Komisijos darbo reglamentas


Politikos ir vadybos fakulteto Etikos komisijos darbo reglamentas priimtas 2012 m. spalio 10 d. komisijos posėdyje.

Komisijos darbo reglamentas

1. Komisijos veiklos pagrindas yra dekano įsakymas dėl komisijos sudarymo.

2. Komisija vykdo prevencinę etikos veiklą fakultete (pildo etikos nuorodą fakulteto internetiniame puslapyje, organizuoja diskusijas, tyrimus etikos klausimais ir t.t.) ir svarsto iškilusius etikos ir sąžiningumo pažeidimo klausimus komisijos posėdžiuose.

3. Komisija posėdyje svarsto klausimus, kai gauna pareiškimą raštu ar žodžiu iš katedros vedėjo (jų), fakulteto dekano,studentų atstovybės arba pati komisija dėl:

3.1. studento neetiško ir nesąžiningo elgesio;

3.2. dėstytojo neetiško ir nesąžiningo elgesio.

4. Komisija, svarstydama klausimą, gali būti gavusi dekanato atliktą arba gali prašyti katedros vedėjo atlikti tarnybinį tyrimą.

5. Komisijos sprendimai pareiškėjui yra rekomendaciniai.

6. Komisijos darbui posėdžio metu vadovauja komisijos pirmininkas, o protokolą pasirašo kartu su posėdžio sekretoriumi.

7. Komisijos nariai iki posėdžio pradžios susipažįsta su visa medžiaga nagrinėjamu klausimu, kuri yra pas besikreipiantį subjektą arba pas komisijos pirmininką.

8. Susipažinę su medžiagos turiniu iki posėdžio, medžiagos detales komisijos nariai laiko konfidencialiomis ir jų neviešina apart galimuose tarpusavio komisijos narių pokalbiuose.

9. Suinteresuotos pusės, o jais laikomi studentai ir dėstytojai, gali pareikšti argumentuotą prašymą dėl vieno ar kito komisijos nario nušalinimo, ir jei komisijos narys, išgirdęs argumentus, nenusišalina, sprendimą priima pati komisija balsų dauguma.

10. Komisijos darbo eiga:

10.1. Komisijos pirmininkas numato posėdžio datą ir pakviečia visas suinteresuotas puses.

10.2. Prasidėjus posėdžiui, komisijos pirmininkas supažindina visus posėdžio dalyvius – suinteresuotas puses su komisijos sudėtimi ir išsiaiškina, ar nėra pageidavimų dėl vieno ar kito komisijos nario dalyvavimo.

10.3. Supažindina posėdžio dalyvius su svarstomo klausimo objektu.

10.4. Išklausoma suinteresuotų pusių nuomonė apie svarstomo klausimo objektą.

10.5. Išklausomas arba perskaitomas svarstomos pusės pasisakymas.

10.6. Užduodami klausimai svarstomai pusei, jei iškyla.

10.7. Komisijos nariai pasisako svarstomo klausimo objekto atžvilgiu.

11. Galutiniai rekomendaciniai sprendimai priimami komisijos balsų dauguma ir žodžiu bei raštu per tris darbo dienas informuojami visi suinteresuoti asmenys. Protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Komisijos narys pasirašydamas gali pareikšti savo atskirą nuomonę.

12. Šis reglamentas priimamas ir keičiama komisijos posėdžio narių balsų dauguma.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747