Fakulteto taryba

Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija. Fakulteto tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. Jis šaukia tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Iškilus reikalui, 1/3 tarybos narių arba dekano siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo. Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Tarybos nutarimus skelbia fakulteto dekanas.

Fakulteto taryba:

  • renka tarybos pirmininką ir sekretorių;
  • konkurso būdu penkeriems metams renka fakulteto dėstytojus ir mokslo darbuotojus bei teikia juos Senatui tvirtinti;
  • svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų planus;
  • svarsto ir tvirtina dalykų bei studentų praktikos ir stažuotės programas;
  • svarsto ir Senatui rekomenduoja suteikti profesoriaus ir docento pedagoginius mokslo vardus;
  • teikia rektoriui siūlymus dėl katedrų, laboratorijų bei kitų padalinių steigimo ar naikinimo;
  • renka konkurso ir kitas komisijas svarbiems klausimams nagrinėti ir spręsti;
  • rengia ir teikia tvirtinti fakulteto nuostatus;
  • svarsto ir sprendžia visus fakultetui svarbius klausimus.
2016 m. sausio 18 d. mokslininkų susirinkimų, kurie vyko fakulteto padaliniuose, metu išrinkta naujos sudėties Fakulteto taryba.
Tarybos pirmininkas - prof. dr. Saulius Katuoka, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius.
Tarybos pirmininko pavaduotoja - prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė, Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė.Fakulteto tarybos narių sąrašas