Įstatai

Įstatai priimti Mykolo Romerio universiteto darbuotojų
profesinės sąjungos steigiamajame susirinkime
2006 m. lapkričio mėn. 15 d.

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATAI  

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO PROFESINĖS SĄJUNGOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

I. Bendrieji nuostatai

1. Mykolo Romerio universiteto profesinė sąjunga (toliau – profesinė sąjunga) – suvereni, savarankiška organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) darbuotojus (profesorius, docentus, lektorius, dėstančius doktorantus, kitus universiteto darbuotojus) bei universiteto darbuotojus, išėjusius į pensiją.
2. Profesinė sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinių konvencijų, reglamentuojančių darbo santykius, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei šių įstatų. 3. Profesinė sąjunga, nustatyta tvarka įregistravusi šiuos įstatus, naudojasi juridinio asmens teisėmis.
4. Profesinės sąjungos buveinės adresas: Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius.

II. Profesinės sąjungos tikslai

5. Profesinės sąjungos tikslas  atstovauti ir ginti savo narių profesines, darbo, ekonomines bei socialines teises bei teisėtus jų interesus.

III. Profesinės sąjungos veikla

6. Profesinė sąjunga siekdama savo tikslų:
6.1. Atstovauja profesinės sąjungos narių interesams visų instancijų teismuose, derybose su darbdaviu, valstybės valdžios ir valdymo organais.
6.2. Sudaro ir pasirašo kolektyvines darbo sutartis ir susitarimus, kontroliuoja jų vykdymą.
6.3. Kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi darbo, ekonominių ir socialinių įstatymų, kitų susitarimų.
6.4. Palaiko ryšius su Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, gali būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje.
6.5. Inicijuoja kolektyvinės sutarties su MRU administracija sudarymą ir ją pasirašo. Kontroliuoja, kaip universiteto administracija šią sutartį vykdo, kaip laikosi darbo įstatymų, darbo saugos taisyklių.
6.6. Siekdama socialinio teisingumo, stebi universitete socialinius procesus, dalyvauja darbuotojų atestacijose, etatų konkursuose.
6.7. Dalyvauja sprendžiant darbo ginčus. Kolektyvinius ginčus sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kolektyvinių ginčų reguliavimo įstatymu.
6.8. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skelbia streiką ir apie jo priežastis, eigą ir rezultatus informuoja su MRU profsąjunga koordinaciniais ryšiais susijusius Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų centrus, žiniasklaidos atstovus.
6.9. Gali jungtis su kitomis profesinėmis sąjungomis į susivienijimus arba kitus junginius.
6.10. Netrukdomai raštu, žodžiu ir kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą.
6.11. Gali steigti žiniasklaidos priemones, užsiimti leidyba.
6.12. Gali gauti lėšų ir kitokio turto iš kitų profesinių sąjungų, visuomeninių ir valstybinių organizacijų, įmonių, įstaigų, fondų ir fizinių asmenų.
6.13. Gali steigti (būti steigėju) įmones, fondus, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, užsiimti leidybine, gamybine ir ūkine veikla.
6.14. Nemokamai konsultuoja profesinės sąjungos narius teisiniais klausimais, susijusiais su darbo teise.
6.15. Organizuoja savo narių švietimą teisės, ekonominiais, profesinių sąjungų darbo ir kitais klausimais.
6.16. Esant galimybei, teikia savo nariams materialinę paramą.
6.17. Organizuoja savo narių poilsį.
6.18. Dalyvauja protesto ir kitose akcijose, kurioms pritaria.
6.19. Steigia komitetus ir komisijas padaliniuose savo veiklai organizuoti ir vykdyti.
6.20. Naudojasi kitomis teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatyme.

IV. Profesinės sąjungos lėšos ir turtas

7. Profesinė sąjunga yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą ir einamąją sąskaitą banke.
8. Profesinės sąjungos lėšas sudaro profesinės sąjungos nario mokestis, tiksliniai įnašai bei kitos Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamos pajamos.
9. Profesinė sąjunga yra labdaros ir paramos gavėja.
10. Profesinės sąjungos nario mokestis mokamas kas mėnesį. Nariui pageidaujant, mokestį iš profesinės sąjungos nario darbo užmokesčio centralizuotai kiekvieną mėnesį išskaičiuoja buhalterija ir perveda jį į profesinės sąjungos einamąją sąskaitą banke. Profesinės sąjungos nario pageidavimu, nario mokestį galima sumokėti profesinės sąjungos tarybai.
11. Profesinės sąjungos lėšos naudojamos profesinės sąjungos veiklai plėtoti, profesinės sąjungos narių šalpai ir labdarai ir kitom reikmėm.
12. Profesinė sąjunga gali turėti ir bet kokį kitą teisėtai gautą arba įgytą turtą.
13. Profesinės sąjungos pirmininkas ir taryba atsako pagal šiuos įstatus ir Lietuvos respublikos teisės aktus už profesinės sąjungos lėšų ir turto naudojimą.

V. Narystė profesinėje sąjungoje

14. Profesinės sąjungos nariais gali būti MRU darbuotojai, pripažįstantys šiuos nuostatus ir mokantys nario mokestį.
15. Pensininkais tapę MRU darbuotojai turi teisę likti profsąjungos nariais.
16. Tuo metu, kai profesinės sąjungos narys pagal darbdavio įgaliojimus atstovauja jam arba vykdo darbdavio funkcijas, jo narystė profesinėje sąjungoje sustabdoma.
17. Į profesinės sąjungos narius priimama remiantis raštišku darbuotojo prašymu nuo prašymo pateikimo profesinei sąjungai momento.
18. Nariui pageidaujant, išduodamas profesinės sąjungos nario dokumentas.
19. Narystė profesinėje sąjungoje gali būti nutraukiama:
19.1. Raštu pareiškus norą išstoti iš profesinės sąjungos. Šiuo atveju narystė nutraukiama nuo asmeniškai pateikto profesinei sąjungai prašymo užregistravimo momento;
19.2. Jeigu narys iš esmės pažeidė profesinės sąjungos įstatus. Šiuo atveju narys pašalinamas iš profesinės sąjungos, jeigu taip nutaria ir balsuoja 2/3 profesinės sąjungos tarybos narių. Šis nutarimas gali būti skundžiamas profesinės sąjungos narių susirinkimui;
19.3. Jeigu profesinės sąjungos narys nemoka nario mokesčio 3 mėnesius ir dėl to buvo įspėtas raštu;
19.4. Profesinės sąjungos nariui mirus;
19.5. Profesinei sąjungai nutraukus veiklą;
19.6. Nutrūkus nario darbo santykiams, išskyrus šių įstatų 15 straipsnyje nurodytus asmenis.
20. Profesinės sąjungos narys turi teisę:
20.1. Rinkti ir būti išrinktam į visus profesinės sąjungos renkamus organus.
20.2. Dalyvauti profesinės sąjungos susirinkimuose, kreiptis į visų lygių profesinės sąjungos renkamuosius organus, gauti iš jų informaciją ir viešai vertinti jų veiklą.
20.3. Nemokamai gauti juridinę konsultaciją darbo klausimais.
20.4. Naudotis kitomis teisėmis ir garantijomis, teikiamomis profesinės sąjungos nariams.
20.5. Nutraukti narystę profesinėje sąjungoje.
21. Profesinės sąjungos narys privalo:
21.1. Sąžiningai dirbti, vykdyti darbo sutartyje numatytus įsipareigojimus, laikytis tarnautojo drausmę reglamentuojančių teisės aktų.
21.2. Laikytis profesinės sąjungos įstatų, jos vadovaujančių institucijų teisėtų nutarimų.
21.3. Laikytis profesinės etikos ir moralės normų.
21.4. Reguliariai mokėti nario mokestį.
21.5 Dalyvauti profesinės sąjungos veikloje.
22. Mirusiems, išstojusiems arba pašalintiems profesinės sąjungos nariams mokestis, profesinės sąjungos turto dalis negrąžinama.
23. Išimtiniais atvejais profesinės sąjungos tarybos nutarimu narys gali būti atleistas nuo nario mokesčio, šis mokestis gali būti sumažintas.
24. Stojant į profesinę sąjungą pakartotinai, priėmimo į profesinės sąjungos narius klausimus sprendžia profesinės sąjungos taryba.

VI. Profesinės sąjungos organizacinė struktūra

25. Profesinės sąjungos organizacijos struktūrą sudaro: profesinės sąjungos narių susirinkimas, profesinės sąjungos konferencija, profesinės sąjungos taryba, profesinės sąjungos pirmininkas, kontrolės organas (revizijos komisija).

VII. Profesinės sąjungos narių susirinkimas

26. Profesinės sąjungos narių susirinkimas (toliau - susirinkimas) yra aukščiausias profesinės sąjungos valdymo organas.
27. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų profesinės sąjungos narių. Jeigu į susirinkimą nesusirenka reikalingas narių skaičius, per 15 dienų šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas. Jis laikomas teisėtu, ir tai nepriklauso nuo jame dalyvaujančių narių skaičiaus.
28. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai šie įstatai numato, jog nutarimui priimti reikalingas kitoks narių susirinkimo balsų skaičius.
29. Susirinkimo priimti nutarimai yra privalomi profesinės sąjungos pirmininkui, tarybai, kontrolės institucijai ir visiems nariams.
30. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 2 metus. Rinkiminis susirinkimas šaukiamas likus ne vėliau kaip 1 mėnesiui iki pirmininko, tarybos arba revizijos komisijos įgaliojimų pasibaigimo.
31. Neeilinį profesinės sąjungos narių susirinkimą gali šaukti profesinės sąjungos pirmininkas, taryba, konferencija. Pirmininkas šaukia neeilinį susirinkimą, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 profesinės sąjungos narių arba 2/3 tarybos narių.
32. Profesinės sąjungos narių susirinkimo įgaliojimai:
32.1. Nustato pagrindines profesinės sąjungos veiklos kryptis.
32.2. Renka profesinės sąjungos pirmininką, tarybą, kontrolės instituciją 3 metų kadencijai. Pirmininkas gali buti renkamas ir kitokiam kadencijos laikotarpiui. Profesinės sąjungos pirmininkas, taryba, kontrolės institucija renkami susirinkimo nustatyta tvarka.
32.3. Papildo, keičia profesinės sąjungos įstatus, jeigu teisėtame susirinkime už šį sprendimą balsuoja dauguma susirinkime dalyvaujančių narių.
32.4. Nutraukia profesinės sąjungos veiklą šiuose įstatuose numatyta tvarka.
32.5. Išklauso renkamų profesinės sąjungos institucijų ataskaitas ir vertina jų veiklą.
32.6. Priima kitus nutarimus, susijusius su profesinės sąjungos veikla.
32.7. Nustato ir keičia nario mokesčio dydį, kuris negali būti mažesnis nei 0.5 proc. nuo pagrindinėje darbovietėje gaunamo darbo užmokesčio.

VIII. Profesinės sąjungos konferencija

33. Kartą per metus šaukiama ataskaitinė profesinės sąjungos konferencija (toliau – konferencija).
34. Konferencijos organizavimo tvarką nustato profesinės sąjungos taryba.
35. Profesinės sąjungos konferencijos įgaliojimai:
35.1. Renka konferencijos darbo organus, tvirtina darbotvarkę ir konferencijos reglamentą.
35.2. Priima rezoliucijas ir kitus dokumentus.
35.3. Svarsto ir tvirtina pirmininko, tarybos ir revizinės komisijos ataskaitas.
35.4. Jeigu būtina, šaukia neeilinį profesinės sąjungos narių susirinkimą.
35.5. Sprendžia kitus profesinės sąjungos veiklos klausimus.
35.6 Perrenka atstatydintus arba negalinčius vykdyti savo pareigų tarybos narius likusiam tarybos kadencijos laikotarpiui.
36. Konferencija teisėta, jeigu joje dalyvauja dauguma profesinės sąjungos tarybos nutarimu patvirtintų delegatų.

IX. Profesinės sąjungos taryba

37. Profesinės sąjungos taryba (toliau  taryba) yra profesinės sąjungos vykdomasis organas.
38. Profesinės sąjungos narių susirinkimas išrenka tarybą, kurią sudaro 7 nariai.
39. Tarybos atstatydinimą gali inicijuoti pirmininkas arba 1/3 profesinės sąjungos narių. Taryba atstatydinama, jeigu teisėtame susirinkime už šį sprendimą balsuoja susirinkime dalyvaujančių narių dauguma.
40. Profesinės sąjungos taryba:
40.1. Naudojasi visomis Profesinių sąjungų įstatymo nustatytomis teisėmis.
40.2. Nustato savo veiklos kryptis, turinį, darbo organizavimo formas.
40.3 Nustato samdomų darbuotojų skaičių ir jų atlyginimus.
40.4. Sprendžia įstojimo ir išstojimo į profesinių sąjungų susivienijimus klausimus.
40.5. Sprendžia visus klausimus, susijusius su naryste profesinėje sąjungoje, taip pat nario pašalinimo iš profesinės sąjungos klausimus.
40.6. Apibendrina narių reikalavimus, pasiūlymus, pageidavimus ir teikia darbdaviui ar kitoms institucijoms.
40.7. Priima sprendimą dėl sutikimo skirti drausminę nuobaudą profesinės sąjungos nariui.
40.8. Atsiskaito susirinkimui už atliktą darbą.
41. Šaukia narių susirinkimą ir atsako už jo paruošimą ir organizavimą įstatuose numatyta tvarka.
42. Iš tarybos narių renka pirmininko pavaduotoją.
43. Tarybos posėdžiai organizuojami patvirtintu tarybos darbo reglamentu.
44. Posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 išrinktų tarybos narių, o jų nutarimai  kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančiųjų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas.
45. Taryba atsako už racionalų profesinės sąjungos lėšų ir turto naudojimą.
46. Atlieka kitas funkcijas siekdama profesinės sąjungos numatytų tikslų.
47. Profesinės sąjungos tarybos narys negali būti kontrolės institucijos nariu.
48. Išimtiniais atvejais turi teisę laikinai apriboti profesinės sąjungos nario teises, numatytas šiuose įstatuose.
49. Taryba ypatingais atvejais turi teisę atleisti narį nuo nario mokesčio.
50. Nustato profesinės sąjungos pirmininko atlyginimo dydį.
51. Nustato profesinės sąjungos konferencijos organizavimo tvarką.

X. Profesinės sąjungos pirmininkas

52. Profesinės sąjungos pirmininkas (toliau – pirmininkas) gali būti ne profesinės sąjungos narys, tačiau jis negali būti darbdavys arba jo įgaliotas atstovas. Pirmininkas gali būti samdomas.
53. Pirmininkas yra tarybos narys pagal pareigas.
54. Profesinės sąjungos narių susirinkimas renka profesinės sąjungos pirmininką, kuris išrenkamas, jeigu už jį balsuoja dauguma narių, dalyvaujančių teisėtame susirinkime.
55. Profesinės sąjungos pirmininku yra išrinktas tas kandidatas, už kurį balsavo dauguma narių, dalyvaujančių teisėtame susirinkime. Jeigu pirmajame balsavimo rate nė vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų. Išrinktuoju laikomas tas kandidatas, surinkęs daugiausia balsų.
56. Pirmininkas atstatydinamas, jeigu teisėtame susirinkime už šį sprendimą balsuoja dauguma susirinkime dalyvaujančių profesinės sąjungos narių. Pirmininko atstatydinimą gali inicijuoti 1/3 profesinės sąjungos narių arba 2/3 tarybos narių.
57. Pirmininko kadencijos laiką nustato susirinkimas.
58. Pirmininkas šaukia tarybos posėdžius pagal tarybos darbo reglamentą.
59. Pirmininkas vadovauja tarybos posėdžiams ir dalyvauja tarybos darbe.
60. Pasibaigus pirmininko kadencijai, eina pirmininko pareigas tol, kol bus išrinktas naujas pirmininkas.
61. Profesinės sąjungos pirmininkas pasirašo profesinės sąjungos ir tarybos vardu. Be kitų pareigų, numatytų šiuose įstatuose, pirmininkas:
61.1. Atstovauja profesinei sąjungai visų instancijų teismuose, derybose su darbdaviais, valstybinės valdžios ir valdymo organais, vykdo kitas funkcijas, numatytas tarybos patvirtintoje profesinės sąjungos pirmininko instrukcijoje.
61.2. Dalyvauja MRU Senato, Rektorato ir kituose posėdžiuose.
61.3 Tarybos nutarimu priima ir atleidžia etatinius darbuotojus, pasirašo darbo sutartis, įsakymus ir vykdo kitas vidaus administravimo funkcijas.
62. Pirmininkas suteikia įgaliojimus atstovauti profesinės sąjungos nariams teisme.
63. Pirmininkas pirmininkauja profesinės sąjungos susirinkimui ir tarybos posėdžiams.
64. Profesinės sąjungos pirmininkas atsako už profesinės sąjungos lėšų ir turto racionalų naudojimą.
65. Profesinės sąjungos pirmininkui atsistatydinus arba laikinai negalint vykdyti savo pareigų, jo pareigas iki kito profesinės sąjungos narių susirinkimo eina pirmininko pavaduotojas, išrinktas šiuose įstatuose numatyta tvarka.

XI. Kontrolės organas

66. Kontrolės organas (revizijos komisija) kontroliuoja profesinės sąjungos lėšų ir turto naudojimą.
67. Kontrolės organas pavaldus ir atsiskaito tik profesinės sąjungos narių susirinkimui.
68. Kontrolės organo narių skaičių nustato ir renka profesinės sąjungos narių susirinkimas.
69. Kontrolės organo nariais negali būti pirmininkas ir tarybos nariai.
70. Revizijos komisijos pirmininkas, kurį komisijos nariai išrenka pirmame revizijos komisijos posėdyje, arba komisijos atstovas su patariamojo balso teise gali dalyvauti tarybos posėdžiuose.
71. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus patikrina MRU darbuotojų profsąjungos finansinę ir ūkinę veiklą ir surašo aktą.
72. Kontrolės organas apie nustatytus pažeidimus informuoja profesinės sąjungos narių susirinkimą, pirmininką ir tarybą.
73. Kontrolės organas, nustatęs pažeidimus, siūlo šaukti neeilinį susirinkimą.


XII. Profesinės sąjungos veiklos nutraukimas

74. Profesinės sąjungos veikla nutraukiama profesinės sąjungos narių susirinkimo nutarimu, jeigu susirinkime dalyvauja 2/3 profesinės sąjungos narių ir už šį sprendimą balsuoja 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių. Šiuo atveju netaikoma įstatų 27 straipsnyje įtvirtinta nuostata.
75. Nutraukusios veiklą profesinės sąjungos turto realizavimo tvarka nustatoma profesinės sąjungos narių susirinkime, nutarusiame nutraukti šios organizacijos veiklą.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747