Universiteto dėstytojas (-ai) - ekspertas (-ai) gali paskirti papildomą užduotį – pristatyti pranešimą anglų kalba tam tikra tema. Užsienio kalbos studijų dalyko atveju paprastai tokiu būdu galima nustatyti, ar asmuo tikrai laisvai kalba anglų kalba ir naudoja verslo anglų kalbos terminus ir pan.

5. Į kelintą studijų programos kursą būčiau priimta(-as) po neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros ir kokia būtų likusių studijų trukmė? Tai priklausytų nuo to, (1) iš kurių semestrų ir (2) kiek studijų dalykų Jums būtų įskaityta pasibaigus šiai neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrai.

6. Kiek dar reikėtų mokėti už studijas, jeigu po neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros būčiau priimta (-as) studijuoti studijų programoje? Tai priklausytų nuo to, koks būtų Jūsų studijų finansavimas (valstybės ar savo lėšomis). Jeigu studijuosite savo lėšomis finansuojamoje vietoje, tai įmoka už studijas priklausys nuo to, kiek studijų dalykų studijuosite pasibaigus neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrai. Pvz.: jei Jūsų pasirinktos studijų programos apimtis yra 210 kreditų, skaičiuoti reikėtų taip: skirtumą tarp 210 kreditų ir procedūros metu įskaitytų kreditų padauginti iš kredito įkainio pagal studijų kryptį. Išsamiau: apie studijų kainas pagal studijų kryptis žr. Universiteto Studijų kainų pagal studijų kryptis, pakopas bei formas dydžiai, įstojusiems į Mykolo Romerio universitetą nuo 2014 metų

7. Kiek studijų dalykų galėtų būti nemokamai įskaityti, jeigu po neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros būčiau priimta (-as) tęsti studijas? Jums tapus Universiteto studente (-u) pagal Universiteto Akademinių kreditų pripažinimo tvarką (aktuali redakcija) gali būti įskaitomi (nemokamai) tik kitose aukštosiose mokyklose išklausyti ir įvertinti studijų dalykai. (1) Jeigu esate įgijusi (-ęs) aukštąjį išsilavinimą arba studijavote, bet nepabaigėte aukštojo mokslo studijų, tai pagal Universiteto Akademinių kreditų pripažinimo tvarką (aktuali redakcija) dalis sutampančių tarpuniversitetinių studijų dalykų, išklausytų ir įvertintų kitoje aukštojoje mokykloje (jei tokių yra), galėtų būti įskaitomi Universiteto fakultete, tačiau tik Jums tapus Universiteto studente (-u). Dėl išsamesnės informacijos prašytume kreiptis į atitinkamo Universiteto fakulteto prodekaną. (2) Jeigu esate įgijusi (-ęs) kitokį nei aukštąjį išsilavinimą: (2.1) pagal Universiteto Akademinių kreditų pripažinimo tvarką (aktuali redakcija) tokie studijų dalykai Universitete neįskaitomi. (2.2) jei be to turite ne mažesnę kaip 3-5 metų darbo patirtį srityje, iš kurios bus siekiama studijų kreditų, į studijų dalykų įskaitymą galėtumėte pretenduoti dalyvaudama (-as) neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje.

8. Ar galėsiu įmoką už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūros metu įskaitytus kreditus traktuoti kaip sumas, sumokėtas už studijas, siekiant pirmojo aukštojo išsilavinimo, ir taikyti GPM lengvatą? Remiantis nacionalinių Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų 17  punktu „Kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą finansuoja kandidatas, taip pat gali finansuoti darbdavys, asociacijos, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.". Pagal Universiteto Studijų tvarkos 107 punktą „Universitete gali būti įvertinti to pageidaujančio asmens (kandidato) neformaliuoju būdu įgyti mokymosi pasiekimai ir pripažintos jų pagrindu įgytos kompetencijos.". Atkreiptume dėmesį, kad (1) neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūra - NE studijos, todėl mokestis, sumokėtas už neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą, netraktuotinas kaip suma, sumokėta už studijas, siekiant pirmojo aukštojo išsilavinimo, ir netaikytina GPM lengvata. (2) pavyzdžiui PO to, kai Jūsų dalyvavimas neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūroje baigsis sėkmingai ir dėl likusių programos dalykų studijavimo bendrąja tvarka stosite į studijas, tapsite studente/klausytoja, studijuosite Jums likusius programos dalykus, tuomet šis mokestis už Jūsų STUDIJUOJAMUS dalykus (šiame etape jau bus studijos) traktuotinas kaip suma, sumokėta už studijas, siekiant pirmojo aukštojo išsilavinimo, ir taikytina GPM lengvata.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


NAUJIENOS (Projektinės veiklos)


Kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę, universitetams iškilo naujas iššūkis – sudaryti sąlygas aukštojo mokslo siekti įvairaus amžiaus žmonėms ir padėti jiems prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių. Prie šio tikslo įgyvendinimo Mykolo Romerio universitetas prisideda ir projektinėmis veiklomis:

I

Pagal 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ Mykolo Romerio universitetas 2006 m. gegužės mėn. - 2008 m. gegužės mėn. laikotarpiu įgyvendino projektą Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose, kuris pripažintas gerosios patirties pavyzdžiu ir įtrauktas į dokumentus European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010. Country Report: Lithuania ir European Inventory on Validation of Non-formal and Informal Learning 2010. Case Study: Mykolas Romeris University (Lithuania). CEDEFOP tinklalapyje skelbiami 32 Europos šalių, kuriose 2010 m. pripažįstami neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai įvairiais švietimo lygmenimis, ataskaitos, taip pat publikuojama 10 gerosios patirties pavyzdžių, tarp kurių – ir šis Mykolo Romerio universiteto koordinuotas projektas, kurio metu atlikta Europos ir Lietuvos universitetų gerosios patirties analizė; susipažinta su Prancūzijos La Rochelle, Jungtinės Karalystės Londono bei Roehampton universitetų patirtimis. Ypatingai svarbus tyrimo rezultatas – pirmą kartą Lietuvoje atliktas diagnostinis tyrimas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo poreikiams nustatyti. Be to, projekto metu parengtos metodinės priemonės, sukurtas ir tarptautinių ekspertų teigiamai įvertintas neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo teorinis sisteminis modelis, išbandytas vienas iš neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo modelių – E-aplankas. Išsamiau

Po šio projekto jau be papildomo finansavimo per 2008 m. MRU antrasis iš Lietuvos universitetų pasirengė validavimui – patvirtino institucinius teisės aktus, įsidiegė neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą ir pradėjo ją vykdyti: įvertino pirmųjų suaugusiųjų mokymosi pasiekimus ir pripažino neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas.

II

Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ Mykolo Romerio universitetas 2012 m. gegužės mėn. - 2014 m. gegužės mėn. laikotarpiu įgyvendintas iš ES fondų bei LR valstybės biudžeto lėšų finansuojamas projektas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004 (toliau - Projektas), kurio metu atnaujintos MRU metodinės priemonės (2 vertinimo metodikos) bei taikomasis mokslinis darbas (vadovas), perduodant MRU turimą patirtį apmokytas 8 Lietuvos aukštųjų mokyklų akademinis ir administracinis personalas, kuris taip pat supažindintas su Jungtinės Karalystės Middlesex ir Westminster universitetų patirtimi. Projekte dalyvaujantys 2 universitetai ir 6 kolegijos, perimdami MRU turimą patirtį, įsidiegė neakademinėje aplinkoje įvykusio mokymosi metu įgytų pasiekimų vertinimo procedūrą, sukūrė 24 vertinimo metodikas (kurių tinkamumą įvertino MRU ekspertai pateikdami išvadas ir rekomendacijas), pritraukė savo pirmuosius kandidatus ir įvykdė šią procedūrą - įvertino iš viso 60-ies kandidatų neformaliojo mokymosi pasiekimus (iš jų teigiamai įvertino 54 kandidatus). Metodikų rengime bei kandidatų vertinime aktyviai dalyvavo ir atstovai iš profesinių asociacijų bei verslo sektoriaus. Taip šioms aukštosioms mokykloms buvo sudaryta galimybė įsitraukti į šalies aukštųjų mokyklų, pilnai pasiruošusių vertinti neformaliojo švietimo sistemoje, darbo aplinkoje, savarankiško mokymosi metu ir kitoje mokymosi aplinkoje įgytus pasiekimus, tinklą bei priartinti suaugusiuosius, turinčius tokių pasiekimų, prie formalaus aukštojo mokslo kvalifikacijų įgijimo. Išsamiau:

VISUOMENĖS INFORMAVIMO NAUJIENOS:

1. Ar žinote, kad vis daugiau Lietuvos aukštojo mokslo institucijų taps atviros suaugusiesiems, turintiems kompetencijų, įgytų neakademinėje mokymosi aplinkoje?" (2012-07-12) Išsamiau
2. Pirmieji Lietuvos aukštojo mokslo institucijų žingsniai, siekiant būti atvirais suaugusiesiems, turintiems kompetencijų, įgytų neakademinėje mokymosi aplinkoje" (2012-08-27)
3. Lietuvos aukštojo mokslo instiucijos toliau siekia tapti atviromis suaugusiesiems, turintiems kompetencijų, įgytų neakademinėje mokymosi aplinkoje" (2012-09-28)
4. Jau labai greitai Lietuvos aukštojo mokslo instiucijos taps atviromis suaugusiesiems, turintiems kompetencijų, įgytų neakademinėje mokymosi aplinkoje" (2012-10-30)
5. Projektą vykdantis MRU skelbia informaciją apie teikiamą paslaugą suaugusiesiems, įgijusiems kompetencijų neakademinėje mokymosi aplinkoje (kursuose, seminaruose, mokantis savarankiškai, dirbant ir kt.) šiame tinklalapyje, plakate , lankstinuke   (2012-12-31)
Taip pat ir Projekto partnerinės institucijos informuoja visuomenę apie jų naują paslaugą suaugusiesiems, įgijusiems kompetencijų neakademinėje mokymosi aplinkoje (kursuose, seminaruose, mokantis savarankiškai, dirbant ir kt.) bei apie diegiamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimo sistemą šiose Lietuvos aukštosiose mokyklose (2012-12-31):

- Šiaulių universiteto tinklalapyje, plakate , lankstinuke   

- Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos tinklalapyje, plakate , lankstinuke  

- Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklalapyje, plakate , lankstinuke   

- Vilniaus kolegijos tinklalapyje, plakate , lankstinuke   

- Vilniaus verslo kolegijos tinklalapyje, plakate , lankstinuke  

- Žemaitijos kolegijos tinklalapyje, plakate , lankstinuke  

- Panevėžio kolegijos tinklalapyje, plakate , lankstinuke  

- Utenos kolegijos tinklalapyje, plakate , lankstinuke  

6. Kviečiame susipažinti su 2013 m. spaudoje publikuotais informaciniais pranešimais apie teikiamą paslaugą suaugusiesiems, įgijusiems kompetencijų neakademinėje mokymosi aplinkoje (kursuose, seminaruose, mokantis savarankiškai, dirbant ir kt.) bei apie diegiamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimo sistemą ir galimybę kandidatams registruotis procedūrai šiose Lietuvos aukštosiose mokyklose (2013-05-29):

Aukštosios mokyklos pavadinimas

Publikuotas informacinis pranešimas

Leidinio pavadinimas, data, numeris, puslapis

Mykolo Romerio universitetas


Respublika", 2013-04-16(antradienis), Nr. 86(6937), 12 psl.
Respublika", 2013-04-20(šeštadienis), Nr. 90(6941), 13 psl.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas


Respublika", 2013-04-16(antradienis), Nr. 86(6937), 12 psl.
Respublika", 2013-04-20(šeštadienis), Nr. 90(6941), 13 psl.

Šiaulių universitetas


Respublika", 2013-04-16(antradienis), Nr. 86(6937), 12 psl.
Respublika", 2013-04-20(šeštadienis), Nr. 90(6941), 13 psl.

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Respublika", 2013-04-23(antradienis), Nr. 92(6943), 12 psl.
Respublika", 2013-04-27(šeštadienis), Nr. 96(6947), 13 psl.

Vilniaus kolegija

Respublika", 2013-04-23(antradienis), Nr. 92(6943), 12 psl.
Respublika", 2013-04-27(šeštadienis), Nr. 96(6947), 13 psl.

Utenos kolegija


Respublika", 2013-04-30(antradienis), Nr. 98(6949), 11 psl.
Respublika", 2013-05-04(šeštadienis), Nr. 101(6952), 6 psl.

Panevėžio kolegija

Respublika", 2013-04-30(antradienis), Nr. 98(6949), 11 psl.
Respublika", 2013-05-04(šeštadienis), Nr. 101(6952), 6 psl.

Vilniaus verslo kolegija


Respublika", 2013-05-07(antradienis), Nr. 103(6954), 12 psl.
Respublika", 2013-05-11(šeštadienis), Nr. 107(6958), 13 psl.

Žemaitijos kolegija


Respublika", 2013-05-07(antradienis), Nr. 103(6954), 12 psl.
Respublika", 2013-05-11(šeštadienis), Nr. 107(6958), 13 psl.


7. Jau nemažai Lietuvos aukštojo mokslo institucijų tapo atviromis suaugusiesiems, turintiems kompetencijų, įgytų neakademinėje mokymosi aplinkoje (kursuose, mokantis savarankiškai, dirbant ir kt.)" (2013-06-29)
8. Pasinaudokite galimybe įgyti aukštąjį išsilavinimą nestudijuojant to, kas jau buvo išmokta neakademinėje aplinkoje (kursuose, seminaruose, mokantis savarankiškai, dirbant ir kt.)" (2013-07-31)
9. Aukštajame moksle pripažįstamos alternatyviais keliais įgytos kompetencijos" (2013-08-31)
10. "Dar aštuonios Lietuvos aukštojo mokslo institucijos jau vertina mokymosi pasiekimus, įgytus neformalioje mokymosi aplinkoje" (2013-09-27)
11. Trumpesnio kelio galimybės link aukštojo mokslo diplomo Lietuvoje" (2013-10-18)
12. Jau įvertinti kandidatų pasiekimai ir priimami sprendimai dėl jų kompetencijų, įgytų neformaliuoju būdu, pripažinimo aštuoniose aukštojo mokslo institucijose" (2013-12-31)
13. Kviečiame susipažinti su 2014 m. spaudoje publikuotais informaciniais pranešimais apie jau teikiamą paslaugą suaugusiesiems, įgijusiems kompetencijų neakademinėje mokymosi aplinkoje (kursuose, seminaruose, mokantis savarankiškai, dirbant ir kt.) ir apie jau vertinamus suaugusiųjų neformaliojo švietimo sistemoje įgytus mokymosi pasiekimus šiose Lietuvos aukštosiose mokyklose (2014-03-31):

Aukštosios mokyklos pavadinimas

Publikuotas informacinis pranešimas

Leidinio pavadinimas, data, numeris, puslapis

Mykolo Romerio universitetas


Lietuvos žinios", 2014-02-01(šeštadienis), Nr. 22(13 735), 10psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-04(antradienis), Nr. 23(13 736), 10psl.

Lietuvos žinios", 2014-02-05(trečiadienis), Nr. 24(13 737), 10psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-07(penktadienis), Nr. 26(13 739), 10psl.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas


Lietuvos žinios", 2014-02-08(šeštadienis), Nr. 27(13 740), 8psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-11(antradienis), Nr. 28(13 741), 8psl.

Lietuvos žinios", 2014-02-12(trečiadienis), Nr. 29(13 742), 8psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-14(penktadienis), Nr. 31(13 744), 8psl.

Šiaulių universitetas


Lietuvos žinios", 2014-02-22(šeštadienis), Nr. 37(13 750), 9psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-25(antradienis), Nr. 38(13 751), 9psl.

Lietuvos žinios", 2014-02-26(trečiadienis), Nr. 39(13 752), 9psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-28(penktadienis), Nr. 41(13 754), 9psl.

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla


Lietuvos žinios", 2014-02-08(šeštadienis), Nr. 27(13 740), 8psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-11(antradienis), Nr. 28(13 741), 8psl.

Lietuvos žinios", 2014-02-12(trečiadienis), Nr. 29(13 742), 8psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-14(penktadienis), Nr. 31(13 744), 8psl.

Vilniaus kolegija


Lietuvos žinios", 2014-02-01(šeštadienis), Nr. 22(13 735), 10psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-04(antradienis), Nr. 23(13 736), 10psl.

Lietuvos žinios", 2014-02-05(trečiadienis), Nr. 24(13 737), 10psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-07(penktadienis), Nr. 26(13 739), 10psl.

Utenos kolegija


Lietuvos žinios", 2014-02-15(šeštadienis), Nr. 32(13 745), 8psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-18(antradienis), Nr. 33(13 746), 8psl.

Lietuvos žinios", 2014-02-19(trečiadienis), Nr. 34(13 747), 8psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-21(penktadienis), Nr. 36(13 749), 8psl.

Panevėžio kolegija


Lietuvos žinios", 2014-02-15(šeštadienis), Nr. 32(13 745), 8psl.

Lietuvos žinios", 2014-02-18(antradienis), Nr. 33(13 746), 8psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-19(trečiadienis), Nr. 34(13 747), 8psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-21(penktadienis), Nr. 36(13 749), 8psl.

Vilniaus verslo kolegija


Lietuvos žinios", 2014-02-01(šeštadienis), Nr. 22(13 735), 10psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-04(antradienis), Nr. 23(13 736), 10psl.

Lietuvos žinios", 2014-02-05(trečiadienis), Nr. 24(13 737), 10psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-07(penktadienis), Nr. 26(13 739), 10psl.

Žemaitijos kolegija


Lietuvos žinios", 2014-02-22(šeštadienis), Nr. 37(13 750), 9psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-25(antradienis), Nr. 38(13 751), 9psl.

Lietuvos žinios", 2014-02-26(trečiadienis), Nr. 39(13 752), 9psl.
Lietuvos žinios", 2014-02-28(penktadienis), Nr. 41(13 754), 9psl.
14. Jau priimti galutiniai instituciniai sprendimai ir įforminami kandidatams suteikti kreditai, įvertinus jų neformaliojo mokymosi pasiekimus" (2014-04-30)
15. MRU patirtį perėmusios 8 aukštojo mokslo institucijos jau suteikė akademinius kreditus pirmiesiems kandidatams!" (2014-05-16)

PROJEKTO VIEŠINIMO NAUJIENOS:

1. Apie projektą portale ES STRUKTŪRINĖ PARAMA Išsamiau
2. 2013-05-17 Projekto pradžia (2012-07-05) Išsamiau
2. Projekto aprašymas (2012-07-24) Išsamiau
3. 2012-06-21 Projekto veiklų pristatymas partnerinėms institucijoms (videokonferencija) (2012-07-24) Išsamiau
4. Pradėtos pirmosios Projekto veiklos (2012-08-27) Išsamiau
5. Projekto veiklų aptarimas su partnerinėmis institucijomis (videokonferencija, 2013-05-22)
6. Projekto veiklų aptarimas su partnerinėmis institucijomis (videokonferencija, 2014-05)
7. Apie įgyvendintą projektą (2014-05-16) Išsamiau

PROJEKTO KOMANDOS KONTAKTAI:

Projekto vadovė Živilė Naužemienė (laikinai nedirba)
Tel
. (8-5) 271 4580
El. p.
zivile.nauzemiene@mruni.eu

Projekto administratorė Vaiva Vismerytė

Dėstytoja-ekspertė Prof. dr. Nijolė Burkšaitienė
Tel. (85) 271 4613
El. p.
n.burksaitiene@mruni.eu

Dėstytoja-ekspertė Prof. dr. Jolita Šliogerienė

Dėstytoja-konsultantė (I) lekt. dr. Raminta Jančaitytė
Tel. (85) 271 4613
El. p.
raminta@mruni.eu

Dėstytoja-konsultantė (I) doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė
Tel. (85) 271 4613
El. p.
vvaiciun@mruni.eu

Dėstytoja-konsultantė (II) lekt. Oksana Malinauskienė
Tel. (85) 271 4
620
El. p.
oksana@mruni.eu

Dėstytoja-konsultantė (III) dr. Nendrė Černiauskienė
Tel. (85)
2740 610
El. p.
nendrec@mruni.eu

Specialistė, atsakinga už visuomenės informavimą Liudmila Pogožilskaja
Tel. (85) 271 4613
El. p.
liudmila@mruni.eu

Projekto partnerinių institucijų veiklos koordinatoriai

Vilniaus Gedimino technikos universitetas - Kristina Nogteva, el.p.: kristina.nogteva@vgtu.lt
Šiaulių universitetas - Jolanta Kazanavičienė,
 el.p.: jolanta.k@tsi.su.lt
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, UAB- Valdas Kazlauskas, el.p.: 
valdas.kazlauskas@ttvam.lt
Vilniaus kolegija - Rita Liepuonienė, el.p.: 
r.liepuoniene@viko.lt
Panevėžio kolegija - Birutė Dalmantienė, el.p.: 
birute.dalmantiene@panko.lt
Utenos kolegija - Dalia Stunžėnienė, el.p.: 
dalia.st@ukolegija.lt
Vilniaus verslo kolegija - Joana Samborskaja, el.p.: 
joana@kolegija.lt
Žemaitijos kolegija -
Alma Lengvenienė, el.p.:  a.lengveniene@zemko.lt

Asociacija Lietuvos antstolių rūmai, el.p.: info@antstoliurumai.lt
Finansų analitikų asociacija, el.p.: info@finansai.lt
UAB "Lietuvos melioracija",
el.p.: lietmel@lietmel.balt.net
UAB "Yglė",
el.p.: info@ygle.lt


Sekite naujienas! - Sužinokite daugiau apie galimybes Jums!

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747