Jungtinės programos

FAKULTETE ĮGYVENDINAMOS JUNGTINĖS PROGRAMOS


  Magistro studijų programos

Kas yra jungtinė programa?

  • Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus jungtinėse programose yra privalomas studentų mobilumas, t.y., studentai vieną semestrą privalo praleisti užsienio universitete ir surinkti ten ne mažiau kaip 25% programos kreditų (10% programos kreditų gali būti gaunama nuotoliniu būdu)
  • Kiekvienas universitetas akredituoja programą kaip jungtinę programą savo šalyje
  • Pabaigę studijas studentai gauna vieną visų partnerių universitetų rektorių pasirašytą diplomą arba du atskirus diplomus iš visų universitetų partnerių.  

 

Jungtinė studijų programa „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“

Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės programos puslapis - http://www.cosopo.lt

Šią studijų programą parengė Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Sociologijos katedra kartu su užsienio partneriais – Tamperes universitetu (Suomija) ir Linco Johano Keplerio universitetu (Austrija), vykdant Erasmus Proguc4 programos projektą  “Jungtinės Europos magistrantūros studijų programos „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ parengimas“,  finansuojama Europos Komisijos.
Jungtinė magistrantūros studijų programa „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ pradėta vykdyti 2008-2009 mokslo metais, joje anglų kalba studijuoja studentai iš Austrijos, Suomijos, Lietuvos ir kitų šalių.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, remdamasis konkurso rezultatais, vardinių premijų komitetų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, paskyrė premijas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams. Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje vieną iš trijų premijų gavo Mykolo Romerio universiteto magistrė, Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ absolventė Giedrė Blažytė už darbą „Victims of Human Trafficking (Re-)Integration into the Labor Market in the Context of the European Union Member States“ („Prekybos žmonėmis aukų integracija į darbo rinką Europos Sąjungos valstybių kontekste“). Šio darbo vadovė prof. dr. Vida Kanopienė. Jungtinė  studijų programa „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“  

Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu studijų programa  puslapis - ww.socialwork.lt 

Kviečiame visus, kurie nori studijuoti tarptautinėje studentų grupėje ir įgyti socialinio darbo su vaikais ir jaunimu praktinių bei mokslinio tiriamojo darbo kompetencijų, stoti į jungtinę magistrantūros studijų programą „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“ (Joint Study Programme Social Work with Children and  Youth). Jungtinė magistrantūros studijų programa „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“ bus vykdoma su Rygos Stradina universitetu, todėl Jūs turėsite unikalią galimybę semtis patirties iš užsienio šalių dėstytojų, atlikti praktiką Europos Sąjungos šalyse (Latvija, Portugalija, Ispanija ir kt.) ir perimti tų šalių socialinio darbo su vaikais ir jaunimu gerąją patirtį. Baigus šią studijų programą suteikiamas socialinio darbo magistro laipsnis, gaunami Mykolo Romerio universiteto ir Rygos  Stradina universiteto diplomai.

Šias studijas verta rinktis, nes Jūs įgysite tarpkultūrinės komunikacijos, konsultavimo karjeros klausimais, mediacijos, darbo tarptautinėje specialistų komandoje ir kitų gebėjimų, įgalinančių teikti socialines paslaugas skirtingoms vaikų ir jaunimo grupėms.

Studijų organizavimas. Studijų trukmė 1,5 metų (90 ECTS kreditų). Studijos vyksta anglų kalba intensyvių kursų būdu (auditoriniai užsiėmimai vyksta du kartus po 10 dienų per semestrą).  Pirmąjį ir trečiąjį semestrus studentai praleis studijuodami Mykolo Romerio universitete. Antrojo semestro metu dalis studijų vyks Rygos Stradina universitete ir turės galimybę atlikti praktiką kitose Europos Sąjungos šalyse.

Karjeros galimybės. Baigę studijas, asmenys galės dirbti tiriamąjį ir socialinį darbą su vaikais ir jaunimu visose socialines paslaugas teikiančiose institucijose, gebės projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines socialinio darbo strategijas tarptautinėje darbo rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje ir siekti akademinės karjeros nacionaliniuose ar užsienio universitetuose ir mokslinių tyrimų institucijose.

Studijų vietų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, paskirstymas. Studentas, stojantis į jungtinės magistrantūros studijų programos „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“ valstybės nefinansuojamą vietą, gali pretenduoti į aukščiau minėtos programos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą studijų vietą. Studijų vietų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, paskirstymas bus vykdomas tokia tvarka:

  1. Į Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą vietą gali pretenduoti 10 studentų, stojančių į valstybės nefinansuojamą vietą.
  2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje vietoje sutinkantis studijuoti studentas turės mokėti nustatytą studijų kainą (įmoką), kuri  bus grąžinama, jei studentas gaus teigiamą semestro įvertinimą (t.y. semestrą baigia be akademinių skolų).
  3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje vietoje studentas gali studijuoti du semestrus ir turi galimybę susigrąžinti studijų kainą (įmoką) už du semestrus, o pasibaigus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų studijų laikotarpiui studentas už likusį semestrą moka Universiteto nustatytą studijų kainą (įmoką), kuri nėra grąžinama.

 


Jungtinė  studijų programa „Darbo ir organizacinė psichologija“

Darbo ir organizacinės psichologijos programos puslapis - www.cosopo.lt

Jungtinė magistratūros studijų programa „Darbo ir organizacinė psichologija“ (nuolatinės studijos, 2 metai, 4 semestrai, 120 ECTS) skirta psichologijos bakalauro laipsnį įgijusiems asmenims, suteikia visoje Europoje pripažįstamą diplomą.

Programa vykdoma Mykolo Romerio universitete www.mruni.eu ir Talino Technologijos universitete http://www.ttu.ee/en. Studijos vyksta anglų kalba.

Programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos psichologus-konsultantus organizacijoms. Sėkmingai pabaigę studijų programą studentai turės gilių teorinių žinių ir praktinių gebėjimų darbo, personalo ir organizacinės psichologijos srityse, galės atlikti įvertinimą bei reikalingas intervencijas, skatinančias organizacijos veiklos efektyvumą bei personalo gerovę.

Pagrindiniai studijų dalykai

Darbo/industrinės ir personalo psichologijos pagrindai, Organizacijų teorija ir psichologija, Darbo sveikatos psichologija ir darbinės veiklos kokybė, Tyrimo metodai ir duomenų analizė, Įvertinimo metodai darbo ir organizacinėje psichologijoje, Organizacinė komunikacija, Personalo planavimas, atranka ir vystymas, Etika ir vertybės darbo ir organizacinėje psichologijoje, Konsultavimas darbo ir organizacinėje psichologijoje, Organizacijos vystymas ir inovacijos, Praktika, Magistro darbas.

Kodėl verta rinktis būtent šią programą 

Jungtinė programa sudaro galimybes gauti darbo ir organizacinės psichologijos žinių tarptautiniame kontekste. Dalis studijų yra numatoma įgyvendinti kitoje šalyje, tai padės studentams praplėsti savo akiratį bei ugdyti kompetencijas, padedančias dirbti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse bei užsienio organizacijose. Vienas iš svarbiausių programos bruožų yra tas, kad programa yra sudaryta remiantis pagrindinių Europos psichologu organizacijų rekomendacijomis: Europos Psichologų Asociacijų Federacijos (European Federation of Psychology Association EFPA) ir  Europos Darbo ir Organizacinės Psichologijos profesorių tinkle European Network of Work and Organizational Psychology Professors (ENOP).

Profesinės veiklos galimybės

Programos turinys atitinka Europos Psichologų Asociacijų Federacijos reikalavimus, o programa yra jungtinė, todėl gautas diplomas bus pripažįstamas Europos šalyse. Tai suteiks daugiau galimybių įsidarbinti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio ar tarptautinėse institucijose. 

Tolesnių studijų galimybės

Studentai, įgiję kvalifikacinį laipsnį, gali studijuoti psichologijos doktorantūroje ir siekti akademinės karjeros Lietuvos ar užsienio universitetuose ar tyrimų institucijose. Taip pat pabaigus studijas yra galimybė rinktis podiplomines studijas (psichoterapijos), nesuteikiančias formalaus išsilavinimo. 

Studijų kaina studentams iš ES šalių - 2052 eurų per metus, ne ES šalių studentams – 2940 eurų per metus. Studentas, stojantis į jungtinės magistrantūros studijų programos „Darbo ir organizacinė psichologija“ valstybės nefinansuojamą vietą, gali pretenduoti į aukščiau minėtos programos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą studijų vietą. Studijų vietų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, paskirstymas bus vykdomas tokia tvarka:

  1. Į Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą vietą gali pretenduoti 10 studentų, stojančių į valstybės nefinansuojamą vietą.
  2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje vietoje sutinkantis studijuoti studentas turės mokėti nustatytą studijų kainą (įmoką), kuri  bus grąžinama, jei studentas gaus teigiamą semestro įvertinimą (t.y. semestrą baigia be akademinių skolų). 
  3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoje vietoje studentas gali studijuoti du semestrus ir turi galimybę susigrąžinti studijų kainą (įmoką) už du semestrus, o pasibaigus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų studijų laikotarpiui studentas už likusį semestrą moka Universiteto nustatytą studijų kainą (įmoką), kuri nėra grąžinama.

Studijos užsienyje

10 studentų antrą (pavasario) semestrą išvyks į Taliną, kur studijuos Talino Technologijų universitete. Jeigu į programą įstos daugiau nei 10 studentų, likę studentai į Taliną vyks trečią (rudens) semestrą. Studentų kelionės ir apgyvendinimo išlaidos bus dalinai (t.y. 1400 Lt) finansuojamos iš projekto lėšų.