Europos Sąjungos teisė


Doc. dr. Inga Daukšienė, Viešosios teisės instituto docentė
 • ES teismų sistema ir jos reforma;
 • Privačių asmenų teisė tiesiogiai kreiptis į ES teismus. ESTT ir nacionalinių teismų jurisdikcijos atskyrimas. 
 • Nacionalinio teismo kreipimasis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą: prejudicinio sprendimo paskirtis ir objektas, nacionalinio teismo sąvoka pagal SESV 267 str., nacionalinio teismo teisė ir pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą, pareigos kreiptis pažeidimo teisinės pasekmės, prejudicinio sprendimo teisinė galia. 
 • Formalūs reikalavimai prejudiciniam prašymui.

Doc. dr. Loreta Šaltinytė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto docentė
 • Europos Sąjungos teisingumo teismo (ESTT) praktikos dėl valstybės atsakomybės už ES teisės pažeidimus apžvalga 
 • Atskiri valstybės atsakomybės už ES teisės pažeidimus elementai: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys, šiurkštus pažeidimas 
 • ES institucijų deliktinė atsakomybė ESTT praktikoje
 • ES TT praktikos dėl valstybės atsakomybės už ES teisės pažeidimus doktrinos analizė lyginamosios deliktų teisės kontekste 

Doc. dr. Loreta Šaltinytė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto docentė
 • Trumpa teisinio reglamentavimo dėl laisvo asmenų judėjimo apžvalga
 • ES pilietybės instituto įtaka laisvo asmenų judėjimo nuostatoms
 • Vidaus situacijos sampratos problematika ir aiškinimo naujovės
 • Laisvas darbuotojų judėjimas – SESV 45 str. aiškinimo aktualijos; Direktyvos 2004/38 aiškinimo aktualijos
 • Steigimosi laisvė – SESV 49 str. aiškinimo aktualijos
 • Laisvas paslaugų judėjimas – SESV 56 str. aiškinimo aktualijos, Paslaugų direktyva
 • Laisvo asmenų judėjimo nuostatų taikymas Lietuvos teismų praktikoje

Dr. Justina Nasutavičienė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto lektorė
 • Muitų ir lygiaverčio poveikio mokėjimų draudimas Europos Sąjungoje;
 • Valstybės vidaus mokesčiai laisvo prekių judėjimo kontekste;
 • Kiekybinių apribojimų ir lygiaverčio poveikio priemonių draudimas Europos Sąjungoje.

Doc. dr. Loreta Šaltinytė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto docentė
 • Teisės į viešojo sektoriaus informaciją samprata
 • Teisė pakartotinai naudoti viešojo sektoriaus informaciją ES teisėje 
 • Teisės į viešojo sektoriaus informaciją reglamentavimo ES lygmeniu problemos
 • Teisė į ES institucijų informaciją ES teisėje
 • Teisės į informaciją (EŽTK 10 str.) ir teisė į viešojo sektoriaus informaciją Europos žmogaus teisių teismo praktikoje
 • Teisės į privataus gyvenimo apsaugą ir teisės į viešojo sektoriaus informaciją santykis
 • Teisės susipažinti su informacija Lietuvos Respublikoje teisinis reglamentavimas ir iššūkiai
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747