Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)


Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 2018/2019 s. m.:

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimas 2019 m. pavasario semestrą numatomas nuo gegužės 27 d. iki gegužės 31 d. Bakalauro baigiamųjų darbų su vadovo leidimu gintis pateikimas Humanitarinių mokslų institutui privalomas iki gegužės 3 d. 12.00 val.

Atmintinė*:
 • Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją, kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių: LT EN. Abiejų egzempliorių paskutiniuose puslapiuose darbo autentiškumą privalote patvirtinti savo parašu, taip pat įrašyti datą, kada baigtas darbas bei savo el. pašto adresą (kontaktus pageidautina spausdinti kompiuteriu, kad būtų aiškiai įskaitomi).
 • Baigiamojo darbo viršelio vidinėje pusėje įklijuojami 2 vokai vadovo atsiliepimui ir recenzijai.
 • Vadovui aprobavus paregtą baigiamąjį darbą, studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (Studijų knygelė), o vadovas sistemoje pažymėti savo sutikimą, kad darbas būtų ginamas. Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas „pdf“ formatu. Baigiamųjų darbų patikrai talpinimo vadovas.
 • Komitetas skiria recenzentą, kuris taip pat pažymimas informacinėje sistemoje „Studijos“. Ne vėliau kaip 2 dienos iki gynimo recenzentas į informacinę sistemą „Studijos“ įkelia recenziją, kurioje teigiamai arba neigiamai įvertina darbą.
 • Prieš gynimus būtina pasitikrinti, ar visa informacija studijų knygelėje įvesta teisingai.
 • Likus dviem savaitėms iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios Studijų programų komitetai sudaro baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdžių tvarkaraščius, kuriuos tvirtina dekanas ir numato gynimo tvarką bei vietą.
 • Ginami tik formaliąją antiplagiato patikrą praėję baigiamieji darbai. Jeigu ginti pateiktame darbe formaliosios patikros arba gynimo metu konstatuojamas plagiatas, jį pateikęs studentas gali būti šalinamas iš Universiteto.
 • Baigiamieji darbai ginami viešame baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdyje.
 • Gynimo metu gali būti naudojama garso ar vaizdo įrašymo aparatūra. Šie įrašai gali būti naudojami nagrinėjant apeliacijas.
 • Jeigu vadovas negali dalyvauti gynimo posėdyje, jis atsiliepimą pateikia raštu.
 • Jeigu posėdyje nedalyvauja recenzentas, jo recenziją perskaito vienas komisijos narių.
* Parengta pagal Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarką.

Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sudėtys 2018/2019 s. m.
(Rektoriaus 2018-12-21 įsakymas Nr. 1I-109):

Filologijos kryptis (Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programa):
Pirmininkė – doc. dr. Jurga Cibulskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė,
Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
Giedrė Liutkevičiūtė, UAB „Ars libri“ vertimų biuro direktorė;
dr. Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė, l. e. direktoriaus (dekano) pavaduotojos (prodekanės) pareigas;
doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Vertimo kryptis (Vertimo ir redagavimo studijų programa):
Pirmininkė – doc. dr. Jurga Cibulskienė,
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
Giedrė Liutkevičiūtė, UAB „Ars libri“ vertimų biuro direktorė;
dr. Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
l. e. direktoriaus (dekano) pavaduotojos (prodekanės) pareigas;
doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Filosofijos kryptis (Filosofijos studijų programa):
Pirmininkas – dr. Dalius Viliūnas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vedėjas.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė,
Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Humanitarinių mokslų instituto docentas;
Vygandas Aleksandravičius, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas;
doc. dr. Rūta Marija Vabalaitė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sekretorė Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.