Fakulteto raida

1997 m. rugsėjo 1 d. studijas pradėjo pirmieji teisės programos dieninių bakalauro studijų 124 studentai.
1998 m. kovo 17 d. Senato patvirtintoje naujojoje Teisės akademijos struktūroje tarp penkių fakultetų įsteigtas ir Teisės fakultetas, kurio sudėtyje buvo 10 katedrų.
1998 m. gegužės mėnesį Teisės akademijos senatas, atsižvelgdamas į Konkurso ir atestacijos komisijos rekomendacijas, konkurso tvarka išrinko fakulteto dekaną ir katedrų vedėjus, mokslinius, mokslinius pedagoginius ir pedagoginius darbuotojus. Fakulteto dekanu buvo išrinktas dr. Kęstutis Stungys, katedrų vedėjais: Baudžiamojo proceso – prof. dr. Eugenijus Palskys, Baudžiamosios teisės – prof. habil.dr. Vytautas Piesliakas, Civilinės ir komercinės teisės – doc. dr. Dangutė Ambrasienė (iki 1999-04-20), prof. habil. dr. P. V. Rasimavičius (nuo 1999-04-21), Darbo teisės ir socialinės saugos – doc. dr. Genovaitė Dambrauskienė (nuo 1999 m. rugpjūčio 2 d.), Finansų ir mokesčių teisės – dr. Algirdas Miškinis, Kriminalistikos – doc. dr. Hendryk Malevski, Kriminologijos – doc. dr. Genovaitė Babachinaitė, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės – doc. dr. Saulius Katuoka, Teisės filosofijos – doc. dr. Alfonsas Vaišvila, Teisės medicinos – prof. habil. dr. Gediminas Žukauskas.
Iš viso fakultete dirbo 86 pedagogai ir 32 doktorantai. Fakultete buvo 43 mokslo daktarai, iš jų 12 profesorių, 20 docentų.
Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. be teisės bakalauro studijų programos dar startavo ir magistrantūros studijų teisės programos trys specializacijos: baudžiamosios teisės ir kriminologijos, civilinės teisės ir tarptautinės teisės.
2000 m. birželio 8 d. rektoriaus įsakymu Nr. 371 K Teisės fakulteto dekanu paskirtas dr. Juozas Žilys. Rektoriaus 2000 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 181K fakulteto prodekanu paskirtas doc.dr. Olegas Fedosiukas, o 2005 m. įvedus antrą prodekano pareigybę vasario 10 d. rektoriaus įsakymu Nr. 4I-279 į šias pareigas paskirta dr. Dalia Vasarienė. 2010 m. prodekanę tarptautiniams ryšiams ir studijoms, Erasmus koordinatorę doc. dr. Dalią Vasarienę pakeitė dr. Regina Valutytė. 
Nuo 2007 m. liepos mėnesio Teisės fakulteto dekanu paskirtas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas, o prodekaną doc.dr. Olegą Fedosiuką pakeitė dr. Linas Baublys.  Taip pat įsteigta prodekano pareigybė mokslui,  į kurią paskirta dr. Agnė Tikniūtė. Nuo 2009 m. birželio prodekanės mokslui ir projektams pareigas eina  doc. dr. Inga Žalėnienė, kurią 2010 m. pakeitė doc. dr. Asta Dambrauskaitė . Nuo 2010 m. spalio 19 d. Teisės fakulteto dekano pareigas eina docentė dr. Rima Ažubalytė. 

Per laikotarpį nuo 1998 m. iki 2010 m. Teisės fakultete studijų programų ir katedrų skaičius įvairavo. Pagrindinė tendencija – naujų studijų programų plėtra, daugėjo naujų disciplinų bei didėjo katedrų darbų apimtys tiek studijų procese, tiek mokslo kryptyse. Šiuo metu fakultete yra 12 katedrų: Administracinės teisės ir proceso katedra – vedėjas prof. dr. Algimantas Urmonas; Baudžiamojo proceso katedra - doc. dr. Rima Ažubalytė; Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra - doc. dr. Aurelijus Gutauskas; Bioteisės katedra – vedėjas prof. dr. Jonas Juškevičius; Civilinės ir komercinės teisės katedra – vedėja doc. dr. Agnė Tikniūtė; Civilinio proceso katedra – vedėja doc. dr. Egidija Stauskienė; Darbo teisės ir socialinės saugos katedra – vedėjas doc. dr. Justinas Usonis; Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės katedra – prof. dr. Saulius Katuoka; Konstitucinės teisės katedra – vedėjas prof. dr. Gediminas Mesonis; Teisės filosofijos ir istorijos katedra – vedėjas prof.dr. Darijus Beinoravičius; Teisės; Verslo teisės katedra – vedėjas doc. dr. Egidijus Baranauskas.

Fakulteto tiek teisės bakalauro programos, tiek 16 magistrantūros programų bei specializacijų akademiškumas, pritaikomumas, aukšta dėstytojų kvalifikacija bei gera materialinė bazė sąlygoja sėkmingai studijuoti nuolatinėse (dieninėse) ir ištęstinėse (neakivaizdinėse) studijose per 4,5 tūkstančio studentų. 

  

  

dr. Kęstutis Stungys
Teisės fakulteto dekanas
1998-2000 metais

prof. Juozas Žilys
Teisės fakulteto dekanas
2000-2007 metais

prof. Egidijus Jarašiūnas
Teisės fakulteto dekanas
nuo 2007 metų

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Studijos ir kvalifikaciniai laipsniai

Fakultete organizuojamos nuosekliosios ir nenuosekliosios studijos. Nuosekliųjų studijų pakopos yra: pirmoji – bakalauro (4 metų pagrindinės teisės studijos); antroji – magistrantūros (1,5 metų specializuotos studijos); trečioji – doktorantūros (4 metų mokslininkų rengimo studijos).

Bakalauro studijos organizuojamos pagal bendrą teisės programą. Šioje programoje studijuojamas platus spektras disciplinų, kurios sudaro aukštojo teisinio išsilavinimo pagrindą. Studentai studijuoja Lietuvos ir užsienio valstybių teisės istoriją, Romėnų privatinę teisę, teisės teoriją, teisės filosofiją, pasaulio teisinių sistemų įvairovę, Europos Sąjungos teisę, pagrindines materialinės ir proceso teisės šakas. Be teisinių disciplinų yra dėstoma filosofija, lotynų ir užsienio kalbos, logika, informatika, politologija, teismo medicina ir psichiatrija ir kt. Baigę šias studijas įgyja teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir gali pretenduoti į advokato, prokuroro, notaro pareigas, įsidarbinti įvairių valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose.

2005 metų bakalauro studijų absolventai 

Baigę magistrantūros studijas įgyja teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, kuris, be minėtų pareigų, suteikia teisę pretenduoti ir į teisėjo pareigas.

Magistrantūros studijos grindžiamos žiniomis ir įgūdžiais, įgytais bakalauro studijose, bet orientuoja studentus į išsamesnį tam tikros teisės srities pažinimą. Studijuojantys magistrantūroje gali pasirinkti šias teisės krypties programas:

 • Administracinės teisės;
 • Baudžiamosios teisės ir kriminologijos;
 • Civilinės teisės;
 • Darbo ir socialinio aprūpinimo teisės;
 • Draudimo teisės (nauja);
 • Europos Sąjungos teisės;
 • Europos verslo teisės (anglų kalba);
 • Tarptautinės teisės;
 • Tarptautinės jūrų teisės;
 • Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos;
 • Jungtinė tarptautinės teisės (anglų kalba);
 • Verslo teisės;
 • Vežimo teisės;
 • Finansų teisės;
 • Bioteisės;
 • Intelektinės nuosavybės teisės;
 • Parlamento teisės ir valstybės valdžios institucijų. 

Baigę doktorantūros studijas ir sėkmingai apgynę mokslinius darbus, įgyja mokslinį daktaro laipsnį.

_______________________________________________________________________________

Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio 2008 m. veiklos ataskaitos dalis Studijos 

Vaizdo medžiaga apie universitetą ir fakultetą