Magistro studijų baigiamieji darbai (MSBD)

MAGISTRANTŲ DĖMESIUI !!! 

SVARBU !!!

Magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo metodiniai nurodymai

SVARBŪS METODINIAI NURODYMAI STUDENTAMS BESIGINSIANTIEMS MAGISTRO BAIGIAMUOSIUS DARBUS:

 • Parengtą Baigiamąjį darbą studentas įteikia vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki studijų grafike nurodyto Bagiamųjų darbų gynimo termino pradžios.
 • Studentai savo baigiamuosius (magistro) darbus gali įkelti į Studijų knygelę bei tuo pačiu parašyti darbo vadovui/recenzentui žinutę. Į Studijų knygelę keliami:

                      tarpiniai baigiamojo darbo variantai;

                      galutinis baigiamojo darbo variantas.

  (darbų talpinimo vadovas studentams).
 • Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą (galutinį variantą), studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (Studijų knygelė). Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas .pdf formatu.

 • Vadovui leidus ginti, Baigiamasis darbas ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki darbo gynimo dienos registruojamas katedroje.
 • Ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki Baigiamojo darbo gynimo skiriamas Baigiamojo darbo recenzentas, jis pažymimas informacinėje sistemoje "Studijos".
 • Recenzentas, likus ne vėliau kaip 2 kalendorinėms dienoms iki darbo gynimo, į informacinę sistemą "Studijos" įkelia recenziją, kurioje teigiamai arba neigiamai įvertina darbą.
 • Gynimo metu baigiamojo darbo autorius trumpai (iki 10 min.) pristato savo darbą, akcentuodamas problematiką, supažindina su išvadomis bei pasiūlymais ir juos pagrindžia, atsako į kvalifikacinės komisijos ir kitų dalyvaujančių gynime asmenų klausimus. Po magistranto pristatymo pasisako recenzentas ir darbo  vadovas.
 • Jeigu vadovas negali dalyvauti gynimo posėdyje, jis atsiliepimą parašo raštu.
 • Jeigu posėdyje nedalyvauja recenzentas, jo recenziją perskaito vienas iš komisijos narių.
 • Jeigu  recenzentas neigiamai įvertina baigiamąjį darbą, vadovo ir recenzento dalyvavimas gynimo posėdyje yra būtinas. 
 • Apginti magistrantų baigiamieji darbai, įvertinti labai gerai arba puikiai, autorių sutikimu įtraukiami į Elektroninių tezių ir disertacijų sistemą (ETDIS) per 3 dienas po gynimo. Magistrantų baigiamųjų darbų, įvertintų labai gerai ir puikiai, temos ir trumpos santraukos katedrų teikimu gali būti skelbiamos Universiteto spaudoje. Katedra, suėjus baigiamųjų darbų 5 metų saugojimo terminui, sprendžia tolesnę baigiamųjų darbų saugojimo eigą: darbai naikinami arba pratęsiamas saugojimo terminas dar 1 metams. Autoriui leidus, susipažinti su baigiamuoju darbu gali visi suinteresuoti asmenys.  http://etd.elaba.lt

MAGISTRANTAS KATEDRAI PRIVALO PATEIKTI:

 • Į katedrą pristatomi 2 įrišti Baigiamojo darbo egzemplioriai. Vienas iš egzempliorių turi būti pasirašytas darbo vadovo bei konsultanto, jei toks yra (parašai turi būti tituliniame lape). Abiejuose Baigiamojo darbo egzemplioriuose darbo autorius paskutinio lapo apačioje aiškiai ranka parašo savo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą, bei pasirašo.
 • Kartu su darbu pateikiama studento užpildyta bei pasirašyta Sąžiningumo deklaracija (įsegama kaip paskutinis baigiamojo darbo puslapis).  Be šio patvirtinimo darbas nebus registruojamas!
 • Kartu su darbu pateikiamas ir atskiras lapas (neįrištas į darbą), kuriame įrašyta:

*magistro baigiamojo darbo autoriaus vardas ir pavardė,

*temos pavadinimas lietuvių kalba bei temos pavadinimas anglų kalba (vertimas),

Dėmesio! Baigiamojo darbo pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis įrašomas į magistranto diplomo priedėlį, todėl temos formuluotę prašome pateikti tikslią ir be klaidų.

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad temos formuluotėje negali būti vartojamos santrumpos (pvz.: ES – Europos Sąjunga; LR –Lietuvos Respublika; LAT – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir pan.).