Teisės katedra
 
2019

Bučiūnas, Gediminas Disabled persons in a criminal procedure = Žmones su negalia baudžiamajame procese // Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika XV = Criminalistics and forensic expertology : science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология : наука, обучение, практика / Lietuvos kriminalistų draugija, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2019. ISBN 9789986555469. p. 392-400. [M.kr.: S 001]

Bučiūnas, Gediminas, Bulgakova, Ilona. Protection of the rights of disabled persons as victims of crime in criminal procedure // Sabiedriba. Integracija. Izglitiba = Society. Integration. Education : Lifelong learning information technologies in education: proceedings of the international scientific conference, May 24-25, 2019. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. ISSN 1691-5887. eISSN 2256-0629. 2019, vol. 3, p. 51-59. [M.kr.: S 001]

Jakštienė, Ramunė Smurtas artimoje aplinkoje prieš moteris: baudžiamoji teisinė apsauga = Domestic Violence Against Women: Protection by Criminal Law. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2019. 403 p. ISBN 9789955199434. eISBN 9789955199427. [M.kr.: S 001]

Pūraitė, Aurelija , Prokofjeva, Natalja Emotional intelligence as a key concept to successful police leadership and cooperation in the global world // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security of public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo akademija. ISSN 2029-1701. eISSN 2335-2035. 2019, [t.] 22, p. 129-144. DOI: 10.13165/PSPO-19-22-09. [International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: S 001, S 003]

Pūraitė, Aurelija , Prokofjeva, Natalja Emotional intelligence as a key concept to successful police leadership and cooperation in the global world // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security of public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo akademija. ISSN 2029-1701. eISSN 2335-2035. 2019, [t.] 22, p. 129-144. DOI: 10.13165/PSPO-19-22-09. [International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: S 001, S 003]

Черняускене, Н., Балежентис, А. Совершенствование системы превенции коррупции при формировании и внедрении политики нулевой терпимости к коррупции // International security in the frame of modern global challenges 2019 : collection of research papers / Mykolas Romeris University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. Vilnius ; Kyiv : Mykolo Romerio universitetas, 2019. ISBN 9789955199625. eISBN 9789955199632. p. 245-253. [M.kr.: S 003]

2018

Провокация или симуляция ситуаций преступного поведения. Где грани? // Вісник Oдеської адвокатури / Рада адвокатів Одеської області, Одеська обласна колегія адвокатів. Одеса : Астропринт. 2018, № 1, p. 74-76. [M.kr.: S 001]

Bilius Mindaugas Baudžiamoji teisė ir procesas // Policijos pareigūnų rengimo vadovėlis. Mastaičiai : Lietuvos policijos mokykla, 2018. ISBN 9786099603506. p. 105-136.

Bilius Mindaugas P. Leono idėjos – Lietuvos mokiniams // Petras Leonas: teisinis palikimas ir dabartis: straipsnių rinkinys. Vilnius : Justitia, 2018. ISBN 9786098146080. p. 127-129.

Bučiūnas, Gediminas Determinants of terror acts accomplishes-suicide bombers behavior. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. Baltijas Starptautiskās akadēmija. 2018, Nr. 1 (82). p. 29-49. ISSN: 1407-2971 ; DOI: 10.17770/acj.v1i82.2890

Bučiūnas, Gediminas Europos tyrimo orderio išdavimo problematika = Problems of issuing the European investigation order // Teisės apžvalga = Law review. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. eISSN 2029-4239. 2018, no. 2 (18), p. 210-222. DOI: 10.7220/2029-4239.18.14. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library] [M.kr.: S 001]

Bučiūnas, Gediminas Custody and status of health of suspect or accused // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу : теоретичні та практичні аспекти : матеріали III Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції (м. Полтава, 25-26 жовтня 2018 року) / Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ...[et al.]. Полтава : Россава. 2018, p. 63-66. [M.kr.: S 001]

Bučiūnas, Gediminas The effectiveness of pre-trial investigation. How much do simple mistakes cost for the state's budget? // Criminalistics and forensic expertology : science, studies, practice = Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика = Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika : 14 International congress, September 13-15, Odessa, Ukraine, 2018. Одеса : Гельветика, 2018. ISBN 9789669166104. p. 368-376. [M.kr.: S 001]

Bučiūnas, Gediminas Some remarks on Ukrainian laws targeting a criminal organization // Міжнародна та національна безпека : теоретичні і при-кладні аспекти : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 бер. 2019 р.) = International and national security : theoretical and applied aspects : Theses of the III International scientific-practical conference (Dnipro, March 15, 2019). Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. ISBN 9786177665556. p. 74-76. [M.kr.: S 001]

Jakštienė, Ramunė . Šeimos nario samprata baudžiamosiose bylose dėl smurto artimoje aplinkoje: teismų praktikos pagrįstumas. // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2018, t. 25, Nr. 1. p. 225-259. [Recenzuojamas leidinys] Laisvai prieinamas internete / Open Access. ISSN: 1392-6195 ; DOI: 10.13165/JUR-18-25-1-10.

Jakštienė, Ramunė Šeimos nario samprata baudžiamosiose bylose dėl smurto artimoje aplinkoje: teismų praktikos pagrįstumas = The concept of a family member in criminal cases of domestic violence: the adequacy of the case law // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. eISSN 2029-2058. 2018, t. 25, Nr. 1, p. 225-259. DOI: 10.13165/JUR-18-25-1-10. [Academic Search Complete; DOAJ; TOC Premier] [M.kr.: S 001]

Jakštienė, Ramunė, Pūraitė, Aurelija. Involvement of schools in the process of protection from domestic violence // Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference, May 25th -26th, 2018. Rezekne : Rezeknes Academy of Technologies. ISSN 2256-0629. 2018, vol. 6: Economics and public administration, p. 212-222. DOI: 10.17770/sie2018vol1.3292. [M.kr.: S 001]

Margevičiūtė, Agnė. Problematic aspects of ensuring the right to safe environment of the learner: case of bullying at school = Mokinio teisės į saugią aplinką užtikrinimo probleminiai aspektai: patyčių atvejis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2018. 216 p. ISBN 9789955199090. eISBN 9789955199083. [M.kr.: S 001]

Meškys, Linas, Kiršienė, Julija, Malinauskas, Vygantas, Astromskis, Paulius, Čerka, Paulius, Gruodytė, Edita, Šimonis, Mindaugas. Teisininkų profesinė etika : vadovėlis Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2018. 320 p. ISBN 9786094673504. DOI: 10.7220/9786094673504. [M.kr.: S 001]

Pranevičienė, Birutė , Vasiliauskienė, Violeta. Security in crisis situations: the problems of the limits of the human rights. // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 2018, vol. 7, no. 3. p. 439-448. ISSN: 2029-7017 ; DOI: 10.9770/jssi.2018.7.3(6)

Pranevičienė, Birutė , Vasiliauskienė, Violeta "Vocationally orientated culture and language in need": the opportunity to educate state border guards in culture and language. // Border security and management = Robežu drošība un pārvaldība : 7th international scientific and practical conference, 15-16.05.2018. Journal of internal security and civil defence sciences / State Border Guard College, Rezekne Academy of Technologies. Rezekne : State Border Guard College : Rezekne Academy of Technologies. 2018, No. 2 (7). p. 176-190. ISSN: 2592-849X.

Pranevičienė, Birutė, Vasiliauskienė, Violeta Challenges for European security policy: issues of the prevention of radicalization in the context of the right to religious education // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. eISSN 2029-7025. 2019, vol. 8, iss. 4, p. 675-686. DOI: 10.9770/jssi.2019.8.4(11). [International Security & Counter-Terrorism Reference Center; Scopus; Sustainability Reference Center; Business Source Complete] [CiteScore: 1,72, SNIP: 0,945, SJR: 0,491, kvartilė: Q2 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: S 001]

Pranevičienė, Birutė, Vasiliauskienė, Violeta The military use of unmanned aerial vehicles in the fight against terrorists and its conformity with international humanitarian law // Czech yearbook of public & private international law. Praha : Czech Society of International Law. ISSN 1805-0565. eISSN 1805-0999. 2018, vol. 9, p. 214-228. [Scopus] [CiteScore: 0,02, SNIP: 0,045, SJR: 0,100, kvartilė: Q4 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: S 001]

Šlapkauskas, Vytautas. Socialinio gyvenimo paradigmos kaita kaip iššūkis viešojo saugumo politikai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (20) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (20). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. 2018, Nr. 20. p. 275-292. ISSN: 2029-1701

Štareikė, Eglė, Kausteklytė-Tunkevičienė, Sigita. Pagrindinės duomenų subjekto teisės ir jų užtikrinimas pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (20) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (20). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. 2018, Nr. 20. p. 293-312. ISSN: 2029-1701.

Štareikė, Eglė, Kausteklytė-Tunkevičienė, Sigita. Pagrindinės duomenų subjekto teisės ir jų užtikrinimas pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą = The main rights of the data subject and their enforcement in accordance with the EU General Data Protection Regulation // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (20) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (20). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. eISSN 2335-2035. 2018, Nr. 20, p. 293-312. [International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: S 001]

2017

Bereikienė, Daiva, Bilius, Mindaugas , Bučiūnas, Gediminas , Fedosiuk, Oleg , Gruodytė, Edita , Gulbinienė, Inesa , Gutauskas, Aurelijus , Kuzminovas, Marius, Milinis, Albertas , Palionienė, Neringa, Šalčius, Marijus , Šibkovas, Olegas , Žižienė, Simona Lietuvos baudžiamoji teisė: Specialioji dalis: Antroji knyga : Vadovėlis. // Vilnius : Registrų centras, 2017. 935 p. ISBN: 9789955302513. UDK: 34

Bučiūnas, Gediminas, Velička, Vilius. Keitimasis informacija ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas tiriant smurto artimoje aplinkoje atvejus. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. 2017, Nr. 18. p. 165-183. ISSN: 2029-1701

Bučiūnas, Gediminas , Gruodytė, Edita , Šalčius, Marijus. Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai : mokymo priemonė. Knyga. // Vilnius : Registrų centras, 2017. 620 p. ISBN: 9789955302506

Jakštienė, Ramunė Nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje aplinkoje specialių apsaugos poreikių vertinimo procedūra. // Jurisprudencija. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. 2017, t. 24, Nr. 2. p. 359-386. ISSN: 1392-6195 ; DOI: 10.13165/JUR-17-24-2-08

Jakštienė, Ramunė Mokyklų dalyvavimas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje procese. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. 2017, Nr. 18. p. 308-342. ISSN: 2029-1701.

Margevičiūtė, Agnė The definition of bullying in compulsory education: from a general to a legal perspective.// Baltic journal of law & politics. Kaunas ; Berlin : Vytautas Magnus university ; Walter De Gruyter. 2017, vol. 10, iss. 1. p. 205-229. ISSN: 2029-0454 ; DOI: 10.1515/bjlp-2017-0008.

Pranevičienė, Birutė, Zuzevičiūtė, Vaiva, Simanavičienė, Žaneta, Vasiliauskienė, Violeta Internationalization of higher education: Lithuanian experience in Bologna Process and Beyond. // Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic Laboratory Transition Research Podgorica-Elit, 2017, vol. 13, no. 1, ISSN: 1800-5845, p. 73-86.

Pranevičienė, Birutė, Greičius, Saulius, Pūraitė, Aurelija, Margevičiūtė, Agnė Issues of financing Lithuanian higher education institutions.// Society. Integration. Education : proceedings of the scientific conference, May 26th - 27th, 2017, Rezekne : Rezekne Academy of Technologies, 2017, vol. ISSN: 1691-5887 4. p. 233-245.

Pranevičienė, Birutė, Mikalauskaitė-Šostakienė, Kristina, Vasiliauskienė, Violeta Territorial planning in Lithuania: the issues of security of society and interests of investors.// Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research, 2017, vol. 13, no. 3, ISSN: 1800-5845, p. 75-83.

Pranevičienė, Birutė, Vasiliauskienė, Violeta Tėvų kaip švietimo proceso dalyvių teisių ir pareigų įgyvendinimo problemos.// Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017, Nr. 18, ISSN: 2029-1701, p. 277-292.

Pranevičienė, Birutė, Vasiliauskienė, Violeta State security and law.// The law of the Baltic States / Kerikmäe, T., Joamets, K., Pleps, J., Rodiņa, A., Berkmanas, T., Gruodytė, E. (Eds.). Cham : Springer International Publishing, 2017, ISBN: 9783319544786, p. 376-388. Knyga

Praneviciene, Birute, Puraite, Aurelija , Vasiliauskiene, Violeta. State Financing Impact on Autonomy of Higher Education Institutions and its Link with Economic Activities of Universities. // Engineering Economics, 2017, Vol.28 (5), p.564-575 ISSN: 13922785 DOI: 10.5755/j01.ee.28.5.17899.

Pranevičienė, Birutė, Zuzevičiūtė, Vaiva, Simanavičienė, Žaneta, Vasiliauskienė, Violeta. Internationalization of higher education: Lithuanian experience in Bologna Process and Beyond // Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic Laboratory Transition Research Podgorica-Elit. 2017, vol. 13, no. 1. p. 73-86. ISSN: 1800-5845 ; DOI: 10.14254/1800-5845/2017.13-1.5

Pranevičienė, Birutė , Greičius, Saulius, Petrauskaitė, Audronė , Seniutienė, Danguolė The decision making in implementing joint study programmes in Europe: a case of European joint master's in strategic border management / Greičius S., PranevičienėB., Petrauskaitė A., Seniutienė D. // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties" (PDMU-2017) : August 14-19, 2017, Dedicated to 80-th anniversary of professor Yurii Yermaliev, Vilnius, Lithuania : Abstracts / Taras Shevchenko National University of Kyiv, General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, International Institute for Applied Systems Analysis ... [et al.]. Kyiv : Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017, 2017. p. 58. ISBN: 9786177530076

Pranevičienė, Birutė , Vasiliauskienė, Violeta Irregular migration through South Mediterranean route: actions by coast guard vessels and NGO vessels. // Czech yearbook of public & private international law. Praha : Czech Society of International Law, 2017. 2017, vol. 8. p. 126-138. ISBN: 9788087488294 ; ISSN: 1805-0565.

Pranevičienė, Birutė, Simanavičienė, Žaneta , Zuzevičiūtė, Vaiva

Pranevičienė, Birutė, Pūraitė, Aurelija , Vasiliauskienė, Violeta , Simanavičienė, Žaneta Comparative analysis of financing models of higher education. // Society. Integration. Education : proceedings of the scientific conference, May 26th - 27th, 2017. Rezekne : Rezekne Academy of Technologies. 2017, vol. 4. p. 330-341. ISSN: 1691-5887 ; DOI: 10.17770/sie2017vol4.2315

Pranevičienė, Birutė, Zuzevičiūtė, Vaiva, Simanavičienė, Žaneta, Vasiliauskienė, Violeta Competence for sustainability: prevention of dis-balance in higher education: the case of cooperation while educating future law enforcement officers.// Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic laboratory on transition research. 2017, vol. 13, iss. 4. p. 121-130. ISSN: 1800-5845 ; DOI: 10.14254/1800-5845/2017.13-4.10

Pūraitė, Aurelija , Greičius, Saulius , Pranevičienė, Birutė , Seniutienė, Danguolė Tendencies of international migration in Europe: is it possible to control migration and its impact on public security in Europe in an era of globalisation?.// Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17 th international scientific conference, 4th - 5th October, 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Zilina : University of Zilina, 2017, 2017. p. 2120-2126. ISBN: 9788081542121

Pūraitė, Aurelija, Bereikienė, Daiva , Šilinksė, Neringa Regulation of unmanned aerial Systems and related privacy issues in Lithuania. // Baltic journal of law & politics. Kaunas ; Berlin : Vytautas Magnus university ; Walter De Gruyter. 2017, vol. 10, no. 2. p. 107-132. ISSN: 2029-0454 ; DOI: 10.1515/bjlp-2017-0014

Pūraitė, Aurelija, Seniutienė, Danguolė , Greičius, Saulius. Managing state border in the context of migration crisis in Europe: Lithuanian case. // Montenegrin journal of economics. Podgorica : ELIT - Economic Laboratory for Transition Research : Faculty of Economics. 2017, vol. 13, iss. 3. p. 31-42. ISSN: 1800-5845 ; DOI: 10.14254/1800-5845/2017.13-3.3.

Pūraitė, Aurelija , Šilinskė, Neringa. Understanding the concept of security: theoretical approach. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. 2017, Nr. 19. p. 132-142. ISSN: 2029-1701

Šlapkauskas, Vytautas , Simanavičienė, Žaneta, Pocius, Vidas , Simanavičius, Artūras , Navickienė, Žaneta , Kairienė, Ingrida , Žuravliovas, Edvinas , Seniutienė, Danguolė , Ubartas, Linas , Adamonienė, Rūta, Ruibytė, Laima , Šikšnianaitė, Neringa , Gudelytė, Joana, Rupeikienė, Lina , Viduolienė, Evelina , Balčiūnaitienė, Asta , Svolkinaitė, Laura. Visuomenės saugumas ir darni plėtra: visuomenės saugumo aktualijos ir probleminiai klausimai : kolektyvinė monografija / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. // Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2017. 257 p. ISBN: 9789955198918

Šlapkauskas, Vytautas, Bieliauskaitė, Jolanta. Aharon Barak’s legal ideology in the context of European constitutionalism. // Baltic journal of law & politics. Kaunas ; Berlin : Vytautas Magnus university ; Walter De Gruyter. 2017, vol. 10, iss. 1. p. 183-204. ISSN: 2029-0454 ; DOI: 10.1515/bjlp-2017-0007

Šlapkauskas, Vytautas. Tikėjimo ir kritiškumo įtampos dinamika šiuolaikinės Lietuvos visuomenės kultūroje. // Religijos dinamika kultūroje : tapatybių sąveikos ir jų raiška : tarptautinė mokslinė tarpdalykinė konferencija : santraukos = Dynamics of religion in culture : interactions of identities and their expression. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017, 2017. p. 120. ISBN: 9789955198826

Štareikė, Eglė , Kausteklytė-Tunkevičienė, Sigita. Regreso ir subrogacijos atribojimas draudimo teisiniuose santykiuose. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. 2017, Nr. 18. p. 343-357. ISSN: 2029-1701.

Valkavičius, Darius , Zuzevičiūtė, Vaiva , Greičius, Saulius , Seniutienė, Danguolė. Protecting state border: risk and prevention. Economic dimension. // Montenegrin journal of economics. Podgorica : Economic laboratory transition research. 2017, vol. 13, no. 3. p. 43-51. ISSN: 1800-5845 ; DOI: 10.14254/1800-5845/2017.13-3.4

Vasiliauskienė, Violeta , Berkmanas, Tomas , Jonaitis, Marius , Milčiuvienė, Saulė, Pranevičienė, Birutė , Šedbaras, Stasys, Žurauskaitė, Evelina General frameworks of Lithuanian law. // The law of the Baltic States / Kerikmäe, T., Joamets, K., Pleps, J., Rodiņa, A., Berkmanas, T., Gruodytė, E. (Eds.). Cham : Springer International Publishing, 2017, 2017. p. 359-406. ISBN: 9783319544779 ; DOI: 10.1007/978-3-319-54478-6_7. UDK: 34

2016

Ancelis, Petras, Bučiūnas, Gediminas, Šalčius, Marijus, Šlepetys, Rolandas Atskirų nusikalstamų veikų tyrimas : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Registrų centras, 2016. 331 p. ISBN 9789955302070

Ancelis, Petras, Aleksandravičius, Povilas, Beinoravičius, Darijus, Birmontienė, Toma, Černius, Gintaras, Dromantienė, Leta, Greičius, Saulius, Gudelienė, Nomeda, Jakulevičienė, Lyra, Jarašiūnas, Egidijus, Maksimaitis, Mindaugas, Mesonis, Gediminas, Monkevičius, Algirdas, Puksas, Andrius, Rakauskienė, Ona Gražina, Šlapkauskas, Vytautas, Vainiutė, Milda Universitas est. Mykolo Romerio universitetui 25 : Liber Amicorum Alvydui Pumpučiui : [mokslo studija] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Vitae Litera, 2016. 438 p. : faks., iliustr., portr. ISBN 9789955198000

Bereikienė, Daiva, Mazur, Daiva Nuobaudų už piktnaudžiavimą procesu taikymo ypatumai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (16) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016 [t.] 16, p. 4-18.

Bučiūnas, Gediminas, Velička, Vilius Smurto prieš policijos pareigūnus analizė. Kaip sumažinti riziką pareigūnų gyvybei ir sveikatai? // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (17) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (17) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 17, p. 31-44.

Bučiūnas, Gediminas „Juodoji archeologija“ ir jos tyrimo ypatumai neteisėtai vykdytų 2009 m. Apuolės piliakalnio kasinėjimų kontekste. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (16) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 16, p. 19-36.

Bučiūnas, Gediminas Communication peculiarities between believers of Islam and public servants. // Security and risk management. Critical reflections and international perspectives. Volume 1 / Edited by Matthieu Petrigh. London : Centre for Security Failures Studies, 2016. ISBN 9780995627000. P. 231-242

Bučiūnas, Gediminas Laikino nuosavybės teisės apribojimo taikymo ypatumai krypto-valiutai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (17) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (17) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 17, p. 21-30.

Kasparavičienė, Asta, Seniutienė, Danguolė Notariato veiklos teisinio reguliavimo socialinis veiksmingumas. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (16) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 16, p. 93-110.

Margevičiūtė, Agnė Teisė į švietimą: tarptautinis, regioninis ir nacionalinis lygmuo (Lietuvos atvejis). // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (17) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (17) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 17, p. 104-118.

Margevičiūtė, Agnė Bullying and the right to education: legal and factual relevance. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (16) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016 [t.] 16, p. 111-128

Matulionytė-Jarašūnė, Erika, Brazdauskas, Marius, Žirnelė, Lina. Social innovation as the pathway for sustainable development. // Proceedings of the international business conference 2016: searching for innovative and creative business solutions, Faculty of Business Management, Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences on April 28, 2016. Vilnius : Vilniaus kolegija, 2016, 2016. p. 237-243. ISBN: 9786094360428

Pakštaitis, Laurynas, Navickienė, Žaneta Advokato profesionalumas: apibrėžtis ir ugdymo galimybės (perspektyvos) visuomenės gerovėje. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (17) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (17) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 17, p. 177-196.

Pranevičienė, Birutė, Zuzevičiūtė, Vaiva, Ruibytė, Laima, Adamonienė, Rūta, Stepanovienė, Aušra, Dobržinskienė, Rasa Open education resources for lifelong learning of teachers: Lithuanian case. // INTED 2016. 10th international technology, education and development conference : conference proceedings, 7 - 9 March, Valencia (Spain), 2016 / [Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres]. [S.l.] : IATED Academy, 2016. ISSN 2340-1079. ISBN 9788460856177. P. 3033-3043

Pranevičienė, Birutė, Zuzevičiūtė, Vaiva, Ruibytė, Laima, Adamonienė, Rūta, Stepanovienė, Aušra, Dobržinskienė, Rasa The problem of using open educational resources in the Lithuanian language as a less widespread language in the world. // Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016 / [Edited by Velta Lubkina, Svetlana Usca, Anda Zvaigzne]. Rezekne : Rezeknes Academy of Technologies. ISSN 2256-0629. Vol. 4, 2016, p. 204-212.

Pranevičienė, Birutė, Zuzevičiūtė, Vaiva, Ruibytė, Laima, Adamonienė, Rūta, Dobržinskienė, Rasa Problematic aspects of teachers’ competence education : Lithuanian case. // EDULEARN16 : Conference proceedings : 8th International conference on Education and new learning technologies, Barcelona, Spain, 4-6 July, 2016 / International Association of Technology, Education and Development (IATED). Barcelona : IATED Academy, 2016. ISSN 2340-1117. ISBN 9788460888604. P. 6914-6920.

Pranevičienė, Birutė, Ruibytė, Laima, Adamonienė, Rūta, Zuzevičiūtė, Vaiva, Stepanovienė, Aušra, Dobržinskienė, Rasa Values of school organization in the context of learning organization (experience of the LangOERproject). // HRM & E (Human resources management and ergonomics). Žilina : University of Žilina. ISSN 1337-0871. 2016, vol. 10, no. 2, p. 97-107

Pranevičienė, Birutė, Vasiliauskienė, Violeta Do the Europeans have the right to get information about the Ostrovets nuclear power plant in Belarus? // Czech yearbook of public & private international law. Praha : Czech Society of International Law. ISSN 1805-0565. Vol. 7, 2016, P. 375-395

Pranevičienė, Birutė, Mikalauskaitė - Šostakienė Kristina Application of administrative legal liability for the misuse of parental authority. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (17) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (17) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 17, p. 119-133.

Pranevičienė, Birutė, Kairienė, Ingrida, Zuzevičiūtė, Vaiva Higher education system in Lithuania. // Experience in teaching internal security in Poland, Lithuania and Slovakia / Scientific editing Bogdan Zdrodowski ; Mykolas Romeris University in Kovno, Academy in Police Force in Bratislava. Szczytno : Police Academy in Szczytno, 2016. ISBN 9788363503826. P. 79-135.

Pūraitė, Aurelija Use of the lethal force by police: Lithuanian cases in ECtHR. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (17) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (17) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 17, p. 238-256

Pūraitė, Aurelija, Deviatnikovaitė, Ieva. EU law impact on national administrative sanctioning in competition and agricultural areas (Lithuanian case). // Bratislava legal forum 2016 „Impact of the EU law on the creation of principles and rules of administrative sanctioning“ : Collection of papers from the international academic conference 21st - 22nd of October 2016. Bratislava : Comenius University in Bratislava. Faculty of Law, 2016. P. 54-60. ISBN: 9788071604303

Šalčius, Marijus, Bilius, Mindaugas Baudžiamojo proceso pažeidimu padarytos žalos atlyginimo teisinis reguliavimas ir vertinimo teismų praktikoje problematika. // Baudžiamoji justicija ir verslas : recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais rinkinys / Redaktoriai: Gintaras Švedas, Jonas Prapiestis, Albertas Milinis ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2016. ISBN 9786094596698. P. 399-415.

Šalčius, Marijus, Bilius, Mindaugas Baudžiamojo proceso pažeidimu padarytos žalos atlyginimo teisinis reguliavimas ir vertinimo teismų praktikoje problematika. // Teisės apžvalga = Law review. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-4239. 2016, Nr. 2 (14), p. 360-376.

Šlapkauskas, Vytautas, Bieliauskaitė, Jolanta, Vainiutė, Milda, Beinoravičius, Darijus Constitutionalism as the instrument of security and sustainability in European Union law. // Journal of security and sustainability issues : international entrepreneurial perspectives and innovative outcomes. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7025. Vol. 5, no. 3 (2016), p. 377-389

Šlapkauskas, Vytautas, Bieliauskaitė, Jolanta European constitutionalism as the metatheory of the construction of legal and political reality and the challenges for its development. // DANUBE : Law and economics review. Warsaw : De Gruyter open. ISSN 1804-8285. 2016, vol. 7, iss. 1, p. 41-52

Vasiliauskienė, Violeta The international humanitarian law and the fight agaisnt ISIS. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (16) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016 [t.] 16, p. 257-275.

2015

Ancelis, Petras Praktinių įgūdžių formavimo ypatumai rengiant ikiteisminio tyrimo specialistus. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (15) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (15) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 15, p. 3-12.

Bučiūnas, Gediminas Kai kurie valstybės tarnautojų bendravimo ypatumai su islamą išpažįstančiais asmenimis. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (15) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (15) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 15, p. 27-37.

Bučiūnas, Gediminas Asmens teisės į privatumą ir visuomenės teisės būti saugiai santykis tiriant nusikalstamas veikas. // Teisės apžvalga = Law review. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-4239. 2015, Nr. 1(12), p. 6-14.

Bučiūnas, Gediminas Vaizdo registratoriai ir asmens privatumas. // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 1822-1068. 2015, [t.] 11, d. 1, p. 64-68.

Bučiūnas, Gediminas Terminų vartojimas tiriant nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (15) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (15) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 13, p. 11-22.

Bučiūnas, Gediminas Kultūrinių tradicijų ir vertybių skirtumų svarba kovojant su korupcijos apraiškomis Afganistano Islamo Respublikoje. // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 1822-1068. 2015, [t.] 11, d. 1, p. 69-73.

Bučiūnas, Gediminas Atskirų proceso veiksmų atlikimo ypatumai Afganistano Islamo Respublikoje ir ne tik... // Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic examination : science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология : наука, обучение, практика. [T.] XI / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas. Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2015. ISBN 9789986555421. P. 172-182.

Matulionytė-Jarašūnė, Erika, Karosevičienė, Kristina Biologinės įvairovės išsaugojimo teisinio reguliavimo ypatumai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 13, p. 70-82.

Pranevičienė, Birutė, Margevičiūtė, Agnė Challenges to the implementation of institutional reform in the Lithuanian general education system. // Baltic journal of law & politics. Kaunas : Vytautas Magnus University ; Warsaw : De Gruyter open. ISSN 2029-0454. Vol. 8, Nr. 1 (2015), p. 106-138.

Raižys, Dainius Administracinių ginčų komisijų statusas: konvencialumo diskursas. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 13, p. 172-186.

Raižys, Dainius Використання секретноï iнформацii в адмiнiсттративному процесi Литви та право на справедливий суд. // Захист прав людини в адмiнiсттративному судочинствi: сучасний стан i перспективи розвитку в Украïнi : до 10-i річниці процесуальної діяльності адміністративних судів України : міжнародна науково-практична конференція, м. Киïв, 1-2 жовтня 2015 року / Вищий адміністративний суд України ; за загальною редакцiею О.М. Нечитаила. Киïв : Видавництво "Вайте", 2015. ISBN 9789662310450. p. 328-337.

Šlapkauskas, Vytautas, Miežanskienė, Ramunė, Žalėnienė, Inga Jurisprudential approach to the relationship between law and politics in Lithuania. // Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis / Pod redakcją Leonarda Górnickiego. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. ISSN 2450-3932. Vol. 4, No. 1 (2015), p. 155-178.

Šlapkauskas, Vytautas, Kazlauskienė, Asta, Petkus, Artūras, Petkuvienė, Rūta Teisės sociologija / vadovėlis //Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. 496 p. ISBN 9789955196907.

Šlapkauskas, Vytautas, Bieliauskaitė, Jolanta, Vainiutė, Milda The Development of constitutional law and politics relationship in the process of liberal democracy establishment in Lithuania. // International academic conference on law, politics & management (IACLPM 2015), May 28-29, 2015 Vilnius, Lithuania : peer-reviewed conference proceedings / editor Malkhaz Nakashidze. Batumi : The International Institute for Academic Development, 2015. ISBN 9789941077135. P. 66-70

Šlapkauskas, Vytautas, Bieliauskaitė, Jolanta The content of the education of legal consciousness in a comprehensive school: Lithuania’s experience. // Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 197 : 7th world conference on educational sciences, 05-07 February 2015, p. 148-155

Vasiliauskienė, Violeta The assessment and management of flood risks according to European and Lithuanian law. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 13, p. 304-320

2014

Ancelis, Petras Evidences and substantiation in application of juridical responsibility of the trespass for the environment. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (11) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 11, p. 4-18

Ancelis, Petras Kodėl kartais „atsipalaiduoja“ tyrėjai ir tyrėjos? // lrytas.lt : [Elektroninis išteklius]. Vilnius : [Lietuvos rytas]. ISSN 1392-2351. 2014-09-12, p. 1-3.

Ancelis, Petras Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos pareiškimas. // BNS Spaudos centras [Elektroninis išteklius]. Vilnius. 2014-10-14, P. 1.

Ancelis, Petras Baudžiamosios bylos iškėlimo stadijos likvidavimo pasekmės. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (12) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (12) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 12, p. 16-31.

Ancelis, Petras, Profesorius – apie būdą sutaupyti milijonus litų ir kovoti su girtais pareigūnais. // delfi.lt [Elektroninis išteklius]. Vilnius. 2014 m. rugsėjo 16 d., p. 1-3.

Jakštienė, Ramunė Domestic violence in case-law of European Court of Human Rights. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (11) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 11, p. 68-87

Matulionytė-Jarašūnė, Erika Ekologinis saugumas nacionalinio saugumo politikos kontekste. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (11) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 11, p. 104-115.

Meškys, Linas, Matekonytė, Ugnė Bankroto administratoriaus nešališkumo užtikrinimas Baltijos šalyse : bankroto administratoriaus skyrimo aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (12) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (12) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 12, p. 63-80.

Milčiuvienė, Saulė Nacionalinė energetikos strategija : galimi pokyčiai strateginiuose tiksluose. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (12) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (12) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 12, p. 81-92.

Novikovas, Andrejus, Malevski, Hendryk Problemy decentralizacji zadań z zakresu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego na poziomie lokalnym w Republice Litewskiej. // Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa : praca zbiorowa / pod redakcją Janiny Czapskiej. Kraków : JAK, 2014. ISBN 9788364506062. P. 436-459.

Pranevičienė, Birutė, Zuzevičiūtė, Vaiva, Ruibytė, Laima, Viduolienė, Evelina, Krzywosz-Rynkiewizc, Beata, Zalewska, Anna Interstate society and intrepretation of belonging: some evidences from international study on situation on Lithuania. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (11) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (11) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 11, p. 269-281.

Pranevičienė, Birutė, Meškys, Linas Ecological security and regulation of utilization of natural resources. // Internal security. Szczytno : Police Academy. ISSN 2080-5268. Vol. 6, iss. 1 (January - June 2014), p. 117-127.

Pranevičienė, Birutė Konstitucinis lygiateisiškumo principas : samprata ir institucinė lygiateisiškumo apsaugos sistema Lietuvoje. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (12) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (12) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 12, p. 161-176

Pranevičienė, Birutė Development of the Ombudsman institutions in the Republic of Lithuania. // Commercial, financial and economic law (Journal CFEL). Bratislava : Comenius University in Bratislava. ISSN 1339-8458. 2014, [no.] 1, p. 60-72.

Šlapkauskas, Vytautas, Bieliauskaitė, Jolanta, Vainiutė, Milda The challenges of the formation of the European Union's legal identity in the context of constitutionalism development. // SOCIN 2014 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2014" : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196839. P. 32-33.

Vasiliauskienė, Violeta Tikslinio nužudymo praktikos vertinimas pagal tarptautinės humanitarinės teisės normas. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (12) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (12) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 12, p. 207-243

2013

Pranevičienė, Birutė, Amilevičius, Darius Personal data usage in the context of the development of semantic technologies : legal issues. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 19-33.

Ancelis, Petras 10 years since the adoption of the code of criminal procedure of the Republic of Lithuania : theoretical and practical problems in the pre-trial stage. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 4-16.

Baublys, Linas, Astromskis, Paulius, Berkmanas, Tomas, Bilius, Mindaugas, Bučiūnas, Gediminas, Čerka, Paulius, Gervienė, Silvija, Grigienė, Jurgita, Gruodytė, Edita, Stéphane, Guėrard, Jarašiūnas, Egidijus, Kargaudienė, Aušra, Malinauskas, Vygantas, Meškys, Lina, Mesonis, Gediminas, Kiršienė, Julija, Milčiuvienė, Saulė Viešosios teisės raida: de jure ir de facto problematika : mokslo studija / Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius : Mes, 2013. 495 p. ISBN 9786098087024.

Bereikienė, Daiva, Štareikė, Eglė Atliekų rūšiavimo teisinio reguliavimo aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 45-60

Gruodytė, Edita, Milinis, Albertas, Gutauskas, Aurelijus, Žižienė, Simona, Fedosiuk, Oleg, Palionienė, Neringa, Kuzminovas, Marius Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Pirmoji knyga : vadovėlis / vyr. red. Olegas Fedosiukas, red. Edita Gruodytė. Vilnius : Justitia, 2013. 494 p. ISBN 9789955616887.

Jakštienė, Ramunė Protection from domestic violence against women in Lithuania : problematic aspects detected by international institutions. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 101-115.

Jakštienė, Ramunė, Zykevičius, Audrius Švelnesnė nei sankcijoje numatyta administracinė nuobauda : teisinio reguliavimo ir taikymo ypatumai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 116-132.

Jakštienė, Ramunė Implementation of the principle of state language in Lithuania: recent problematic aspects. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 45-61.

Kausteklytė-Tunkevičienė, Sigita Privalomojo įmonės bendrosios civilinės atsakomybės draudimo už žalą, padarytą aplinkos užteršimu, tikslas ir probleminiai aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 145-155.

Mikalauskaitė - Šostakienė, Kristina, Zykevičius, Audrius Administracinio nurodymo institutas : taikymo ypatumai ir problemos. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 156-172.

Milčiuvienė, Saulė Europos Sąjungos energetikos direktyvos ir jų įgyvendinimas valstybėse narėse. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 109-120.

Milčiuvienė, Saulė Solidarumo principo vaidmuo formuojant bendrą Europos Sąjungos energetikos politiką. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 173-183.

Pakštaitis, Laurynas Neteisėtas praturtėjimas kaip nusikalstama veika: ištakos, kriminalizavimo problema, taikymas, perspektyvos. // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2013, Nr. 20(1), p. 319-341.

Pranevičienė, Birutė, Zuzevičiūtė, Vaiva, Ruibytė, Laima Globalised world and mobility : some implications for intercultural education. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 351-361.

Pranevičienė, Birutė, Margevičiūtė, Agnė Issues on the right to religious education. // The lawyer quarterly : international journal for legal research. Praha : Ústav státu a práva AV ČR. ISSN 1805-8396. Vol. 3, no. 1 (2013), p. 1-14

Pranevičienė, Birutė The utilization and conservation of natural resources in Lithuania. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 208-219.

Pranevičienė, Birutė Analysis of the Seimas Controllers – parliamentary obmudsmen institution of the Republic of Lithuania. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 206-220

Pranevičienė, Birutė, Margevičiūtė, Agnė International regulation of the right to general education and implementation of this right in Baltic States. // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове видання. Ужгород : Ужгородський нацiональний унiверситет. № 4 (2013), p. 327-332.

Pranevičienė, Birutė, Amilevičius, Darius Issues of the Lithuanian system of Statutory Public Servants - police officers and their professional qualifications. // Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniana : vedecký časopis Právnickej fakulty. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. ISSN 1336-6912. T. 32, č. 2 (2013), p. 92-107.

Pranevičienė, Birutė, Margevičiūtė, Agnė Implementation of the right to education : general education in Lithuania. // International journal for education law and policy (IJELP). Nijmegen : Wolf Legal Publishers. ISSN 1574-3454. Vol. 9 iss. 1-2 (2013), p. 67-73.

Pūraitė, Aurelija Impact of international legal instruments on forests' protection. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 220-234.

Pūraitė, Aurelija, Deviatnikovaitė, Ieva The right to a healthy and safe environment in the case-law of the European court of human rights. // Internal security. Szczytno : Police Academy. ISSN 2080-5268. 2013, January-June, p. 17-32.

Pūraitė, Aurelija, Deviatnikovaitė, Ieva Independent regulatory and administrative authorities in the Republic of Lithuania. // The lawyer quarterly : international journal for legal research. Praha : Ústav státu a práva AV ČR. ISSN 1805-8396. Vol. 3, no. 4 (2013), p. 283-295

Raižys, Dainius Viešojo intereso gynimas planuojant teritorijas: perspektyvinės tendencijos. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 221-237.

Šlapkauskas, Vytautas, Miežanskienė, Ramunė Teisės ir politikos santykio jurisprudenciniai modeliai ir jų taikymo galimybės. // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2013, Nr. 20(2), p. 429-450.

Šlapkauskas, Vytautas, Baltūsis, Irmantas, Baltūsienė, Jolita, Beinoravičius, Darijus, Bilevičiūtė, Eglė, Daukšienė, Inga, Deviatnikovaitė, Ieva, Gutauskas, Aurelijus, Kenstavičienė, Kristina, Kenstavičius, Dainius, Kosmačaitė, Violeta, Ravluševičius, Pavelas, Sinkevičius, Vytautas, Šindeikis, Algimantas, Urmonas, Algimantas, Vainiutė, Milda, Vaitkevičiūtė, Agnė Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje : mokslo studija / Mykolo Romerio universitetas ; atsak. red. Vytautas Šlapkauskas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 787 p. ISBN 9789955195900

Šlapkauskas, Vytautas, (red.) Beinoravičius, Darijus, (red.) Bilevičiūtė, Eglė, (red.) Daukšienė, Inga, (red.) Sinkevičius, Vytautas, (red.) Vainiutė, Milda, (red.) Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje : mokslo studija / Mykolo Romerio universitetas ; atsak. red. Vytautas Šlapkauskas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 787 p. ISBN 9789955195900

Vasiliauskienė, Violeta Terorizmo apibrėžimas tarptautinėje teisėje. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 322-338

2012

Ancelis, Petras Funkcijų suderinamumas veiksmingame ir sąžiningame baudžiamajame persekiojime : mokslo studija / Petras Ancelis ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 340 p. ISBN 9789955194149.

Baublys, Linas, Beinoravičius, Darijus, Kaluina, Andrius, Kathrani, Paresh, Lastauskienė, Giedrė, Miliauskaitė, Kristina, Spruogis, Ernestas, Stankevičius, Vidas, Venckienė, Eglė Teisės teorijos įvadas : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas, recenzavo : Armanas Abramavičius, Julija Kiršienė, Gediminas Mesonis, Dalia Vasarienė. 2 pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius : MES, 2012. 496 p. ISBN 9786098087000.

Baublys, Linas Влияние правосознания и правотворческой воли на преодоление коллизий норм и принципов права / Л. Баублис // Гiсторыя i сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнееўрапейскiм цывiлiзацыйным кантэксце : зборнiк навуковых прац, прысвечаных 90-годдзю з дня нараджэння прафесара I. А. Юхо / Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт. Юрыдычны факультэт, Юрыдычны каледж ; [рэдкалегiя С.А. Балашэнка (галоўны рэдактар) ... [et al.]]. Мінск : Бизнесофсет, 2012. ISBN 9789856939405. P. 158-163.

Bereikienė, Daiva Pakuočių pakartotinio naudojimo valstybinio reguliavimo aspektai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 51-63. Prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT__7__2012-06-25.pdf>.

Bereikienė, Daiva, Vašcova, Žana Proporcingumo principo reikšmė Europos arešto orderio taikymo kontekste // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 79-92. Prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT__7__2012-06-25.pdf>.

Bereikienė, Daiva, Gudynas, Kęstutis Žmogaus teisių pažeidimo grėsmės taikant Europos arešto orderį // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 64-78. Prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT__7__2012-06-25.pdf>.

Bereikienė, Daiva, Vašcova, Žana Netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo aspektai saugaus atliekų tvarkymo kontekste. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 64-77

Gruodytė, Edita Aborto teisinio reglamentavimo aspektai Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos kontekste // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2012, Nr. 19(2), p. 739-752. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=325949>.

Jakaitienė, Ramona Farmacinės rūpybos teisinio reglamentavimo probleminiai aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 110-118.

Matulionytė-Jarašūnė, Erika Atsinaujinančių energijos išteklių vystymas energetinio saugumo kontekste. // Darnaus vystymosi strategija ir praktika : mokslo darbai = Sustainable development strategy and practice : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1558. 2012, [t.] 1(6), p. 123-132.

Pranevičienė, Birutė, Mikalauskaitė - Šostakienė, Kristina Guarantee of principles of legitimate expectations, legal certainty and legal security in the territorial planning process // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2012, Nr. 19(2), p. 643-656. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=325944>.

Pranevičienė, Birutė, Margevičiūtė, Agnė Lithuania / by Birutė Pranevičienė and Agnė Margevičiūtė // Balancing, freedom, autonomy and accountability in education. Vol. 2 / Charles L. Glenn, Jan De Groof (editors). Nijmegen : Willem-Jan van derWolf, 2012. ISBN 9789058509086. P. 289-298.

Pranevičienė, Birutė, Margevičiūtė, Agnė The right to religious education in Lithuania // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2012, Nr. 19(2), p. 443-458. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=325934>.

Pranevičienė, Birutė, Amilevičius, Darius Žmogaus teisių samprata krikščionybėje ir utilitaristinėje pasaulėžiūroje // Soter : religijos mokslo žurnalas = Journal of Religious Science / Faculty of Theology at Vytautas Magnus University. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2012, Nr. 41(69), p. 57-69. Prieiga per internetą: <http://senas.vdu.lt/Leidiniai/SOTER/soter_41.pdf>.

Pranevičienė, Birutė, Raižys, Dainius, Piličiauskas, Ričardas, Jočienė, Danutė, José, Rosendo, Žalimas, Dainius, Šindeikis, Algimantas, Valančius, Virgilijus, Jarukaitis, Irmantas, Bergmann, Jan, Jablonskaitė-Martinaitienė, Kavalnė, Salvija, Kiršienė, Julija, Vinciūnas, Karolis, Von Danwitz, Thomas, Žaltauskaitė-Žalimienė, Skirgailė, Mestmäcker, Ernst-Joachim, Ravarani, Georges, Wattier, Stéphani, Hüffer, Rolf, Katuoka, Saulius, Šileikis, Egidijus, Ragulskytė-Markovienė, Rasa, Žvaigždinienė, Indrė, Aranauskienė, Asta, Kaminskas, Arūnas, Bakaveckas, Audrius, Sauvé, Jean-Marc, Carnwath, Lord, Jabloner, Clemens, Reimers, Wolfgang, Eckertz-Höfer, Marion, Alechnavičius, Laimutis, Deviatnikovaitė, Ieva, Saudargaitė, Ieva, Sutkevičius, Arūnas, Paužaitė-Kulvinskienė, Jurgita, Antanaitytė, Airė, Danėlienė, Ingrida, Butkevičius, Lauras, Medelienė, Aistė, Vasiliauskas, Vitas, Brazdeikis, Aurimas, Stauskienė, Egidija, Višinskis, Vigintas Žmogus, teisinė valstybė ir administracinė justicija = Human rights, the rule of law and administrative justice : mokslo studija, skirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dešimtmečiui / Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Vilnius : Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2012. 792 p. ISBN 9789955947325.

Pranevičienė, Birutė, Pasvenskienė, Aušrinė Atliekų prevencijos teisinis reglamentavimas. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 156-168.

Pūraitė, Aurelija Origins of environmental regulation // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2012, Nr. 19(2), p. 657-674. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=325945>.

Pūraitė, Aurelija Impact of activity of international organizations on environmental law. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 192-209.

Pūraitė, Aurelija Right to Asylum: short overview of the case-law of the European Court of Human Rights. // Internal security. Szczytno : Police Academy. ISSN 2080-5268. 2012, vol. 4, iss. 2, p. 47-60

Raižys, Dainius, Urbonas, Darius La défense de l’intérêt général au sein de la juridiction administrative lituanienne // Est Europa : Revue d’études politiques et constitutionnelles [elektroninis išteklius] / Faculté pluridisciplinaire de Bayonne. Université de Pau et des Pays de l’Adour, Centre de Recherche et de Documentation Européennes. Clermont-Ferrand : Diazo 1. ISSN 1632-451X. N 1 (2012), p. 143-167. Prieiga per internetą: <http://www.est-europa.univ-pau.fr/images/archives/2012-1/raizys-urbonas.pdf>.

Šlapkauskas, Vytautas, Beinoravičius, Darijus, Vainiutė, Milda, Liesis, Mantas, Arlauskas, Saulius, Katuoka, Saulius, Maksimaitis, Mindaugas, Spruogis, Ernestas, Šenavičius, Antanas Teisėkūros teoriniai pagrindai ir problemos : liber amicorum Alfonsui Vaišvilai : mokslo studija / Darijus Beinoravičius, Vytautas Šlapkauskas, Saulius Katuoka … [et al.] ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 332 p. : iliustr. ISBN 9789955194477.

Šlapkauskas, Vytautas Socialinių inovacijų sampratos tyrimas: teorinės (vertybinės) įžvalgos. // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. p. 283-284.

Štareikė, Eglė, Vilkevičiūtė, Jolanta Darbo teisiniai santykiai žemės ūkyje // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Kaunas : ASU. ISSN 1822-6760. 2012, t. 33, Nr. 4, p. 91-103. Prieiga per internetą: <http://www.asu.lt/vadyb/lt/48366>.

Vašcova, Žana Kioto protokolo perspektyvos kovos su klimato kaita kontekste // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 260-270. Prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT__7__2012-06-25.pdf>.

Vasiliauskienė, Violeta Ginkluoto konflikto samprata ir "karas su terorizmu". // Teisė / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. 2012, t. 82, p. 180-197.

Vitkauskas, Kęstutis Lietuvos VSAT vidurinės grandies pareigūnų rengimo studijų programos ir CMC lyginamieji aspektai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 316-333. Prieiga per internetą: <https://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/MRU_VSVT__7__2012-06-25.pdf>.

Vitkauskas, Kęstutis Lietuvos policijos pareigūnų motyvacinių veiksnių analizė // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2012, t. 11, Nr. 3, p. 377-389. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/vpa/archyvas/dwn.php?id=331041>.

Vitkauskas, Kęstutis Policijos veiklos strateginiai tikslai : iššūkiai ir sprendimai // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 89-102 : lent. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/vpa/archyvas/dwn.php?id=311543>.

Vytautas Šlapkauskas Beinoravičius, Darijus, (red.) Teisėkūros teoriniai pagrindai ir problemos : liber amicorum Alfonsui Vaišvilai : mokslo studija / Darijus Beinoravičius, Vytautas Šlapkauskas, Saulius Katuoka … [et al.] ; atsakingasis redaktorius Darijus Beinoravičius ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 332 p. : iliustr. ISBN 9789955194477.

2011

Bereikienė, Daiva, Vašcova, Žana Interneto keliamos grėsmės ir vaiko teisė į asmeninį gyvenimą, bendravimą ir susirašinėjimo internetinėje erdvėje slaptumą // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 43-55. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_5_Visas_2011-06-20.pdf>.

Gruodytė, Edita Korupcijos apraiškos valstybės tarnybos ir viešųjų interesų sektoriuje: tarpininko kyšininkavimo teoriniai ir praktiniai aspektai // Kriminalistika ir teismo ekspertizė : mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic examination : science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертиза : наука, обучение, практика. D. 2. Kriminalistika ir teismo ekspertizė - koreliaciniai ryšiai = Criminalistics and forensic examination - correlations = Криминалистика и судебная экспертиза - корреляционные связи / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas. Vilnius : VPU l-kla, 2011. ISBN 9789986555353. p. 124-135.

Gruodytė, Edita, Kiršienė, Julija Teisės studijų tobulinimo gairės esminių aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo parametrų kontekste // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 1177-1194. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=298012>.

Jakaitienė, Ramona Garantuojama teisinė pagalba. // Artuma : katalikiškas mėnraštis šeimai / Lietuvos Caritas. Kaunas : Lietuvos Caritas leidykla "Artuma". ISSN 1392-382X. 2011, balandis, p. 33.

Jakaitienė, Ramona Medicininių atliekų tvarkymo teisinio reglamentavimo problemos // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 108-120. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_6_2011-12-06.pdf>.

Jakaitienė, Ramona Vaikų pareiga išlaikyti tėvus // Artuma : katalikiškas mėnraštis šeimai / Lietuvos Caritas. Kaunas : Lietuvos Caritas leidykla "Artuma". ISSN 1392-382X. 2011, lapkritis, p. 34.

Meškys, Linas, Monkevičius, Eduardas, Miškinis, Algirdas, Vėgėlė, Ignas, Murauskaitė, Agnė Aplinkosaugos teisė / mokslinis redaktorius Eduardas Monkevičius, recenzentai : Edita Gruodytė, Danius Lygis. Vilnius : Justitia, 2011. 416 p. ISBN 9789955616634.

Mikalauskaitė - Šostakienė Kristina Administracinės prievartos priemonės: žmogaus teisių pažeidimas ar visuomenės saugumo garantas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 94-105. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_5_Visas_2011-06-20.pdf>.

Mikalauskaitė-Šostakienė Kristina Administracinių teisinių ginčų, kylančių aplinkosaugos srityje, neteisminio nagrinėjimo problemos // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 175-187. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_6_2011-12-06.pdf>.

Pasvenskienė, Aušrinė, Spaičienė, Jurgita, Berkmanas, Tomas, Čerka, Paulius, Kargaudienė, Aušra, Meškys, Linas, Kiršienė, Julija, Ščerbina Dalibagienė, Siuzana, Veršinskas, Tomas, Mocevičius, Dainius, Petrylaitė, Renata, Grigienė, Jurgita, Gruodytė, Edita, Bilius, Mindaugas, Astromskis, Paulius Introduction to Lithuanian law : [textbook] / Vytautas Magnus University ; edited by Charles F. Szymanski ... [et al.]. Vilnius : Justitia, 2011. 371 p. ISBN 9789955616733.

Pasvenskienė, Aušrinė The waste prevention as the key element in the waste hierarchy // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 225-236. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_6_2011-12-06.pdf>.

Pranevičienė, Birutė Legislative discretionary powers of the executive institutions In the field of regulation of higher education in Lithuania. // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(2), p. 547–560.

Pranevičienė, Birutė Limiting of the right to privacy in the context of protection of national security // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(4), p. 1609-1622. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=303941>.

Pranevičienė, Birutė, Mikalauskaitė - Šostakienė, Kristina Problems of pre-trial investigation of legal disputes in the territorial planning // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2011, Nr. 18(3), p. 963-977. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=298022>.

Pranevičienė, Birutė, Amilevičius, Darius The impact of the ancient Near East law, philosophy and religion on human rights // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 129-143. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_5_Visas_2011-06-20.pdf>.

Pranevičienė, Birutė, Amilevičius, Darius The limiting of privacy in the cyberspace // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 237-253. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_6_2011-12-06.pdf>.

Pranevičienė, Birutė The right to privacy in the context of information technology development // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 254-270. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_6_2011-12-06.pdf>.

Pūraitė, Aurelija Aukštojo universitetinio mokslo valstybinis reguliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 319 p. : lent., iliustr. ISBN 9789955192657.

Pūraitė, Aurelija Aukštojo universitetinio mokslo valstybinis reguliavimas = State regulation higher university education : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 39 p.

Pūraitė, Aurelija, Zykevičius, Audrius Human rights and prohibition of torture, inhuman or degrading treatment : European approach. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 144-159.

Pūraitė, Aurelija Accessibility of higher education : the right to higher education in comparative approach. // Baltic journal of law & politics / Vytauto Didžiojo universitetas. Warsaw : Versita. ISSN 2029-0454. Vol. 4, Nr.1 (2011), p. 27-51.

Pūraitė, Aurelija Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo teisinio reguliavimo problemos // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(4), p. 1229-1252. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=304141>.

Pūraitė, Aurelija Right to assembly in the context of public safety: European approach // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 271-289. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_6_2011-12-06.pdf>.

Šimkaitytė – Kudarauskė, Rūta Viešosios vietos sąvokos samprata ir problematika // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 199-219. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_5_Visas_2011-06-20.pdf>.

Statkevičius, Mindaugas Amtsenthebungsverfahren in Litauen // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 181-190. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_5_Visas_2011-06-20.pdf>.

Tamašauskienė, Violeta, Tamašauskas, Rokas Valstybės pagalba verslo projektų subsidijavime, plėtojant verslą kaimiškuose regionuose // Šiuolaikinio kaimo vizija : 4-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija : programa, Šiauliai 2011 m. rugsėjo 23-24 d. Šiaulių universitetas, 2011. P. 1.

Vitkauskas, Kęstutis Europos valstybių policijos rengimo sistemų lyginamieji aspektai. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 1, p. 141-152.

Vitkauskas, Kęstutis, Bivainis, Juozas, Chlivickas, Eugenijus, Gaulė, Eglė, Juralevičienė, Jolanta, Kaziliūnas, Adolfas, Melnikas, Borisas, Mikalauskas, Arvydas, Palidauskaitė, Jolanta, Pivoras, Saulius, Raipa, Alvydas, Smalskys, Vainius, Šenavičius, Antanas, Šnapštienė, Rasa, Tunčikienė, Živilė, Žilinskas, Gintaras Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2011. 280 p. ISBN 9786090201763.

Vitkauskas, Kęstutis Policijos personalo rengimas Lietuvoje 1990-2000 m // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 255-275. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Leidiniai/VSVT_5_Visas_2011-06-20.pdf>.

Vitkauskas, Kęstutis Policijos personalo rengimo sistemos raida Lietuvoje 1990-2010 m // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 3, p. 373-386. Prieiga per internetą: <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/vpa/archyvas/>.

2010

Gruodytė, Edita, Kiršienė, Julija, Astromskis, Paulius Fizinio asmens bankroto problema : teisiniai aspektai. // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio Universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 3(121), p. 213–232

Pranevičienė, Birutė , Greičius, Saulius Asmens ir valstybės saugumo samprata, užtikrinimo porekis ir problemos. // Regnum est. 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomybės Aktui - 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui : mokslo straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas; atsak. red. G.Mesonis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955191667. p. 719-737.

Pranevičienė, Birutė, Pūraitė, Aurelija Right to education in international legal documents. // Jurisprudencija : mokslo darbai = Jurisprudence : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1392-6195. 2010, Nr. 3(121), p. 133-156

Pūraitė, Aurelija, Mikalauskaitė - Šostakienė Kristina Implementation Issues of Article 2 (The Right To Life) of the European Convention on Human Rights in Respect of Public Safety Protection. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (3) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (3) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius].-CD. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, p. 36-50.

Raižys, Dainius, Urbonas, Darius Administracinių bylų teisenos infrastruktūrinis modelis. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (3) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (3) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius].-CD. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, p. 51-74.

Raižys, Dainius Skundo padavimo termino atnaujinimo probleminiai aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (3) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (3) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius].-CD. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, ISBN 2010/3/75. p. 75-94.

Raižys, Dainius Administracinės bylos proceso šalių teisių apsauga taikant reikalavimo užtikrinimo priemones // Teisė į teisminę gynybą civilinio proceso reformos kontekste : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. - 1 elektron. opt. diskas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955192275. P. 69-77.

Urbonas, Darius Administracinės jurisdikcinės veiklos teisėtumo kontrolės probleminiai klausimai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (3) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (3) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius].-CD. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, p. 95-106.

Vašcova, Žana, Bereikienė, Daiva Terorizmas: grėsmė žmogaus teisėms ir laisvėms. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (3) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (3) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius].-CD. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, p.

Vašcova, Žana Importance of trademark in protecting intellectual property rights. // The fifth year as European Union member states : topical problems in management of economics and law : proceedings of the international conference 8-9 May 2009, Riga / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, College of Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2009. ISBN 9789984967691. p. 212-226.

Vitkauskas, Kęstutis Nepilnamečių kriminalinės justicijos reformos įgyvendinimo aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (3) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (3) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius].-CD. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, p. 121-135.

Vitkauskas, Kęstutis Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija nepilnamečių vidutinės priežiūros sistemoje. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2603. 2010, Nr. 33, p. 115-127

2009

Gruodytė Edita, Žižienė Simona Juridinis asmuo – nusikalstamų veikų žmogaus seksualinio apsispendimo laisvei ir neliečiamumui subjektas. // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2009, Nr. 2(2), p. 193-206.

Gruodytė Edita, Bučiūnas Gediminas Ikiteisminis tyrimas : procesiniai, kriminalistiniai ir praktiniai aspektai. Vilnius : Registrų centras, 2009. 432 p. ISBN 9789955300533.

Gruodytė Edita, Kairienė Ingrida The Europeanisation of criminal law in the member states. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija : Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga : Latvijas Policijas akadēmija. ISSN 1407-2971. 2009, Nr. 2(47) (Aprīlis, Maijs, Jūnijs), p. 32-40

Milčiuvienė Saulė Kainų teisinis reguliavimas elektros energetikos rinkoje : monografija. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009. 203 p. : iliustr. ISBN 9789955191131

Milčiuvienė Saulė, Tikniūtė Agnė The Ownership Unbundling of Electricity Transmission System Operators: the European Union Policy and the Case in Lithuania. // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2009, Nr.2 (62), p. 82-90

Pranevičienė Birutė, Ruibytė Laima Problems of the implementation of the principles of legitimate expectations, legal certainty and legal safety in the sphere of higher education. // Baltic journal of law & politics / Vytauto Didžiojo universitetas. Warsaw : Versita. ISSN 2029-0454. Vol. 2 Nr. 2 (2009), p. 56-73

Raižys Dainius, Urbonas Darius Legal issues concerning judicial control of the legality of normative administrative acts. // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas. ISSN 1392-6195. 2009, Nr.2(116), p. 167-186.

Urbonas Darius Administracinės jurisdikcijos ištakos Lietuvoje. // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies: mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2009, Nr. 3(3), p. 317-331.

Urbonas, Darius, Raižys, Dainius Понятие административных санкций в некоторых странах Европейского Союза. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija : Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga : Latvijas Policijas akadēmija. ISSN 1407-2971. 2009, Nr. 3-4(48-49) (Augusts-Decembris), p. 82-94.

Urbonas, Darius, Raižys, Dainius The concept of administrative sanctions in some of the EU countries. // Administrativa un kriminala justicija. 2009, 3 (48): 80-91.

Venckienė Neringa The significance of legal standing in civil case initiation. // Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies: mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2009, Nr. 3(3), p. 257-272.

Vitkauskas Kęstutis Vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse. // Viešoji politika ir administravimas / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Technologija. ISSN 1648-2603. 2009, Nr. 29, p. 82-90 : lent.

2008

Meškys Linas "Juridinio asmens teisinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: veiksmingumo problematika įgyvendinant darnaus vystymosi tinklus", Jurisprudencija, 3 (105) tomas, ISSN 1392-6195

Meškys Linas "Aplinkosaugos priemonių reikšmė siekiant darnaus vystymosi tikslų", Jurisprudencija, 10 (112) tomas, ISSN 1392-6195

Pranevičienė Birutė "Utilitarizmo įtaka žmogaus teisių sistemai" Jurisprudencija, 4 (106) tomas, ISSN 1392-6195

Pranevičienė Birutė, Raižys Dainius, Andriuškevičiūtė Jadvyga , Cardona Francisco, Čaikovski Andžej, Kasiliauskas Nerijus, Laurinavičius Alfonsas, Masiulis Kęstutis, Mikėnaitė Živilė, Nakrošis Vitalis, Petkevičienė Jolanta, Petrylaitė Daiva, Petrylaitė Vida, Šedbaras Stasys, Švedas Gintaras, Urmonas Algimantas, Vaičaitis Vaidotas V. "Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje", monografija, Vilnius : Lietuvos viešojo administravimo institutas, 204 p. ISBN 978-9955-9695-1-8

Pranevičienė Birutė, Pūraitė Aurelija, Zuzevičiūtė Vaiva , Tandzegolskienė Ilona "Pamatinės teisės Europos Sąjungoje ir inovacijų aukštajame moksle gairės", "Aukštasis mokslas rinkos sąlygomis: teorija ir praktika". Tarptautinės konferencijos pranešimų rinkinys. Vilnius 2008 m. balandžio 16-18 d.

Venckienė Neringa "Civilinės bylos dėl tėvystės (motinystės) nustatymo iškėlimas ir pasirengimas nagrinėti teisme", Jurisprudencija, 7 (109) tomas, ISSN 1392-6195

Venckienė Neringa "Bylų dėl tėvystės nustatymo nagrinėjimo ypatumai", Mykolo Romerio universiteto Civilinio proceso katedros surengtai tarptautinei mokslinei - praktinei konferencijai „Šiuolaikinės civilinio proceso teisės paskirtis“ skirtame leidinyje.

2007

Pranevičienė Birutė "Teisėtų lūkesčių principo samprata ir teisėtų lūkesčių apsaugos modeliai Europos Sąjungos administracinėje erdvėje" Jurisprudencija: mokslo darbai, Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas 6 (96) tomas, Vilnius, p. 43-49.

Pranevičienė Birutė "The Concept of Legitimate Expectations and Problems of Implementation of the Principle of Legitimate Expectations in Lithuania" Administrative un Kriminala Justicija, Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretiks žurnals, Nr. 3, Riga, p. 50- 60

Pranevičienė Birutė , Zuzevičiūtė Vaiva "Right of Free Movement and Recognition of Professional Qualifications in the European Union" Pravo, Užgorodo nacionalinio universiteto mokslo darbai, Užgorodas (Ukraina), Nr. 8, p. 126-130.

Pranevičienė Birutė, Meškys Linas "Административная ответственность за нарушения права охраны окружающей среды: проблематика определения субъекта, вины и пропорциональности административных санкций" Mezdunarodnyje otnosenija, Uzhorodskoho nacionalnoho universiteta, Nr. 1, p. 119-125.

2006

Pranevičienė Birutė , Milčiuvienė Saulė "Kainų teisinio reguliavimo aktualijos Lietuvos elektros energijos rinkoje" Jurisprudencija, mokslo darbai, 2 (80) tomas, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, p. 60-73.

Pranevičienė Birutė , Milčiuvienė Saulė , Milčius Darius "Towards hydrogen economy in Lithuania" International Journal of Hydrogen Energy, Volume 31, Issue 7, p. 861-866, ISSN: 0360-3199.

Pranevičienė Birutė "The Role of Ombudsman and Administrative Courts when Ensuring the Right to Good Administration" Consequences of Rights Infringements in Public Law and Private Law (List of Scientific Articles), Daugavpils universitates, Akademiskais apgaus "Saule", p. 168-176.

Pranevičienė Birutė , Milčiuvienė Saulė "The Public and Private Interest Teories in Regulation of Electricity Market" Consequences of Rights Infrin gements in Public Law and Private Law (List of Scietific Articles), Daugavpils universitates, Akademiskais apgaus "Saule", p. 194-202.

Pranevičienė Birutė, Zuzevičiūtė Vaiva "State Regulation of Higher Education in Lithuania: Issues and Problems of Autonomy" Pravo, Užgorodo nacionalinio universiteto mokslo darbai, Užgorodas (Ukraina), Nr. 6, p. 134-142.

Pranevičienė Birutė "Роль Омбудсмена и специализированныч судов в защите прав и свобод человека" Pravo, Užgorodo nacionalinio universiteto mokslo darbai, Užgorodas (Ukraina), Nr. 6, p. 115-120.

2005

Pranevičienė Birutė , Milčiuvienė Saulė "New Paradigm of Legal Regulation of Electricity Market in the European Union and Lithuania" Proceeding of the International Conference "First Year in the European Union: Current Leagal Issues", Riga, p. 252-272.

Pranevičienė Birutė , Kiršienė Julija "Administrativo tiesibu principu pielietošanas salidzinošie aspekti (The Implementation of the principles of Administrative Law: Comparative Approach)" Administrative un Kriminala Justicija, Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretiks žurnals, Nr. 3 (32), Riga, p. 28-32.

2004

Pranevičienė Birutė , Kiršienė Julija "Administracinių ir civilinių teisių sąveika bendrovių valdyme" Jurisprudencija, mokslo darbai, 56 (48) tomas, Vilnius: Lietuvos Teisės universitetas, p. 118-126.

2003

Pranevičienė Birutė "Kvaziteismai administracijos kontrolės sistemoje" Monografija, Vilnius: Lietuvos Teisės universiteto Leidybos centras.

2002

Pranevičienė Birutė , Urmonas Algimantas "Ombudsmeno instituto genezė ir raidos perspektyvos" Jurisprudencija, mokslo darbai, 24 (16) tomas, Vilnius: Lietuvos Teisės universitetas, p. 87-98.

Pranevičienė Birutė , Urmonas Algimantas "Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos kontrolės galimybės" Jurisprudencija, mokslo darbai, 32 (24) tomas, Vilnius: Lietuvos Teisės universitetas, p. 54-64.

Pranevičienė Birutė "Ombudsmenas ir viešasis administravimas" Jurisprudencija, mokslo darbai, 32 (24) tomas, Vilnius: Lietuvos Teisės universitetas, p. 95-103.Bereikienė, Daiva, Štareikė, Eglė Pavojingų atliekų teisinio reguliavimo raidos aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8): mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 45-63.


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747