2-ji Jono Aleksos tarptautinė mokslo konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“

Mykolo Romerio Universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Strateginio valdymo katedros docentė Margarita Išoraitė 2009 m. rugsėjo 25 dieną dalyvavo Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto organizuojamoje 2-joje  Jono Aleksos tarptautinėje mokslo konferencijoje „Šiuolaikinio kaimo vizija“. M.Išoraitė konferencijoje skaitė pranešimą tema „Strateginio valdymo ypatumai kaimo turizmo sektoriuje“. Konferencijos tikslas - suburti mokslininkus, tyrinėjančius neurbanizuotų ir atokesnių vietovių raidą, bei galinčius prisidėti prie šių tyrimų, pasidalinti idėjomis ir numatyti būsimos bendros veiklos gaires. Konferncijoje dalyvavo LR žemės ūkio ministerijos viceministras Mindaugas Kuklierius,  Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Romualdas Ozolas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Ramonas,  Valentinas Aleksa (Jono Alekso, kurio vardu pavadinta konferencija, giminės atstovas), Latvijos Žemės ūkio universiteto akademinė bendruomenė, Šiaulių universiteto Vilniaus pedagoginio universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Kauno technologijos universiteto akademinė bendruomenė,  Žemės ūkio rūmų ir kitų žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai, rajonų savivaldybių  bei visuomeninių organizacijų, besidominčių kaimo ekonominės, socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimu bei pilietinės visuomenės ugdymu, atstovai.     Konferencijos rengėjai: Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras ir tarpuniversitetinė grupė - asociacija „Mokslininkai – visuomenei“. Konferencijos rėmėjas – LR Žemės ūkio ministerija.
    Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras jau kelinti metai analizuoja J.P. Aleksos mokslinį palikimą, nagrinėdamas galimybę pritaikyti jo propaguotas modernios kaimo plėtros idėjas žinių visuomenėje. Išskirtinis šios konferencijos bruožas - įvairių mokslo sričių specialistų pastangų derinimas, sprendžiant ekonomines, socialines, edukacines bei kultūrines problemas.
    Konferencijoje iškeltų idėjų praktinio pritaikymo galimybės bus nagrinėjamos spalio 16 d. rengiamoje seminarų – diskusijų dienoje, kuri vyks šiaulių universitete. Dalyvauti šiose diskusijose kviečiami Vietos veiklos grupių (VVG) bei kaimiškųjų gyvenviečių ir miestelių bendruomenių atstovai, visi, neabejingi Lietuvos kaimo ateičiai.  
    Konferencijos metu buvo diskutuojama kaip galima realizuoti šiuolaikines iš dalies urbanizuotų arba neurbanizuotų atokesnių vietovių funkcijas:
    1) planuoti naujas gyvenamąsias zonas, parengti šiuolaikinės kaimiškosios gyvenvietės bei sodybos koncepciją, modernias kaimiškosios architektūros kryptis;
    2) diversifikuoti  atokesnių ir neurbanizuotų vietovių ūkinę veiklą, plėtoti paslaugų sektorių, kurti naujas darbo vietas išsilavinusiems žmonėms, tolygiau išdėstyti mokslo, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos ir viešosios tvarkos centrus, pramonės, logistikos ir kitas įmones;
    3) parengti naują Lietuvos rekreacinių išteklių panaudojimo strategiją, kurti naujus laisvalaikio ir sporto centrus, pažintinio turizmo maršrutus, plėsti kurortinių zonų tinklą;
    4) parengti naują edukacinę koncepciją, kuri tiek augančiai kartai, tiek ir jų tėvams leistų suvokti žmogaus ir gamtos ryšį, geriau pažinti augaliją ir gyvūniją bei ekosistemų sąveiką, suprasti šiuolaikinius ekologijos reikalavimus, išsiugdyti aktyvią gamtosauginę poziciją, ženkliai mažinti aplinkos taršą;
    5) sukurti efektyvią etnografinio ir dorovinio paveldo išsaugojimo bei puoselėjimo šiuolaikinėje visuomenėje strategiją;
    6) parengti šiuolaikinę kraštovaizdžio apsaugos ir puoselėjimo strategiją, formuoti naują gyventojų požiūrį į kraštovaizdžio architektūrą, skatinti visuomenines iniciatyvas, analogiškas „Lietuvos pagrąžinimo draugijos“ ir kitų panašaus pobūdžio organizacijų veiklai;
    7) sukurti efektyvią savivaldos sistemą ir reorganizuoti savivaldos institucijų ryšius su regionine bei centrine administracija, t.y. tobulinti demokratinę valstybės sandarą, įveikti ekonominę, socialinę politinę ir kultūrinę atokesnių vietovių gyventojų atskirtį.2009-09-28
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747