Mokslinė veikla

  

 • Tarptautinis akademinis  tinklas „Žmogiškojo potencialo vystymas Centrinėje ir Rytų Europoje“( nuo 2011 m.). Partneriai - Slovakijos, Lenkijos, Kroatijos ir Vengrijos universitetai

     

   Dalyvavimas stažuotėse, komandiruotėse ir pan.

 
Vadybos instituto docentė dr. Agota Giedrė Raišienė mokyklos „Varpas“ kvietimu kaip lektorė dalyvavo suaugusiųjų švietimo savaitės „Kartų mokymasis kartu“ renginiuose. 2012 lapkričio 19 d. ji organizavo praktinę laboratoriją tema „Pokyčių valdymas ir organizacijos kultūra“ Vilniaus suaugusiųjų mokyklų vadovams ir mokytojams.


 • Lapkričio 13-16 dienomis doc. dr. Agota Giedrė Raišienė dalyvavo konferencijoje „Ekonominė ir socialinė Slovakijos plėtra“, vykusioje Bratislavos Aukštojoje viešojo sektoriaus vadybos ir administravimo mokykloje. Prieš konferenciją doc.dr.A.G. Raišienė kartu su kitais užsienio svečiais iš Vengrijos, Lenkijos, Ukrainos ir Rusijos buvo pakviesta į rektorės prof. Vieros Cibakovos priėmimą, kuriame taip pat dalyvavo universiteto mokslo bei tarptautinių ryšių prorektoriai, viešojo administravimo ir vadybos institutų direktoriai, kiti mokslininkai. Susitikime užmegzti mokslinio bendradarbiavimo ryšiai, aptartos bendrų publikacijų ir projektų galimybės. Daugiau informacijos VŠEMvs tinklapyje.

Bratislavos Aukštoji viešojo sektoriaus vadybos ir administravimo mokykla – tai privataus kapitalo aukštoji mokykla, kurioje vykdomos trys bakalauro ir dvi magistrantūros studijų programos viešojo administravimo, smulkaus ir vidutinio verslo valdymo, viešojo sektoriaus ekonomikos ir krizių bei nenumatytų situacijų valdymo srityse. 2012 m. Slovakijos SKVC patvirtintos dar kelios magistrantūros programos, pateikti dokumentai doktorantūros teisei gauti. Mokykla taip pat kasmet įgyvendina vidutiniškai po 8 tarptautinius ir 4 šalies lygmens mokslinių tyrimų projektus.

2012 m. Vadybos katedros dėstytojos Ingrida Bartkutė ir Janina Čižikienė dalyvavo projekte „Mentoriai tėvams“ kaip savanorės. Šiuo projektu buvo siekiama suburti žmones, kurie nori dalyvauti savanorystės veikloje. Projekto tikslas - dalintis žiniomis apie mentorystę, globą ir gerą auklėjimą seminarų ir diskusijų keliu. Didžiosios Britanijos, Lietuvos, Turkijos ir Vokietijos darbo grupės galėjo keistis vaikų auklėjimo patirtimi savo šalyje, siekiant sukurti teigiamas auklėjimo strategijas iš Europos perspektyvos. Europos perspektyvai svarbiausia yra keitimasis žiniomis ir įgūdžiais, apsvarstant „šeimos“ ir „tėvų“ koncepcijas iš skirtingų kultūrinių perspektyvų. Europinė perspektyva galėjo pakelti besimokančiųjų ir dalyvių kultūrinį sąmoningumą.

Projekto tikslinės grupės yra nepilnos šeimos ir atsidūrę atskirtyje motinos, tėvai, globėjai, turintys problemų dėl savo auklėjimo stiliaus. Projektas bando perkelti Europinę tėvystės perspektyvą, atsižvelgdamas į įvairius šeimos tradicijų aspektus, siekdamas pateikti „gero auklėjimo" gaires. Buvo organizuojami seminarai, kurių metu dalyviai mokėsi tokių temų kaip vaiko raida, mentoriaus vaidmuo ir įgūdžiai, taip pat, kaip skleisti informaciją tėvams bendruomenėse.Taigi apsikeičiant žiniomis ir plečiant žinias apie galiojančias vaikų auklėjimo normas per transnacionalinius seminarus, kuriuose dalyvauja įvairios kartos, buvo suteikiama galimybė galinti padėti sukurti platesnį požiūrį į įvairius šeimos aspektus ir vaikų auklėjimą. Projekto dalyviai pritarė, kad mokymasis vienas iš kito suteikia galimybę įgyti naujos ir įvairesnės patirties, plečia ne tik individo, o ir bendruomenės žinių pagrindus, sukuria unikalias galimybes mokytis kažko naujo, kas jau priimtina visoje Europos Bendrijoje.

Projekto tinklapis www.mentorsforparents.eu suteikia naudingos informacijos apie projektų įgyvendintojus, mentorius ir organizacijas.
 2012 m. balandžio 19 d. – gegužės 5 d. doktorantė Loreta Tauginienė stažavosi Mančesterio metropolinio universiteto Verslo mokykloje, kuri yra viena iš didžiausių Verslo mokyklų Jungtinėje Karalystėje (JK). Joje studijuoja daugiau kaip 1 300 doktorantų. JK Kokybės užtikrinimo agentūra įvertino šią mokyklą 23 iš 24 taškų (“puiku”) už dėstymo kokybę, o 2008 metais atliktas JK mokslinių tyrimų vertinimas parodė, kad 80 procentų šio universiteto mokslinių tyrimų buvo priskirti rodikliui “2 ar daugiau”, t.y. “tarptautiniu mastu pripažinti moksliniai tyrimai”. Vizitą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal konkursinę paramą doktoranto akademinei išvykai.
2012 m. kovo 20 - 23 d. doc. dr. Agota Giedrė Raišienė pagal Erasmus dėstytojų mainų programą Bratislavos Viešojo administravimo vadybos ir ekonomikos aukštojoje mokykloje skaitė paskaitas tema "Essentials of Inter-organizational partnership management and the case of inter-organizational collaboration in Lithuania’s Self Government". Pasiklausyti paskaitų susirinko ne tik viešojo administravimo programos studentai, bet ir kai kurie dėstytojai. Taip pat dalyvavo prorektorius dr.Stanislav Filip. Sulaukta didelio susidomėjimo paskaitų medžiaga ir Lietuvos savivaldos aktualijomis. Vizito metu iš priimančiosios institucijos vadovybės gautas pasiūlymas bendradarbiauti su PVF: atlikti bendrus tyrimus, rengti mokslinius-praktinius seminarus, mokslo publikacijas.
2011 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 02 d. prof. habil. dr. Dainora Grundey dalyvavo Tarptautiniame Europos integracijos moksliniame-praktiniame seminare „Laisvos prekybos zona tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos: nacionalinės ekonomikos pliusai ir minusai” (Luganskas, Ukraina), kuriame skaitė mokslinį pranešimą tema „Lithuania‘s Experience in EU-Integration for SME”. Mokslinis seminaras buvo surengtas Ukrainos Dūmos deputato Olego Liaško lėšomis Lugansko apskrities verslininkams ir investuotojams. Renginio metu Ukrainos galimo įstojimo į Europos Sąjungos laisvos prekybos zoną diskutavo Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkai, verslininkai ir žurnalistai, pranešimą skaitė Ukrainos Dūmos deputatas Olegas Liaško. Šio seminaro proga buvo išleista Ukrainos statistinio profilio knyga apie Ukrainos ekonomikos pliusus ir minusus (Luganskas-Kijevas-Varšuva-Vilnius, 2011, 42p.).
2011 m. spalio 20-21 d. doktorantė Loreta Tauginienė dalyvavo moksliniame seminare "Approaches to Integrating Sustainability into Business Schools". Jį organizavo Notingemo universiteto (Jungtinė Karalystė) Tarptautinės įmonių socialinės atsakomybės centras. Šiame moksliniame seminare buvo pristatyti mokslinio tyrimo apie aukštųjų mokyklų socialinės atsakomybės, darnaus vystymosi turinio aiškinimą ir dėstymą rezultatai. Vizitą finansavo Jungtinių Tautų vystymo programa.
2011 m. spalio 09-11 d.d. prof. habil. dr. Dainora Grundey dalyvavo IX tarptautinės ekonomikos mokslinis seminare „Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji” (Kulice, Lenkija), kuriame skaitė mokslinį pranešimą tema „Restructuring an Enterprise as a Societal Dimension: Changing Name and Image of a Telecommunications‘ Company in Lithuania”. Mokslinis seminaras buvo surengtas 7FP projekto PRORES (Pro-ekologinis darbo vietos restruktūrizavimas) (2011-2015) rėmuose kaip startuojantis mokslinio projekto renginys. Renginio metu projekto koordinatoriai (Lenkijos Ščecino universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mikroekonomikos katedros vedėjas habil.dr. Tomasz Bernat ir projekto finansininkas dr. Jaroslaw Korpysa) apžvelgė būsimų mokslinių tyrimų ir stažuočių Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslo institucijose eigą, pravedė mokslines diskusijas apie būsimų mokslinių tyrimų turinį: apimtis, terminus ir publikavimo galimybes. Seminare dalyvavo atstovai iš trijų projekto šalių: Lenkijos (viena institucija), Lietuvos (dvi institucijos) ir Ukrainos (dvi institucijos).
Vadybos katedros doktorantė Loreta Tauginienė dalyvavo tarptautinėje doktorantų mokykloje "Understanding Organisation". Ją organizavo Dublino universitetas (Airija), sukvietęs žymius organizacijų teorijų mokslininkus: R. Edward Freeman, Paul Edwards, Lucas D. Incontra, Trish Reay, John Geary, Matthew Jones ir kt. Šių mokslininkų klausėsi, su jais bendravo doktorantai iš įvairių Europos šalių, JAV, Kanados. Mokslinės stažuotės metu doktorantė išklausė paskaitas apie pagrindines organizacijų teorijas (suinteresuotųjų teoriją, institucionalizmo teoriją), fenomenologijos taikymą organizacijų moksle. Taip pat ji dalyvavo diskusinėse grupėse, konsultavosi rengiamos disertacijos tema.
2011 m. rugsėjo 26-30 dienomis doc. dr. Agota Giedrė Raišienė pagal Erasmus dėstytojų manų programą lankėsi Ispanijos Leono universitete, kur skaitė paskaitas "Inter-organizational partnership management". Vizito metu užmegzti bendradarbiavimo ryšiai, surasta bendros veiklos sąlyčio taškų ateičiai: su Ekonomikos ir marketingo fakulteto tarptautinių ryšių prodekane Carmen Rodriguez Santos sutarta pradėti parengiamuosius darbus vadybos srities jungtinei Leono universiteto ir MRU magistrantūros programai, prof.Jose Luis Vazquez pakvietė Politikos ir vadybos fakultetą 2012 metais Lietuvoje organizuoti tarptautinį marketingo kongresą.
2011 m. rugpjūčio 24-27 d. doc. dr. Birutė Mikulskienė dalyvavo 6-ojoje Europos politikos mokslinių tyrimų konsorciumo bendrojoje konferencijoje („6th European Consortium for Political Research General Conference“), kurios metu buvo pristatas tyrimas „Mokslinių tyrimų politikos komitetų paskirtis: informuoti ar atstovauti interesus“ – „Design of Committees for R&D Policy Modelling: Advice versus Interest Representation“. Jis nagrinėja, kaip keičiasi politikos sprendimų priėmėjų patariamieji komitetai, atsižvelgiant į naujus politikos formavimo principus, kuriuos diktuoja augantis visuomenėje demokratijos poreikis (viešumas, lygiateisiškumas). Buvo tiriami Lietuvos 7 bendrosios programos komitetų, kurie atstovauja nacionalinį interesą ES, narių gebėjimas atstovauti atskiras interesų grupes. Socialinių tinklų analizė metodu atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvos mokslininkai neturi atstovavimo ir žinių sklaidos įgūdžių ir gebėjimų, tad jie dalyvaudami komitetų veiklose neatstovauja mokslinės bendruomenės. Todėl atstovavimo pagrindu iš mokslininkų buriami komitetai negali atlikti atstovaujamosios funkcijos ir nesukuria dalyvavimo demokratijos prielaidų.


     Publicistiniuose šaltiniuose pasisakiusieji Vadybos instituto darbuotojai:

 • Intrigos darbe - klastingas būdas pakirpti sparnus  doc.dr. Agota Giedrė Raišienė, Psichologija Tau, 2013, kovo-balandžio mėn.   
 • Moterų padėtis siekiant karjeros Doc. dr. Aistė Dromantaitė žurnale 2012-04-18 d. žurnale "Veidas" Nr. 15 pasisakė apie moterų galimybes siekti karjeros Lietuvoje ir pristatė tyrimą “Moterų padėtis siekiant karjeros“. Daugiau informacijos rasite čia.
 •  Teisingai klaidingas pirmasis įspūdis Straipsnis "Teisingai klaidingas pirmasis įspūdis" - doc. dr. Agotos Giedrės Raišienės interviu žurnalui "Ieva" (publikuotas 2012, balandžio mėn. numeryje).
 •  Pirmojo įspūdžio anatomija Žurnalo "Aš ir psichologija" 2011 metų spalio mėnesio numeryje publikuotas Vadybos katedros docentės dr. Agotos Giedrės Raišienės straipsnis "Pirmojo įspūdžio anatomija". Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tai, jog nuomonę apie naujai sutiktus žmones mes susidarome greičiau nei per minutę, ir šio įspūdžio vėliau beveik nebeįmanoma pakeisti. Straipsnyje taip pat pateikiamos rekomendacijos tiems, kas siekia palikti gerą įspūdį aplinkiniams, siūloma atlikti mini testą ir patyrinėti, ką kiekvienam asmeniškai reiškia tam tikros vertinamųjų išvaizdos detalės bei atributai.
 •  Mokslininkai - kaip pasaulio elitas Apie tai 2011 m. rugsėjo 29 d. doc. dr. Aistė Dromantaitė-Stancikienė su kolegomis kalbėjo "Žinių radijo" pokalbių ir ginčių laidoje "Raktas" (daugiau informacijos rasite čia).
 •  Lietuvos mokslo inovacijų sklaida užsienyje 2011 m. liepos mėnesį doc. dr. Agota Giedrė Raišienė teikė interviu radijo stočiai "Lietus" tema "Lietuvos mokslo inovacijų sklaida užsienyje".   
 •  "Kas mums trukdo būti protingiems?" 2011 m. balandžio mėnesį doc. dr. Agota Giedrė Raišienė publikavo straipsnį "Kas mums trukdo būti protingiems" žurnale "Aš ir psichologija". Straipsnyje ieškoma atsakymo į klausimą, kodėl priimdami sprendimus darbe dažniausiai remiamės ne logika ir racionalumu, tačiau jausmais ir akimirkos nuotaika. Jame taip pat aptariami racionalumo barjerai: siekis pakelti savivertę, per didelis pasitikėjimas savo nuomone, pirmosios žinios efektas, selektyvus suvokimas, emocinio krūvio įtaka, šališkas palankumas, veiksmų krypties inercija arba sprendimo eskalavimas. Šalia straipsnio pateikiamas testas "Ar esate sprendimų priėmimo profesionalas?"
 •  Kuris dėl šeimos paaukotų karjerą – vyras ar moteris? 2011 m. kovo 24 d. Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros asistentės ir doktorantės (patikslinta - nuo 2011-09 - doc. dr.) Aistės Dromantaitės-Stancikienės straipsnis naujienų portale Balsas.lt (straipsnį rasite čia).
 • Tarptautinei moters dienai skirta LRT radijo laida "Ryto garsai" Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros asistentė ir doktorantė (patikslinta - nuo 2011-09 - doc. dr.) Aistė Dromantaitė-Stancikienė š. m. kovo 8 d. (9.30 val.) kalbėjo LRT radijo laidoje "Ryto garsai".
  Tyrimai rodo, kad Lietuvos moterys – labiausiai išsilavinusios Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis, 2009 m. vidurinį ir aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą turėjo 92,3 proc. 25–64 metų amžiaus Lietuvos moterų. Tai – aukščiausias rodiklis ES (daugiau informacijos rasite čia).
  Vis dėlto Tarptautinei moters dienai skirtoje laidoje diskutuota, kodėl, nepaisant aukštų išsilavinimo rodiklių, moterų gyvenimo kokybė ir karjeros pasiekimai dažnai žemesni nei vyrų.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747