Instituto mokslinių tyrimų kryptys

Pagrindinės Vadybos instituto mokslinių tyrimų kryptys, tikslai ir uždaviniai:

 1. LIETUVOS CENTRINIO VALDYMO LYGMENS STRATEGINIS VALDYMAS

Tikslas - Lietuvos  valstybiniame (centriniame) valdymo lygmenyje išanalizuoti dabartinę Lietuvos strateginio planavimo ir valdymo sistemą bei pateikti pasiūlymus jos tobulinimui.

Uždaviniai:

 • Apibendrinti strateginio valdymo modelius, taikomus kitų šalių viešojo sektoriaus valdyme.
 • Išnagrinėti dabartinę Lietuvos strateginio planavimo ir valdymo sistemą, nustatyti atskiras strateginio valdymo grandis ir svarbiausius ryšius, atskirų planavimo lygmenų santykį, pagrindinius strateginio planavimo dokumentus, koordinavimo mechanizmą.
 • Atlikti strateginio valdymo sistemos trūkumų analizę ir pateikti pasiūlymus Lietuvos strateginio valdymo sistemai tobulinti.

2. LIETUVOS REGIONINIO VALDYMO LYGMENS STRATEGINIS VALDYMAS

Tikslas - Lietuvos strateginių problemų regioniniame valdymo lygmenyje ištirti Lietuvos teritorinio suskirstymo į apskritis- regionus, palankumą „ naujai“ regioninei plėtros politikai, orientuotai į žmogiškąjį kapitalą ir regionines inovacines sistemas vykdyti ir sudarančiai prielaidas regionų verslo konkurencingumui ir šalies teritorinei socialinei sanglaudai didinti.

Uždaviniai:

 • Apibendrinti pasiekimus analogiškų tyrimų srityje.
 • Ištirti aukštojo mokslo vaidmenį ir misiją regioninėje plėtroje.
 • Ištirti nacionalinės ir regioninių inovacinių sistemų vaidmenį bei tarpusavio ryšius.
 • Įvertinti atsakomybių pasiskirstymą ir pateikti pasiūlymus Lietuvos vyriausybei dėl apskričių- regionų pertvarkymo.
 • Nustatyti apskričių valdymo ir teritorinės reformos metmenis.
 • Nustatyti fiskalinės decentralizacijos modelių efektyvumą ir pagrįsti apskričių, regionų finansavimo būdus.

3. LIETUVOS VIETOS SAVIVALDOS LYGMENS STRATEGINIS VALDYMAS

Tikslas - Lietuvos strateginio valdymo problemų vietos savivaldos lygmenyje ištirti strateginio valdymo ir programinio biudžeto sudarymo problemas Lietuvos savivaldos institucijose.

Uždaviniai:

 • Apibendrinti pasiekimus analogiškų tyrimų srityje.
 • Išnagrinėti strateginio valdymo, programinio biudžetavimo ypatumus Lietuvos savivaldybėse.
 • Ištirti problemas atskirose strateginio valdymo stadijose.
 • Nustatyti priemones strateginio valdymo problemoms spręsti bei pateikti pasiūlymus Lietuvos savivaldybėms.
MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS (THE MAIN SCIENTIFIC RESEARCH FIELDS)

Prof. dr. Birutė Mikulskienė (prof. dr. Birute Mikulskiene)

Mokslinių tyrimų kryptys:
- Sprendimų priėmimo metodai politikos procesuose (reguliavimo ir savireguliavimo dermė, autonomijos ir kontrolės santykis)
- Dalyvavimu grįstos viešosios politikos modeliavimas ir interesų raiška.
- Aukštojo mokslo bei mokslinių tyrimų politikos valdymas, mokslinių tyrimų veiklos vertinimas.
Tyrimo metodai: socialinių tinklų analizė, daugiakriterė analizė, dinaminių sistemų modeliavimas, duomenų gautinės analizė.

The research fields:
- Decision making methods in development of policy process, covering regulation and self-regulation, institutional autonomy and control.
- Participatory policy modelling and interest representation.
- R&D and Higher Education policy management, R&D performance, quality and excellence, R&D output measurements.
Different techniques and methods as social network analysis, multi-criteria decision methods, system dynamics and data envelope analysis are employed.  

Prof. habil. dr. Adolfas Kaziliūnas (prof. hab. dr. Adolfas Kaziliunas)

A. Kaziliūno mokslo darbų sritis yra „Vadyba ir administravimas 03S“. Pagrindinės mokslo darbų kryptis: organizacijų sėkmingos veiklos faktorių ir veiklos gerinimo galimybių paieška; veiksmingų organizacijų vadybos modelių kūrimas ir tobulinimas; organizacijų veiklos efektyvumo vertinimo metodų tyrimas. Daugiausia tyrimų kokybės vadybos srityje. Tyrimai nukreipti atitinkančių tarptautinius standartus kokybės vadybos sistemų kūrimui, naujų metodų ir technologijų taikymui kokybės vadyboje, kokybės gerinimo programų ir projektų kūrimui ir vykdymui. A. Kaziliūnas yra Europos Kokybės organizacijos sertifikuotas kokybės auditorius ir dalyvauju vykdant auditus įvairaus tipo organizacijose.

A. Kaziliunas the field of research is the Management and Administration 03S. Main direction of scientific work: the search of organizational success factors and opportunities for improving the performance; the creation and improvement of effective organization management models; the investigation of performance evaluation methods. The most research is in the field of quality management. Studies directed meet international standards for quality management systems development, new methods and technology in quality management, for the development and implementation of quality management programs and projects. A. Kaziliunas is the European Organization for Quality certified quality auditor and participate in audits of various type of organizations.

Prof. habil. dr. Stasys Puškorius (prof. hab. dr. Stasys Puskorius)

Apibendrintai – socialinių mokslų sritis, vadybos ir viešojo administravimo kryptis.

Konkrečiai: Sprendimų priėmimo teorija ir praktika, veiklos audito teorija ir praktika, viešojo sektoriaus institucijų personalo dydžio pagrindimas, viešojo sektoriaus institucijų struktūros, funkcijų, atsakomybės pagrindimo tyrimai, valstybės valdymo reformų krypčių analizė, viešojo sektoriaus institucijų veiklos efektyvumo tyrimai.

In summary my field of interests is social sciences specifically in Management and Public Administration area.

Concrete: Decision Making Theory and Practice, Performance Audit Theory and Practice, Grounding the Personal Size, Investigation of Structure, Functions, Responsibility of Public Institutions, Analyses of Government Reform Directions, Evaluation of Effectiveness of Performance any Public Sector Institution.

Prof. habil. dr. Borisas Melnikas (prof. hab. dr. Borisas Melnikas)

Mokslinių tyrimų tematika – viešojo valdymo ir verslo vadybos tobulinimas šiuolaikinių iššūkių kontekste. Pagrindiniai mokslinių tyrimų prioritetai:

- naujos viešojo valdymo ir verslo vadybos problemos bei nauji raidos prioritetai įvairiose socialinio ir ekonominio gyvenimo srityse šiuolaikinėmis globalizacijos bei internacionalizavimo procesų sąlygomis,

- transformacijų procesai, darni plėtra ir socialiniai, ekonominiai bei technologiniai pokyčiai šiuolaikinėje visuomenėje bei jų poveikis viešajam valdymui ir verslo vadybai,

- inovacijų vadyba ir žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimo procesai,

- Europos integracija ir Europos Sąjungos plėtros procesai: viešojo valdymo ir verslo vadybos aspektai.

 The topic of the scientific research – improvement of the public governance and business management in the context of contemporary challenges. The main priorities of the scientific research:

- new problems of the public governance and business management and new development priorities in various areas of social and economic life in the context of globalization and internationalization processes,

- transformation processes, sustainable development and social, economic and technological changes in the contemporary society and their impact on public governance and business management,

- innovation management and knowledge based society and knowledge economy creation processes,

- European integration and the processes of enlargement of the European Union: aspects of the public governance and business management.

Prof. (HP) dr. Nijolė Vasiljevienė (prof. dr. Nijole Vasiljeviene)

Vertybių vadyba („minkštoji vadyba“). Vadybos paradigmos. Institucinės etikos vadybos sistemos; Įmonių (korporatyvinė) socialinė atsakomybė (ĮSA), Korporatyvinis valdymas; Verslo/dalykinė etika ir darnus vystimasis; šiuolaikinės dalykinės etikos institucionalizacijos procesai mezo-, mikro- ir makrolygmenimis; etikos infrastruktūra organizacijose; Etikos ir teisės sąveika profesinės etikos institucionalizavimo procesuose; Profesinių vertybių sistemos; Viešojo administravimo etika; Viešųjų ir privačių interesų sąveikos problemos etikoje; Etikos įrankių taikymas žmogiškųjų išteklių vadybai, kokybės vadybai, rizikos valdymui, konkurencingumui, socialinio kapitalo didinimui, etc.; Organizacinės disfunkcijos ir jų prevencija vertybių vadybos metodais tyrimai. Naujos vadybos technologijos ir socialinė inžinerija; Tarpkultūrinė vadyba ir etika; Tarpdiscipliniai socialinių ir humanitarinių mokslų, vadybos ir filosofijos tyrimai.

Value management (“soft management”). Paradigms of management. Management systems of institutional ethics; Corporate social responsibility (CSR), Corporate governance; Business ethics and sustainable development; Processes of business ethics institutionalisation, ethics infrastructure in organizations; interaction of Ethics and Law; Value systems in professions; Ethics of Public administration; Problems of interaction between private and public interests in ethics; Ethics tools for HRM, quality management, risk management, competitiveness, growth of social capital; Organizational malfunctions and their prevention by Value management means; Applied ethics (methodological background of applied ethics; academic ethics, environmental ethics, etc); New management technologies and social engineering; Cross-cultural management and ethics; Interdisciplinary research of social science and humanities, management and philosophy.

Doc. dr. Birutė Pitrėnaitė (assoc. prof. Birute Pitrėnaite)

Jos mokslinių tyrimų patirtis susijusi su gyventojų saugumą užtikrinančių institucijų veiklos tyrimais. Ekstremaliųjų situacijų valdymo tema B. Pitrėnaitė yra parengusi daktaro disertaciją, publikavusi 13 straipsnių ir skyrių kolektyvinėje monografijoje, skaičiusi pranešimų mokslo konferencijose. B. Pitrėnaitė vadovavo mokslininkų grupei 2010 m. rugsėjį - 2011 m. vasarį atliekant taikomąjį mokslinį tyrimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM užsakymu. Buvo parengta Saugios savivaldybės koncepcija (http://www.vpgt.lt/index.php?-1232508741). Saugios savivaldybės kūrimo tema publikuoti 4 moksliniai straipsniai ir skaityti keli pranešimai mokslinėse konferencijose. Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. B. Pitrėnaitė dalyvauja mokslo projekte (vadovė – prof. dr. B. Mikulskienė), kuriame tiria įvairių sektorių suinteresuotųjų šalių sąveiką, bendradarbiavimo formas, suinteresuotųjų šalių dalyvavimo rengiant sprendimų alternatyvas būdus ir įtaką būsimiems sprendimams ir pan. Šiuo metu tiriami viešosios politikos dalyvių įtraukimo į politikos kūrimo procesą būdai sveikatos politikos ir mokslinių tyrimų politikos sektoriuose.

Her main research field is performance of institutions working on public security. B. Pitrenaite has completed her PhD Project and has published 13 research papers on this topic. B. Pitrėnaite led the group of scientists completing an applied research project initiated by the Fire and Rescue Department under the Ministry of the Interior of Lithuania (September, 2010 – February, 2011). The framework of Safe Community for Lithuania was elaborated. On the topic of Safe Community development in Lithuania 4 scientific articles are published and the results were presented at scientific conferences. Recently (since September, 2011) B. Pitrėnaite is involved in the project (funded by Research Council of Lithuania) researching forms of actors’ participation in public policy design using social network analysis. The project team studies out stakeholders’ engagement in decision-making process for health policy and research policy sectors.

Doc. dr. Rita Vilkė (assoc. prof. Rita Vilke)

Mokslinių interesų sritys: tarpdisciplininiai organizacijų valdymo ir socialinės atsakomybės tyrimai, apimantys šiuolaikinių verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų valdymo problemas iš įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA), standartizuotų vadybos sistemų, strateginio planavimo, antreprenerystės, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir prognozavimo perspektyvų. Dr. Rita Vilkė yra Tarptautinio socialinės atsakomybės mokslinių tyrimų tinklo „Social Responsibility Research Network“, Tarptautinės aplinkosaugos ir išteklių ekonomistų asociacijos „European Association of Environmental and Resource Economists“ ir Lietuvos Jaunųjų mokslininkų sąjungos narė. Kvalifikaciją tobulino Organizacijų valdymo tyrimų centre (angl. Centre for Research into Organisational Governance, Lesteris, Jungtinė Karalystė, 2010), Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitete (Vilnius, Lietuva, 2003) ir eilėje kitų kvalifikacijos tobulinimo kursų.

Main research interests: Interdisciplinary Research of corporate governance and social responsibility, including modern private and public corporate governance issues from corporate social responsibility (CSR), standardized management systems’, strategic planning, entrepreneurship, small and medium business development and forecasting perspectives. Assoc. prof. Rita Vilke is a member of international Social Responsibility Research Network, European Association of Environmental and Resource Economists and Lithuanian Young Scientists Organization. She improved her research qualification during fellowships in the Centre for Research into Organisational Governance (Leicester, UK, 2010), Seimas of the Republic of Lithuania, Budget and Finance Committee (Vilnius, Lithuania, 2003) and number of other qualification development courses.

Doc. dr. Ramūnas Vanagas (assoc. prof. Ramunas Vanagas)

Vadybos katedros dėstytojo doc. dr. R. Vanago pagrindinės mokslinių interesų kryptys yra sekančios: "Šiuolaikinės valstybės valdymo teorinės ir praktinės problemos" bei „Viešosios vadybos paradigmos diegimas viešajame sektoriuje“. Šios kryptys apima daug papildomų temų, kurios yra aktualios tiek vadybos teoretikams, tiek praktikams: sąžiningo verslo kūrimas ir įmonių socialinė atsakomybė; verslo veiksmingumo prielaidos; verslumo ugdymas viešo ir privataus sektoriaus sąveikos kontekste ir kitos.

Doc. dr. Agota Giedrė Raišienė (assoc. prof. Agota Giedre Raisiene)

Doc. dr. A. G. Raišienės moksliniai interesai apima tris pagrindines sritis: 1) Tarporganizacinės partnerystės ir bendradarbiavimo teorija bei praktika (pvz., tarpsektorinė ir tarporganizacinė partnerystė, bendradarbiavimo procesai, sprendimų priėmimas grupėje); 2) Komunikacijos organizacijoje efektyvumo tyrimai (pvz., formali ir neformali komunikacija, elektroninė komunikacija, organizacinis technostresas) 3) Socialinės inovacijos ir verslumas aukštajame moksle (pvz., studentų verslumo ugdymas, aukštojo mokslo valdymo inovacijos).

Scientific interest fields of assoc. prof. A. G. Raisiene (PhD) cover tree domains: 1) Inter-organizational partnership and collaboration theory and research (e.g. inter-sectoral and inter-organizational partnership, processes of the collaboration, group decision-making); 2) Organizational communication for the work efficiency (e.g. formal and informal communication, computer mediated communication, technological stress at work); 3) Social innovations and entrepreneurship in the higher education (e.g. students’ entrepreneurship, innovation of higher education management).

Doc. dr. Aistė Dromantaitė-Stancikienė (assoc. prof. Aiste Dromantaite-Stancikiene)

A. Dromantaitės mokslinių tyrimų kryptys: karjeros valdymas; lygios galimybės; sprendimų priėmimo procesai; asmenybės pažinimas ir asmeninis „koučingas“; komandinio ir grupinio darbo ypatybės; komunikacija; motyvacija (org. elgsena); pokyčių valdymas.

The research fields: career management; equal opportunities; decision making processes; personality knowledge and personal coaching; teamwork and group work features; communication; motivation; change management (organizational behaviour processes).

Doc. dr. Renaldas Čiužas (assoc. prof. Renaldas Ciuzas)

R. Čiužas – socialinių mokslų (edukologija) daktaras, švietimo konsultantas (vadybos ekspertas, kvalifikacijos tobulinimo programų vertintojas), bendrojo lavinimo mokytojas ekspertas; aukščiausios kategorijos gidas, kelionių vadovas.  
Mokslinių interesų sritys:
bendroji vadyba, švietimo vadyba, turizmo vadyba; vadovų kompetencija;
mokytojų, dėstytojų kompetencija; didaktikos teorija ir praktika;
žmogaus ekologija.
R. Ciuzas – doctor of Social Sciences (Education Science), Associate Professor, education consultant (management expert, expert of evaluation of professional development programs); teacher expert; guide of the highest category; tour leader.

Science research interests:
General management, education, tourism management; Leader’s competence;
Teachers competences; didactics;
Human ecology.

Doc. dr. Valentina Ratkevičienė (assoc. prof. Valentina Ratkeviciene)

V. Ratkevičienė – socialinių mokslų daktarė, docentė. Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys: Lietuvos ūkininkų valdymo ypatumai, kaimo turizmo situacijos vertinimas, akademinio jaunimo požiūris: į gyvenimo būdą ir vertybes, švietimo reformos klausimai Lietuvoje: problemos ir sprendimai.

V. Ratkeviciene – doctor of social sciences, associate professor. Scientific activities of the main directions: Lithuanian farmer's management features, rural tourism and its assessment of the situation, university students approach : a way of life and values, education reform issues in Lithuania: problems and solutions.

Lekt. Artūras Gataūlinas (Lect. Arturas Gataulinas)

Mokslinių tyrimų kryptis apima tokias temas kaip subjektyvi gerovė, gyvenimo lygis bei kiekybiniai metodai socialiniuose moksluose. Tyrimuose svarbus akcentas yra teikiamas teritoriniam socialinio reiškinio analizės aspektui bei socialinėms sistemoms. Šios tyrimų kryptys atsispindi mano vykdomuose moksliniuose projektuose, pedagoginėje veikloje bei parengtose mokslinėse publikacijose.

The direction of the scientific research includes such topics as subjective well-being, standard of living and quantitative methods for social sciences. The research focuses on territorial aspects of analysis of social phenomenon and social systems. Those directions are reflected in my scientific research projects, pedagogical activity and scientific publications.

Lekt. Daiva Račelytė (lect. Daiva Racelyte)

D. Račelytė yra Vadybos katedros lektorė. Jos moksliniai interesai apima organizacinės elgseną (mikrolygmuo), grupinius procesus bei darbo atlikimą. Ji gilinasi į konfliktų valdymo įvairiuose kontekstuose procesus.

D. Racelyte is a lecturer in the Department of Management. Her research interests are focused on organizational behaviour (micro-level) and on group processes and job performance. Her research includes conflict management processes in various contexts and relationships among co-workers and between co-workers and leaders in organizations.

Dokt. Loreta Tauginienė (PG Loreta Tauginiene)

L. Tauginienė yra vadybos ir administravimo krypties doktorantė. Ji atlieka mokslinius tyrimus aukštosios mokyklos socialinės atsakomybės įgyvendinimo, akademinės etikos institucionalizavimo srityse. Jos pagrindinis tyrimas – universiteto socialinė atsakomybė mokslinės veiklos valdyme.

L. Tauginiene is a doctoral candidate in Management and Administration. She studies the implementation of social responsibility, the institutionalization of academic ethics within higher education institutions. Her main research is focused on university‘s social responsibility in management research.

Dokt. Rūta Tilvytienė (PG Ruta Tilvytiene)

R. Tilvytienė yra vadybos ir administravimo krypties doktorantė. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

- Santykių marketingas ir kokybės vadyba;
- Finansų valdymas ir investicinė bankininkystė  
Jos dabartiniai pagrindiniai tyrimai yra nukreipti į santykių marketingo ir vadybos ypatumus mažmeninėje ir investicinėje bankininkystėje.

R. Tilvytiene is doctoral candidate in management and administration. Basic science research interests:  
Relationship marketing and quality management;
Finance management and investment banking.
Now her main research is focused on peculiarities of relationship marketing and management in retail and investment banking.

 
 

 

 •  
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747