Partneriai

MRU VSF bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis bei Vokietijos Miunsterio policijos vadybos akademija ir Altenholco aukštąja administravimo mokykla.

2003 m. vasario 28 d. fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Visagino pasieniečių mokykla reglamentuojančią bendrų mokymų, kvalifikacijos tobulinimo bei dalyvavimo tarptautiniuose projektuose tvarką.

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei išorinių santykių plėtra sudaro sąlygas kelti pedagoginio personalo profesinę kvalifikaciją. Fakulteto darbuotojai dalyvavo Lietuvos ir Suomijos ekspertų organizuojamame “Dvynių” projekte: 2001-2003 metais vyko tarptautinio “Dvynių” projekto seminaras “Mokymų sistemos plėtra”, kurio pagrindinis tikslas – padėti mokymo įstaigoms rengti mokymo programas, atitinkančias ES/Šengeno sutarčių reikalavimus.

Siekiant pagerinti savarankiško darbo užsienio kalbų studijavimo kokybę bendradarbiaujama su Britų Taryba, kuri fakultetui perdavė mokomąsias anglų kalbos programas.

VSF Administracinės teisės ir veiklos katedros dėstytojai dalyvauja bendruose projektuose su visuomenine organizacija “Kauno teisininkų kolegija”: 2003 m. rugsėjo 1 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp MRU VSF ir VO “Kauno teisininkų kolegija”. VSF Administracinės teisės ir veiklos katedros dėstytojai įsijungė į Atviros Lietuvos fondo finansuojamo projekto “Kauno teisinės pagalbos centras” vykdymą, taip pat 2003 m. dalyvavo Phare Access teisinio švietimo projekte.

Fakultetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Kauno miesto vyriausiuoju policijos komisariatu, kuria remiantis, teikiama pagalba policijos pareigūnams, užtikrinantiems viešąją tvarką mieste ir renginių metu.

Mūsų fakultetas bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis bei Vokietijos Miunsterio policijos vadybos akademija ir Altenholco aukštaja administravimo mokykla. Rengiama bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos Ščytno aukštąją policijos mokykla, kurioje turinio požiūriu panašią studijų programą rengiami pasienio pareigūnai. Fakultetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokykla bei pasieniečių mokykla Medininkuose. Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su Policijos departamento bei Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

2006 m. kovo 7 d. Kauno policijos fakultetas pasirašė savitarpio bendradarbiavimo sutartį su Latvijos Respublikos Valstybės pasienio apsaugos koledžu.

2010 lapkričio 10 dieną Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto dekanas Saulius Greičius ir Pasieniečių mokyklos viršininkas Vytautas Strolia pasirašė atnaujintą bendradarbiavimo sutartį.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Trečiojo amžiaus universitetu, Kauno valstybiniu muzikiniu teatru, Senamiesčio pradine mokykla, Čiurlionio ir Vytauto Didžiojo karo muziejais.