Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)


Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis:

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimai vyks 2020 m. gegužės 28 d. 10.00 val.

Iki 2020 m. balandžio 24 d. galutinis baigiamasis darbas pateikiamas vadovui.

Darbus įkelti į sistemą per studijų knygelę iki gegužės 7 d. 10.00 val.

Patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą prašome pridėti prie darbo, gale, po priedų.

Atmintinė*:
 • Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją, kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių: LT EN. Abiejų egzempliorių paskutiniuose puslapiuose darbo autentiškumą privalote patvirtinti savo parašu, taip pat įrašyti datą, kada baigtas darbas bei savo el. pašto adresą (kontaktus pageidautina spausdinti kompiuteriu, kad būtų aiškiai įskaitomi).
 • Baigiamojo darbo viršelio vidinėje pusėje įklijuojami 2 vokai vadovo atsiliepimui ir recenzijai.
 • Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą, studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (Studijų knygelė), o vadovas sistemoje pažymėti savo sutikimą, kad darbas būtų ginamas. Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas „pdf“ formatu.
 • Komitetas skiria recenzentą, kuris taip pat pažymimas informacinėje sistemoje „Studijos“. Ne vėliau kaip 2 dienos iki gynimo recenzentas į informacinę sistemą „Studijos“ įkelia recenziją, kurioje teigiamai arba neigiamai įvertina darbą.
 • Prieš gynimus būtina pasitikrinti, ar visa informacija studijų knygelėje įvesta teisingai.
 • Likus dviem savaitėms iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios Studijų programų komitetai sudaro baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdžių tvarkaraščius, kuriuos tvirtina dekanas ir numato gynimo tvarką bei vietą.
 • Ginami tik formaliąją antiplagiato patikrą praėję baigiamieji darbai. Jeigu ginti pateiktame darbe formaliosios patikros arba gynimo metu konstatuojamas plagiatas, jį pateikęs studentas gali būti šalinamas iš Universiteto.
 • Baigiamieji darbai ginami viešame baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdyje.
 • Gynimo metu gali būti naudojama garso ar vaizdo įrašymo aparatūra. Šie įrašai gali būti naudojami nagrinėjant apeliacijas.
 • Jeigu vadovas negali dalyvauti gynimo posėdyje, jis atsiliepimą pateikia raštu.
 • Jeigu posėdyje nedalyvauja recenzentas, jo recenziją perskaito vienas komisijos narių.
* Parengta pagal Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarką.

Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sudėtys 2019/2020 s. m.
(Rektoriaus 2019-12-03 įsakymas Nr. 1I-290):

Filologijos kryptis (Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programa):
Pirmininkė – doc. dr. Jurga Cibulskienė, Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto docentė.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė,
Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
Giedrė Liutkevičiūtė, UAB „Ars libri“ vertimų biuro direktorė;
dr. Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė, l. e. direktoriaus (dekano) pavaduotojos (prodekanės) pareigas;
doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
prof. dr. Nadezda Stojkovič, Nišo universiteto (Serbija) Elektronikos inžinerijos fakulteto Bendrojo ugdymo katedros vedėja;
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Vertimo kryptis (Vertimo ir redagavimo studijų programa):
Pirmininkė – doc. dr. Jurga Cibulskienė, 
Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto docentė.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
Giedrė Liutkevičiūtė, UAB „Ars libri“ vertimų biuro direktorė;
dr. Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
l. e. direktoriaus (dekano) pavaduotojos (prodekanės) pareigas;
doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
prof. dr. Nadezda Stojkovič, Nišo universiteto (Serbija) Elektronikos inžinerijos fakulteto Bendrojo ugdymo katedros vedėja;
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Filosofijos kryptis (Filosofijos studijų programa):
Pirmininkas – dr. Dalius Viliūnas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vedėjas.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė,
Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Humanitarinių mokslų instituto docentas;
Vygandas Aleksandravičius, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas;
doc. dr. Rūta Marija Vabalaitė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sekretorė Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747