Lietuvos Respublikos teisės aktai

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos teisės aktai

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170; 2004, Nr. 163-5945).
Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 115-3230, Žin.,2009, Nr. 159-7207).
Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5518).
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (TAR,, 2016-23709).
Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2003, Nr.114-5114).
Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas (Žin., 1997, Nr. 67-1656).
Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai (TAR, 2017-9594; 2019-04320).
Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai (Žin., 2012, Nr. 126-6350).
Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai  nurodymai (Žin., 2005, Nr. 95-3536).
Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai (Žin., 2005, Nr., 105-3897; TAR, 2019-02629).
Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai (Žin., 2005, Nr. 66- 2383).
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin., 2008, Nr. 10-362).
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr. 3-88).
Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio  darbe nuostatai (Žin., 2001, Nr. 56-1999).
Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai (Žin., 2005, Nr. 55-1907).
Darbo su asbestu nuostatai (Žin., 2004, Nr. 116-4342).
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos  nuostatai (Žin., 2005, Nr. 53-1804).
Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatai (Žin., 2006, Nr. 47-1691).
Pavojingų darbų sąrašas (Žin., 2002, Nr. 87-3751).
Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatai (Žin., 2005, Nr. 118-4277).
Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų bendrieji nuostatai (Žin., 2011, Nr. 69-3307).
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo  darbovietėse nuostatai (Žin., 1999, Nr. 104-3014; TAR, 2014-19237).
Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir  organizacijose nuostatai (Žin., 2005, Nr. 152-5630).
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (Žin., 2006, Nr. 116-4417);
Techninis reglamentas. Asmeninės apsauginės priemonės (Žin., 2000, Nr. 65-1967).
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos  priemonėmis nuostatai (Žin., 2007, Nr. 123-5055).
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 (Žin., 2001, Nr. 3-74).
Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai (Žin., 2004, Nr. 41-1350).
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (Žin., 2004, Nr. 136-4945).
Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodinių nurodymai (Žin., 2012, Nr. 96-4945);
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2005, Nr. 26-852).

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 146-7510). Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 8-378). 
Slėginių indų naudojimo taisyklės DT12-02 (Žin., 2002, Nr. 115-5165).
Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai (Žin., 2003, Nr. 40-1820). 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin., 2010, Nr. 39-1878).
Specialiųjų patalpų ir  technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Žin., 2013, Nr. 27-1299).

HN 129:2012 Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai (Žin., 2012, Nr. 24-1133).

HN 118:2011 Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai (Žin., 2011, Nr. 16-773).
HN 32:2004 Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai (Žin., 2004, Nr. 32-1027; 2005, Nr. 151-5566).
HN 33: 2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. (Žin., 2011, Nr. 75-3638).
HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai (Žin., 2004, Nr. 45-1485).
HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai (Žin., 2000, Nr. 44-1278).
HN 122:2006 Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai (Žin., 2006, 124-4707).
HN 123:2012 Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai (Žin., 2013, 57-2893).
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” (Žin., 2000, Nr. 47-1365).
Darbai ir veiklos sritys, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimo tvarka (Žin., 2002, Nr. 73-3127).
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 71-2752). 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747