Ugdomasis vadovavimas (koučingas)

ugdomasis vadovavimas_koucingas

 • Studijų sritis - Socialiniai mokslai.
 • Kryptis - Žmonių išteklių vadyba.
 • Trukmė –1,5 metų nuolatinės studijos ir 2 metai ištęstinės studijos.
 • Baigus studijas suteikiamas laipsnis – Žmonių išteklių vadybos magistras.Studijų programos aprašai


Programos tikslas
– parengti aukštos kvalifikacijos ugdomojo vadovavimo (koučingo) specialistus, gebančius kokybiškai dirbti viešojo bei privataus sektoriaus organizacijose.

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) specializacija siekiama, kad išklausę šią programą vidurinės ir aukščiausios grandies vadovai, konsultantai, lektoriai, treneriai, personalo skyrių darbuotojai ir kt. tobulėtų kaip lyderiai ir gebėtų savarankiškai užsiimti ugdymo praktika. Ši programa suteiktų būtinus pagrindus inicijuoti ir vykdyti įvairias mokymosi ir tobulėjimo iniciatyvas privataus ir viešo sektoriaus organizacijose.

Baigę Ugdomojo vadovavimo (koučingo) specializaciją galėsite:

 • Plėsti koncepcines žinias apie žmogaus elgesį darbo vietoje analizuojant specifines teorijas ir tyrinėjimų rezultatus.
 • Gilinti supratimą apie individualaus, tarpasmeninio bei grupinio elgesio ypatybes įvairiose darbo vietose.
 • Skatinti stebėti bei analizuoti individualių žmonių ir grupių elgesį įvairiose darbinėse situacijose organizacijose.
 • Formuoti ir tobulinti komunikavimo, sprendimų priėmimo, komandinio darbo, konfliktų valdymo ir streso mažinimo įgūdžius.
 • Ugdyti lyderystės ir vadovavimo gebėjimus.
 • Stiprinti vadovų savivertę.
 • Suvokti asmeninės atsakomybės reikšmę ir įsisąmoninti asmeninio indėlio svarbą bendriems darbo rezultatams ir organizacijos sėkmingumui.
 • Suteikti praktinių ugdomojo vadovavimo žinių. Naudojant inovatyvius mokymosi metodus sudaryti sąlygas įvairių grandžių vadovams praktiškai taikyti įgytas dalyko žinias ir lavinti bet kurioje darbo vietoje būtinus bendruosius gebėjimus.

Specializacijos išskirtinumas:

 • Tai – vienintelė tokios krypties magistrantūros studijų programa Lietuvoje, kurią baigę specialistai įgyja ne tik dalyko žinių, praktinių įgūdžių, bet ir magistro laipsnį!
 • Tai – konkurencinga su įvairiomis privačiomis mokyklomis, mokymų kursais ir paskaitomis programa!
 • Tai – tarpdicipliniškos, gilios, perspektyvios studijos, apimančios ir teoriją, ir praktinę veiklą!
 • Programoje dėsto kompetentingi dėstytojai - žinomi specialistai praktikai ir mokslininkai!
 • Ši programa - analogiška užsienio universitetų studijų programoms!
 • Galimybės pritaikyti studijų turinį prie studijuojančiojo individualios patirties ir karjeros poreikių, darbui organizacijose ir individualiai veiklai.

Programos paskirtis – taikant tradicinius bei šiuolaikinius ugdymo metodus padėti darbuotojams ir visiems norintiems integruoti ugdomojo vadovavimo (koučingo) įrankius: vadovams, verslo konsultantams, lektoriams, treneriams, gydytojams, teisininkams, ir kt., suteikti bei gilinti vadybos ir koučingo žinias lavinant ir ugdant praktines lyderių asmenybines kompetencijas bei praktiškai išmėginant, kaip veikia pagrindinės teorijos, koncepcijos ir metodai.

Paskaitų ir seminarų metu siekiama skatinti pažvelgti į organizaciją atidžiau, suvokti ją kaip tampriais ryšiais susietą socialinę sistemą, kurioje kiekvienas elementas – sprendimų priėmimo, komunikacijos, motyvavimo, konfliktinių situacijų ir stresinės, pokyčių valdymo ir kt. procesai, yra labai reikšmingas organizacijai produktyviai funkcionuoti. Studijų dalykai leistų formuoti supratimą, kaip efektyviai bendradarbiauti, vadovauti bei siekti organizacijos tikslų drauge patenkinant darbuotojams savuosius poreikius ir atkreipiant dėmesį į žmogiškąjį faktorių, supažindintų su pažangiausiais sprendimų priėmimo metodais vadybos teorijoje ir praktikoje bei stiprintų kritinio-analitinio mąstymo gebėjimus.

Studijų turinį sudaro:

 • išlyginamieji dalykai: Vadyba, Strateginis valdymas ir Organizacinė elgsena;
 • pagrindiniai ir pasirenkami dalykai: Ugdančioji lyderystė; Žmonių išteklių vadyba; Kognityvinės elgesio teorijos, Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai; Bendradarbiavimo organizavimas ir komandos ugdymas; Sprendimų priėmimas ugdomajame vadovavime; Pokyčių valdymas; Konfliktų valdymas; Vadovavimo psichologija; Geštaltinės psichologijos principai; Ugdomojo vadovavimo technikos ir tarptautinės kompetencijos; Besimokanti organizacija; magistro baigiamasis darbas ir su juo susijęs dalykas (Vadybos ir administravimo tyrimų teorija ir magistro baigiamasis darbas).

Studijų rezultatai ir tęstinumas

Koučingo specialistų poreikis ypač atsiskleidžia žmonių išteklių vadybos, lyderystės ir vadovavimo, darbuotojų atrankos, mokymo ir tobulinimo, organizacijos vystymo ir plėtros (pokyčių valdymo), projektų įgyvendinimo, vidinės komunikacijos ir procesų valdymo srityse.

Kadangi koučingo praktinis tikslas yra pagerinti darbuotojų ir jų grupių (komandų, skyrių, funkcinių padalinių) veiksmingumą, pagrįstai galima teigti, kad gilių srities žinių ir įgūdžių turėsiantys bei juos darbe taikyti gebėsiantys specialistai pasižymės aukštu potencialu sėkmingai išlaikyti turimas ir/arba užimti aukštesnes vadovaujančias pozicijas organizacijose, o taip pat įsidarbinti personalo vadovų, specialistų (personalo vadybininkų, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų), vidurinės grandies vadovų pareigybėse. Koučingo žinios ir įgūdžiai praturtins ir kitų sričių vadovų vadybinę praktiką.

Taip pat baigę šią specializaciją absolventai galės įsidarbinti viešajame sektoriuje, pvz., švietimo srityje – formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose, nevyriausybinėse organizacijose teikiant konsultacijas įvairiais probleminiais klausimais (pavyzdžiui, konsultacinės tarnybos, krizių centrai, jaunimo linijos), socialinės paramos centrai ir organizacijos, jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teisėsaugos srityse (pavyzdžiui, spec. darbas su nusikalstamu jaunimu) ir kitose, su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusiose srityse.

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) specializacijos vadovė - doc. dr. Aistė Dromantaitė (el. p. aistes@mruni.eu)

Kodėl verta koučingo mokytis universitete?


Programos vadybininkė

Raimonda Urbietienė

IV-309 kab.
Tel. (8 5) 2714 575 
El. p.: raimonda@mruni.eu


Studijų programą kuruojantis Studijų programos komitetas ir programos kuratorius (dėstytojas)