Europos Sąjungos teisėAtsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos įtaka nacionalinei teisei įgauna vis didesnę reikšmę, o ES teisė reguliuoja vis daugiau sričių valstybėse narėse, nuolat plečiasi teisininkų, išmanančių ES teisės raidos, įgyvendinimo ir ateities perspektyvų specifiką, poreikis. Programa pasižymi savo universalumu, nes suteikia kompleksines ES teisės žinias bei leidžia jas pritaikyti tiek tarptautiniu, tiek ir nacionaliniu lygiu. Ši programa skirta paruošti specialistus, kurie puikiai išmanytų ES struktūrą, šios teisinės sistemos santykį su nacionaline ir tarptautine teise, ES teisės aiškinimo ir taikymo bei sklaidos aktualijas ir  sugebėtų pritaikyti įgytas žinias kuo įvairesnėse teisės srityse.

Kodėl verta rinktis šią programą?
 • Įgysite konkurencinį pranašumą rinkoje prieš teisininkus, kurie išmano tik nacionalinės teisės aspektus, kadangi ES teisė reguliuoja vis daugiau visuomeninių santykių: verslo, konkurencijos, žemės ūkio, transporto, vartotojų teises, žmogaus teises, ir daug kitų teisės sričių.
 •  Įgysite universalių žinių, susipažinsite su ES struktūra, teisėkūros procesais ir daug aktualių teisės aktų bei teismų praktika, gebėsite įvertinti nacionalinę teisę atitikties ES teisei požiūriu. Be to, gebėsite įvertinti praktines situacijas plačiau, ne tik nacionalinės teisės bet ir ES teisės požiūriu bei remtis ES teismų praktika.
 • Įgysite pranašumą darbo rinkoje, kadangi ES teisės specialistai reikalingi daugelyje teisės sričių. Be to, ES teisės specialistai laukiami labai įvairiuose darbovietėse: tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose bei teisėsaugos institucijose. Programa suteikia pakankamai žinių, norint siekti karjeros ir Europos Sąjungos institucijose.
 • ES teisės išmanymas suteikia daugiau kompetencijų kvalifikuojant atitinkamas teisines situacijas, leidžia jas įvertinti globaliau bei spręsti teisinius ginčus, susijusius tiek su nacionaline teise, tiek tarptautinio pobūdžio.
 • Studijuosite labai dinamišką, šiuolaikišką ir vieną perspektyviausių teisės sričių.

Kokias kompetencijas ir įgūdžius įgysite baigę šią programą?

Programoje daug dėmesio skiriama vystyti gebėjimui taikyti ES teisę praktinėse situacijose, analizuoti ir vertintini naujoves, identifikuoti reglamentavimo trūkumus bei spręsti konkrečias problemas. Baigę programą:

 • Gebėsite spręsti įvairius teisinius klausimus nacionaliniu bei ES lygiu, teikiant konsultavimo, atstovavimo, teisinių dokumentų rengimo, ginčų sprendimo ir kitas paslaugas;
 • Gebėsite pasiūlyti motyvuotus, ES teisės normomis pagrįstus ES, tarptautinio ar nacionalinės teisės reguliavimo problemų sprendimo ir prevencijos būdus, gebėsite spręsti ES ir nacionalinės teisės suderinamumo klausimus. Tinkamai taikysite ES teisės aktus įvairių visuomeninių teisinių santykių atžvilgiu, tame tarpe sprendžiant teisinius ginčus;
 • Išmanysite ES teismų praktiką, kuri yra svarbus įrankis tinkamam teisinių situacijų vertinimui. Išmanysite ES teismines pažeistų teisių gynybos priemones ir jų procesines taisykles. Tokios žinios yra būtinos norint tinkamai atstovauti asmenų ar kitų subjektų interesus ES bei nacionaliniuose teismuose;
 • Gebėsite konsultuoti ES teisės klausimais įvairiose srityse: pavyzdžiui, vartotojų teisių, mokesčių teisės, aplinkos apsaugos, įmonių teisės, konkurencijos, prekybos politikos, žmogaus teisių ir kitose ES reguliuojamose srityse.

Ką ir kaip studijuosite?

Dalykinę programos struktūrą sudaro šiuo metų esančios paklausiausios ir aktualiausios ES teisės reguliavimo sritys. Programa siekiama suteikti studentui būtinas ES teisės žinias, sistemos vystymosi aktualijas ir išugdyti gebėjimus taikyti ES teisę teisiniame darbe. Todėl teorija pateikiama tokia apimti, kad būtų naudinga šiuolaikiniam teisininkui atsižvelgiant į ES dinamiškumą. Programa apima privalomus ir pasirenkamus dalykus trijų semestrų bėgyje. Kiekviename semestre numatytas laikas magistro darbui rengti. Apimtis - 90 kreditų.

Kokios karjeros galimybės baigus programą?

Programa rengia aukštos kvalifikacijos ES teisės specialistus, orientuotus į valstybių, ES institucijų, kitų  organizacijų, tarptautinių įmonių ir privačių asmenų teisių ir interesų atstovavimą ir gynimą nacionalinėse bei ES teisminėse institucijose. ES teisė – tai šiuolaikinės karjeros galimybės, ES teisės magistrantūros studijos – galimybė specializuotis įvairiose ES teisės reguliavimo sferose.

ES teisės programa suteikia pakankamai plačias absolventų įsidarbinimo galimybes: absolventai gali dirbti karjeros valstybės ar ES tarnautojais, ES bei nacionalinių teisminių institucijų teisininkais ar teisėjais, advokatais, notarais, antstoliais, teisės konsultantais, tarptautinių organizacijų, įvairių agentūrų darbuotojais ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojais ir pan.

 • Loreta Šaltinytė dėsto ES teisės kursus nuo 2003 m. Šiuo metu ji yra  Mykolo Romerio universiteto docentė. Teisinį išsilavinimą įgijusi Vilniaus universiteto Teisės fakultete, vėliau įgijo ES ir tarptautinės teisės LLM su pagyrimu Rygos Magistratūros teisės mokykloje (RGSL), bei energetikos ir gamtos išteklių teisės ir politikos LLM laipsnį su pagyrimu Dundee universiteto Energetikos teisės centre (CEPMLP). Stažavosi Europos Komisijoje, Centriniame Europos Universitete Budapešte bei Turku universitete (Suomijoje), dėstė Tilburgo universitete (Olandijoje). Daktaro disertaciją apgynė investicinių ginčų energetikos sektoriuje tema, kurią atskleidė tarpšakiniu aspektu. Rašo ES teisės bei  ES energetikos, pagrindinių teisių apsaugos ES, užsienio investicijų apsaugos teisės ir tarptautinio arbitražo temomis. Nuo 2009 m. kasmet atlieka Lietuvos deliktų teisės apžvalgą Europos deliktų ir draudimo teisės centro projektui (ECTIL), kurią pristato Vienoje organizuojamoje konferencijoje.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius dr. Feliksas Petrauskas pradėjo dėstyti Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės institute 2006 m. susiedamas savo praktinę patirtį su mokslinių tyrimų uždaviniais. Pagrindinės Felikso Petrausko mokslinių tyrimų sritys apima vartotojų teisių apsaugos teisę ir alternatyvaus ginčų sprendimo formų analizę, ypatingai jų pritaikymą vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimui. Šiuo metu jis dėsto Vartotojų teisių apsaugos ES dalyko kursą Europos Sąjungos teisės ir Europos verslo teisės studijų programų studentams bei Alternatyvaus ginčų sprendimo vartotojų teisių apsaugos srityje dalyką Tarptautinės žmogaus, vartotojų ir intelektinės nuosavybės apsaugos programos studentams. 2014 m. balandžio 4 d. apgynė daktaro disertaciją socialinių mokslų (teisės) srityje, kurios tema – Alternatyvus ginčų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, sprendimas. Feliksas Petrauskas išspausdino nemažai mokslinių straipsnių ir pristatė pranešimų nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose apie alternatyvų ginčų sprendimą, ypatingą dėmesį skirdamas jo pritaikymui įvairiose vartotojų teisių apsaugos srityse, analizuodamas probleminius šios srities aspektus, tokius, kaip: bendrosios sąvokos - ginčas, konfliktas, alternatyvus ginčų sprendimas kaip žalos atlyginimo forma finansinių paslaugų, energetikos srityje, internetinio ginčų sprendimo taikymo galimybės vartojimo santykiuose ir pan.
 • Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė Aida Gasiūnaitė, dirbanti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir ES reikalų koordinavimo skyriuje, Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės institute dėsto nuo 2010 m., siekdama studentams perteikti įgytą praktinę patirtį ir vykdyti mokslinius tyrimus šioje srityje. Pagrindinė lektorės mokslinių tyrimų sritis - vartotojų teisių apsaugos sistema Europos Sąjungoje bei jos tobulinimo galimybės. Šiuo metu ji lietuvių ir anglų kalbomis veda seminarus Vartotojų teisių apsaugos ES dalyko kursą Europos Sąjungos teisės ir Europos verslo teisės studijų programų studentams bei Alternatyvaus ginčų sprendimo vartotojų teisių apsaugos srityje dalyką Tarptautinės žmogaus, vartotojų ir intelektinės nuosavybės apsaugos programos studentams. Kartu su lektoriumi dr. Feliksu Petrausku parengė straipsnius: „Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas finansinių paslaugų srityje“, „Alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas energetikos paslaugų srityje“. Ji nuolat dalyvauja nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose, skirtose alternatyvaus ginčų sprendimo analizei, ypatingą dėmesį skirdama jo pritaikymui įvairiose vartotojų teisių apsaugos srityse, analizuodama probleminius ir teigiamus šios vartotojų žalos atlyginimo priemonės aspektus.
 • Vladimiras Siniovas specializuojasi pabėgėlių teisės, imigracijos teisės ir žmogaus teisių apsaugos  srityse.  Jis yra sukaupęs 19 metų teisinio darbo patirties, įskaitant darbą Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyboje ir Europos Komisijoje. Dirbdamas Europos Komisijoje Vladimiras Siniovas dalyvavo rengiant teisės aktus, sudarančius Bendros Europos prieglobsčio sistemos pagrindą. Mykolo Romerio universitete jis dėsto tarptautinės pabėgėlių teisės ir ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalykus.
 • Inga Daukšienė - socialinių mokslų srities teisės krypties daktarė, Mykolo Romerio universiteto docentė, turinti daugiau kaip 14 metų pedagoginio darbo patirtį. Studijavo J. W. Goethe universitete (Vokietija, 1999-2000 m.),stažavosi Makso Planko viešosios ir tarptautinės teisės institute (Heidelbergas, Vokietija, 2001 m.), Europos Sąjungos teisės institute, (Fribūrgas, Šveicarija, 2003 m.), Europos Sąjungos Teisingumo teisme (Liuksemburgas, 2008 m.). Docentė nuolatos vykdo mokslinius tyrimus savo straipsniuose nagrinėdama įvairius ES teisės aspektus, gilinasi į Europos Sąjungos Teisingumo teismo jurisdikcijos bei sąveikos su kitais tarptautiniais teismais, ES žmogaus teisių apsaugos ir kt. tematikas, yra daugiau kaip 15 mokslinių publikacijų autorė. Veda mokymus ES teisės temomis valstybės tarnautojams, teisėjams, privataus sektoriaus teisininkams, dalyvauja ekspertinėje veikloje, dėstytojų mobilumo programose, mokslo projektuose.
 • Esminės advokatės dr. Olgos Petroševičienės specializacijos sritys: įmonių bei nekilnojamojo turto įsigijimo, nuomos sandoriai, prievolių įvykdymo užtikrinimas, statybų teisės klausimai. Konsultuodama didžiuosius tarptautinius ir Lietuvos investuotojus šioje srityje, dr. O. Petroševičienė turi sukaupusi dešimties metų praktinės patirties. 2011 m. apsigynusi daktaro disertaciją „Kapitalo palaikymas kaip uždarųjų akcinių bendrovių kreditorių teisių apsaugos priemonė“, dr. O. Petroševičienė ir toliau nuolat gilina savo akademines žinias įmonių, sutarčių teisės bei prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimais, nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose ir pan. Mykolo Romerio universitete dr. O. Petroševičienė dėsto nuo 2007 m. visada suderindama akademinę ir praktinę veiklą.
 • Raimundas Moisejevas užsiima teisine praktika nuo 2003 m. Raimundas Moisejevas konsultuoja ir atstovauja tiek Lietuvos, tiek užsienio klientams įvairiais vietos ir tarptautiniame lygmenyje kylančiais konkurencijos teisės klausimais: koncentracijų kontrolės, dominavimo, vertikalių susitarimų, kartelinių susitarimų. Negana to, Raimundas kaip ekspertas yra teikęs pastabas dėl Konkurencijos įstatymo projekto. Jo žinios, gilintos Lietuvos, Vokietijos, JAV, Šveicarijos, Italijos, Danijos, Prancūzijos ir Islandijos universitetuose bei konkurencijos teisės teisėjų mokymo centruose yra itin vertinamos verslo visuomenės, o į pastabas dažnai atsižvelgiama tobulinant šią specifinę teisinę aplinką Lietuvoje. Raimundas taip pat yra pripažintas konkurencijos teisės srities akademikas Lietuvoje. Jo daktaro disertacija „Grobuoniška kainodara kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi Europos Bendrijų konkurencijos teisėje forma“ buvo pripažinta viena iš penkių geriausių socialinių mokslų disertacijų Lietuvoje 2009 metais ir apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidento diplomu. Raimundas yra Mykolo Romerio universiteto docentas, skaito konkurencijos teisės paskaitas bei nuolat publikuoja straipsnius konkurencijos teisės klausimais.
 • Dr. Herkus Gabartas yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros docentas, taip pat jau daugiau kaip 15 metų dirba praktinį darbą verslo teisės srityje. Vilniaus universiteto Teisės fakultete 1999 m. jis įgijo teisės magistro laipsnį. 2001 m. įgijo LL.M. lyginamosios teisės (su tarptautinės verslo ir prekybos teisės pakraipa) laipsnį Floridos universtitete, JAV, o 2004 m. Mykolo Romerio universitete apgynė daktaro disertaciją tema „Europos Bendrijos sutarties pagrindinių laisvių įtaka ES valstybių narių tiesioginiam apmokestinimui“ ir įgijo socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnį. 2010 m. jis taip pat įgijo dvigubą Vytauto Didžiojo universiteto magistro laipsnį verslo vadybos ir administravimo srityje bei Baltijos vadybos instituto tarptautinės studijų progamos baigimo diplomą. Praktinį teisinį darbą dirba nuo 1998 metų, t. y. pradėdamas teisininko karjerą tarptautinėje audito kompanijoje Arthur Andersen ir nuo 2002 iki 2012 m. užsiimdamas privačia advokato praktika. Nuo 2005 m. jis dėsto magistrantūros studijų bei Erasmus programų studentams Mykolo Romerio universitete skaitydamas tarptautinės mokesčių teisės bei Europos Sąjungos mokesčių teisės dalykų paskaitas. Herkaus Gabarto akademinių interesų sritis yra mokesčių bei energetikos teisė.
 • Lektorė Dr. Asta Aranauskienė įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą – teisės magistro kvalifikacinis laipsnis ir medicinos (magistrui prilygstantis aukštasis išsilavinimas), visuomenės sveikatos priežiūros specialybė bei mitybos higienos specializacija. Darbo patirtis nuo 1995 m. iki 2001 m. Respublikiniame mitybos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pagrindinės funkcijos – ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę, su maisto, maisto pakuočių sauga susijusių viešojo administravimo funkcijų vykdymas. Nuo 2001 m. iki 2008 m. Valstybinėje visuomenės sveikatos priežiūros tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovauta Visuomenės sveikatos strategijos skyriui, Leidimų ir licencijavimo skyriui. Funkcijos susiję su aplinkos apsauga: poveikio aplinkai vertinimu, cheminių medžiagų naudojimo reglamentavimu, nuodingąsias medžiagas teikiančių į rinką, naudojančių licencijavimu, teritorijų planavimo ir statybų valstybine priežiūra. Nuo 2008 m. iki 2009 m. Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje prie Teisingumo ministerijos vadovauta Maisto saugos ir rekreacinių paslaugų skyriui. 2009 –2011 m. dirbant Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja, Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje leido įsigilinti į vietos savivaldos veiklos specifiką ir problemas. Nuo 2011 m. ir iki šiol darbo vieta, pareigos: Socialinio draudimo ir pensijų departamento direktorė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Raimondas Ališauskas, MRU Tarptautinės ir ES Teisės instituto lektorius, dėsto Tarptautinę prekybos ir investicijų teisės ir Europos Sąjungos prekybos teisės kursus skirtingų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis. Be akademinės patirties, R. Ališauskas turi ilgametę patirtį Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, dalyvavo Lietuvos stojimo į ES ir Pasaulio prekybos organizaciją procesuose ir daugelyje dvišalių tarptautinių prekybos derybų. 2007 – 2011 m. R. Ališauskas dirbo Lietuvos nuolatiniu atstovu Pasaulio prekybos organizacijoje ir pirmininkavimo dviem šios organizacijos komitetams; nuo 2013 m. R. Ališauskas įtrauktas į PPO rekomenduojamų arbitrų sąrašus. Be dėstymo universitete, kaip tarptautinės prekybos teisės ir derybų ekspertas, R. Ališauskas aktyviai dalyvauja tarptautiniuose techninės pagalbos projektuose, konsultuodamas Vietnamo, Palestinos, Kosovo, Baltarusijos vyriausybes. 
  2011 m. R. Ališausko parengta Lietuvos teisės studentų komanda Pasaulio prekybos organizacijos teismo proceso inscenizacijos konkurso (ELSA Moot Court Competition on WTO Law) pasauliniame finale užėmė 6 vietą, aplendama daugiau kaip 10 žinomų universitetų komandų.