Teisiniai mokymai
Startuoja atnaujinti Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos vykdomi kvalifikacijos kėlimo mokymai advokatams, advokatų padėjėjams ir teisės praktikams, akredituoti Lietuvos advokatūroje.

Tai didžiausias teisinių mokymų ciklas praktikams Lietuvoje. Mokymo programą sudaro daugiau kaip 70 mokymo temų, kurias įgyvendina MRU dėstytojai – žinomi savo srities specialistai, teisės praktikai, turintys didelę patirtį aukščiausių instancijų teismuose, advokatūroje ir kitose pagrindinėse teisinėse institucijose. “Teisės mokykloje sukauptos geriausių savo srities teisės specialistų pajėgos, kurių dėka galime pasiūlyti šiuo metu plačiausią teisinių temų spektrą Lietuvoje. Tikime, kad įvairiose teisinės sistemos grandyse šių profesionalų sukaupta patirtis bus ne tik naudinga advokatams jų kasdieninėje veikloje, bet grįš su nauja kokybe ir į pačią teisinę sistemą”, mokymus pristato Teisės mokykos dekanė Lyra Jakulevičienė.

Mokymai orientuoti į praktines ir aktualias administracinės, baudžiamosios ir baudžiamojo proceso, civilinės ir civilinio proceso, darbo, konkurencijos, Europos Sąjungos, statybų, sveikatos, tarptautinės, žmogaus teisių teisės ir kitų teisės šakų problemas.

Advokatai savo veikloje dažnai gina asmenis, kurie traukiami administracinėn atsakomybėn už įvairius administracinius teisės pažeidimus (nusižengimus). Naujame Administracinių nusižengimų kodekse keičiasi (pavyzdžiui, nuobaudų sistema, administracinę atsakomybę sunkinančios aplinkybės ir kt.), ar atsiranda naujos (pavyzdžiui, aplinkybės, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, teiseną užtikrinančios priemonės ir kt.). teisės normos. Advokatams, siekiantiems tinkamai apginti savo kliento interesus, būtina žinoti ir naują administracinių nusižengimų teisenos teisinį reguliavimą bei įsigilinti į administracinės atsakomybės taikymo ypatumus.

Registracija: https://goo.gl/forms/yGI8GJH80uyOXQco1


Mokymų temos aktualumą lemia teisminės praktikos trūkumas sankcionuojant bei taikant slaptuosius tyrimo veiksmus. Šių tyrimo veiksmų reglamentavimo ir taikymo ypatumai lemia, kad neretai įrodymų rinkimas taikant šiuos veiksmus peržengia leistinumo reikalavimus, supanašėja su provokacinėmis situacijomis.
Ypač didelis dėmesys atkreiptinas į nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų ir savo tapatybės neatskleidžiančių pareigūnų, galinčių dalyvauti imituojant nusikalstamas veikas, savitarpio derinimo problematiką nesilaikant įstatyme numatytos procesinės formos. Kartu aktualumą lemia ir slapto sekimo bei savo tapatybės neatskleidžiančių pareigūnų veiksmų galimų atlikti veiksmų tarpusavio paini dinamika, dėl kurios vertinant šių tyrimo veiksmų metu surinktus duomenis lieka neaišku, koks tyrimo veiksmas buvo atliktas, ar atitinkamą veiksmą galėjo atlikti privatus asmuo, kuris yra prilyginamas ikiteisminio tyrimo pareigūnui, ar tokių asmenų veiksmai supanašėjo su provokacija, ar ne.
Aktualumą lemia ne tik nacionalinės teisminės praktikos, bet ir tarptautinių teismų praktikos formuojamos teisinio vertinimo tendencijos, turinčios įtakos vertinant, ar baudžiamasis procesas konkretaus asmens atžvilgiu buvo sąžiningas ar ne.
Poreikį diskutuoti aptariamais klausimais lemia ir Lietuvos aukštesniųjų teismų formuojama praktika, rodanti, kad kai kurie slaptieji tyrimo veiksmai įgauna vis lankstesnį pobūdį, nors įstatyme konkrečiai nurodoma, kokius veiksmus atliekant slaptuosius tyrimo veiksmus galima atlikti. Turint omenyje, kad tai yra procesinės prievartos veiksmai, analizuojamų veiksmų tematikos aktualumą lemia ir tai, kad poįstatyminiai teisės aktai neretai išplečia šių prievartinių veiksmų taikymo spektrą.

Registracija:

https://goo.gl/forms/KNges0MsFio7UTVl1


Remiantis LR Advokatūros įstatymo 4 str., advokatas gali būti mediatoriumi ir teikti mediacijos paslaugas. Nuo 2005 m. Lietuvos teismuose ginčus bylos šalims yra siūlomi spręsti teisminės mediacijos keliu. Yra numatoma, kad mediacija taps privaloma procedūra ginčams spręsti iki teismo šeimos bylose. Todėl žinių apie mediaciją pagrindai advokatui ir advokato padėjėjui yra būtini norint suteikti klientui kvalifikuotą informaciją apie galimybę spręsti ginčą teisminės ir neteisminės mediacijos procedūra, pačiam dalyvauti mediacijoje kaip šalies atstovui, taip pat suteiks galimybę toliau giliau mokytis mediacijos.

Registracija:

https://goo.gl/forms/fcG9t5jgXtpPedl52


Konstitucinis teisinės valstybės principas yra svarbus dviem aspektais. Pirma, nurodytas principas padeda išsiaiškinti byloje taikytinos teisės normos tikrąjį turinį; antra, konstatavus, kad byloje taikytina teisės norma prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, yra pagrindas prašyti bylą nagrinėjantį teismą sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar įstatymas, kitas teisės aktas, kuris turi būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją. Gilios žinios ir tinkamas šio principo suvokimas neabejotinai yra reikalingas advokato veikloje.

Registracija:

https://goo.gl/forms/RkFGE2Y8tzNBqC3K2


       

       Kitos programos          

 

 
Daugiau informacijos tel. 8 (5) 2714 561,  el. paštu teisesmokymai@mruni.eu arba k.salickaite@mruni.eu


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747