PublikacijosPolicijos veiklos katedra
 
2019

Matulienė Snieguolė, Zajančkauskienė Jolanta, Volkas Ąžuolas Asmenų, turinčių psichikos ir (ar) elgesio sutrikimų, apklausa = Interrogation of persons with mental and (or) behavioral disorders // Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika XV = Criminalistics and forensic expertology : science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология : наука, обучение, практика / Lietuvos kriminalistų draugija, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2019. ISBN 9789986555469. p. 401-416. [M.kr.: S 001]

Navickienė Žaneta, Žilys Vaidotas, Danišauskas Gintautas Formation of values in activities of the future lawyers and law enforcement officers: how to learn ethics while studying // Sabiedriba. Integracija. Izglitiba = Society. Integration. Education : Lifelong learning information technologies in education: proceedings of the international scientific conference, May 24-25, 2019. Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. ISSN 1691-5887. eISSN 2256-0629. 2019, vol. 1, p. 386-395. [M.kr.: S 007]

Navickienė Žaneta, Velička Vilius Baudžiamosios atsakomybės už neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas taikymo atvejų analizė. Atlikti darbai ir įžvalgos dėl naujų mokslinių tyrimų = Performed activities and insights due to new scholarly researches „Analysis of the cases of applicability of criminal liability for hate crimes and hate speeches“ // Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika XV = Criminalistics and forensic expertology : science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология : наука, обучение, практика / Lietuvos kriminalistų draugija, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2019. ISBN 9789986555476. p. 390-397. [M.kr.: S 001]

2018

Navickienė Žaneta Lietuvos teisėjų parengimas praktiniam vertybių realizavimui = Preparation of Lithuanian Judges for the Implementation of Practical Values // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. eISSN 2029-2872. 2018, vol. 17, no. 4, p. 646-661. DOI: 10.13165/VPA-18-17-4-11. [DOAJ; Scopus; ProQuest Central; Academic Search Alumni Edition] [CiteScore: 0,20, SNIP: 0,312, SJR: 0,257, kvartilė: Q4 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: S 001, S 007]

Navickienė Žaneta, Malevski Hendryk, Kurapka Vidmantas Egidijus Malevski, Hendryk; Kurapka, Vidmantas Egidijus; Navickienė, Žaneta. Mykolo Romerio Universiteto studentų požiūris į kriminalistikos didaktikos aktualijas = Mykolas Romeris University students attitudes towards the relevant issues of criminalistics didactics // Problemy współczesnej kryminalistyki / Uniwersytet Warszawski; Wydział prawa i administracji; Katedra kryminalistyki, Polskie towarzystwo kryminalistyczne; pod redakcją E. Gruzy, T. Tomaszewskiego. M. Goca. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. ISSN 1643-2207. 2018, t. XXII, p. 113-128. [IndexCopernicus] [M.kr.: S 001, S 007]

Navickienė Žaneta Essential news and insights in the evaluation system of Lithuanian judicial ethics = Naujovės ir įžvalgos Lietuvos teisėjų profesinės etikos vertinimo sistemoje // Criminalistics and forensic expertology : science, studies, practice = Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика = Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika : 14 International congress, September 13-15, Odessa, Ukraine, 2018. Одеса : Гельветика, 2018. ISBN 9789669166104. p. 231-240. [M.kr.: S 001]

Navickienė Žaneta, Juškevičiūtė Janina Students' attitude towards their career perspectives in law nad pretrial process programme = Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programos studentų požiūris į karjeros perspektyvas // Criminalistics and forensic expertology : science, studies, practice = Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика = Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika : 14 International congress, September 13-15, Odessa, Ukraine, 2018. Oдеса : Гельветика, 2018. ISBN 9789669166111. p. 528-530. [M.kr.: S 001, S 007]

Navickienė, Žaneta Pagarbos žmogui realizavimo raiška Lietuvos teisėjų veikloje. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (20) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (20). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. 2018, 20. p. 208-222. [Recenzuojamas leidinys] ISSN: 2029-1701.

Navickienė, Žaneta, Žilys, Vaidotas Strengthening values in Lithuanian judges' activity: discussion on the implementation of the principle of justice and impartiality. Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference, May 25th -26th, 2018. Rezekne : Rezeknes Academy of Technologies. 2018, vol. 6: Economics and public administration. p. 391-401. ISSN: 2256-0629 ; DOI: 10.17770/sie2018vol1.3175.

Navickienė, Žaneta Policijos pareigūnų rengimo vadovėlio recenzija: nauji iššūkiai Lietuvos policijos mokslui = Review of the textbook for preparation of Lithuanian police officers: new challenges for police science // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka = Public security of public order : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo akademija. ISSN 2029-1701. eISSN 2335-2035. 2018, [t.] 21, p. 83-92. [International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: S 007]

Navickienė, Žaneta Subjektai, dalyvaujantys Lietuvos teisėjų profesinės etikos vertinime = Subjects evaluating Lithuanian judicial ethics // Jurisprudencija : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1392-6195. eISSN 2029-2058. 2018, t. 25, Nr. 2, p. 357-379. DOI: 10.13165/JUR-18-25-2-03. [Academic Search Complete; DOAJ; TOC Premier] [M.kr.: S 001]

Pranevičienė, Birutė, Vasiliauskienė, Violeta Challenges for European security policy: issues of the prevention of radicalization in the context of the right to religious education // Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7017. eISSN 2029-7025. 2019, vol. 8, iss. 4, p. 675-686. DOI: 10.9770/jssi.2019.8.4(11). [International Security & Counter-Terrorism Reference Center; Scopus; Sustainability Reference Center; Business Source Complete] [CiteScore: 1,72, SNIP: 0,945, SJR: 0,491, kvartilė: Q2 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: S 001]

Pranevičienė, Birutė, Vasiliauskienė, Violeta Pranevičienė, Birutė; Vasiliauskienė, Violeta. The military use of unmanned aerial vehicles in the fight against terrorists and its conformity with international humanitarian law // Czech yearbook of public & private international law. Praha : Czech Society of International Law. ISSN 1805-0565. eISSN 1805-0999. 2018, vol. 9, p. 214-228. [Scopus] [CiteScore: 0,02, SNIP: 0,045, SJR: 0,100, kvartilė: Q4 (2018, Scopus Sources)] [M.kr.: S 001]

2017

Juškevičiūtė, Janina A gril in the violet-land: a famous case story in Lithuania. „Ambasadori mira u Bosni i Hercegovini“ : druga međunarodna naučna viktimološka konferencija u Bosni i Hercegovin, Sarajevo, 22. Novembar 2017. Godine = „Ambassadors of peace in Bosnia and Herzegovina“ : the second international scientific conference of victimology in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo : University of Bihać. 2017, Vol. 3, god. 2. p. 12. ISSN: 2303-7768.

Kairienė, Ingrida , Navickienė, Žaneta , Šlapkauskas, Vytautas , Simanavičienė, Žaneta , Seniutienė, Danguolė , Ubartas, Linas , Adamonienė, Rūta , Ruibytė, Laima , Pocius, Vidas , Simanavičius, Artūras , Žuravliovas, Edvinas , Šikšnianaitė, Neringa, Gudelytė, Joana , Rupeikienė, Lina , Viduolienė, Evelina , Balčiūnaitienė, Asta , Svolkinaitė, Laura Visuomenės saugumas ir darni plėtra: visuomenės saugumo aktualijos ir probleminiai klausimai : kolektyvinė monografija / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas.Kaunas : Mykolo Romerio universitetas, 2017. 257 p. ISBN: 9789955198918 el. dokumentas

Matulienė, Snieguolė, Bilevičiūtė, Eglė , Kurapka, Vidmantas Egidijus , Malevski, Hendryk Kriminalistikos vizija 2020 ir naujos įžvalgos dėl jos ateities. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika: XIII = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos teisės institutas. Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centas, 2017, 2017. p. 31-45.[Recenzuojamas leidinys] ISBN: 9789986555445.

Matulienė, Snieguolė, Bilevičiūtė, Eglė , Bilevičienė, Tatjana, Kurapka, Vidmantas Egidijus Forensic information systems on the international area. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika: XIII = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos teisės institutas. Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centas, 2017, 2017. [t.] 13, d. 1. p. 46-57.[Recenzuojamas leidinys] ISBN: 9789986555445.

Matulienė, Snieguolė, Jurka, Raimundas , Kurapka, Vidmantas Egidijus , Malevski, Hendryk , Bilevičiūtė, Eglė European Forensics Vision and Action Plan 2020: relation between science and practice in their implementation (Lithuania example). Journal of advanced research in law and economics. [Craiova] : ASERS Publishing. 2017, vol. 8, iss. 4 (26). p. 1151-1160.[Recenzuojamas leidinys] ISSN: 2068-696X ; DOI: 10.14505//jarle.v8.4(26).12.

Matulienė, Snieguolė , Kūris, Pranas , Ažubalytė, Rima , Beinoravičius, Darijus , Birmontienė, Toma , Bitė, Virginijus , Dambrauskienė, Genovaitė , Davulis, Tomas , Drakšas, Romualdas , Fedosiuk, Oleg , Gruodytė, Edita , Gutauskas, Aurelijus , Jakulevičienė, Lyra , Jarašiūnas, Egidijus , Jurka, Raimundas , Katuoka, Saulius , Kiršienė, Julija , Kudinavičiūtė-Michailovienė, Inga, Kurapka, Vidmantas Egidijus , Mačernytė Panomariovienė, Ingrida , Maksimaitis, Mindaugas , Malevski, Hendryk , Mikelėnas, Valentinas , Norkus, Rimvydas , Pakalniškis, Vytautas , Sinkevičius, Vytautas , Tamošiūnienė, Egidija, Vadapalas, Vilenas , Vėgėlė, Ignas , Vėlyvis, Stasys , Zajančkauskienė, Jolanta , Žalimas, Dainius , Žilinskas, Justinas , Žilys, Juozas , Ambrasaitė-Balynienė, Goda , Drukteinienė, Simona , Gorbatkov, Andrej , Jakubčionis, Algirdas , Jarukaitis, Irmantas , Jočienė, Danutė , Juodkaitė-Granskienė, Gabrielė , Jurkevičius, Vaidas , Kiškis, Alfredas , Krasauskas, Rytis , Lazauskaitė, Rūta , Merkevičius, Remigijus , Nevera, Andrius , Novikovienė, Lina , Šapoka, Gintaras , Taminskas, Algirdas , Bolzanas, Darius , Namavičius, Justas , Chochrin, Tomas , Svirbutienė, Dalija Lietuvos teisė, 1918 - 2018 m.: šimtmečio patirtis ir perspektyvos. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017. 888 p. ISBN: 9789955198871 ; ISBN: 9789955198864 el. dokumentas.

Navickienė Žaneta Ikiteisminio tyrimo tyrėjo profesionalumo apibrėžties dilema ikiteisminiame tyrime (arba kokia profesionalumo vertė?) = Definition dilemma of prehtrial investigator’s proffesionalism in prehtrial investigation (or what is the value of professionalism?) // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. eISSN 2335-2035. 2017, Nr. 18, p. 195-208. [International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: 01S]

Navickienė Žaneta , Žuravliovas Edvinas Įvykio vietos apžiūra Lietuvoje: problematika ir efektyvaus veiklos modelio diegimo paieškos = Inspection of accident scene in Lithuania: implementation search of effective activity model // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) :mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. eISSN 2335-2035. 2017, Nr. 18, p. 140-164.[International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: 01S]

Navickienė, Žaneta Kai kurie ikiteisminio tyrimo tyrėjo profesionalumo probleminiai aspektai (prielaidos kvalifikacinių reikalavimų peržiūrai). Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika: XIII = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos teisės institutas. Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centas, 2017, 2017. p. 454-466. [Recenzuojamas leidinys] ISBN: 9789986555445.

Navickienė, Žaneta, Vadeikis, Vidmantas Methodological guidelines on setting out procedures regarding training in the area of SIS/SIRENE. Vilnius : Kriventa, 2017. 12 p. ISBN: 9786094620805.

Navickienė, Žaneta Ikiteisminio tyrimo tyrėjo profesionalumo apibrėžties dilema ikiteisminiame tyrime (arba kokia profesionalumo vertė?) = Definition dilemma of prehtrial investigator’s proffesionalism in prehtrial investigation (or what is the value of professionalism?) Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017, 2017. Kiti ID: 2029–1701 ; Kiti ID: elaba:22967850.

Navickienė, Žaneta, Sviklaitė, Audronė, Vadeikis, Vidmantas Methodological guidelines on teaching methods and pedagogical standards necessary for successful training of others in the area of SIS/SIRENE. Vilnius : Kriventa, 2017. 12 p. ISBN: 9786094620812.

Navickienė, Žaneta , Žuravliovas, Edvinas Įvykio vietos apžiūra Lietuvoje: problematika ir efektyvaus veiklos modelio diegimo paieškos = Inspection of accident scene in Lithuania: implementation search of effective activity model Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, 2017, 2017. Kiti ID: 2029–1701 ; Kiti ID: elaba:22974740.

2016

Juškevičiūtė Janina, Navickienė Žaneta Lithuanian approach to modern pre-trial investigation in the vision for criminalistics 2020-2025 = Šiuolaikinio ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimo fenomenas kuriant "Kriminalistika 2020-2025" viziją (Lietuvos patirties pavyzdžiu) // Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika XII = Criminalistics and forensic science : science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология : наука, обучение, практика.Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2016. ISBN 9789986555438. p. 77-90. [M.kr.: 01S]

Kairienė Ingrida , Navickienė Žaneta The attitude towards the individual qualities and abilities of an officer of pre-trial services - establishing the profile of investigator's profession // Criminal justice and security in Central and Eastern Europe : safety, security, and social control in local communities : 11th biennial conference, Ljubljana, 26–27 September 2016 / Editors: Gorazd Meško, B. Lobnikar. Maribor : Faculty of Criminal Justice and Security. University of Maribor, 2016. ISBN 9789616821599. P. 377-387. [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science)] [M.kr.: 01S]

Kairienė Ingrida, Zuzevičiūtė Vaiva, Pranevičienė Birutė Higher education system in Lithuania // Experience in teaching internal security in Poland, Lithuania and Slovakia / Scientific editing Bogdan Zdrodowski ; Mykolas Romeris University in Kovno, Academy in Police Force in Bratislava. Szczytno : Police Academy in Szczytno, 2016. ISBN 9788363503826. p. 79-135. [M.kr.: 01S, 07S]

Malevski Hendryk, Matulienė Snieguolė , Kurapka Vidmantas Egidijus , Juodkaitė-Granskienė Gabrielė Die "Gesellschaft der Kriminalisten Litauens" // Kriminalistik : Zeitschrift für die gesamte kriminalistische Wissenschaft und Praxis. Heidelberg : Kriminalistik Verl. ISSN 0023-4699. 2016, t. 70, Nr. 8-9, p. 525-531. [Scopus; SocIndex; SocINDEX with Full Text] [CiteScore: 0,02, SNIP: 0,049, SJR: 0,128 (2016, Scopus Journal Metrics)] [M.kr.: 01S]

Matulienė Snieguolė, Malevski Hendryk, Navickienė Žaneta,, Kurapka Vidmantas Egidijus, Bilevičiūtė Eglė, Juodkaitė-Granskienė Gabrielė, Stankevičiūtė Sigutė Europos kriminalistikos bendros erdvės 2020 vizijos įgyvendinimo Lietuvoje mokslinė koncepcija : mokslo studija / atsak. red.: Vidmantas Egidijus Kurapka, Hendryk Malevski, Snieguolė Matulienė. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2016. 372 p. ISBN 9789955198451

Navickienė Žaneta , Matulienė Snieguolė , Šlepetys Rolandas , Kurapka Vidmantas Egidijus , Bilevičiūtė Eglė Planning ab initio pre-trial investigation as the condition for a more effective investigation of crimes: from theory to practice // Criminology journal of Baikal National University of Economics and Law. Irkutsk : National University of Economics and Law. ISSN 1996-7756. eISSN 2071-8721. 2016, vol. 10, no. 2, p. 387-398. [Scopus; Central ProQuest; Russian Science Citation Index] [CiteScore: 0,08, SNIP: 0,501, SJR: 0,127 (2016, Scopus Journal Metrics)] [M.kr.: 01S]

Navickienė Žaneta, Matulienė Snieguolė, Kurapka Vidmantas Egidijus , Malevski Hendryk Współpraca funkcjonariuszy organów ścigania ze specjalistami pionu kryminalistycznego. Diagnoza i możliwości usprawnienia – doświadczenia Litewskie // Archiwum medycyny sądowey i kryminologii : kwartalnik. Kraków : Organ Polskiego Towarzystwa medycyny Sądowej i Kryminologii. ISSN 0324-8267. eISSN 1689-1716. 2016, vol. 66, no. 3, p. 182-210. DOI: 10.5114/amsik.2016.66402. [PubMed; Scopus; DOAJ; Chemical abstracts] [CiteScore: 0,17, SNIP: 0,000, SJR: 0,127 (2016, Scopus Journal Metrics)] [M.kr.: 01S]

Navickienė Žaneta Europos Sąjungos finansinės paramos vidaus saugumo srityje, kurią gauna Lietuvos teisėsaugos institucijos, apimtis ir paskirstymas: efektyvesnio mechanizmo tobulinimo link //Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (17) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (17) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. eISSN 2335-2035. 2016, [t.] 17, p. 143-157. [International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: 01S]

Navickienė Žaneta Europos Sąjungos prioritetų vidaus saugumo srityje integravimo į Lietuvos nacionalinį lygmenį problematika ir siūlomi sprendiniai = Problems and proposed solutions of integration of the priorities of the internal security of the European Union into the Lithuanian national level // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (16) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (16) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, [t.] 16, p. 159-175. [International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: 01S]

Velička Vilius, Saraiva Miguel, Diniz Mónica, Matijošaitienė Irina Model (my) neighbourhood - a bottom-up collective approach for crime-prevention in Portugal and Lithuania // Journal of place management and development. Bingley : Emerald Group Publishing Ltd. ISSN 1753-8335. 2016, vol. 9. iss. 2, p. 166-190. DOI: 10.1108/JPMD-09-2015-0033. [Scopus; EMERALD; Emerging Sources Citation Index (Web of Science)] [CiteScore: 1,54, SNIP: 1,139, SJR: 0,451 (2016, Scopus Journal Metrics)] [M.kr.: 01S, 03H]

2015

Aleksonis Gediminas, Janušauskas Antanas The search of new investigation methods in forensic medicine. // Инновации в технологиях и образовании: cборник статей VIII международной научно-практической конференции (5-6 марта 2015 г.). 2 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия. Белово ; Велико Тырново : Филиал КузГТУ, 2015. ISBN 9785906805560. P. 10-14

Juškevičiūtė Janina, Ilgauskienė Ingrida, Kurapka Vidmantas - Egidijus, Matulienė Snieguolė Naujų technologijų perspektyvos narkotinių ir sprogstamųjų medžiagų paieškai: idėja, Europos projektas, praktika. // Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic examination : science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология : наука, обучение, практика. [T.] XI / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas. Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2015. ISBN 9789986555421. P. 473-476

Juškevičiūtė Janina, Navickienė Žaneta Ikiteisminio tyrimo tyrėjo ir specialisto bendradarbiavimas tiriant nusikaltimus Lietuvoje. // Kriminalistika ir teismo ekspertologija : mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic examination : science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертология : наука, обучение, практика. [T.] XI / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas. Vilnius : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2015. ISBN 9789986555421. P. 466-467

Kairienė Ingrida, Janušauskas Antanas Potential threats to Lithuania nacional security. // Scientific challenges social and humanitarian challenges 2015 = Wyzwania naukowe Socjalno-humanitarne wyzwania Roku 2015 : V Miжнapoднa нayкoвo-пpaктичнa конференцiя соціально-гуманітарні виклики 2015 poку / National academy of scientific development. Lviv : National academy of scientific development. ISSN 2411-3506. T. 1 (2015), p. 25-28

Navickienė Žaneta Klausytojų grįžtamasis ryšys apie mokymo organizavimą kaip mokymo kokybės vertinimo sritis Lietuvos policijos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo procese. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 13, p. 131-147

Navickienė Žaneta, Bilevičiūtė Eglė, Kurapka Vidmantas Egidijus, Matulienė Snieguolė Harmonization of application of special knowledge legal regulation creating the common european forensic science space (subjects and forms). // Political sciences, Law, Finance, Economics and tourism : conference proceedings, 26 August - 1 September, 2015 Albena, Bulgaria. Vol. I : Political sciences, Law, .- (International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2015, ISSN 2367-5659). Sofia : STEF92 Technology Ltd, 2015. ISBN 9786197105469. P. 569-576

Navickienė Žaneta, Šileris Edvardas Overview of the present criminal police reform in Lithuania: from structural changes towards efficiency of activities. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (15) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (15) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2015 [t.] 15, p. 97-114

Tumas Valentinas, Janušauskas Antanas Current issues of e-government now. // «Электронное правительство в регионах : проблемы и перспективы» : cборник статей : Международная научная конференция / Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия. Белово ; Велико Тырново : Изд-во филиала КузГТУ ; Изд-во Ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия». ISBN 9786192080112. P. 13-16

Tumas Valentinas, Janušauskas Antanas New aspects of military education. // Инновации в технологиях и образовании: cборник статей VIII международной научно-практической конференции (5-6 марта 2015 г.). 4 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия. Белово ; Велико Тырново : Филиал КузГТУ, 2015. ISBN 9785906805584. P. 16-20

2014

Aleksonis Gediminas, Janušauskas Antanas Janušauskas, Antanas, (aut.) Aleksonis, Gediminas, (aut.) The practise as an important object of the study process. // Sapere Aude 2014 : pedagogy, psychology and todays world : reviewed proceedings of the international scientific conference, March 24-28, 2014 Hradec Kralove, The Czech Republic. Vol. IV. Hradec Kralove : Magnanimitas, 2014. ISBN 9788087952030. P.431-437

Aleksonis Gediminas, Janušauskas Antanas New approaches of the security policy in the European Union. // Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VII международной научно-практической конференции (28-29 марта 2014 г.) : 4 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева ... [et al.]. Белово ; Велико Тырново : Филиал КузГТУ, 2014. ISBN 9789545249662. P. 178-181

Juškevičiūtė Janina, Matulienė Snieguolė, Kairienė Daiva, Kraujalis Laimutis, Mickus Giedrius, Kacelavičius Audrius, Kažemikaitis Vytautas, Valentij Aleksandr, Sinkevičius Sigitas, Kaikaris Gintautas Kriminalistika : metodinė priemonė / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 331 p. : iliustr., lent. ISBN 9789955196235

Kairienė Ingrida, Seniutienė Danguolė Edukacja dla bezpieczeństwa wymiar ontologicznyiaksjologiczny / redakcja naukowa : Andrzej Wawrzusiszyn, Jan Grzyb. Ełk : Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, 2014. 244 p. ISBN 9788393202788

Kairienė Ingrida, Seniutienė Danguolė, Janušauskas Antanas The problem of corruption and its manifestation in Lithuania‘s police and in the state border guard service. // Ciência e Técnica Vitivinícola. Dios Portos : Estacao Vitivinicola Nacional. ISSN 0254-0223. Vol. 29, no. 6 (2014), p. 58-71

Navickienė Žaneta, Stankevičius Andrius Lobbying institute in Lithuania : conception and obstacles for efficiency. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (12) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (12) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2014 [t.] 12, p. 118-135

Navickienė Žaneta Innovation of criminalistics tactics in Lithuania : shifting approach on the organization of pre-trial investigation. // "Dani Arčibalda rajsa“ : međunarodni naučni skup = "Archibald reiss days” : international scientific conference : thematic conference proceedings of international significance : Belgrade, 3-4 March 2014. Vol. 1 / Kriminalističko-policijska akademija, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ). Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2014. ISBN 9788670201903. P. 215-225

Tumas Valentinas, Janušauskas Antanas Medical professional’s emigration : causes and the consequences. // European scientific journal. Kočani : European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. Vol. 10, no. 8 (2014), p. 47-58

Tumas Valentinas, Janušauskas Antanas The importance of education of general skills in the learning process. // Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VII международной научно-практической конференции (28-29 марта 2014 г.) : 3 часть / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева ... [et al.]. Белово ; Велико Тырново : Филиал КузГТУ, 2014. ISBN 9789545249655. P. 99-103

2013

Juškevičiūtė Janina, Kurapka Vidmantas Egidijus, Matulienė Snieguolė, Bilevičiūtė Eglė, Burda Ryšardas, Davidonis Redas, Dereškevičius Edgaras , Krikščiūnas Rolandas, Novikovienė Lina, Latauskienė Eglė, Radzevičius Egidijus Kriminalistika: taktika ir metodika: vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 1060 p. ISBN 9789955195238

Juškevičiūtė Janina, Kraujalis Laimutis, Sejonas Rolandas Poligrafo panaudojimo Lietuvoje problemos. // Kriminalistika ir teismo ekspertizė : mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic examination : science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертиза : наука, обучение, практика : IX. D. 2. / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius ; Charkovas : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2013. ISBN 9789986555407. p. 369-380

Juškevičiūtė Janina Rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų kalbų kriminalistikos žodynas. Vilnius : Registrų centras, 2013. 784 p. ISBN 9789955301295

Kairienė Ingrida Corruption manifestations in Lithuania‘s police. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 75-85

Kairienė Ingrida, Seniutienė Danguolė Corruption prevention in Lithuania's police and in the state border guard service. // Journal of modern science. Jozefow : Publishing House of the University of Euroregional Economy in Jozefow. ISSN 1734-2031. 2013 [t.] 19, [no] 4 (October/December), p. 333-352

Navickienė Žaneta, Norkūnaitė Vitalija, Klišauskas Valdas Viešosios tvarkos pažeidimų tyrimas: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimas : metodinė priemonė. Trakai : Lietuvos policijos mokykla, 2013. 24 p. : lent. ISBN 9786098048094

Navickienė Žaneta, Stulginskienė Lolita Protection against violence in the close environment: Lithuanian experience and insights. // Valsts policijas koledžas 2. Starptautiškās zinātniškās konferences materiāli = Proceedings of the II international scientific conference of State Police College / Valsts policijas koledža. Valsts policijas koledža, 2013. ISBN 9789984497976. P. 37-50

Navickienė Žaneta Ikiteisminio tyrimo organizavimo optimizavimas Lietuvoje: nunc ar ad feliciora tempora? // Kriminalistika ir teismo ekspertizė : mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic examination : science, studies, practice = Криминалистика и судебная экспертиза : наука, обучение, практика : IX. D. 2. / Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius ; Charkovas : Lietuvos teismo ekspertizės centras, 2013. ISBN 9789986555407. P. 303-318

Navickienė Žaneta Former and current concepts of the pre-trial investigation organization. // Internal security. Szczytno : Police Academy. ISSN 2080-5268. 2013, January-June, p. 173-185

Navickienė Žaneta, Izotovas Aleksandras Ikiteisminio tyrimo pareigūno profesionalumo dimensijos: profesinė kompetencija ir asmeninės savybės. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (10) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (10). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 10, p. 146-163

Navickienė Žaneta, Sviklaitė Audronė, Motiejaitis Vilius, Daukantas Dainius, Saar Priit, Lill Meelis, Ziediņš Mārtiņš, Mitroščenko Nikolajs, Adamski Jacek, Hodun Grzegorz Handbook on joint police operations in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. Vilnius : MeDiz, 2013. 135 p. : iliustr. ISBN 9786094610011

Navickienė Žaneta, Sviklaitė Audronė, Motiejaitis Vilius, Daukantas Dainius, Saar Priit, Lill Meelis, Ziediņš Mārtiņš, Mitroščenko Nikolajs, Adamski Jacek, Hodun Grzegorz Bendrų policijos operacijų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje vadovas. Vilnius : Arx Reklama, 2013. 141 p. : iliustr.

Tumas Valentinas, Janušauskas Antanas Road safety issues actualization. // Инновации в технологиях и образовании : cборник статей VI международной научно-практической конференции (17-18 мая 2013 г.) : 2 часть. / Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия Филиал КузГТУ в г. Белово. Белово : Изд-во филиала КузГТY. ISBN 9789545249136. P. 309-312

Tumas Valentinas, Janušauskas Antanas New challenges for public security. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 298-308

Tumas Valentinas Legal and administrative border safety ensuring. // Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro. Tom I / pod redakcją naukową Zbigniewa Grzywny. Katowice : Wyzsza Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 2013. ISBN 9788387296544. P. 713-728

Urbonas Darius, Astromskis Paulius, Baublys Linas, Berkmanas Tomas, Bilius Mindaugas, Bučiūnas Gediminas, Čerka Paulius, Gervienė Silvija, Grigienė Jurgita, Gruodytė Edita, Stéphane Guėrard, Jarašiūnas Egidijus, Kargaudienė Aušra, Kiršienė Julija, Malinauskas Vygantas, Meškys Linas, Mesonis Gediminas, Milčiuvienė Saulė Viešosios teisės raida: de jure ir de facto problematika : mokslo studija. Vilnius : Mes, 2013. 495 p. ISBN 9786098087024

Valeckas Virgilijus, Velička Vilius Vidaus reikalų sistemos pareigūnų profesinis taktinis rengimas. vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 291 p. : lent., iliustr. ISBN 9789955195573

Vitkauskas Kęstutis Activity of preventive subdivisions of public police in implementation of prevention of juvenile delinquency. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 22-35

Vitkauskas Kęstutis Efficiency of factors motivating professional activity : study of police officers’ attitude. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 326-339

Vitkauskas Kęstutis Ordnance of lithuanian police officers with service uniforms : the rights and possibilities of their use. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (9) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 340-350

2012

Navickienė Žaneta Šiuolaikinės kriminalistikos taktikos samprata ir kryptys. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 135-150

Navickienė Žaneta, Skibarka Raimondas Prielaidos būsimųjų statutinių pareigūnų fizinei saviugdai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 181-198 : diagr., lent.

Nedzinskas Egidijus, Bankauskienė Nijolė Inovatyvių metodų taikymas kintančioje teisės ir policijos veiklos bakalauro studijų programoje. // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos : teorijos ir praktikos dermė : 6-osios tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys = Competence of contemprorary specialist : the unity of theory and practice : 6-th international conference selected papers : Kaunas, 2012 / Kauno kolegija. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2029-4557. 2012, [Nr.] 6(1), p. 140-150.

Nedzinskas Egidijus Police officers' liability and social responsibility. // Bezpieczenstwo - ujęcie kompleksowe / Wyzsza szkola zarządzania marketingowego i językow obcych w Katowicach ; pod redakcją Zbigniewa Grzywny. Katowice : Wyzsza szkola zarządzania marketingowego i językow obcych w Katowicach, 2012. ISBN 9788387296247. P. 455-466

Šileris Edvardas, Lebednykas Darius, Banys Nerijus, Jašinskienė Rūta, Germann Veiko, Eenma Marvi, Cerpe Eriks, Vitols Matiss Baltijos šalių policijos specialiųjų tyrimo metodų vadovas / Edvardas Šileris ... [et al.]. Vilnius : Industrus, 2012. 82 p. : iliustr., lent. ISBN 9786094610035.

Tumas Valentinas Traffic safety problem in Lithuania. // Наука в современом мире: материалы IX международной научно-практической конференциии (22 февраля 2012 г.) : сборник научных трудов / Центр научной мысли ; под научной ред. доктора педагогических наук, профессора Г.Ф. Гребенщикова. Москва : Спутник, 2012. ISBN9785997318970, p. 203-209.

Tumas Valentinas Chuliganiško ir pavojingo vairavimo, kaip kelių eismo taisyklių pažeidimų, vertinimas. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 246-259

Urbonas Darius, Raižys Dainius La défense de l’intérêt général au sein de la juridiction administrative lituanienne. // Est Europa : Revue d’études politiques et constitutionnelles [Elektroninis išteklius] / Faculté pluridisciplinaire de Bayonne. Université de Pau et des Pays de l’Adour, Centre de Recherche et de Documentation Européennes. Clermont-Ferrand : Diazo 1. ISSN 1632-451X. N 1 (2012), p. 143-167

Vasiliauskas Raimondas, Greičius Saulius, Daniulaitis Vytautas, Pilkauskas Kęstutis, Jūrėnas Vytautas Structural integrity verification of polycarbonate type personal identity documents. // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2012, t. 18, Nr. 2, p. 239-244 : iliustr., diagr.

Vasiliauskas Raimondas, Ragulskis K, Patašienė Laima, Fedaravičius Algimantas 3D holographic vizualization of vibrations of cylindrical piezoceramic transducers. // Journal of Vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2012, Vol. 14, Iss. 3, p. 1306-1312 : iliustr.

Vasiliauskas Raimondas Holografinės interferometrijos metodų taikymo kriminalistiniuose tyrimuose galimybės. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 271-290

Vasiliauskas Raimondas, Ragulskis K., Patašienė L., Fedaravičius A. Vasiliauskas, Raimondas, (aut.) Ragulskis, K., (aut.) Patašienė, L., (aut.) Fedaravičius, A., (aut.) Holographic visualization of piezoceramic cylindrical transducers vibrations. // Приборостроение - 2012 : материалы 5-й международной научно-технической конференции, 21-23 ноября 2012 года, Минск / Национальная академия наук Беларуси ... [et. al]. Минск : БИТУ, 2012. ISBN 9789855501344. P. 254-256

Velička Vilius, Ruibytė Laima Dirbančių ir būsimų policijos pareigūnų nuostatos į smurtą artimoje aplinkoje. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 166-180

Vitkauskas Kęstutis Policijos veiklos strateginiai tikslai : iššūkiai ir sprendimai. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 89-102 : lent.

Vitkauskas Kęstutis Lietuvos VSAT vidurinės grandies pareigūnų rengimo studijų programos ir CMC lyginamieji aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 316-333

Vitkauskas Kęstutis Lietuvos policijos rengimo sistema Europos Sąjungos kontekste. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 300-315

Vitkauskas Kęstutis Lithuania police activity in common juvenile delinquency prevention. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (8) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (8) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 8, p. 321-332 : lent.

Vitkauskas Kęstutis Lietuvos policijos pareigūnų motyvacinių veiksnių analizė. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2012, t. 11, Nr. 3, p. 377-389.

Vitkauskas Kęstutis, Adamonienė Rūta, Seniutienė Danguolė The institution and its employees compatibility values : case of the Lithuanian police. // HRM & E (Human resources management and ergonomics). Zvolen : Technical University in Zvolen. ISSN 1337-0871. 2012, vol. 6, no. 2, p. 6-18.

2011

Navickienė Žaneta (disert. aut.) Ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis kriminalistikos taktikoje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 222 p. : iliustr., lent. ISBN 9789955193067

Navickienė Žaneta (disert. aut.) Model of organising pre-trial investigation in tactics of criminalistics = Ikiteisminio tyrimo organizavimo modelis kriminalistikos taktikoje : summary of doctoral dissertation : social sciences, law (01 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 48 p.

Navickienė Žaneta Discourse of competencies acquired in legal education. // Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai : sandūra ir sąveika : [mokslo darbai] = Applied research in health and social sciences : interface and interaction / Klaipėdos valstybinė kolegija. Klaipėda : Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-3338. Nr. 1(8) (2011), p. 43-53.

Navickienė Žaneta Tyrėjų kompetencijų formavimo diskursas. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 197-210

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas Актуальный пример гармонизации юриспруденции Литовской Республики и Европейского Союза. // Закон и порядок : материалы I Международной научно-практической конференции (31 января 2011 г.) : cборник научных трудов / Центр научной мысли. Москва : Спутник. ISBN 9785997312336. P. 85-91.

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas Mokomosios praktikos svarba rengiant teisėsaugos pareigūnus. // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos : teorijos ir praktikos dermė : 5-osios Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys = Competence of contemprorary specialist : the unity of theory and practice : 5-th International conference selected papers, Kaunas, 2011-04-07 / Kauno kolegija. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2029-4557. 2011, d. 1, p. 90-93.

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas Visuomenės saugumo tarptautiškumo aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 211-224.

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas Šalies viešasis saugumas: tarptautinės teisės aktų suderinamumo analizė. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 121-135.

Stupak Viktoras, Eidukas Danielius Efficiency of electronic devices for unsteady flow of failures. // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering / Ministry of education and sciences of Republic of Lithuania, Kaunas university of technology, Academy of science of Lihuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. No. 4 (110), 2011, p. 57-60.

Stupak Viktoras, Eidukas Danielius Accuracy of electronic devices efficiency evaluation. // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering / Ministry of education and sciences of Republic of Lithuania, Kaunas university of technology, Academy of science of Lihuania. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. No.5 (111), 2011, p. 51-54.

Stupak Viktoras Reliability of Electronic Devices at Early Stages of Life Cycle. // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering / Ministry of education and sciences of Republic of Lithuania, Kaunas university of technology, Academy of science of Lihuania. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. No. 6 (112), 2011, p. 57-60.

Urbonas Darius Policijos veiklos strategijos formavimas eismo saugumo užtikrinimo srityje : eismo dalyvių požiūris. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 240-254

Urbonas Darius Policijos pareigūnų teisė sulaikyti ir pristatyti asmenį į policijos įstaigą smurto privačioje erdvėje kontekste. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 220-239

Vasiliauskas Raimondas, Palevičius Arvydas , Busilas Alfredas, Pilkauskas Kęstutis Stroboholography for the analysis of vibration modes of mechanical systems. // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2011, t. 17, Nr. 1, p. 78-84 : iliustr.

Vepšta Povilas Psychological aspect of professional career of the students. // Психология в ХХI веке : материалы II Международной научно-практической конференции (29 июля 2011 г.) : сборник научных трудов / под науч. ред. к. псих. н. А.Е. Силько ; Центр научной мысли. Москва : Спутник+, 2011. ISBN9785997315238. P. 128-132

Vitkauskas Kęstutis Europos valstybių policijos rengimo sistemų lyginamieji aspektai. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 1, p. 141-152.

Vitkauskas Kęstutis Policijos personalo rengimas Lietuvoje 1990 – 2000 m. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 255-275

Vitkauskas Kęstutis Policijos personalo rengimo sistemos raida Lietuvoje 1990-2010 m. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 3, p. 373-386

Vitkauskas Kęstutis, Bivainis Juozas, Chlivickas Eugenijus, Gaulė Eglė, Juralevičienė Jolanta, Kaziliūnas Adolfas, Melnikas Borisas, Mikalauskas Arvydas, Palidauskaitė Jolanta, Pivoras Saulius, Raipa Alvydas, Smalskys Vainius, Šenavičius Antanas, Šnapštienė Rasa, Tunčikienė Živilė, Žilinskas Gintaras Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2011. 280 p. ISBN 9786090201763.

2010

Kairienė Ingrida Šaunamojo ginklo panaudojimo teisinio reglamentavimo problematika Lietuvos policijoje. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (4) [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas.- 1 elektron. opt. diskas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010 [Nr.] (4), p. 50-58.

Kairienė Ingrida Veiksniai, įtakojantys policijos pareigūnų sprendimą nenaudoti šaunamojo ginklo. Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context: the Annual International Scientific- Practical Conference "Challenges of globalization in securiting public security": conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [Elektroninis išteklius]/ Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas.- 1 elektron. opt. diskas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 2, p. 107-114.

Nedzinskas Egidijus, Vepšta Povilas, Aleksonis Gediminas, Janušauskas Antanas The Importance of students practice in educational study process. //Актуальные вопросы современной науки : сборник научных трудов / Под. ред. Г.Ф. Гребенщикова. Москва : Спутник, 2010. ISBN 9785997307172, p. 9-13

Nedzinskas Egidijus, Vepšta Povilas, Janušauskas Antanas Education of general abilities of students in the study process. Наука и образование : материалы международной научной конференции (1 февраля - 12 марта) : в 4 ч. / Беловский институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет"ю Белово: ООО "Канцлер"б 2010. ISBN 5835308310, p. 116-122.

Nedzinskas Egidijus, Bankauskienė Nijolė Teachers about Responsibility Training of Future Specialists. Global Cooperation in Engineering Education: Innovative Technologies, Studies and Professional Development : Conference Proceedings : October 7-8, 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Tehnologija, 2010. ISSN 1822-8070, p. 86-90.

Nedzinskas Egidijus, Bankauskienė Nijolė, Janušauskas Antanas Studentai apie mokomąją būsimojo policijos pareigūno praktiką. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (4) [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas.-1 elektron. opt. diskas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010 [Nr.] (4), p. 4-14.

Šakočius Alvydas, Kurapka Vidmantas- Egidijus, Justickis Viktoras, Babachinaitė Genovaitė, Matulienė Snieguolė, Justickaja Svetlana, Bilevičiūtė Eglė, Novikovienė Lina, Paulauskas V., Žukauskienė Rita, Laurinavičius Alfredas, Ancelis Petras, Ažubalytė Rima, Navickienė Ž., Sudnickas Tadas, Juodkaitė- Granskienė Gabrielė Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumas : [monografija] / moksl. red. ir rengėjai V.E. Kurapka, V. Justickis ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 572 p. : 51 pav. ISBN 9789955192077.

Stupak Viktoras Ensuring Efficiency of Electronic Devices. // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering = Электроника и электротехника. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, Nr. 1(97), p. 15-18.

Stupak Viktoras, Vasiliauskas Raimondas Kompiuterinių kompozicinių portretų sudarymo programų analizė. Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context: the Annual International Scientific- Practical Conference "Challenges of globalization in securing public security": conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [Elektroninis išteklius]/ Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas.- 1 elektron. opt. diskas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 2, p. 227-234.

Tumas Valentinas, Čigrin Viačeslav Kelių eismo saugumo užtikrinimo ypatumai. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (4) [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010 [Nr.] (4), p. 268-275.

Tumas Valentinas, Čigrin Viačeslav Kelių eismo saugumas: aktualijos ir problemos// Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context: the Annual International Scientific- Practical Conference "Challenges of globalization in securing public security": conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [Elektroninis išteklius]/ Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas.- 1 elektron. opt. diskas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 2, p. 273-280.

Urbonas Darius, Raižys Dainius Administracinių bylų teisenos infrastruktūrinis modelis. //Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (3) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (3) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius].-CD. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, p. 51-74

Urbonas Darius Administracinės jurisdikcinės veiklos teisėtumo kontrolės probleminiai klausimai. //Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (3) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (3) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius].-CD. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, p. 95-106

Vasiliauskas Raimondas, Stupak Viktoras Methodology of creating composite portraits in teaching computer science. Global cooperation in engineering education: innovative technologies, studies and professional development : conference proceedings : October 7-8, 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2010. ISSN 1822-8070, p. 104-108 : iliustr.

Vasiliauskas Raimondas, Greičius Saulius, Bubulis Algimantas, Jūrėnas Vytautas Application of laser methods for identification of authenticity ofdocuments fabricated from thermoplastic composite material. Journal of Vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716 2010, Vol. 12, Iss. 3, p. 292-299.

Velička Vilius, Ruibytė Laima Organizacinio streso veiksnių vertinimas statutinėje organizacijoje. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (4) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas: [Elektroninis išteklius].- CD. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, p. 175-185.

Velička Vilius, Ruibytė Laima Organizacinio streso ypatumai pokyčius vykdančioje statutinėje organizacijoje. // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos "Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos" pranešimų rinkinys (1) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific-Practical Conference "Topicalities of ensurance of public securyti" : conference proceedings (1), 2010 06 28 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 1, p. 129-136.

Vilius Velička, Nedzinskas Egidijus Smurtas privačioje erdvėje – samprata, problemos. // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific-Practical Conference “Challenges of globalization in securing public security” : conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 2, p. 159-169.

Vitkauskas Kęstutis Vaiko globos organizavimo principų įgyvendinimas Lietuvoje. // Viešoji politika ir administravimas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centas.. ISSN 1648-2603. 2010, Nr. 31, p. 133-146.

Vitkauskas Kęstutis Nepilnamečių kriminalinės justicijos reformos įgyvendinimo aspektai. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (3) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (3) / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius].-CD. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010, p. 121-135.

Vitkauskas Kęstutis Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija nepilnamečių vidutinės priežiūros sistemoje. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1648-2603. 2010, Nr. 33, p. 115-127.

Vitkauskas Kęstutis Nusikalsti linkusių nepilnamečių resocializacijos sistema vietos savivaldos lygmenyje. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (4) [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2010 [Nr.] (4), p. 285-300.

Vitkauskas Kęstutis ES valstybių narių sienų apsaugos tarnybų viduriniosios grandies pareigūnų bendros bakalauro studijų programos įgyvendinimo poreikis ir galimybės Lietuvoje. // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific-Practical Conference “Challenges of globalization in securing public security” : conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 2, p. 293-302.

Vitkauskas Kęstutis Nusikalsti linkusių nepilnamečių resocializacijos reikšmė ir metodai. Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos "Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos" pranešimų rinkinys (1) = Security of society in the global context: the Annual International Scientific- Practical Conference "Topicalities of ensurance of public security": conference proceedings (1), 2010 06 28 [Elektroninis išteklius]/ Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas.- 1 elektron. opt. diskas. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 1, p. 187-195.

Vitkauskas Kęstutis Реализация политики Литвы по опекунству (попечительству) детей. Valsts un tiesibu aktuālās problemas : starptautiskās zinātniskās konferences : zinātnisko rakstu krājums = Current problems of state and law : international scientific conference : list of articles/ Daigavpils Universitāte. Sociālo zinātnu fakultāte. Sociālo pētijumu institūts. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. ISBN 9789984145051, p. 466-482.

2009

Janušauskas Antanas, Nedzinskas Egidijus Studentų sveikatos žinių ir elgsenos tyrimas . //Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose - 2 : socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys : 2009 m. spalio 9 d. / Kauno technologijos universitetas. Sociologijos katedra. Kaunas : Technologija, 2009. ISSN 2029-3224. p. 169-171.

Janušauskas Antanas, Nedzinskas Egidijus, Uleckas Arvydas, Vepšta Povilas Šiuolaikiniai migracijos procesai ir jų įtaka Lietuvos darbo rinkai . //Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2009, Nr. 2(14), p. 19-25.

Janušauskas Antanas, Nedzinskas Egidijus, Aleksonis Gediminas Психологическая характеристика студентов. // Актуальные вопросы современной психологии и педагогики : сборник докладов международной научной заочной конференции, Российская Федерация, г. Липецк, 28 октября 2009 г. / отв. ред. А. В. Горбенко. Липецк : Де-факто, 2009. ISBN 5901510062. p. 205-210 : iliustr., lent.

Kairienė Ingrida, Gruodytė Edita The Europeanisation of criminal law in the member states. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija : Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga : Latvijas Policijas akadēmija. ISSN 1407-2971. 2009, Nr. 2(47) (Aprīlis, Maijs, Jūnijs), p. 32-40.

Nedzinskas Egidijus, Bankauskienė Nijolė Sąvokų atsakingumas ir atsakomybė semantiniai ryšiai su etikos kategorijomis // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2009, [Nr.] 1(22), p. 136-144.

Nedzinskas Egidijus Būsimųjų teisėsaugos pareigūnų mokomoji praktika. Edukacinis aspektas . //Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-7974. 2009, Nr. 2(14), p. 113-118.

Nedzinskas Egidijus, Bankauskienė Nijolė, Janušauskas Antanas Education of general abilities preparing engineers and judicial officers (the case of Kaunas Technological University and Mykolas Romeris University). //Global cooperation in engineering education : innovative technologies, studies and professional development : conference proceedings : October 1-3, 2009, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2009. ISSN 1822-8070. p. 166-177 : lent.

Šakočius Alvydas, Sudnickas Tadas Evaluation of human and public security management using balanced scorecard. // Viešoji politika ir administravimas / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Technologija. ISSN 1648-2603. 2009, Nr. 29, p. 40-46 : iliustr.

Stupak Viktoras, Vasiliauskas Raimondas, Palevičius Arvydas The analysis of features of face modeling software in teaching computer science. // Global cooperation in engineering education: innovative technologies, studies and professional development : conference proceedings : October 1-3, 2009, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2009. ISSN 1822-8070. p. 80-83.

Stupak Viktoras The Analysis of Restoration Time for Electronic Devices of Control Systems. // International Siberian Conference on Control and Communications SIBCON-2009 : proceedings. Russia, Tomsk, March 27-28, 2009 / The Institute of Electronics Engineers (IEEE), Russia Siberia Section of the IEEE, The IEEE GOLD Affinity Group. [New York City, NY : Ieee], 2009. ISBN 9781424420070. p. 270-274.

Stupak Viktoras Rational supply system of components for electronic devices // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering = Электроника и электротехника. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2009, Nr. 2(90), p. 51-54 : iliustr.

Urbonas Darius, Raižys Dainius Понятие административных санкций в некоторых странах Европейского Союза. //Administratīvā un Kriminālā Justīcija : Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga : Latvijas Policijas akadēmija. ISSN 1407-2971. 2009, Nr. 3-4(48-49) (Augusts-Decembris), p. 82-94.

Urbonas Darius Administracinės jurisdikcijos ištakos Lietuvoje. //Socialinių mokslų studijos = Social sciences studies: mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2009, Nr. 3(3), p. 317-331.

Urbonas Darius, Raižys Dainius Legal issues concerning judicial control of the legality of normative administrative acts. //Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio Universitetas. ISSN 1392-6195. 2009, Nr.2(116), p. 167-186.

Vasiliauskas Raimondas, Patašienė Laima, Federavičius Algimantas Forced vibration and their applications in high technologies for the course engineering mechanics. // Global cooperation in engineering education: innovative technologies, studies and professional development : conference proceedings : October 1-3, 2009, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2009. ISSN 1822-8070. p. 84-87.

Vitkauskas Kęstutis , Chlivickas Eugenijus, Domarkas Vladislavas, Gaulė Eglė, Gineitienė Dalia, Juralevičienė Jolanta, Palidauskaitė Jolanta, Petrauskienė Rūta, Raipa Alvydas, Segalovičienė Irena, Sinkienė Jolita, Skietrys Eugenijus, Smalskys Vainius, Šiugždinienė Jurgita, Žilinskas Gintaras, Vaidelytė Eglė, Vaisvalavičiūtė Aušra, Šnapštienė Rasa Įvadas į viešąjį valdymą : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Viešojo administravimo katedra; Atsakingasis redaktorius Alvydas Raipa, Eugenijus Chlivickas ... [at al.]. Kaunas : Technologija, 2009. 231 p. ISBN 9789955257110.

Vitkauskas Kęstutis Vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas Lietuvos savivaldybėse. // Viešoji politika ir administravimas / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Technologija. ISSN 1648-2603. 2009, Nr. 29, p. 82-90 : lent.

2008

Janušauskas Antanas, Nedzinskas Egidijus Professional career of the students of faculty of public security. // Global cooperation in engineering education: innovative technologies, studies and professional development : international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija.. ISSN 1822-8070. 2008, p. 139-142.

Janušauskas Antanas Studentų sveikata ir įpročiai. // Lithuanian Journal of Cardiology. Kaunas : [KMU].. ISSN 1392-1339. 2008, vol. 15, No. 1, p. 56-59.

Janušauskas Antanas, Nedzinskas Egidijus Медико-психологическая характеристика студентов. // Медико-социальная експертиза и реабилитация : сборник научных статей / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Научно-иследовательский институт медико-социальной экспертизы и ребилитации. Вып. 10. Минск : НИИ МСЭ и Р, 2008. ISBN 9789854845593. p. 212-215.

Janušauskas Antanas Alcohol consumption habits among Lithuanian students. // European Journal of Cardiovascular Prevention & Prevention Rehabilitation : supplement EuroPRevent Congress, paris, 1-3 may 2008 : Congress Abstracts. [Philadelphia] : Lippincott Williams & Wilkins.. ISSN 1741-8267. 2008, p. 9-10.

Kairienė Ingrida Atrankos į Viešojo saugumo fakultetą problematika. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2008, p. 171-176 : iliustr., lent.

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos aktualijos Lietuvoje. // Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla.. ISSN 1648-7974. 2008, Nr. 2(13), p. 107-110.

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas Didėjanti imigracija : galimas iššūkis viešajam saugumui. // Verslo ir teisės aktualijos / Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Vilnius : Vilniaus teisės ir verslo kolegija.. ISSN 1822-9530. 2008, Vol. 2, p. 78-84.

Nedzinskas Egidijus Imigracija Lietuvoje : darbo rinkos poreikiai ir perspektyvos. // Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla.. ISSN 1648-7974. 2008, Nr. 2(13), p. 111-115.

Nedzinskas Egidijus Immigration in Lithuania : influence for University Education. // Global cooperation in engineering education: innovative technologies, studies and professional development : international conference proceedings, October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija.. ISSN 1822-8070. 2008, p. 143-146.

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas Kauno policijos fakulteto studentų profesinė karjera. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 2029-1701. 2008, p. 47-57 : iliustr.

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas, Vepšta Povilas, Velička Vilius, Joneikis Darius, Uleckas Arvydas Nepilnamečių nusikalstamumo aspektai Lietuvoje. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 2029-1701. 2008, p. 177-186.

Šileris Edvardas Operatyvinio darbuotojo rengimo problemos. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 2029-1701. 2008, p. 219-222.

Stupak Viktoras The Evaluation of Rational Stocks of Components for Electronic System. // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the international conference TCSET' 2008 : Lviv-Slavsko, Ukraine, February 19-23, 2008. Lviv : Publishing house of Lviv Polytechnic, 2008.. ISBN 9789665536789. p. 502-503.

Stupak Viktoras Об обеспечении требований к единичным показателям надëжности электронной системы. // Надежность и качество : труды международного симпозиума. Пенза : Информационно-издательский центр ПензГу, 2008.. ISBN 9785941702206. p. 188-190.

Valeckas Virgilijus Automobilio stabdymas : taktinės procedūros ir saugumo strategijos. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 2029-1701. 2008, p. 152-170 : iliustr.

Vasiliauskas Raimondas, Palevičius Arvydas, Busilas Alfredas Analysis holographic interferogram of links of vibrating system. // Journal of Vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika.. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, Iss. 2, p. 245-250.

Vasiliauskas Raimondas, Arvydas Palevičius Analysis of Holographic Interferogram of Microelectromechanical System with Non Harmonic Cycles Excitation. // Journal of Vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, Iss. 1, p. 42-46.

Vasiliauskas Raimondas, Patašienė Laima, Federavičius Algimantas Holographic Interferometry Methods for Analysis and Design of Rotary Converter. // Journal of Vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika.. ISSN 1392-8716. 2008, Vol. 10, Iss. 1, p. 33-36.

Vasiliauskas Raimondas, Stupak Viktoras, Palevičius Arvydas The biometric recognition systems in education. // Global cooperation in engineering education : innovative technologies, studies and professional development : international conference proceeding : October 2-4, 2008, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2008. ISSN 1822-8070. p. 158-163 : iliustr., lent.

Vasiliauskas Raimondas, Palevičius Arvydas, Ragulskis Minvydas, Bubulis Algimantas Historical Aspects and Future Perspective of Holography in Lithuania. // Proceedings of the Historical Aspects and Future Perspective of Holography in Lithuania. // Proceedings of the International Symposium to Commemorate the 60th Anniversary of the Invention of Holography. October 27-29, 2008, Springfield, Massachusetts USA. Springfield : The Society for Experimental Mechanics, 2008. ISSN 1046-6762. ISBN 9781935116011. p. 368-377.

Velička Vilius, Ruibytė Laima, Petraitis Timas Policijos veiklos užtikrinant viešąjį saugumą vertinimo ypatumai [Elektroninis išteklius]. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (2) : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas : [Elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 2029-1701. 2008, p. 244-258 : iliustr., lent.

Vitkauskas Kęstutis Насилие над детьми и меры, применяемые для решения данной проблемы. // Starptautskā zinātniski praktiskā konference "Nepilngadīgo drošība un tiesību aizardzība" = Internationale Wissenschaftlich-praktische konferenz "Die Sicherheit und Schuz der Rechte von Minderjährigen" = Международная научно-практическая конференция "Безопасность и защита прав несовершеннолетних" / Latvijas policijas akademija. Riga : Latvijas policijas akademijas izdevums, 2008. ISBN 9984712850. p. 255-264.

Vitkauskas Kęstutis Место учебной практики в процессе подготовки сотрудников полиции. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija : Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga : Latvijas Policijas akadēmija.. ISSN 1407-2971. 2008, Nr. 3(45) (Jūlijs, Augusts, Septembris), p. 24-32.

2007

Janušauskas Antanas Būsimųjų policijos pareigūnų sveikata. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius]. (1). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas, 2007. ISBN 9789955190653. p. 25-34.

Janušauskas Antanas, Nedzinskas Egidijus Анализ социальной помощи, предоставляемой студентам Каунасского факультета полиции = Sociālā atbalsta Kauņas Policijas fakultātes studentiem analīze = Analysis of social support for the Kaunas Police Faculty students. // Policijas augstākās izglītības vadības problēmas : Starptautiskā zinātniski praktiskā konference = Management problems of police higher education : Internationa research conference = Проблемы управления процессом высшего образования полиции : Международной научно - практическоя конференция, 23-24.08.2007, Rīga. Rīga : Latvijas Policijas akadēmijas izdevums, 2007. ISBN 9984712826. p. 73-80.

Janušauskas Antanas Influence of smoking on changing of heart rate during physical charges// ECToH 07, 4th European Conference Tobacco 2007 or Health. / Abstract Book, 11-13 October 2007, Basel, Switzerland, p.206

Kairienė Ingrida, Baltrūnas Albertas Antanas Garso ir vaizdo įrašų kriminalistinis tyrimas. // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 114-122.

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas Studentų mokomosios praktikos reikšmė rengiant policijos pareigūnus. // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 61-69.

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas Ar pakankamas būsimųjų policijos pareigūnų rengimas tarnybai : mokomųjų praktikų vertinimo analizė. // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 41-50.

Nedzinskas Egidijus Imigracijos įtaka visuomenės saugumui : teisiniai ir sociologiniai aspektai. // Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas.. ISSN 1392-6195. 2007, Nr. 12(102), p. 81-87.

Nedzinskas Egidijus, Janušauskas Antanas Kai kurie studentų mokomosios praktikos aspektai. // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 51-60.

Nedzinskas Egidijus Peculiarities of the assessment of a profession chosen by students applying on the data of practice. // Global cooperation in engineering education: innovative technologies, studies and professional development : international conference proceedings, October 4-6, 2007, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija.. ISSN 1822-8070. 2007, p. 121-124.

Nedzinskas Egidijus Užsieniečių teisinio statuto Lietuvoje analizė. // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas ; [atsakingas redaktorius Algirdas Muliarčikas]. T. 1. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas], 2007. ISBN 9789955190653. p. 45-52.

Stupak Viktoras The evaluation of stocks of components for electronic devices. // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2007, nr. 8(80), p. 19-22.

Stupak Viktoras The evaluation of efficiency of the built – in test equipment of electronic devices of control systems. // IEEE international Siberian conference on control and communications (SIBCON-2007) : proceedings. Russia, Tomsk, April 20-21, 2007. New York City : IEEE, 2007. ISBN 1124403464. p. 17-21.

Stupak Viktoras О методе обеспечения безотказности електроной системы. // Надежность и качество. Т. 1. Пенза : Информационно-издательский центр ПГУ, 2007. ISBN 9785941701360. p. 55-57.

Stupak Viktoras, Vasiliauskas Raimondas Biometrinių autentifikavimo sistemų nagrinėjimo informatikos studijose aspektai. // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 79-86.

Stupak Viktoras, Vasiliauskas Raimondas Biometrinių atpažinimo sistemų efektyvumo nagrinėjimo informatikos studijose aspektai. // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 87-94.

Vasiliauskas Raimondas, Patašienė Laima, Federavičius Algimantas Piezoelectrical elements for applications in machining and tool adjustment. // Transport Means - 2007 : proceedings of the 11th international conference, October 18-19, 2007, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas : Technologija.. ISSN 1822-296X. 2007, p. 84-87.

Vasiliauskas Raimondas, Patašienė Laima, Federavičius Algimantas Holographic interferometry method for determination of layer piezostack parameters. // Ultragarsas = Ultrasound. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2114. 2007, nr. 1(62), p. 23-25.

Velička Vilius, Ruibytė Laima Teisinės ir psichologinės kliūtys, trukdančios pareigūnams sustabdyti smurtą šeimoje // Teisinės ir psichologinės kliūtys, trukdančios pareigūnams sustabdyti smurtą šeimoje. // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 31-40.

Virgilijus Valeckas, Arvydas Uleckas, Povilas Vepšta Teisėsaugos pareigūnų profesinis rengimas. // Policijos pareigūnų profesinio rengimo aktualijos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas; [atsakingas redaktorius Antanas Janušauskas]. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas], 2007. ISBN 9789955190721. p. 102-113.

2006

Stupak Viktoras Analysis of component supply system for electronic devices. // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2006, nr. 8(72), p. 83-86.

Stupak Viktoras Об уточнении учебной программы по информатике. // Информатизация обучения математике и информатике : педагогические аспекты : материалы международной научной конференции, посвященной 85-летию Белоруского государственого университета, Минск, 25-28 октября 2006 г.= Informatization of teaching mathematics and informatics : pedagogical aspects : Proceeding of the International Scientific Conference in honour of 85 years Jubilee of Belarusian State University, Minsk, October 25-28, 2006. Минск : Белоруский государственный университет, 2006. ISBN 9854856755. p. 439-441.

Stupak Viktoras О времени восстановления аппаратных средств информационной системы. // Информационные системы и технологии (IST'2006) : Третья Международная конференция, Минск, 1-3 ноября 2006 г. = Information systems and technologies (IST'2006) : Proceedings of the III Internation conference, (Minsk, November 1-3, 2006). ч. 1. Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2006. ISBN 9854577341. p. 150-155.

Stupak Viktoras Об обеспечении надёжности електронной системы. // Надежность и качество : труды международного симпозиума : 22-31 мая 2006, Пенза / ред. Н.К. Юркова. t. 2. Пенза : Издательство Пензенского государственного университета, 2006. ISBN 594170139X. p. 134-136.

Vasiliauskas Raimondas, Palevičius Arvydas, Palevičius Ramutis, Ciuciulkienė Nijolė, Ragulskienė Jūratė A numerical learning method based on PBL approach for the nonlinear vibration of mechanical systems. // Vibroengineering 2006 : proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija.. ISSN 1822-1262. 2006, p. 87-90.

Vasiliauskas Raimondas, Bubulis Algimantas, Naginevičius Vytenis, Busilas Alfredas, Palevičius Arvydas Experimental investigation of micro spray systems. // Vibroengineering 2006 : proceedings of the 6th International Conference, October 12-14, 2006, Kaunas, Lithuania / Lithuanian Academy of Sciences, IFToMM National Committee, Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija.. ISSN 1822-1262. 2006, p. 169-172.

2005

Janušauskas Antanas, Čigrin Viačeslav Оценка физической подготовки студентов и ее связь с резултатами стрельбы. // Медико-социальная експертиза и реабилитация : сборник научных статей :к научно-практической конференции с международным участием Актуальные проблемы медико-социальной експертизы и ре, Минск, 26-28 мая, 2005 г. вып. 7. Минск : НИИ медико-социальная експертизы и реабилитации, 2005. ISBN 9854841758. p. 318-321.

Janušauskas Antanas Социальная характеристика студентов// Медико-социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей // Министерство здравоохранения республики Беларусь, Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации. Минск, 2005. ISBN 985-484-175-8. 2005, вып. 7, с. 326-330.

Janušauskas Antanas, Čigrinas Viačeslavas, Ivanovas Dovydas Studentų fizinio pajėgumo įvertinimas ir jo ryšys su šaudymo rezultatais// Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai : respublikinė mokslinė konferencija : straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas. [Kaunas], 2005. ISBN 9955-9777-0-1. p. 117-121

Janušauskas Antanas, Butavičius Antanas Socialinės paramos įtaka jaunuoliams, pasirenkant studijas Kauno policijos fakultete// Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai : respublikinė mokslinė konferencija : straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas. [Kaunas], 2005. ISBN 9955-9777-0-1. p. 63-70

Nedzinskas Egidijus Viešosios policijos patrulinės tarnybos pareigūnų profesinio taktinio rengimo teoriniai ir praktiniai aspektai. // Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai [Elektroninis išteklius] : respublikinė mokslinė konferencija, 2005 m. birželio 10 d., Kaunas : straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Kauno policijos fakulteto Specialaus fizinio rengimo katedra, Teisėsaugos fakulteto Kūno kultūros katedra. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas], 2005. ISBN 9955977701. p. 27-34.

Stupak Viktoras Elektroninių įtaisų darbingumo kontrolės periodiškumo analizė. // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering = Электроника и электротехника. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2005, Nr. 7(63), p. 27-30.

Stupak Viktoras О надëжности контролируемой электронной системы. // Надежность и качество: труды международного симпозиума. Пенза : Пензенский государственный университет, 2005. ISBN 5941701225. p. 65-68.

Stupak Viktoras, Vasiliauskas Raimondas Racionalaus saugaus eismo lygio analizė// Transporto priemonės–2005 = Transport means-2005 : 9-osios tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. spalio 20-21 d. [Kaunas]. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955099429. p. 150-153.

Stupak Viktoras, Vasiliauskas Raimondas Autentifikavimo procedūrų nagrinėjimo informatikos ir informacinių technologijų studijose aspektai. // Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai [Elektroninis išteklius] : respublikinė mokslinė konferencija, 2005 m. birželio 10 d., Kaunas : straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Kauno policijos fakulteto Specialaus fizinio rengimo katedra, Teisėsaugos fakulteto Kūno kultūros katedra. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas], 2005. ISBN 9955977701. p. 101-110.

Stupak Viktoras, Baltrūnas Albertas Antanas, Butavičius Antanas, Vasiliauskas Raimondas Informacijos apdorojimo sistemų programos ypatumai. // Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai [Elektroninis išteklius] : respublikinė mokslinė konferencija, 2005 m. birželio 10 d., Kaunas : straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Kauno policijos fakulteto Specialaus fizinio rengimo katedra, Teisėsaugos fakulteto Kūno kultūros katedra. Kaunas : [Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas], 2005. ISBN 9955977701. p. 92-100.

Urbonas Darius Administracinės sankcijos kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse : samprata, tipologija ir taikymo principai. // Jurisprudencija : mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2005, T. 70(62), p. 42-53.

Vasiliauskas Raimondas, Patašienė Laima, Federavičius Algimantas Holographic methods for analysis of vibrodrives. // Transport Means - 2005 : proceedings of the 9 th international conference, October 20-21, 2005, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija.. ISSN 1822-296X. 2005, p. 263-266.

Vasiliauskas Raimondas, Patašienė Laima, Federavičius Algimantas Application of holographic interferometry methods for analysis of piezodrives with ring actuators. // Ultragarsas = Ultrasound. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2114. 2005, nr. 3(56), p. 17-21.

Vasiliauskas Raimondas, Ragulskienė Jūratė, Maciulevičius Jurgis, Daučanskienė Kristina Experimental-numerical techniques for thermoelastic analysis of structural vibrations. // Ultragarsas = Ultrasound. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2114. 2005, nr. 4(57), p. 37-39.

Vitkauskas Kęstutis, Greičius Saulius Проблемы социальной защиты сотрудников полиции Литвы. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija : Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga : Latvijas Policijas akadēmija.. ISSN 1407-2971. Nr.2 (31), 2005, p. 36-44.

Vitkauskas Kęstutis , Greičius Saulius Проблемы обеспечения права сотрудников полиции Литвы на заработную плату. // Вестник Калининградского юридического института : научно теоретический журнал. Калининград : Калининградский ЮИ МВД России.. 2005, No 1 (7), p. 86-93.

Vitkauskas Kęstutis Результаты подследтвий проводимой государством социальной политики, отразившиеся на деятельности сотрудников правохранительных органов Литвы // Правохранителные органы стран Балтийского региона в борьбе с преступлениями в рамках закона о гражданстве: Материалы международной научно- практической конференции: Калининград, Калининградский юридический институт МВД России, 27 апреля 2005 г., с.59-67.

Vitkauskas Kęstutis Mokomosios praktikos poveikis policijos pareigūnų rengimui // Teoriniai ir praktiniai statutinių pareigūnų rengimo aspektai: respublikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, ISBN 9955-9777-0-1- Kaunas, Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas, 2005. p. 5-15.

2004

Janušauskas Antanas Особенности распорядка дня студентов// Медико-социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей // Министерство здравоохранения республики Беларусь, Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации. Минск, 2004. ISBN 985-484-081-6. 2004, вып. 6, с. 399-401.

Janušauskas Antanas, Čigrin Viačeslav Стрельба и темперамент студентов// Медико-социальная экспертиза и реабилитация : сборник научных статей // Министерство здравоохранения республики Беларусь, Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации. Минск, 2004. ISBN 985-484-081-6. 2004, вып. 6, с. 382-385.

Janušauskas Antanas Smoking and alcohol consumption habits among the students// 3rd Nordic Conference in Epidemiology, June 17-19, 2004. Kuopio, Finland, p.76

Janušauskas Antanas Arterial blood pressure and pulse changes among students during the process of studies in Lithuania// World Hypertension Leaque. Community Control of Hypertension with Special Emphasis on Central and Eastern Europe. Index of Abstracts Submitted to Praque Meeting (http://www.mco.edu/org/whl/abstracts.html), April 24, 2004 – Praque, Czech Republic

Janušauskas Antanas, Butavičius Antanas Students' physical activity and its relation with change of physiological indices in the process of studies// 10th World Sport for All Congress 2004. Sport for All as a tool for education and development, 11-14th November 2004. Rome, Italy, p.152

Stupak Viktoras Elektroninių įtaisų taisymo trukmės analizė. // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering = Электроника и электротехника. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 7(56), p. 61-65.

Stupak Viktoras О точности оценки показателя эффективности использования электронной системы. // Теория и техника передачи, приема и обработки информации: тезисы докладов 10 юбилейной международной научной конференции: 28 сентября - 1 октября 2004 г. Ч. 2. Харьков-Туапсе : Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2004. ISBN 9666590859. p. 154-155.

Stupak Viktoras О техническом диагностировании одного класса электронных систем. // Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния обьектов: материалы международной научно-технической конференции: Могилев, 20-22 октября 2004 г. Могилев : Белорусско-российский университет, 2004. ISBN 9856561388. p. 72-73.

Vasiliauskas Raimondas, Stupak Viktoras, Butavičius Antanas, Palevičius Arvydas Holographic – nondestructive inspection of Litas banknotes. // Ultragarsas = Ultrasound. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2114. 2004, nr. 3(52), p. 38-41.

Vasiliauskas Raimondas, Palevičius Ramutis, Ragulskis Minvydas, Palevičius Arvydas , Janušas Giedrius Holographic interferometry for visualization of vibrations of micromechanical structures. // Information technology and control = Informacinės technologijos ir valdymas. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-124X. 2004, nr. 3(32), p. 41-45.

Vitkauskas Kęstutis Darbo užmokesčio įtaka policijos pareigūnų teisių saugai. // Jurisprudencija. T. 63(55), Visuomenės saugumas ir policijos mokslai. Vilnius : MRU Leidybos centras.. ISSN 1392-6195. 2004, T. 63(55), p. 87-98.

Vitkauskas Kęstutis, Greičius Saulius Saugaus eismo mokymas bendrojo lavinimo mokykloje // Žmogaus ir gamtos sauga: respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Vytauto didžiojo universitetas, Kaunas: Akademija, 2004. p. 63-67.Navickienė Žaneta, Žuravliovas Edvinas Įvykio vietos apžiūra Lietuvoje: problematika ir efektyvaus veiklos modelio diegimo paieškos = Inspection of accident scene in Lithuania: implementation search of effective activity model // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) :mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. eISSN 2335-2035. 2017, Nr. 18, p. 140-164.[International Security & Counter-Terrorism Reference Center] [M.kr.: 01S]Navickienė Žaneta, Vadeikis Vidmantas Integrated concept for the training of trainers within police cooperation of the EU member states // European Law Enforcement Research Bulletin : Innovations in Law Enforcement - Implications for practice, education, and civil society : CEPOL 2017 Research and science conference / Editors: D. Nogala, T. Görgen, J. Jurczak ... [et al.]. Luxembourg : Publications Office of the European Unio, 2018. ISBN 9789292113216. ISSNVitkauskas Kęstutis, Greičius Saulius Research on stopping vehicle with the aid of a gun// Аdministrativa un Kriminala Justicija: Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretisks žurnals. ISSN 1407-2971, Riga: Latvijas Policijas akademijas izdevums, 2004. Nr.3/4 (28/29), p. 68-70.


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747