Teisė (specializacija tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga)

Žmogaus teisių, vartotojų teisių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sričių aktualumas auga, su jomis vis dažniau susiduria beveik kiekvienoje teisės srityje praktikuojantys teisininkai. Ši tarptautinės žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsaugos specializacija skirta studentams, norintiems turėti daugiau galimybių patiems pasirinkti studijų dalykus ir siekiantiems atrasti naujus ir aktualius šiandienos teisinių problemų sprendimus.


Kodėl verta rinktis šią specializaciją?

 • Tarptautinės žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsaugos specializacijos magistrantūros studijų plane yra numatyti tik 5 privalomi studijų dalykai, o likusius 5 studijų dalykus pasirenka pats studentas iš net 10 siūlomų alternatyviai pasirenkamų dalykų.
 • Tiek 5 privalomi studijų dalykai, tiek 10 alternatyviai pasirenkamų dalykų akcentuoja teisinės teorijos pritaikymą teisinėje praktikoje. Dalykus dėsto dėstytojai, kurie yra patyrę tų sričių teisininkai-praktikai ir/ar tose srityse yra atlikę savo disertacijų tyrimus. 
 • Žmogaus teisių, vartotojų teisių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sričių aktualumas auga, jos sparčiai vystosi ir yra vis labiau reguliuojamos tiek tarptautinės teisės, tiek ES teisės, tiek nacionalinės teisės normų. Žmogaus teisių, vartotojų teisių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sritys turi panašią šaltinių sistemą ir reguliavimo metodus, todėl lygiagrečios šių sričių studijos viena kitą papildo ir suteikia gilią specializaciją.
 • Žmogaus teisių, vartotojų teisių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos aspektai tampa dažna kasdienių teisinių santykių dalimi. Todėl tarptautinės žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsaugos specializacija beveik kiekvienoje teisės šakoje praktikuojantiems teisininkams padeda atrasti papildomą požiūrio kampą, ieškant teisinių problemų sprendimo.

Apibendrinant reikia pažymėti, kad tarptautinės žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsaugos specializacijos magistrantūros studijose siūlomi aktualūs bei vienas kitą papildantys studijų dalykai, o net pusę studijų plano sau susiformuoja pats studentas iš siūlomų alternatyviai pasirenkamų dalykų.

Kokias kompetencijas ir įgūdžius įgysite, baigę šią specializaciją?
Pakartotinai reikia pažymėti, kad šioje specializacijoje ypatingas dėmesys skiriamas teorinių žinių taikymui praktikoje. Be bendrųjų kompetencijų studentas, baigęs šią programą:
 • gebės sistemiškai analizuoti žmogaus, vartotojų ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos nuostatas, mokės įvertinti jų teisinį pobūdį, identifikuoti kylančias apsaugos problemas, suvokti ir įvertinti žalos kompensavimo mechanizmų specifiškumą, mokės argumentuoti sprendimus ginčuose dėl žmogaus, vartotojų ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos normų aiškinimo ir taikymo;
 •  gebės numatyti atskirų žmogaus, vartotojų ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos politikos sričių raidos tendencijas ir pokyčius, atsižvelgiant į naujų žmogaus teisių atsiradimo tendencijas, mažėjančią takoskyrą tarp klasikinių žmogaus teisių ir iš jų išplaukiančių vartotojų ir intelektinės nuosavybės apsaugos teisių, skirtingų šalių vartotojų politikos ir intelektinės nuosavybės apsaugos raidos tendencijas bei kylančias naujas problemas.
Kokios karjeros galimybės numatomos, baigus šią specializaciją?

„Tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga“ teisės studijų programos specializacija sukurta rengti specialistus, išmanančius žmogaus, vartotojų ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugą profesionaliam darbui valstybės tarnyboje, teisininkais valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose bei privačiose įmonėse. Pažymėtina, kad žmogaus, vartotojų ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos žinios, gebėjimai ir įgūdžiai gali būti reikalingi ne tik įmonėse, įstaigose ir organizacijose, atsakingose už vartotojų teisių, žmogaus teisių ir intelektinės nuosavybės apsaugą, bet ir beveik kiekvienoje teisės šakoje praktikuojančių teisininkų veikloje.

 • Kristina Vyšniauskaitė-Radinskienė nuo 2010 m.  Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė. Dėsto Europos socialinė chartiją ir jos įgyvendinimą lietuvių ir anglų kalbomis.  Daugiau nei dešimt metų dirba tarptautinės žmogaus teisių apsaugos srityje: nuo 2006 m. Lietuvos atstovė Europos Tarybos Europos socialinės chartijos ir Europos socialinės apsaugos kodekso vyriausybiniame komitete, nuo 2014 m. yra išrinkta į šio komiteto valdybą, nuo 2003 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinės teisės skyriuje (nuo 2011 m. vedėjo pavaduotoja), 2001-2002 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo ir Jungtinių Tautų Vystymo Programos Tarptautinio žmogaus teisių veiksmų plano projekte (HURIST). Pagal ministerijos kompetenciją atstovauja Lietuvos interesus Jungtinių Tautų,  Europos Tarybos ir Europos Sąjungos institucijose dėl žmogaus teisių įgyvendinimo; analizuoja tarptautinius teisės aktus žmogaus socialinių ir darbo teisių, lygių galimybių srityse, pateikia išvadas dėl jų pasirašymo, ratifikavimo ir įgyvendinimo galimybių; koordinuoja konvencijų įgyvendinimą (ataskaitų rengimas, gynimas); rengia Lietuvos pozicijas; analizuoja Europos Bendrijų Teisingumo Teismo bylas bei sprendimus, rengia išvadas dėl jų aktualumo Lietuvai; aktyviai dalyvavo Lietuvos pirmininkavime ES Tarybai (už tai Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanota atminimo ženklu). Mokslinių tyrimų kryptys: tarptautinė žmogaus teisių apsauga, lygios galimybės, socialinės ir ekonominės žmogaus teisės, darbo teisė.
 • Dr. Dalia Vitkauskaitė-Meurice dirba Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institute nuo 2003 m. Pagrindinės dr. Dalios Vitkauskaitės-Meurice mokslinio tyrimo sritys yra tarptautinė žmogaus teisių apsauga, regioninės zmogaus teisių apsaugos sistemos bei Jungtinių Tautų žmogaus teisių apsaugos  sistema. Būdama Mykolo Romerio universiteto lektore Dalia Vitkauskaite-Meurice dėsto JTO žmogaus teisių apsaugos ir ginčų sprendimo sistemos dalyką, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rašymui. 2009 m. Dalia Vitkauskaitė-Meurice apsigynė daktaro disertaciją (socialiniai mokslai – teisė), kurios tema „Individualios peticijos teisė ir jos įgyvendinimas tarptautinėje teisėje“, taip pat baigė magistro studijas  Vilniaus Universiteto Tarptautiniu sntykiu ir politikos mokslu institute.  Nuo 2010 m. Dalia Vitkauskaitė-Meurice yra paskirta ES pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos pakaitine nare. Ji stažavosi Turku /Abo universitete, yra gavusi Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės stipendiją, taip pat Jungtinių Tautų stipendiją „The United Nations Programme of Fellowship on Disarmament” (2012 m.).

 • Dr. Feliksas Petrauskas pradėjo dėstyti Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės institute 2006 m. susiedamas savo praktinę patirtį su mokslinių tyrimų uždaviniais. Pagrindinės Felikso Petrausko mokslinių tyrimų sritys apima vartotojų teisių apsaugos teisę ir alternatyvaus ginčų sprendimo formų analizę, ypatingai jų pritaikymą vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimui. Šiuo metu jis dėsto Vartotojų teisių apsaugos ES dalyko kursą Europos Sąjungos teisės ir Europos verslo teisės studijų programų studentams bei Alternatyvaus ginčų sprendimo vartotojų teisių apsaugos srityje dalyką Tarptautinės žmogaus, vartotojų ir intelektinės nuosavybės apsaugos programos studentams. 2014 m. balandžio 4 d. apgynė daktaro disertaciją socialinių mokslų (teisės) srityje, kurios tema – Alternatyvus ginčų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, sprendimas. Feliksas Petrauskas išspausdino nemažai mokslinių straipsnių ir pristatė pranešimų nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose apie alternatyvų ginčų sprendimą, ypatingą dėmesį skirdamas jo pritaikymui įvairiose vartotojų teisių apsaugos srityse, analizuodamas probleminius šios srities aspektus, tokius, kaip: bendrosios sąvokos - ginčas, konfliktas, alternatyvus ginčų sprendimas kaip žalos atlyginimo forma finansinių paslaugų, energetikos srityje, internetinio ginčų sprendimo taikymo galimybės vartojimo santykiuose ir pan.
 • Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė Aida Gasiūnaitė, dirbanti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir ES reikalų koordinavimo skyriuje, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės institute dėsto nuo 2010 m., siekdama studentams perteikti įgytą praktinę patirtį ir vykdyti mokslinius tyrimus šioje srityje. Pagrindinė lektorės mokslinių tyrimų sritis - vartotojų teisių apsaugos sistema Europos Sąjungoje bei jos tobulinimo galimybės. Šiuo metu ji lietuvių ir anglų kalbomis veda seminarus Vartotojų teisių apsaugos ES dalyko kursą Europos Sąjungos teisės ir Europos verslo teisės studijų programų studentams bei Alternatyvaus ginčų sprendimo vartotojų teisių apsaugos srityje dalyką Tarptautinės žmogaus, vartotojų ir intelektinės nuosavybės apsaugos programos studentams. Kartu su lektoriumi dr. Feliksu Petrausku parengė straipsnius: „Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas finansinių paslaugų srityje“, „Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas energetikos paslaugų srityje“. Ji nuolat dalyvauja nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose, skirtose alternatyvaus ginčų sprendimo analizei, ypatingą dėmesį skirdama jo pritaikymui įvairiose vartotojų teisių apsaugos srityse, analizuodama probleminius ir teigiamus šios vartotojų žalos atlyginimo priemonės aspektus.
 • Ąžuolas Čekanavičius yra Mykolo Romerio universiteto Civilinės justicijos instituto lektorius. Ąžuolas Čekanavičius dėsto universitete nuo 2007 metų. Dėstomi dalykai: civilinė teisė (specialioji dalis), autorių teisė, asmens neturtinių teisių ir laisvių įgyvendinimas ir gynimas. Ąžuolas Čekanavičius stažavosi Šveicarijos lyginamosios teisės institute, 2012 metais apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertaciją. Asmens neturtinių teisių tematika Ąžuolas Čekanavičius publikuoja mokslinius straipsnius, dalyvauja įvairiose diskusijose ir yra darbo grupių narys, kuriose yra tobulinamas šios srities teisinis reguliavimas Lietuvoje. Ąžuolas Čekanavičius yra advokatas, kuris specializuojasi, be kita ko, asmens neturinių teisių srityje. Dėl šios priežasties Ąžuolo akademines žinias papildo bei pedagoginę praktiką praturtina per daugiau kaip 10 metų sukaupta praktinė patirtis konsultuojant ir atstovaujant didžiausioms žiniasklaidos grupėms bei kitiems asmenims Lietuvoje įvairiuose ginčuose dėl asmens neturtinių teisių ir laisvių įgyvendinimo bei gynimo.
 • Lektoriaus dr. Dariaus Sauliūno pagrindinės mokslinio tyrimo kryptys yra susijusios su tarptautine informatikos teise ir lyginamąja teise, didžiausią dėmesį skiriant domenų vardų teisiniam reguliavimui, elektroninei komercijai, nusikaltimams elektroninėje erdvėje, teismų sistemos ir teismų praktikos analizei, teisinėms profesijoms ir žmogaus teisių apsaugai. Šiose srityse jis yra parašęs daug akademinių ir publicistinių straipsnių, dalyvavęs ne viename moksliniame tyrime ir konferencijoje. Jis taip pat yra praktikuojantis advokatas ir Lietuvos advokatūros narys, <.eu> domenų vardų ginčų arbitras Čekijos arbitražo teismo .eu AGS centre. Būdamas Mykolo Romerio universiteto lektoriumi Darius Sauliūnas skaito Tarptautinės informatikos teisės ir JAV teisės paskaitas. Jis taip pat yra praktikuojantis advokatas, daug dėmesio skiriantis elektroninės komercijos, intelektinės nuosavybės ir žmogaus teisių apsaugos byloms.  Tarptautinės teisės magistro laipsnį jis įgijo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, 2007 metais Mykolo Romerio universitete apgynė daktaro disertaciją tema “Interneto domenų vardai ir jų teisinė apsauga”. Jis taip pat studijavo ir vykdė mokslinius tyrimus Laplandijos universitete (Suomija), Fribūro universitete (Šveicarija) ir Gento universitete (Belgija). Jis taip pat yra dirbęs kaip ats. redaktorius su pagrindinėmis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaro ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaro knygomis (išleido leidykla JUSTITIA, 2001-2004). Darius yra teisinio švietimo radijo laidos “Mano teisė” vedėjas “Žinių radijuje” nuo 2006 metų.
 • Pagrindinės doc. dr. Lauryno Biekšos mokslinio tyrimo sritys yra pabėgėlių teisė ir tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Šiose srityse jis yra parašęs daug akademinių publikacijų, dalyvavęs gausiuose moksliniuose tyrimuose ir konferencijose. Būdamas Mykolo Romerio universiteto docentas Laurynas Biekša skaito paskaitas pabėgėlių teisės, tarptautinės žmogaus teisių apsaugos ir magistro darbo tyrimo dalykuose, koordinuoja specializaciją - Tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga. Jis taip pat yra praktikuojantis advokatas, daug dėmesio skiriantis pabėgėlių ir žmogaus teisių byloms.Teisės magistro laipsnį jis įgijo Vilniaus universitete, o tarptautinės ir ES magistro laipsnį - Rygos aukštojoje teisės mokykloje. Daktaro disertaciją jis rašė pabėgėlių teisės srityje ir 2008 metais ją apsigynė Mykolo Romerio universitete. Nuo 2009 iki 2013 metų Laurynas Biekša buvo Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių apsaugos būrelio vadovas.

 • Prof. Toma Birmontienė  Mykolo Romerio universitete dėsto konstitucinę, konstitucinę lyginamąją ir kitus  teisės dalykus. Ji yra daugelio monografijų,  mokslinių studijų bendraautorė, paskelbė daug straipsnių konstitucinės, žmogaus teisių, sveikatos teisės, taip pat nacionalinės ir tarptautinės teisės suderinamumo klausimais. T.Birmontienė skaitė paskaitas daugely Europos universitetų. Atkūrus Lietuvos valstybingumą, eidama įvairias pareigas, daug dėmesio skyrė žmogaus teisių klausimams, ypač pereinamojo laikotarpio žmogaus teisių ir stojimo į Europos Sąjungą problemoms.1995–2004 m. ji  buvo visuomeninės organizacijos Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė. T.Birmontienė  2005- 03.2014. ėjo  Konstitucinio Teismo teisėjos pareigas.  
 • Dr. Lijana Štarienė yra Mykolo Romerio Universiteto dėstytoja jau beveik 10 metų. Ji yra taip pat praktikuojanti advokatė. Lijana Štarienė šiuo metu Universitete dėsto šiuos dalykus - Europos Žmogaus Teisių Konvencijos įgyvendinimas bei Tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Lijana Štarienė  jau 7 metus veda Lietuvos teisėjams kvalifikacijos kėlimo kursuose seminarus žmogaus teisių tema. Ji taip pat  šešis metus dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo EŽTT padėjėja ir atstovavo Lietuvos valstybę įvairiose bylose tarptautiniame teisme.
 • Dr. Jūratė Usonienė yra M.Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto profesorė. Jūratė Usonienė skaito paskaitas ir veda seminarus intelektinės nuosavybės teisės temomis. Jūratė Usonienė yra įvairių publikacijų autorė, tarp jų monografijos „Autorių teisių perdavimo ypatybės“ autorė ir vadovėlio „Intelektinės nuosavybės teisė“ bendraautorė. Jūratė Usonienė yra Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybos pirmininko pavaduotoja.
 • Dr. Aistė Račkauskaitė-Burneikienė yra Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė, šiame Institute dirbanti nuo 2007 m. Dr. Aistė Račkauskaitė-Burneikienė Institute dėsto ne tik tautinių mažumų apsaugos, bet ir tarptautinės viešosios, tarptautinės žmogaus teisių apsaugos, pabėgėlių teisės dalykus, vadovauja magistro baigiamiesiems darbams, taip pat recenzuoja juos. Dr. Aistės Račkauskaitės-Burneikienė nuolat kelia kvalifikaciją ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Prancūzijoje, Belgijoje), o jos apginta daktaro disertacija tema „Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinės garantijos: tarptautinių standartų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje“ yra pirmasis mokslinis darbas Lietuvoje, plačiai nagrinėjantis aktualius tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugos standartus tarptautiniu ir nacionaliniu lygiais. Dr. Aistės Račkauskaitė-Burneikienė, bendradarbiaudama su Europos Tarybos atstovais, 2012 m. organizavo ir dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Tarptautinė teisė ir tautinės mažumos“, kurioje pranešėjai ir dalyviai nagrinėjo aktualius tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių užtikrinimo standartus. Dr. Aistė Račkauskaitė-Burneikienė nuolat dalyvauja konferencijose, skaitydama pranešimus tautinių mažumų ir kitais žmogaus teisių apsaugos klausimais, publikuoja pranešimus žiniasklaidoje. Dr. Aistė Račkauskaitė-Burneikienė yra praktikuojanti advokatė, todėl studijų procese orientuojasi į praktinį žinių pritaikymą, t. y. gebėjimą tinkamai formuluoti reikalavimus bei atsikirtimus, atstovauti įvairių instancijų teismuose ir kitose institucijose.
 • Loreta Šaltinytė dėsto ES teisės kursus nuo 2003 m. Šiuo metu ji yra  Mykolo Romerio universiteto docentė. Teisinį išsilavinimą įgijusi Vilniaus universiteto Teisės fakultete, vėliau įgijo ES ir tarptautinės teisės LLM su pagyrimu Rygos Magistratūros teisės mokykloje (RGSL), bei energetikos ir gamtos išteklių teisės ir politikos LLM laipsnį su pagyrimu Dundee universiteto Energetikos teisės centre (CEPMLP). Stažavosi Europos Komisijoje, Centriniame Europos Universitete Budapešte bei Turku universitete (Suomijoje), dėstė Tilburgo universitete (Olandijoje). Daktaro disertaciją apgynė investicinių ginčų energetikos sektoriuje tema, kurią atskleidė tarpšakiniu aspektu. Rašo ES teisės bei  ES energetikos, pagrindinių teisių apsaugos ES, užsienio investicijų apsaugos teisės ir tarptautinio arbitražo temomis. Nuo 2009 m. kasmet atlieka Lietuvos deliktų teisės apžvalgą Europos deliktų ir draudimo teisės centro projektui (ECTIL), kurią pristato Vienoje organizuojamoje konferencijoje.
 • Prof. Lyra Jakulevičienė pabėgėlių teisės dalyką dėsto daugiau kaip 15 metų Lietuvos ir užsienio universitetuose. Ji turi ilgametę praktinę darbo su pabėgėliais patirtį, įgytą dirbant Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biure Lietuvoje, Švedijoje, Turkijoje. 2003 metais dr. Jakulevičienė įsteigė ir vadovavo Tarpvyriausybinio bendradarbiavimo sekretoriatui migracijos, prieglobsčio ir sienos kontrolės klausimais Ukrainoje. Parašiusi daugybę straipsnių prieglobsčio tema Lietuvos ir užsienio leidiniuose, išleidusi pirmą monografiją pabėgėlių teisės tema Lietuvoje 2005 m., nuolatos vykdo tarptautinius ir nacionalinius tyrimus šioje srityje Lietuvos valdžios institucijoms, Europos komisijai, Europos parlamentui. Ji yra Odysseus akademinio teisininkų tinklo Europoje narė ir Laisvo asmenų judėjimo observatorijos narė (Belgija). 2013 m. ji buvo nominuota kaip kandidatė nuo Lietuvos į Europos žmogaus teisių teisėjos pareigas.
 • Vladimiras Siniovas specializuojasi pabėgėlių teisės, imigracijos teisės ir žmogaus teisių apsaugos  srityse.  Jis yra sukaupęs 19 metų teisinio darbo patirties, įskaitant darbą Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyboje ir Europos Komisijoje. Dirbdamas Europos Komisijoje Vladimiras Siniovas dalyvavo rengiant teisės aktus, sudarančius Bendros Europos prieglobsčio sistemos pagrindą. Mykolo Romerio universitete jis dėsto tarptautinės pabėgėlių teisės ir ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalykus.
 • Prof. Justinas Žilinskas tarptautinę humanitarinę teisę dėsto daugiau kaip dešimt metų, šiam dalykui skyręs daugumą savo mokslinių publikacijų, konferencijų pranešimų, Erasmus dėstymo išvykų. Jis taip pat yra Tarptautinės humanitarinės faktų nustatymo komisijos (IHFFC) narys nuo 2012, taip pat Nuolatinio tarptautinio arbitražo teismo nacionalinės grupės narys. Nuo 2003 m. jis yra Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo komisijos prie Krašto apsaugos ministerijos narys. Justinas Žilinskas taip pat dalyvauja įvairių Vyriausybės lygio darbo grupių veiklose kaip ekspertas dėl tarptautinės teisės, baudžiamosios teisės, žmogaus teisių teisės, Europos žmogaus teisių teismo ir Tarptautinio baudžiamojo teismo. Justinas Žilinskas taip pat nuo 2012 m. yra Lietuvos Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, o 2001 – 2005 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės grupės vadovu.
  Šalia akademinės veiklos, Justinas Žilinskas taip pat yra grožinės literatūros autorius ir publicistas.
 • Tomas Marozas eina lektoriaus pareigas Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos institute. Jis dėsto paskaitas bei veda tarptautinės humanitarinės teisės seminarus nuo 2011 m., yra vienas iš tarptautinės teisės būrelio Universitete vedėjų. Tomas Marozas publikavosi tarptautinės humanitarinės teisės bei tarptautinės baudžiamosios teisės srityse. Taip pat dirba Seimo Kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamente vyriausiuoju specialistu, kur rengia analitines lyginamąsias apžvalgas įvairiais užsienio valstybių nacionalinės teisės klausimais.
 • Dr. Algimantas Šindeikis yra Mykolo Romerio universiteto lektorius, praktikuojantis advokatas, dirbantis žiniasklaidos teisės srityje. Algimanto Šindeikio advokato teisinės praktikos sritys taip pat yra medžioklės, nekilnojamo turto, privačios žemės ir miškų nuosavybės teisės sritys. Algimantas Šindeikis yra politinio savaitraščio “Veidas” leidėjas daugiau nei 20 metų. Algimantas Šindeikis skaito žiniasklaidos teisės paskaita tiek teisės, tiek analitinės žurnalistikos studentams. 2013 m. Algimantas Šindeikis buvo LR Prezidentės paskirtas ir dirbo nuolatinės teisėjų vertinimo komisijos nariu. Algimantas Šindiekis yra Privačių Lietuvos miškų savininkų asociacijos valdybos narys ir atstovauja šia organizaciją Lietuvoje ir užsienyje.