PublikacijosHumanitarinių mokslų institutas
 
2013

Akelaitis, Gintautas Dvitaškis - kur jis reikalingas, toleruotinas, neleistinas // Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2013, Nr. 3(549) (kovas), p. 5-10.

Akelaitis, Gintautas Parentezė lietuvių kalbos tarmėse. Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas : tarptautinė mokslinė konferencija : išplėstinės tezės = Dialects – European national heritage : international scientific conference : extended abstracts : 2013 m. rugsėjo 26–27 d. [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. ISBN 9789955195825, P. 8-9.

Andrius Sprindžiūnas Religion and criminal law in Lithuania // Religion and crinal law = Religion et Droit Penàl / edited by Matti Kotiranta, Norman Doe ; European Consortium for Church and State Research. Leuven : Peeters, 2013. ISBN 9789042925014. P. 177-188.

Anusienė, Lilija , Kavaliauskienė, Galina Case study: learners’ attitudes to correction of mistakes. Social media : challenges and opportunities for education in modern society : research papers = Socialinės medijos : iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui. Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 2335-738X. Vol. 1, No 1, 2013, p. 59-67.

Babickienė, Zofija Zapożyczenia z języków słowiańskich w gwarze żmudzkiej = Slavų kalbų skoliniai žemaičių tarmėje // Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy / pod redakcją Grażyny Różańskiej. Pruszcz Gdański-Słupsk : Jasne, 2013. ISBN 9788361508496, p. 313-320.

Babickienė, Zofija Vėjų pavadinimai lietuvių kalbos tarmėse: daryba ir nominacija // Baltu valodas : vēsture un aktuālie procesi. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013. ISBN 9789984742694, p. 7-8.

Babickienė, Zofija, Venckutė, Regina Kalbos mokslo pagrindai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 400 p.

Babickienė, Zofija Šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės leksikos savitumas. Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas : tarptautinė mokslinė konferencija : išplėstinės tezės = Dialects – European national heritage : international scientific conference : extended abstracts : 2013 m. rugsėjo 26–27 d. [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. ISBN 9789955195825, P. 10-11.

Birmontienė, Toma (sudaryt.); Burkšaitienė, Nijolė (sudaryt.); Pumputis, Alvydas (sudaryt.); Beinoravičius, Darijus (sudaryt.); Černiauskaitė, Dalia (sudaryt.); Jarašiūnas, Egidijus (sudaryt.); Samedy, Violeta (sudaryt.); Toliušis, Simonas (sudaryt.); Žuvininkaitė, Dalija (sudaryt.) psl. 192-227; Dantienė, Laimutė (sudaryt.); Sagaitienė, Irena (sudaryt.); Vainiutė, Milda (sudaryt.); Jevgrafovaitė, Ieva (sudaryt.); Lukoševičienė, Nomeda (sudaryt.); Šimėnienė, Akvilė (sudaryt.); Juškevičius, Jonas (sudaryt.); Meilius, Kazys [Meilius, Kazimieras] (sudaryt.); Kazlauskienė, Asta (sudaryt.); Mikulionienė, Sarmitė (sudaryt.); Kalinauskas, Gintaras (sudaryt.); Kuzborska, Elžbieta (sudaryt.); Deviatnikovaitė, Ieva (sudaryt.); Fojtíková, Olga (sudaryt.); Sinkevičius, Vytautas (sudaryt.) Lietuvos Respublikos Konstitucija: Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 1002 p.

Bitinaitė, Vita, Snapkauskaitė, Diana Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų teisės ir verslo žodynas. Vilnius : Registrų centras, 2013. 613 p.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Kai kurios humanitarinių mokslų kaitos problemos // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(1), p. 7-14.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Vertybės kultūrų kontekstuose teorinis sintetinis mokslo darbas / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 186 p. ISBN 9789955195405.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Iš totalitarinės į demokratinę visuomenę: laisvė, pilietybė, politinis pliuralizmas, atsakomybė // Valstybės atkūrimas. Lietuvos Parlamentas 1990-1992 [kolektyvinė monografija] / sudaryt.: Romualdas Ozolas, Birutė Valionytė. Vilnius : Standartų spaustuvė, 2013. ISBN 9789955508373 p. 334-339.

Bronislavas Juozas Kuzmickas „Maironiškoji“ ir(ar) „Jogailaitiškoji“ tapatybė // Naujasis židinys-Aidai : religijos ir kultūros žurnalas. Vilnius : Katalikų pasaulis. ISSN 1392-6845. 2013, [Nr.] 4, p. 282-283.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Apie laiko ir amžinybės dialogą : [recenzija]. // Problemos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2013, t. 83. p. 196-200.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tautos samprata - paradigmų kaita / Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers // Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(4), p. 987-996.

Brūzgienė, Rūta Medievel literary musical genres in the Lithuanian poetry of the 20th century = Viduramžių literatūros muzikos žanrai XX amžiaus lietuvių poezijoje // Contemporary issues of literary criticismus. Medievel literary processes. Europe, Azia, Georgia : VI international symposium. Vol. 2 / Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature. Tbilisi : Institute of literature press, 2012. ISBN 9789941039614, p. 132-143.

Brūzgienė, Rūta Musicality of literature: expression of topics in the attitude of existential semiotics // Music, Semiotics, Intermediality. E- proceedings of the XIIth international congress on musical signification, April 2-6, 2013 : abstracts and extended abstracts / ed.: M. Reybrouck ... [et all] ; Universite Catholique de Louvain. Louvain-la-Neuve : Centro di studi italiani. ISBN 0789090274249, p. 32.

Brūzgienė, Rūta, Čekmonienė, Irena Elžbieta, Žemienė, Aušra Specialybės kalba. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 224 p.

Brūzgienė, Rūta Bernardas Brazdžionis - herald of freedom: poetical rhetoric of emigrational lyrics. Literature in exile. Emigrants’ fiction (20th century experience). Contemporary issues of literary criticism : VII International Symposium : abstrats. [Tbilisi] : Institute of literature press. P. 59.

Burkšaitienė, Nijolė, Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina, Regina, Rackevičienė, Šliogerienė, Jolita, Workbook for law and management students : Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 132 p.

Burkšaitienė, Nijolė, Šliogerienė, Jolita Assessment and recognition of non-formal and informal learning at university in Lithuania. Developing sustainability : a collection of selected papers compiled by the Dorich House Group of Universities / edited by Jacques Comby ... [et al.]. İstambul : Bilgi University Press. ISBN 9786053992868, P. 61-76.

Gintaras Kabelka Lietuvos filosofijos posovietinė transformacija filosofijos kryptys, disciplinos, produktyvumas = The post-soviet transformation of Lithuanian philosophy: trends, disciplines, productivity // Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2013, t. 83, p. 22-34.

Gintarė Kriaučiūnaitė Identity crisis and manifestations of narcissism in technology age / Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2013, No. 1(2), p. 214-223.

Janulevičienė, Violeta, Gedgaudaitė, Kristina Bridging the gap: Young Philologist Academy. linių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(1), p. 137-150.

Jolanta Saldukaitytė Etinė metafizikos prasmė ir komunikacija kitaip: E. Levinas = Ethical meaning of metaphysics and communication otherwise: E. Levinas // Santalka. Filosofija. Komunikacija. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. 2013, t. 21, Nr. 1. p. 46-54.

Jolanta Saldukaitytė E. Levinas ir etinės filosofijos įteisinimas – atsakymas A. Mickūnui / Problemos // Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2013, t. 84, p. 123-137.

Kavaliauskienė, Galina Self-evaluation in english for specific purposes. English for specific purposes world : online journal for teachers [Elektroninis išteklius] / International Association of Technical English Trainers. [Saint Petersbug : TransEarl]. ISSN 1682-3257. 2013, iss. 37, vol. 13, p. 1-6.

Kavaliauskienė, Galina, Valūnas, Darius Learner approach to online activities in a language classroom. Social media : challenges and opportunities for education in modern society : research papers = Socialinės medijos : iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui. Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 2335-738X. Vol. 1, No 1, 2013, p. 67-71.

Kavaliauskienė, Galina Ongoing research into speaking skills. glish for specific purposes world : online journal for teachers [Elektroninis išteklius] / International Association of Technical English Trainers. [Saint Petersbug : TransEarl]. ISSN 1682-3257. 2013, iss. 38, vol. 14, p. 1-9.

Kavaliauskienė, Galina, Patackaitė, Jūratė Dviejų skirtingų universitetų studentų įsivertinimas mokantis profesinės anglų kalbos virtualinėje aplinkoje. Studium Vilnense A : programme, topics, and abstracts of the XVII-th international conference on the science and quality of life and symposium "Vilnius region: past, present, future": June 29-July 2, 2013, Vilnius. Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis. ISSN 1648-7907. Vol. 11 precurcor (2013), p. 23.

Kavaliauskienė, Galina Computerized self-testing in english for specific purposes. Актуальные проблемы образования в высшей школе: cборник научно-методических статей. Тула : изд-во ТылГУ, 2013. ISBN 9785767924933, P. 19-26.

Kavaliauskienė, Galina, Anusienė, Lilija, Puodžiukaitienė, Živilė Perceived difficulties in e-learning during the first term at university. Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2013, [Nr.] 3(1), p. 25-38.

Koma, Kyoko Acculturation of French fashion in Japan after World War II: fashion as a device constructing identity. Acta Orientalia Vilnensia / Vilniaus universitetas. Orientalistikos centras. Vilnius : VU, 2012. ISSN 1648-2662. 2011, t. 12, Nr. 1, p. 63-77.

Lilijana Astra Empatija lyderystėje. Savivaldybių žinios / Lietuvos savivaldybių asociacija. Vilnius : Savivaldybių žinios.. ISSN 1392-2467. 2013, Nr.14 (647), p. 10.

Lilijana Astra Apeiginė sąmonė ir baltiškoji teurgija // Grožio fenomenas kultūroje. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. ISBN 9786094250903, P. 564-577.

Lilijana Astra Šiuolaikinė sąmonė globaliajame diskurse: tarp sekuliarumo ir tradicijos / Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers // Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(4), p. 1040-1047.

Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina Creativity in building ESP vocabulary in the context of ICT. Santalka : filologija, edukologija = Coactivity : philology, education / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2013, t. 21, Nr. 1, p. 45-53.

Mindaugas Briedis, Renaldas Čiužas, Irena Leliūgienė, Saulius Nefas Bendruomenės ir suaugusiųjų švietimas metodinė praktinė knyga. Sudarė: Mindaugas Briedis ir doc. dr. Renaldas Čiužas. Vilnius : Nacionalinis mokymo centras, 2013. 120 p. ISBN 9786098053098.

Nijolė Aukštuolytė Savižudybė kaip žmogaus apsisprendimo aktas ir jį sąlygojantys veiksniai // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (9): mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2013, [t.] 9, p. 34-44.

Nijolė Aukšyuolytė Ludwig Wittgenstein as the most important philosophical figure in the juncture of logicism and functionalism // Philosophy as inquiry and way of life : XXIII World Congress of Philosophy / Athens 04-10 August 2013 : abstracts. Athens : Greek Philosophical Society, 2013. P. 41.

Paciuk, Aleksandra, Gulbinskienė, Dalia Some difficulties of learning/teaching esp to students of financial economics and law and customs activities. Social media : challenges and opportunities for education in modern society : research papers = Socialinės medijos : iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui. Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 2335-738X. Vol. 1, No 1, 2013, p. 97-103.

Paciuk, Aleksandra Use of Web 2.0 technologies in teaching/learning foreign languages. Social media : challenges and opportunities for education in modern society : research papers = Socialinės medijos : iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui. Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 2335-738X. Vol. 1, No 1, 2013, p. 72-78.

Pečkuvienė Laima Administracinės kalbos žodynas // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Societal studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(2), p. 525-539.

Pečkuvienė Laima Administracinės kalbos terminų darybą ir žodžių darybos pamokos // Gimtasis žodis. Vilnius : Gimtasis žodis. ISSN 0235-7151. 2013, Nr. 4, p. 31-36.

Pečkuvienė, Laima Ar atpigo jūsų vaistų pozicija? // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2013, Nr. 5(551) (gegužė), p. 18-20.

Pečkuvienė, Laima Mūsų viešoji kalba: bendrinės kalbos normos ir reali vartosena. Gimtasis žodis. Vilnius : Gimtasis žodis. ISSN 0235-7151. 2013, Nr. 9, p. 15-19.

Pečkuvienė, Laima Savitos pasaulėjautos atspindžiai aukštaičių ir žemaičių tarmėse. Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas : tarptautinė mokslinė konferencija : išplėstinės tezės = Dialects – European national heritage : international scientific conference : extended abstracts : 2013 m. rugsėjo 26–27 d. [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. ISBN 9789955195825, P. 65-66.

Pečkuvienė, Laima Apgaubtos debesimis ar debesų? Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2013, Nr. 7(553) (liepa), p. 11-12.

Pečkuvienė, Laima, Čepaitienė, Giedrė Teisės dokumentų sintaksės bruožai. Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje : 20-oji Jono Jablonskio konferencija : pranešimų tezės ; 2013 m. spalio 4 d. Lietuvių kalbos institutas / Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyrius, Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013. P. 25-26.

Pogožilskaja, Liudmila, Jankauskaitė, Helma, Usinskienė, Olga Certain aspects of distance learning tools’ application in part-time esp studies and students’ motivation. Social media : challenges and opportunities for education in modern society : research papers = Socialinės medijos : iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui. Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 2335-738X. Vol. 1, No 1, 2013, p. 51-59.

Povilas Aleksandravičius Transcendavimo judesys Europoje ir naujoji mąstymo paradigma / Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers // Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(4), p. 1009-1028.

Povilas Aleksandravičius (vert.) Filosofija ir tiesos sritys. Capelle-Dumont, Philippe ; iš prancūzų kalbos vertė Povilas Aleksandravičius / Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers // Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(1), p. 23-32.

Povilas Aleksandravičius (vert.) Filosofijos krizė: tarp sociologijos ir literatūros. Vieillard-Baron, Jean-Louis ; iš prancūzų kalbos vertė Povilas Aleksandravičius / Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers // Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(1), p. 15-22.

Rudaitienė, Vida Kas tinka vienai kalbai, nebūtinai turi tikti kitai // Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2013, Nr. 6(552) (birželis), p. 3-7.

Rūta Marija Vabalaitė Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcija ikikarinėje Lietuvoje // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2013, [Nr.] 75, p. 6-12.

Rūta Marija Vabalaitė Проблемы социальной философии, исследуемые в Литве / Довгирдовские чтения III : философская антропология и социальная философия : материалы международной научной конференции, г. Минск, 26–27 апреля 2012 г // Государственное научное учреждение "Институт философии Национальной Академии Наук Беларуси". Минск : Право и экономика, 2012. p. 359-361.

Saulius Kanišauskas Filosofinės socialinio modeliavimo problemos: teorija, praktika, siekiai, vertybės. Monografija / Mykolo Romerio universitetas // Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. 246 p.

Saulius Kanišauskas Vertybės dvasingume ir dvasingumo vertybės // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Societal studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(3), p. 709-719.

Selevičienė, Eglė Developing language students’ phonological awareness through poetry. Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2013, Nr. 5(3), p. 849-863.

Šliogerienė, Jolita, Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė Social media in university studies : Social media : challenges and opportunities for education in modern society : research papers = Socialinės medijos : iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui. Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 2335-738X. Vol. 1, No 1, 2013, p. 83-87.

Tamulionienė, Aurelija Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlio po- vedinių daryba.Acta linguistica Lithuanica. Lietuvių kalbotyros klausimai. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 1648-4444. [T.] 68 (2013), p. 126-145.

Tamulionienė, Aurelija Neapibrėžtą ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių vartojimas tarmėse (priešdėlių po- ir pa- vediniai).Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas : tarptautinė mokslinė konferencija : išplėstinės tezės = Dialects – European national heritage : international scientific conference : extended abstracts : 2013 m. rugsėjo 26–27 d. [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių kalbos institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. ISBN 9789955195825, P. 81-82.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Mažeikienė, Viktorija Social media in adult education : Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2012, [Nr.] 2(2), p. 473-482.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Užpalienė, Daiva, ICT application and innovative study techniques in erasmus students’ mobility schemes. Social media : challenges and opportunities for education in modern society : research papers = Socialinės medijos : iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui. Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 2335-738X. Vol. 1, No 1, 2013, p. 39-45.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Mažeikienė, Viktorija, Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė Social media in adult education: nius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 162 p.

Veličkienė, Aleksandra Teresė Mundus ludibundus arba vaidinantis pasaulis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 209 p.

Žuvininkaitė, Dalija Socialiniai mokomieji tinklai suaugusiųjų profesinės užsienio kalbos mokymesi. Social media : challenges and opportunities for education in modern society : research papers = Socialinės medijos : iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui. Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 2335-738X. Vol. 1, No 1, 2013, p. 46-52.

2012

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Advantages of weblogs. Актуальные проблемы образования в высшей школе / Тулский государственный университет. Тула : Изд-во ТылГУ, 2012. ISBN 9785767922482, P. 16-20.

Akelaitis, Gintautas Dėl perkeltinių žodžio "veidas" reikšmių // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2012, Nr. 5(539) (gegužė), p. 3-7.

Akelaitis, Gintautas, Babickienė, Zofija, Mažeikienė, Viktorija, Pečkuvienė, Laima Specialybės kalba: gramatika ir logika mokslinių straipsnių rinkinys // Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012, p. 170.

Akelaitis, Gintautas Jungtukai ar, arba teisės kalbos sintaksinėse konstrukcijose // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859, p. 6-16.

Akelaitis, Gintautas Žodžio „matymas“ vartosena - nuo terminų iki kalbos mados // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2012, Nr. 12(546) (gruodis), p. 3-7.

Algirdas Degutis From scientism to moral inversion // Zinātnieka ētika: Latvija, Baltija, Eiropa : starptautiska zinātniska konference = Ethics of a scientist : Latvia, Baltics, Europe: international scientific conference : tēzes / Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. Rīgā : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012. ISBN 9789934506024, P. 140-141.

Algirdas Degutis Vertės subjektyvumas // Viešojo intereso veidai: socialinė, teisinė ir ekonominė problematika : rinktinė / Lietuvos laisvosios rinkos institutas, LAWIN. Vilnius : Lietuvos laisvosios rinkos institutas : Advokatų kontora LAWIN, 2012. ISBN 9789955958499, P. 95-101.

Algirdas Degutis Kolektyvizmo hipostazės // Viešojo intereso veidai: socialinė, teisinė ir ekonominė problematika : rinktinė / Lietuvos laisvosios rinkos institutas, LAWIN. Vilnius : Lietuvos laisvosios rinkos institutas : Advokatų kontora LAWIN, 2012. ISBN 9789955958499, P. 89-94.

Anusienė, Lilija , Kavaliauskienė, Galina Mišrusis anglų kalbos klausymo įgūdžių mokymas. Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905, p. 32.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Teaching english for specific purposes to generation Y. Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1), p. 393-403.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Teaching english for specific purposes to generation Y // Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1), p. 393-403.

Babickienė, Zofija Veiksmažodžių abstraktų semantiniai pokyčiai. – Santalka: Folologija, Edukologija 2012, t. 20, nr. 1., p. 18–25. ISSN 1822-430X print/1822-4318 online: http://www.cpe.vgtu.lt/en

Babickienė, Zofija Kultūrų dialogas: tapatumo problemos. Mokslo Lietuva. Vilnius : Mokslininkų laikraštis. ISSN 1392-7191. 2012, Nr. 8(474) (balandžio 19), p. 1, 2, 8.

Babickienė, Zofija Jelena Konickaja. Praktinė slovėnų kalbos gramatika. [Mokslinė redaktorė Zofija Babickienė]. Vilniaus universitetas, 2012, p. 156. Adresas internete: http://www.flf.vu.lt/assets/files/skelbimai/slovenu%20kalbos%20gramatika_internetui.pdf

Babickienė, Zofija Vėjų pavadinimai lietuvių kalbos tarmėse // Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai : V-oji tarptautinė mokslinė konferencija : 2012 m. balandžio 26-27 d. / Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2012, p. 1.

Babickienė, Zofija Zapożyczenia z języków słowiańskich w żmudzkiej gwarze = Slavų kalbų skoliniai žemaičių tarmėje // Małe Ojczyzny w perspektywie europejskiej wielokulturowości : kultura-literatura-język-dydaktyka : IV dydaktyczny wiatr od morza międzynarodowa konferencja naukowa : Ustka 31 maja - 2 czerwca 2012 / Akademia Pomorska. Instytut Polonistyki. Ustka : Akademia Pomorska, 2012, p. 1.

Babickienė, Zofija Balsių asimiliacijos tendencijos centrinėje šiaurės žemaičių kretingiškių patarmėje // Profesoriaus Alekso Girdenio (1936-2011) atminimo konferencija : Vilniaus universitetas, 2012 m. spalio 18–20 d. : pranešimų tezės. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094591143.

Babickienė, Zofija Occurance of grammatical and lexical variants of economic terms: standard and reality // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859, p. 51-64.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Filosofijos istorijos apybraižos : teorinis sintetinis mokslo darbas // Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 201 p. ISBN 9789955194071.

Brūzgienė, Rūta Creation of Lithuanian poet Sigitas Geda // Totalitarianism and literary discourse : 20th century experience / edited by Irma Ratiani. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2012. ISBN 9781443834452, p. 50-63.

Brūzgienė, Rūta Religious poetry of B. Brazdžionis: rhetoric of form // Religious experience & tradition : international interdisciplinary scientific conference : May 11-12, 2012 Kaunas, Lithuania / Vytautas Magnus University. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. ISBN 9789955127758, p. 189-193.

Brūzgienė, Rūta Global semiotics bridging different civilizations : the 11th World congress of the Semiotics and textual musicality in the aspects of rhetorics // International Association for Semiotic Studies : Octo6er 5-9, 2012, Nanjing, China. Nanjing : School of Foreign Languages & Cultures. Nanjing Normal University, 2012, p. 208.

Brūzgienė, Rūta Literary musicality: problematics and perspectives // The world is composed of stories. The relationship between discourses and their transformations : international scientific conference : theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012, p. 12.

Burkšaitienė, Nijolė Promoting student learning through feedback in higher education. Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1), p. 33-46.

Burkšaitienė, Nijolė, Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina, Rackevičienė, Sigita , Šliogerienė, Jolita Workbook for law students: [mokomasis leidinys] / Mykolas Romeris University. Vilnius: Mykolo Romerio uiniversitetas, 2012. 216 p. ISBN 9789955194507.

Burkšaitienė, Nijolė, Šliogerienė, Jolita Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas aukštojo mokslo institucijose : taikomasis mokslo darbas / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 126 p. : lent. ISBN 9789955194651.

Čekmonienė, Irena Elžbieta Geštalto psichologijos terminai: gramatinės formos // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859, p. 65-73.

Čekmonienė, Irena Elžbieta Ar tikrai psichologams būtina bėgti į svetimą kalbą //SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days, 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590, p. 306.

Čekmonienė, Irena Elžbieta Ar tikrai psichologams būtina bėgti į svetimą kalbą // Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1), p. 1136-1145.

Čiužauskaitė, Ilona Literary expression of the sermons of Vaižgantas // Religious experience & tradition : international interdisciplinary scientific conference : May 11-12, 2012 Kaunas, Lithuania / Vytautas Magnus University. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. ISBN 9789955127758, p. 159-160.

Čiužauskaitė, Ilona, Glinskis, Rimantas, Šlekys, Jonas Apie kultūrą antikultūriškai // Nemunas : Kauno kultūros ir meno savaitraštis. Kaunas : Savaitraštis Nemunas. ISSN 0134-3149. 2012, Nr. 18-19, p. 14.

Čiužauskaitė, Ilona Naktigonėje ieškant poezijos [recenzija] // Nemunas : Kauno kultūros ir meno savaitraštis. Kaunas : Savaitraštis Nemunas. ISSN 0134-3149. 2012, Nr. 24-25, p. 7.

Čiužauskaitė, Ilona Cultural and theatrical criticism by Vaižgantas and B. Sruoga : constructs of idea, rhetoric and stylistic expression //The world is composed of stories. The relationship between discourses and their transformations : international scientific conference : theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012, p. 16-17.

Čiužauskaitė, Ilona Kas buvo ir kas yra prozos rinktinė // Juozas Tumas-Vaižgantas ; [sudarė Ilona Čiužauskaitė]. - (Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius, ISSN 1822-2307 ; Nr. 28). Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. ISBN 9789986397342, p. 5-16.

Dalia Marija Stančienė Scholastinė semantika: vardažodiškumas, ekvivokalumas ir univokalumas // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859, p. 140-150.

Dantienė, Laimutė, Sagaitienė, Irena Lerner und Lehren mit neuen Medien im Fachbezogenen DaF-Unterricht am Beispiel des internet als Informatiosquelle. Актуальные проблемы образования в высшей школе / Тулский государственный университет. Тула : Изд-во ТылГУ, 2012. ISBN 9785767922482, P. 3-8.

Evaldas Juozelis Hermeneutinės mokslo filosofijos projektas // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2012, [Nr.] 70, p. 180-193.

Evaldas Juozelis Pofroidistinė mokslo filosofijos terapija // Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. T. 82 (2012), p. 153-162.

G. Akelaitis, Z. Babickienė, V. Mažeikienė, L. Pečkuvienė Specialybės kalba: gramatika ir logika : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas ; leidinį parengė: G. Akelaitis, Z. Babickienė, V. Mažeikienė, L. Pečkuvienė. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 170 p. ISBN 9789955194859.

Gintautas Vyšniauskas Pirmosios kardinaliosios dorybės įvardijimo problema // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(2), p. 517-525.

Jankauskaitė, Helma, Pogožilskaja, Liudmila Application of information technologies for vocabulary consolidation and formative assessment in full-time ESP studies: Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1), p. 384-392.

Jankauskaitė, Helma, Pogožilskaja, Liudmila Application of information technologies for vocabulary consolidation and formative assessment in full-time esp studies: case study // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 155-156.

Janulevičienė Violeta, Rackevičienė Sigita Is the language of Shakespeare enough for international business? Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905, p. 30-31.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita Multilingualism as a core instrument for economic prosperity. Lithuanian employers and employees perspective on the need for new study programmes in applied philology. Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1), p. 939-948.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita Legal language in intercultural communication. Santalka = Coactivity. Filosofija = Philosophy. Komunikacija = Communication. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. 2012, t. 20, Nr. 2, p. 164-173.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita Clarity versus accuracy and objectivity in written legal English // Santalka: filologija, edukologija = Coactivity: philology, education / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. 2011, t. 19, Nr. 2, p. 141-149.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita Multilingualism as a core instrument for economic prosperity. Lithuanian employers and employees perspective on the need for new study programmes in applied philology // Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1), p. 939-948.

Jolanta Saldukaitytė Filosofijos. Sociologijos 20-mečio apžvalga // Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology / Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2012, t. 23, Nr. 1, p. 18-26.

Juodinytė-Kuznetsova, Kristina, Užpalienė, Daiva ESP needs analysis assessment. Societal innovations for global growth: research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1), p. 404-421.

Jūratė Morkūnienė, Bronislavas Juozas Kuzmickas , Povilas Aleksandravičius, Algis Mickūnas, Rimgaudas Bubelis Individo tapatumas: tarp tradicijos ir inovacijų // Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 320 p.

Jūratė Morkūnienė Art as equivalent of philosophy // The world is composed of stories.The relationship between discourses and their transformations: international scientific conference: theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. P. 46.

Kaunienė, Lina, Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Lifelong learning strategies. // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(4), p. 1253-1267.

Kavaliauskienė, Galina, Valūnas, Darius Learners’ perceptions of e-learning. Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1), p. 19-31.

Kavaliauskienė, Galina English for specific purposes: e-learning. English for specific purposes world : online journal for teachers [Elektroninis išteklius]. [London] : International Association of Technical English Trainers. ISSN 1682-3257. 2012, vol. 12, iss. 34, p. 1-8.

Kavaliauskienė, Galina, Valūnas, Darius, Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė E. mokymosi integravimas į tradicinę mokymo aplinką: Studijos šiuolaikinėje visuomenėje : mokslo darbai = Studies in modern society : academic papers / Šiaurės Lietuvos kolegija. Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija. ISSN 2029-431X. Nr. 3(1) (2012), p. 135-140.

Kavaliauskienė, Galina , Anusienė, Lilija Case study: learner attitudes towards the correction of mistakes. Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2012, [Nr.] 2(1), p. 88-101.

Kavaliauskienė, Galina, Kaminskienė, Ligija Competences in translation and interpreting. Kalbų studijos = Studies about languages : taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, kompiuterinė lingvistika, svetimųjų kalbų studijos / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kaunas : Technologija. Nr. 20, 2012, ISSN 1648-2824. p. 138-145.

Kavaliauskienė, Galina, Valūnas, Darius, Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė Learner attitudes to e-learning. Актуальные проблемы образования в высшей школе / Тулский государственный университет. Тула : Изд-во ТылГУ, 2012. ISBN 9785767922482, P. 8-16.

Kavaliauskienė, Galina Resources: English for specific purposes world : Online Journal for Teachers : [Elektroninis išteklius] [London] : International Association of Technical English Trainers (IATET). ISSN 1682-3257. 2012, Resources, 13 p.

Kavaliauskienė, Galina, Valūnas, Darius, Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė E-learning from learners‘ perspective. Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2012, vol. 20, no. 1, p. 49-55.

Kavaliauskienė, Galina, Valūnas, Darius Case study: Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905, p. 32-33.

Kavaliauskienė, Galina, Valūnas, Darius Learner approach to online activities in a language classroom. Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583, P. 14.

Kavaliauskienė, Galina, Anusienė, Lilija Attitudes to feedback and correction: Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583, P. 13-14.

Kavaliauskienė, Galina, Suchanova, Jelena, Veličkienė, Deimantė Students’ reflections on writing in ESP. Santalka: filologija, edukologija = Coactivity: philology, education / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2012, t. 20, Nr. 2, p. 174-179.

Kavaliauskienė, Galina, Kaminskienė, Ligija Transferable competences in translation and interpreting // Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d, Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905. p. 31-32.

Kristina, Gedgaudaitė Kas yra Europa? Europos tapatumo klausimai tarpdisciplininėje perspektyvoje : konferencija : 2012 m. gegužės 25 d. [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 1.

Kristina, Gedgaudaitė, Pogožilskaja, Liudmila Traveller's notebook: identity, culture and language of the UK. Philology Academy: english as extracurricular subject // Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905. P. 27.

Lilijana Astra Interaction of discourses in the postmodern world // The world is composed of stories.The relationship between discourses and their transformations: international scientific conference: theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2012. P. 5.

Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina Legal english and adapted legal texts. Santalka : filologija, edukologija = Coactivity : philology, education / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2012, t. 20, Nr. 1, p. 56-64.

Margarita Poškutė Lietuviškojo tapatumo beieškant XIX a. - XX a. sandūroje // Kas yra Europa? Europos tapatumo klausimai tarpdisciplininėje perspektyvoje : konferencija: 2012 m. gegužės 25 d. [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 1.

Masalskienė, Silvija Susipažinimo su administraciniuose teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga reikalavimai // Juristas : profesinis žurnalas juristams ir personalo specialistams. Vilnius : Pačiolis. ISSN 1648-7834. 2012, Nr. 6, p. 32-33.

Masalskienė, Silvija Viešoji politikų kalba // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859, p. 103-109.

Mažeikienė, Viktorija, Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė Mokymasis bendradarbiaujant dalykinės užsienio kalbos mokymo kontekste. Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(3), p. 1031-1039.

Mažeikienė, Viktorija Grammatical equivalence in translation and translation shifts in English-Lithuanian translations of official texts // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859. p. 110-120.

Mažeikienė, Viktorija, Vaičiūnienė, Vilhelmina Social media in adult education : insights gained from grundvig learning partnership project “Institutional strategies targeting the uptake of social networking in adult education (ISTUS)” // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 138-139.

Mindaugas Briedis Transcendental reflections on medical imaging phenomenology and the future of CAD (computer-aided detection) // Society for Phenomenology and Media : 14th annual international conference : February 16-19, 2012, San Diego, California. San Diego : the Society for Phenomenology and Media, 2012. P. 1.

Mindaugas Briedis Phenomenology of freedom and responsibility in Sartre’s existentialist ethics // Le Néant dans la Pensée contemporaine : publications du Centre Français d’Iconologie Comparée CFIC : No 2 / Sous la Direction de: Norbert-Bertrand Barbe. [Mouzeuil-Saint-Martin] : Bès Editions, 2012. ISBN 9782354241513, P. 74-80.

Navickienė, Vida Pretenzijų rengimo aktualijos: patarimai, kaip rengti pretenzijas // Biuro administravimas : žurnalas biuro darbuotojams. Vilnius : Pačiolis. ISSN 1648-8083. 2012, Nr. 6, p. 17-21.

Nedzinskaitė, Živilė New Jesuit saints and their meaning for the religiosityof the 17-18th century: context of GLD poetics and poetry // Religious experience & tradition : international interdisciplinary scientific conference : May 11-12, 2012 Kaunas, Lithuania / Vytautas Magnus University. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. ISBN 9789955127758, p. 151-159.

Nedzinskaitė, Živilė The world is composed of stories.The relationship between discourses and their transformations : international scientific conference : theses, 13-Fictio - spiritus movens of verbal creation context of poetics’ of the 17th-18t c // 16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012.

Nijolė Aukštuolytė The linguistic reconstruction of the world in myth and science // The world is composed of stories.The relationship between discourses and their transformations: international scientific conference: theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2012. P. 5-6.

Nijolė Aukštuolytė Viešojo saugumo fakulteto studentų nuostatos ir pasirengimas filosofijos dalyko studijoms // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (7): mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order: scientific articles (7) [Elektroninis išteklius]. Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2012, [t.] 7, p. 41-50.

Paciuk, Aleksandra. Use of Web 2.0 technologies in teaching foreign language // Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583. P. 14-15.

Pečkuvienė, Laima Administracinės kalbos terminai: ką daryti, kad būtų lengviau mokyti(s) juos kirčiuoti. Gimtasis žodis, 2012, Nr.2, p. 2–4. ISSN 0235-7151.

Pečkuvienė, Laima Priesagos -inis, -ė dėmenį turintys teisės terminai daryba ir vartosena // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(2), p. 527-538.

Pečkuvienė, Laima Specialybės kalba : Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso kalbos ypatumai // Kalbų studijos aukštojoje mokykloje : konferencijos medžiaga : 2012 m. gruodžio 14 d. / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus kolegija. Kaunas : [Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai], 2012. ISBN 9789955152514. P. 114-118.

Pečkuvienė, Laima, Akelaitis, Gintautas, Babickienė, Zofija, Mažeikienė, Viktorija Specialybės kalba: gramatika ir logika : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. 170 p. ISBN 9789955194859.

Pečkuvienė, Laima Priesagos -imas (-ymas) vediniai administracinėje kalboje: vartosena ir normos // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859. p. 121-129.

Pogožilskaja, Liudmila Peculiarities of formal structure of terminology of constitutional law in Lithuanian and English // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859. p. 130-139.

Pogožilskaja, Liudmila, Jankauskaitė, Helma, Ušinskienė, Olga Certain aspects of distance learning tools’ application in extramural esp studies and students’ motivation // Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583. P. 13.

Pogožilskaja, Liudmila, Vainiutė, Milda Peculiarities of formal structure of terms denominating concepts of human rights and freedoms in Lithuanian, German and English // Pasaulio vaizdas kalboje : VII tarptautinė mokslinė konferencija : [2012 10 04 – 2012 10 05, Šiaulių universiteto biblioteka]. Šiauliai : Šiaulių universiteto biblioteka, 2012. P. [1].

Povilas Aleksandravičius Martin Heidegger: from religious experience to a hymn to holiness = Martinas Heideggeris: nuo religinės patirties iki himno šventybei // Religious experience & tradition : international interdisciplinary scientific conference : May 11-12, 2012 Kaunas, Lithuania / Vytautas Magnus University. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. ISBN 9789955127758. P. 109-110.

Povilas Aleksandravičius Kodėl yra sunku kalbėti apie Europos tapatybę? // Kas yra Europa? Europos tapatumo klausimai tarpdisciplininėje perspektyvoje: konferencija: 2012 m. gegužės 25 d. [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. P. 1.

Povilas Aleksandravičius Esprit. Politiškumo išbandymas // Bernardinai.lt : interneto dienraštis: [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Bernardinai.lt. 2012-06-11, p. 1-11.

Povilas Aleksandravičius Is philosophie able to tell experience? // The world is composed of stories.The relationship between discourses and their transformations: international scientific conference: theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. p. 3-4.

Povilas Aleksandravičius Kokių vertybių reikia Lietuvai? // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590, p. 281-282.

Povilas Aleksandravičius (vert.) Ar sekuliariai modernybei reikia politinės teologijos? / Bernard Bourdin ; iš prancūzų k. vertė Povilas Aleksandravičius // Bernardinai.lt : interneto dienraštis : [elektroninis išteklius]. Vilnius : Bernardinai.lt. 2012-01-30, p. 1-6; 2012-02-01, p. 1-8.

Povilas Aleksandravičius (vert.) Religija ir politika / Abdelwahab Meddeb ; iš prancūzų k. vertė Povilas Aleksandravičius // Bernardinai.lt : interneto dienraštis : [elektroninis išteklius]. Vilnius : Bernardinai.lt. 2012-01-02, p. 1-4; 2012-01-04, p. 1-8.

Pulmonaitė, Milda The transformation of myth into a fairy-tale in the „Hymn to Artemis“ by Callimachus // The world is composed of stories. The relationship between discourses and their transformations : international scientific conference : theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012, p. 54.

Puodžiukaitienė, Živilė Social media as a tool for ongoing personal and professional development of teachers // Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583. P. 15.

Rimgaudas Bubelis, Virginija Jakimenko, Vytis Valatka Logika. II dalis: silogistika, klasių logika, daugiareikšmė, modalinė, normų logika, nededukciniai samprotavimai // Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 240 p.

Rimgaudas Bubelis The tales of symbolic reason // The world is composed of stories.The relationship between discourses and their transformations : international scientific conference : theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. P. 12.

Romanenkova, Marina Bakhtinian lesson, or the „History“ of Lithuanian Soviet novel as described by A. Bučys // The world is composed of stories. The relationship between discourses and their transformations : international scientific conference : theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. P. 60-61.

Rudaitienė, Vida Tarptautinių veiksmažodžių vartosena ir lietuvių kalbos normos// Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras,2012 Nr. 8 (542), p. 3-8.

Rudaitienė, Vida Parlamentarų viešosios sakytinės kalbos problematika. Parlamento studijos. Mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012. Nr. 12, p. 85-110.

Rudaitienė, Vida Manifestations of value transformation in the Lithuanian language // Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1).

Rudaitienė, Vida SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days Value transformations in Lithuanian language // 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590, p. 304-305.

Rūta Marija Vabalaitė The reception of German philosophy in the Tractate of Józef Gołuchowski // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1), p. 7-18.

Rūta Marija Vabalaitė The artwork as stories about being work of art // The world is composed of stories.The relationship between discourses and their transformations: international scientific conference: theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2012. P. 66-67.

Rūta Marija Vabalaitė Socialinės filosofijos disciplinos fragmentai Lietuvoje // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2012, [Nr.] 71, p. 35-42.

Samedy, Violeta Le français tant que langue étrangère en Lituanie. Актуальные проблемы образования в высшей школе / Тулский государственный университет. Тула : Изд-во ТылГУ, 2012. ISBN 9785767922482, P. 21-25.

Saulius Kanišauskas Phenomenon of "the nonlinear theology" // Religia (gruzinų k.) Tbilisi : "Samšoblo". ISSN 1512-1623. № 2, 2012, p. 32-44.

Saulius Kanišauskas Tarp praeities ir ateities, arba kam reikalinga filosofija ir jos istorija? // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(3), p. 1225-1232.

Saulius Kanišauskas Šeimos ir tautos tapatumas kaip socialinis kodas ir vertybė, // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(3), p. 937-952.

Saulius Kanišauskas „Šeimos kazusas“, egalitarizmas ir žmogiškosios vertybės, // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(2), p. 489-501.

Saulius Kanišauskas Is it possible to model social processes // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590, P. 125.

Saulius Kanišauskas Kūrybos komunikacija // Santalka = Coactivity. Filosofija = Philosophy. Komunikacija = Communication. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. 2012, t. 20, Nr. 2, p. 101-109.

Selevičienė, Eglė, Navickaitė, Rūta Pronunciation mistakes typical with legal english students at Mykolas Romeris university. Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905, p. 1.

Šliogerienė, Jolita Students’ reflection analysis in portfolio – based learning. Santalka : filologija, edukologija = Coactivity : philology, education / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2012, t. 20, Nr. 1, p. 98-105.

Šliogerienė, Jolita, Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė Social media in teaching practices: Societal innovations for global growth: research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1), p. 376-383.

Šliogerinė, Jolita, Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina Naujos humanitarinių mokslų studijų programos Mykolo Romerio universitete. Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905, p. 45-46.

Stunžinas, Robertas Terminų ir gramatinių formų ydos statybos žinynuose // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859, p. 151-160.

Stunžinas, Robertas Statybos žinynų terminija ir dabartinė vartosena // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2012, Nr. 8(542) (rugpjūtis), p. 9-16.

Stunžinas, Robertas Lauryno Ivinskio kalendorių statybos terminai // Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas : [straipsnių rinkinys] : Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms / [sudarė Albina Auksoriūtė]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2012. ISBN 9786094110863, p. 195-204.

Suchanova, Jelena Synthetic cognitive apprenticeship model – possible way to enhance students’ metacognitive skills // Santalka: filologija, edukologija = Coactivity : philology, education / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. 2011, t. 19, Nr. 2, p. 206-213.

Užpalienė, Daiva, Vaičiūnienė, Vilhelmina European dimension and multilingual functioning in higher education : Kalbų studijos = Studies about languages: taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, kompiuterinė lingvistika, svetimųjų kalbų studijos / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kaunas : Technologija. Nr. 20, 2012, ISSN 1648-2824. p. 131-137.

Užpalienė, Daiva, Vaičiūnienė, Vilhelmina Erasmus students experiences in linguistic diversity and multicultural communication. Verbum: mokslo darbai. Lingvistikos ir edukologijos tyrinėjimai / Vilniaus universitetas. Užsienio kalbų institutas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-6223. 2012, t. 3, p. 101-113.

Užpalienė, Daiva, Juodinytė-Kuznetsova, Kristina Young philologists’ foreign language needs analysis assessment // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 158-159.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Užpalienė, Daiva Authenticity in the context of technologically enriched ESP. Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2012, [Nr.] 2(1), p. 189-201.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Užpalienė, Daiva Erasmus students’ experiences in linguistic diversity and multicultural communication. Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905, P. 48.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Užpalienė, Daiva ICT application and study techniques in erasmus exchange programmes-students’ mobility schemes // Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583. P. 12.

Valienė, Rasa The cult of beauty and wellness in Antiquity : literature, mythology and art // The world is composed of stories. The relationship between discourses and their transformations : international scientific conference : theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012, p. 68-69.

Valienė, Rasa Lotynų kalbos studijų virtualioje erdvėje galimybės // Kalbų studijos aukštojoje mokykloje : konferencijos medžiaga : 2012 m. gruodžio 14 / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus kolegija. Kaunas, 2012. ISBN 9789955152514, p. 132-135.

Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė Socialinės medijos ugdymo kaitoje = Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905, P. 47-48.

Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė Social media in the process of university studies // Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583. P. 16.

Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė Social media in teaching practices: lecturer attitude // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 149-150.

Veličkienė, Aleksandra Teresė Coaquatio jurium (1697 m.) teisių sulyginimas // Lietuvos teisės chrestomatija / [iš lotynų k. vertė A. T. Veličkienė, iš lenkų k. vertė ir tekstą tvarkė R. Gelumbauskienė]// sudaryt. Regina gelumbauskienė, Gintaras šapoka. Vilnius : Justitia, 2012. ISBN 9789955616740, p. 52-57.

Veličkienė, Aleksandra Teresė Fons verborum lietuvių-lotynų ir lotynų-lietuvių kalbų žodynėlis // Vilnius : Margi raštai, 2012, 303 p.

Veličkienė, Aleksandra Teresė (vert.), Gelumbauskienė, Regina (vert.) Coaquatio jurium (1697 m.) teisių sulyginimas / [iš lotynų k. vertė A. T. Veličkienė, iš lenkų k. vertė ir tekstą tvarkė R. Gelumbauskienė] // Lietuvos teisės chrestomatija / sudaryt. Regina gelumbauskienė, Gintaras šapoka. Vilnius : Justitia, 2012. ISBN 9789955616740, p. 52-57.

Virginija Jakimenko, Rimgaudas Bubelis Logika. I dalis: dvireikšmė teiginių logika, argumentacijos teorija // Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 224 p.

Virginija Jakimenko Logical and mythological thinking // The world is composed of stories.The relationship between discourses and their transformations: international scientific conference: theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2012. P. 24.

Vytis Valatka, Zofija Babickienė Kultūrų dialogas: tapatumo problemos // Mokslo Lietuva. Vilnius : Mokslininkų laikraštis. ISSN 1392-7191. 2012, Nr. 8(474) (balandžio 19), p. 1, 2, 8.

Vytis Valatka Antique cynicism: a world of mythos as the place where moral life unfolds // The world is composed of stories.The relationship between discourses and their transformations: international scientific conference: theses, 13-16 September, 2012, Vilnius, Lithuania [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Institute of Humanities, Lithuanian Education University, Association of Lithuanian Comparative Literature. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. P. 67-68.

Žemienė, Aušra Valstybės archyvų teikiamos paslaugos įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir fiziniams asmenims // Biuro administravimas : tvarkingo ir stilingo biuro žurnalas. Vilnius : Pačiolis. ISSN 1648-8083. 2012, Nr.10 (spalis), p. 24-29.

Žemienė, Aušra Studijų kokybės valdymas aukštojoje mokykloje: problemos ir siūlymai //SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590, p. 254-255.

Žemienė, Aušra Ar gebate valdyti auditoriją ir atsakyti į "nepatogius" klausimus? // Vadovas. Vilnius : Pačiolis. ISSN 2029-0861. 2012, Nr. 10(191) (spalis), p. 14-18.

Žemienė, Aušra Studijų kokybės valdymas aukštojoje mokykloje: problemos ir siūlymai // Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2012, No. 1(1), p. 865-879.

Žuvininkaitė, Dalija Socialiniai mokomieji tinklai suaugusiųjų užsienio dalykinės kalbos mokyme(si) // Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583. P. 12-13.

2011

Akelaitis, Gintautas Panašu – naujas modalinis žodis? // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2011, Nr. 11(533) (lapkritis), p. 3-10.

Akelaitis, Gintautas Tekstiniai teisės terminai ir jų išplečiamieji komponentai // Tekstas : lingvistika ir poetika. 18. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga 2011 m. lapkričio 11 d. / Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas, LU. Latvių kalbos institutas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011. ISBN 9786094300967, p. 11-13.

Aleksandras Patapas, Jolanta Maculevič Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 3, p. 403-412.

Algirdas Degutis Ekonomika kaip prakseologija: filosofiniai „austrų ekonominės mokyklos“ pagrindai = Economics as praxeology: philosophical foundations of the "Austrian school of economics" // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, [Nr.] 69, p. 6-20.

Andrius Sprindžiūnas Religion in public education in Lithuania // Religion in public education = La religion dans l’éducation publique : proceedings of the conference Trier, 11 - 14 November 2010 / edited by Gerhard Robbers. Trier : European Consortium for Church and State Research, 2011. ISBN 9783000360299. P. 295-310.

Andrius Sprindžiūnas (redakt.), Virginija Jakimenko Akademinės etikos puoselėjimo prielaidos Mykolo Romerio universitete // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Online tool to improve language proficiency. Santalka : filologija, edukologija = Coactivity : philology, education / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1822-430X 2011, t. 19, Nr. 1. p. 31-37.

Babickienė, Zofija Nauji statybos terminai: norminimas ir leksikografija. – Santalka: Filologija, Edukologija. Technika. 2011, t.19. Nr. 1. ISSN 1822-430X print/ 1822-4318. 6–14 p. Prieiga per internetą: http://www.cpe.vgtu.lt/index.php/cpe/article/view/cpe.2011.01/pdf

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tapatumo ieškokime kultūroje. // Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius : Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2011, Nr. 4, p. 2-4.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tradicija ir inovacija modernybės ir postmodernybės požiūriu = Tradition and innovation from the point of view of modernity and postmodernity // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 67, p. 6-15.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Individo kultūrinis tapatumas // Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2011, t. 80, p. 65-73.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Nepriklausomybės pripažinimas // Du atkurtosios nepriklausomybės dešimtmečiai 1990-2010 : Sąjūdžio konferencijos, vykusios Juozo Urbšio tėviškėje, Čiūrų k, Zaosėje ir Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje rugpjūčio 20 d, pranešimų rinktinė / sudaryt. Arnoldas Simėnas. Panevėžys : [Panevėžio miesto savivaldybė], 2011. P. 6-11.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tradicijos ir inovacijos: ką įgyjame, ko netenkame // Kultūros barai : kultūros ir meno mėnesinis žurnalas. Vilnius : Kultūros barai. ISSN 0134-3106. 2011, Nr. 6, p. 2-5.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Apie grožį visur esantį : [recenzija] // Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2011, t. 80, p. 172-175.

Brūzgienė, Rūta Estetika: menas ir pasaulio patirtis // Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 354.

Brūzgienė, Rūta Rhetoric of "Caucasian legends" by Lithuanian writer Antanas Vienuolis // Mythological thinking, Folklore and literary discourse. European and Caucqasian expierence : contemporary issues of literary criticism : V international symposium / Iv. Javakhishvili Tbilisi state university, Shota Rustaveli institute of Georgian literature. Tbilisi : Institute of literature press, 2011, p. 63-64.

Brūzgienė, Rūta Музыка и литература // Лiтературна компаративiстика : iмагологiчний аспект сучасної компаративiстики : стратегiї та парадигми / Нацiональна академiя наук Украïни, Институт лiтератури iм. Т.Г.Шевченка. Киïв : Видавничий дiм "Стилос", 2011. Вып. IV, Ч. I, ISSN 2225-3564, p. 109-118.

Burkšaitienė, Nijolė, Teresevičienė, Margarita, Kaminskienė, Ligija Portfolio use for documentation of personal and professional growth gained outside academia // Baltic Journal of Management. ISSN 1746-5265 2011, vol. 6, no. 2. p. 245-262.

Česnulienė, Vida Laiko konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose // Tekstas : lingvistika ir poetika. 18. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2011 m. lapkričio 11 d. / Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas, LU. Latvių kalbos institutas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011, ISBN 9786094300967, p. 24-26.

Dalia Marija Stančienė Šv. Bonaventūros mistikos metafizika = St. Bonaventure's Metaphysics of Mysticism // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 66, p. 58-66.

Dalia Marija Stančienė Albertas Didysis ir filosofijos cenzūra = Albert the Great and the Censorship of Philosophy // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 67, p. 65-76.

Dalia Marija Stančienė Humanitarinių mokslų studijos: realybė ir lūkesčiai = The studies of humanitarian sciences: reality and expectations // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, [Nr.] 68, p. 183-194.

Dalia Marija Stančienė Metafizika ir jos postmodernistinė kritika // Inveniens ąuaero : ieškoti, rasti, nenurimti : mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. ISBN 9789955206552. P. 271-281.

Evaldas Juozelis Postmoderniosios mokslo filosofijos politika: D. Ginevas prieš J. Rouse’ą = The politics of postmodern philosophy of science: D. Ginev versus J. Rouse // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 67, p. 177-188.

Gedgaudaitė, Kristina Internet and digital archive: practices, features and challenges. Ways and problems of human society development : X-th International scientific and practical conference, 28th September to 4th October 2011. [London, 2011].

Gražina Ona Pranckietytė Autoriteto moralizmai ir autentiškas moralumas akademinėje aplinkoje // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1.

Janulevičienė, Violeta, Kavaliauskienė, Galina English for specific purposes & public speaking. Comparative study. Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236 2011, Nr. 3(2). p. 709–720.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita Translation strategies of English legal terms in the bilingual Lithuanian and Norwegian law dictionaries.Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai = Social sciences studies: research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(3), p. 1073-1093.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita Teisės terminų vertimo strategijos. Šiuolaikinio diskurso analizė ir vertimas : konferencijos pranešimų medžiaga, 2011 m. lapkričio 18 d. / Kauno technologijos universiteto Kalbotyros katedra. Kaunas : Technologija, 2011. ISBN 9786090201909, P. 19-20.

Janulevičienė, Violeta, , Rackevičienė, Sigita Culture-bound legal terms in English. Comparative approach for translation and teaching. Kalbos gyvenimui ir darbui : iššūkis pedagogams ir besimokantiems kalbų = Languages for work and life : challenge for teachers and learners : V-oji tarptautinė konferencija 2011 m. gegužės 20–21 d. / Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Vilniaus universitetas, Valstybės institucijų kalbų centras, Klaipėdos universitetas. Vilnius : [VU], 2011. ISBN 9789955880806, P. 34-35.

Juodinytė-Kuznetsova, Kristina Architectural space and Greimassian semiotics. // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(4), p. 1269-1280.

Jūratė Morkūnienė Changes in Philosophical Theories of Contemporary Society. Chapter I. // Globalization and Culture: Contemporary Social Cognition. Edited by Jurate Morkuniene. // The Council for Research in Values and Philosophy: Washington D. C., 2011. P. 11-24. ISBN: 978-1-56518-251-6 (pbk.)

Jūratė Morkūnienė (sudarytoja) Globalization and culture : contemporary social cognition / edited by Jurate Morkuniene. Washington : Council for Research in Values and Philosophy, 2011. 229 p. (Lithuanian Philosophical Studies, 7). ISBN 9781565182516.

Kavaliauskienė, Galina Blended learning in esp listening // English for specific purposes world : online journal for teachers [Elektroninis išteklius]. ESP writing: weblogs or wikis? ISSN 1682-3257 2010, vol. 9, iss. 30. p. 1-5.

Kavaliauskienė, Galina Moodle in english for specific purposes at Mykolas Romeris university // Socialinis darbas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. 2011, Nr. 10(1). ISSN 1648-4789 p. 112-119.

Kavaliauskienė, Galina, Slaminskienė, Nijolė Blended learning in ESP listening // English for specific purposes world : online journal for teachers [elektroninis išteklius]. [London] : International Association of Technical English Trainers. ISSN 1682-3257. 2011, vol. 10, iss. 30, p. 1-9.

Kavaliauskienė, Galina Case study: Kalbų studijos = Studies about Languages : taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, kompiuterinė lingvistika, svetimųjų kalbų studijos / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kaunas : Technologija. Nr. 19, 2011, ISSN 1648-2824. p. 113-118 :

Kavaliauskienė, Galina. ESP writing: weblogs or wikis? // English for specific purposes world : online journal for teachers [elektroninis išteklius]. [London] : International Association of Technical English Trainers. ISSN 1682-3257. 2010, vol. 9, iss. 30, p. 1-5.

Lilijana Astra, Rimgaudas Bubelis, Virginija Jakimenko, Saulius Kanišauskas, Bronislavas Juozas Kuzmickas, Andrius Sprindžiūnas Iracionalumas ir mokslinio pažinimo ribos : monografija / Mykolo Romerio universitetas ; [sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Saulius Kanišauskas ; redakcinė kolegija: Bronislovas Kuzmickas, Virginija Jakimenko, Andrius Sprindžiūnas]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 355 p. : iliustr. ISBN 9789955192732.

Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina, Užpalienė, Daiva Listening for law. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 218 p.

Margarita Poškutė Kas yra tauta: vedlio misija istorijoje = What is the nation: role of the leader in history // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 67, p. 201-210.

Mindaugas Briedis E. Husserlio fenomenologinis projektas ir psichoterapijos problemos. Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2011, t. 79, p. 129-140.

Mindaugas Briedis P. Hadot priimtas hermeneutinis antikos tekstų iššūkis : Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology / Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2011, t. 22, Nr. 3, p. 257-263.

Mindaugas Briedis Valia vaizduotei: „disidentiška“ galimo poetika postmodernios parodijos metu. Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology / Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2011, t. 22, Nr. 1, p. 12-22.

Mindaugas Briedis Phenomenology and the "Science of medical imaging" // Glimpse. Phenomenology and media. San Diego : the Society for Phenomenology and Media. Vol. 13 (2011), p. 21-28.

Navickaitė, Rūta, Selevičienė, Eglė Advantages and disadvantages of teaching legal English vocabulary and pronunciation online. Social technologies ’11: ICT for social transformations : conference proceedings, Vilnius-net, November 17-18, 2011 [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISBN 9789955193784, P. 147-157.

Nijolė Aukštuolytė Laisvės turinio suvokimo tyrimas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (5) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public Security and public Order : scientific articles (5) [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 5, p. 36-42.

Nijolė Aukštuolytė Profesinių lūkesčių ir studijų programos pasirinkimo sąveika // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (6) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (6) [elektroninis išteklius]. Kaunas : Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2011, t. 6, p. 40-48.

Pečkuvienė, Laima Konferencijos // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidimo centras. ISSN 0868-5134. 2011, Nr. 1(523) (sausis), p. 26-28.

Pečkuvienė, Laima Specialybės kalbos leksika ir studijos // Gimtasis žodis. Vilnius : Gimtasis žodis. ISSN 0235-7151. 2011, Nr. 4, p. 2-5.

Pečkuvienė, Laima Bendrinės kalbos normos ir jų (ne)atitiktys teisės kalboje // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2011, Nr. 5(527) (gegužė), p. 16-20.

Pogožilskaja, Liudmila, Ušinskienė, Olga Application of distance learning tools in full-time ESP studies // Kalba ir kontekstai = Language in different contexts : mokslo darbai / Vilniaus pedagoginis universitetas. Filologijos fakultetas. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1822-5357. 2011, t. 4(1), p. 340-349.

Povilas Aleksandravičius Tomo Akviniečio siekis įvardyti amžinybę. // Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2011, t. 79, p. 153-167. santrauka publikacija

Povilas Aleksandravičius Le changement du sens des notions d’être, d’éternité et de temps dans la scolastique moderne. (Būties, amžinybės ir laiko sąvokų prasmės kaita moderniojoje scholastikoje) // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(1), p. 17-29. santrauka publikacija

Povilas Aleksandravičius Heidegger myth and Nazism // Mythological thinking, folklore and literary discource. European and Caucasian experience : contemporary issues of literary criticism : V International symposium : dedicated to Vazha - Phshavela's 150th anniversary : proceedings. Vol. II / Iv. Javakhisvili Tbilisi State University, Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature. Tbilisi : Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2011. ISBN 9789941039614. P. 176-186.

Povilas Aleksandravičius Žmogaus asmens tapatumo problema: kas keičiasi ir kas išlieka? : Filosofinis ir biologinis požiūriai // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, [Nr.] 68, p. 64-71.

Povilas Aleksandravičius La philosophie à l'époque soviétique et ap la chute du Mur : situation d'un peuple // Cahiers critiques de philosophie. L’Afrique postmoderne / Université Paris 8. Département de Philosophie. Paris : Hermann, 2011. ISBN 9782705681531. No. 11 (september) (2011), P. 7-31.

Povilas Aleksandravičius Heidegger and myth // Mythological thinking, folklore and literary discource. European and Caucasian experience : V International symposium contemporary issues of literary criticism : dedicated to Vazha - Phshavela's 150th anniversary / Iv. Javakhisvili Tbilisi State univerity, Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature. Tbilisi : Shota Rustaveli institute of Georgian literature, 2011. P. 33-34.

Povilas Aleksandravičius (vert.) Religija pilietinėje sferoje: „Atkerėjimo“ kritika / Mondher Kilani ; iš prancūzų k. vertė Povilas Aleksandravičius // Bernardinai.lt : interneto dienraštis : [elektroninis išteklius]. Vilnius : Bernardinai.lt. 2011-01-05, p. 1-15.

Rimgaudas Bubelis Fizikinio energijos termino globalizacija = Globalization of physical term energy // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 66, p. 122-131.

Rudaitienė, Vida, Račienė, Ernesta Globalisierung und lexikalische Entlehnungen im politischen Diskurs / Enkulturation durch sozialen kompetenzerwerb = Enculturation by acquiring of social competences / Herausgegeben von Gerd-Bodo von Carlsburg. Algirdas Gaižutis und Airi Liimets. - (Baltishe Studien zur Erziehungs-und Socialwissenschaft ; 22). Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. ISSN 1434-8748.

Rudaitienė, Vida Globalizacija ir leksikos pokyčiai politiniame diskurse. //Res Humanitariae / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-7708. 2011, [t.] 10, p. 256–283.

Rudaitienė, Vida Lietuvių kalba ir sociokultūriniai veiksniai// Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Svetimos kalbos = People and the world : research papers. Foreign language / Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-8600. 2011, t. 13, Nr. 3, p. 40-49.

Rudaitienė, Vida Dėl kai kurių tarptautinių žodžių vartojimo// Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. ISSN 0868-5134. 2011, Nr. 12 (gruodis), p. 8-11.

Rūta Marija Vabalaitė Naujųjų amžių racionalizmo etika: Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. 55 p.

Saulius Kanišauskas Autopoiesis kaip savikūra ir kūrybos ištakos. //Santalka = Coactivity. Filosofija = Philosophy. Komunikacija = Communication. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. 2011, vol. 19, no. 1, p. 45-53. santrauka

Saulius Kanišauskas „Tabula rasa“ problema ir žmogiškosios vertybės // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(2), p. 399-408.

Saulius Kanišauskas Transdisciplininis projektas: proveržis į mokslų ir praktikos sintezę? // Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2011, t. 80, p. 107-115.

Saulius Kanišauskas (sudaryt.; redakt.), Bronislavas Juozas Kuzmickas (redakt.), Virginija Jakimenko (redakt.), Andrius Sprindžiūnas (redakt.) Iracionalumas ir mokslinio pažinimo ribos : monografija / Mykolo Romerio universitetas ; Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 355 p. : iliustr. ISBN 9789955192732.

Šliogerienė, Jolita Monitoring the language learning process in blended learning. Santalka : filologija, edukologija = Coactivity : philology, education / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2011, t. 19, Nr. 2, p. 214-219.

Tamošiūnienė, Lora. Reviewing the scope of literacy. A case of scholarly identities // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(1), p. 7-15.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Gedvilienė, Genutė Socialinių gebėjimų ir informacinio raštingumo sąsajos universitetinėse studijose. Tiltai : socialiniai mokslai = Bridges : social sciences = Brücken / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2011, [Nr.] 2(55), p. 149-162

Vaičiūnienė, Vilhelmina Informacinio raštingumo fenomenas universitetinėje aplinkoje: dėstytojų ir bibliotekininkų požiūris. Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(3), p. 915–928.

Vaičiūnienė, Vilhelmina Perspectives of integration of Web 2.0 technologies in university education. Social technologies ’11: ICT for social transformations : conference proceedings, Vilnius-net, November 17-18, 2011 [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISBN 9789955193784, P. 56-57.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Užpalienė, Daiva European dimension and multilingual functioning in higher education: erasmus students` experience. Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame moksle : tarptautinė mokslinė konferencija = Multilingualism and language studies in higher education : international scientific conference, 2011 m. gruodžio 8-10 d. / Vytayto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytayto Didžiojo universitetas. P. 1.

Virginija Jakimenko, Nijolė Vasiljevienė Akademinių pražangų netoleravimas kuriant universitetų integralumą // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1.

Vytis Valatka Antikos kinikų iššūkis šiuolaikiniam pasauliui: vaistai chroniškai civilizacijos ligai gydyti = The challenge of ancient cynics to contemporary world: remedy for the chronic disease of civilization // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2011, Nr. 66, p. 42-48.

Vytis Valatka The challenge of ancient cynics to contemporary world: the return to the natural virtue of temperance // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(4), p. 1171-1180.

2010

Akelaitis, Gintautas Nauja įterptinė ir neįterptinė (pa)vadinkim(e) (taip) vartosena // Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134 2010, Nr. 11(521) (lapkritis). p. 9-13. [MLA International Bibliography (OCLC sąrašas); CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts].

Akelaitis, Gintautas Atributinės konstrukcijos administracinės kalbos sakiniuose // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 6-13.

Akelaitis, Gintautas Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas ; [Rengėjai G.Akelaitis ir kt.]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, 190 p.

Akelaitis, Gintautas Įterpiniai, jų aiškinimas Jono Jablonskio gramatikos darbuose / Kalbos kultūra = Language culture : Jono Jablonskio 150-osioms gimimo metinėms. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas. ISSN 0130-2795. 2010, Nr. 83, p. 57-65.

Akelaitis, Gintautas. Įterpiniai, jų aiškinimas Jono Jablonskio gramatikos darbuose // Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis = Jonas Jablonskis and a hundred years of standard Lithuanian language : 150-osioms kalbininko metinėms : tarptautinė mokslinė konferencija. P. 5-7.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Reading and writing online in English for specific purposes classes // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas : teorija ir praktika = Multilingualism and creativity : theory and practice of language education : IV-oji tarptautinė konferencija, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653. p. 67.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Online reading and writing in english for specific purposes classes // Kalbų studijos = Studies about Languages : taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, kompiuterinė lingvistika, svetimųjų kalbų studijos / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių moksl p. 99-104

Anusienė, Lilija, , Kavaliauskienė, Galina Learners‘ attitudes to ESP writing // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1822-430X 2010, t. 18, Nr. 4. p. 52-56.

Bronislovas Juozas Kuzmickas Pranešimas // Solidarność - Sąjūdis : początek strategicznego partnerstwa = Sąjūdis - Solidarność : strateginės partnerystės pradžia : [materiały konferencji – okrągłego stołu, 5 września 2008 roku, Zamek Królewski w Warszawie]. Warszawa : Wydawinictwo DiG, 2010. ISBN 9788371816338, P. 70-71, 124-126.

Bronislovas Juozas Kuzmickas Kūryba ir darbai // Leonarda : tragiškas gyvenimo džiaugsmas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955335528, P. 59-84.

Bronislovas Juozas Kuzmickas Filosofas B.Kuzmickas : "Lietuviams būdinga savinieka" : [interviu su B.Kuzmicku] / Gaivenytė Ginta. //lrytas.lt : [Elektroninis išteklius]. Vilnius : [Lietuvos rytas]. 2010-04-13, p. 1-5.

Bronislovas Juozas Kuzmickas Leonarda. Tragiškas gyvenimo džiaugsmas / sudarė B.J. Kuzmickas. // Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 163 p.

Bronislovas Juozas Kuzmickas Postmodernizmas - vertinimai be vertybių? // Postmodernizmo fenomeno interpretacijos = Interpretations of postmodernism phenomenon / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; sudaryt. ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Versus aureus, [2009]. ISBN 9789955342410, p. 305-320.

Bronislovas Juozas Kuzmickas Individas, tauta, valstybė // Regnum est. 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomybės Aktui - 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui : mokslo straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas; atsak. red. G.Mesonis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955191667, p. 283-296.

Bronislovas Juozas Kuzmickas Užsienio politika ir Lietuvos valstybės tarptautinis pripažinimas. // Lietuvos Sąjūdis 1988-1991 : kelias į nepriklausomybę. Kaunas : Šviesa, 2010. ISBN 9785430049270, p. 219-243 : iliustr.

Bronislovas Juozas Kuzmickas Daugiakultūriškumas ir kai kurios tapatumo problemos. // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 64 (liepa-rugsėjis),p. 42-50. santrauka

Bronislovas Juozas Kuzmickas Žydų viduramžių filosofija : tikėjimas ir protas. // Žydų kultūra : istorija ir dabartis = Jewish culture : history and the present / sudarytojas ir mokslinis redaktorius prof. Antanas Andrijauskas; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, Civilizacijų ir kultūrų komparatyvistinių studijų centras ... [et al.]. Vilnius : Kronta, 2009. ISBN 9786094010682, p. 97-108.

Brūzgienė, Rūta Laiškas Leonardai // Leonarda. Tragiškas gyvenimo džiaugsmas. Tragiškas gyvenimo džiaugsmas / sudarė B.J. Kuzmickas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 37-42.

Brūzgienė, Rūta Teksto muzikalumas // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 21-27.

Brūzgienė, Rūta. Творчество литовского поэта Сигитаса Геды : Totallitarianism and literary discourse 20th century experience : international scientific conference : theses, 2009 10 5-8 / Shota Rustaveli Institute of Georigian Literature, p. 39-40.

Brūzgienė, Rūta. Песня как выражение романтического мироощущения в литовской поэзии XIX в. The epoch of classical realism: 19th century cultural and literary tendencies : IV international symposium : contemporary issues of literary criticism : dedicated to Akaki Tsereteli’s 170th annive, p. 33-34.

Brūzgienė, Rūta. Les principes de composition de Richard Wagner dans l’œuvre de Balys Sruoga, poète lituanien du début du XXe siècle. Musique et littèrature au XXe siècle : valeurs universelles et approches transculturelles : colloque international : abstracts, p. 10.

Brūzgienė, Rūta. Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas ; [Rengėjai G.Akelaitis ir kt.]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, 190 p.

Burkšaitienė Nijolė, Darginavičienė Irena, Tamošiūnienė Lora Atsiveriantis universitetas. Užsienio kalbų mokymo raida Mykolo Romerio universitete. Regnum est. 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomybės Aktui - 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui : mokslo straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas; atsak. red. G.Mesonis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955191667. p. 761-774.

Burkšaitienė, Nijolė, Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina, Rackevičienė, Sigita, Šliogerienė, Jolita Workbook for law students : mokomasis leidinys / Mykolo Romerio uiniversitetas. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2010. 232 p. : iliustr. ISBN 9789955191711.

Čekmonienė, Irena Elžbieta Teologinių raštų vietininkas // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 27-38.

Česnulienė, Vida Sudėjimo konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 38-47.

Čiužauskaitė, Ilona Proginės Vaižganto kalbos // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 47-52.

Dalia Marija Stančienė Ankstyvoji scholastika: ugdymo filosofijos metmenys = Early scholasticism: a sketch of an educational philosophy : [monografija] // Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, 397 p.

Dalia Marija Stančienė Scholastų polemika apie formų pliuralizmą ir neturtą dvasioje // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 64 (liepa-rugsėjis), p. 106-113. santrauka

Dalia Marija Stančienė Egidijus Romietis : filosofų klaidos = Giles of Rome: on the errors of the philosophers // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 63 (balandis-birželis), p. 88-97. santrauka publikacija

Dantienė, Laimutė, Sagaitienė, Irena, Slaminskienė, Nijolė Recherche im Internet für den Erfolgreichen und Produktiven Fachorientierten DaF-Unterricht im digitalen Zeitalter // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas : teorija ir praktika = Multilingualism and creativity : theory and practice of language education : IV-oji tarptautinė konferencija, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653. p. 43.

Dantienė, Laimutė, Slaminskienė, Nijolė Einsatz von authentischen Online-Texten und audiovisuellen Materialien im fachbezogenen Daf-Unterricht // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. ISBN 9789955192015 p. 53-61.

Darginavičienė, Irena, Tamošiūnienė, Lora Insights into the IT for English teachers courses // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas : teorija ir praktika = Multilingualism and creativity : theory and practice of language education : IV-oji tarptautinė konferencija, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653. p. 120-121.

Darginavičienė, Irena, Tamošiūnienė, Lora Argument forming schemes in dactoral programme applicants’ essays // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. ISBN 9789955192015 p. 62-69.

Darginavičienė, Irena, Kavaliauskienė, Galina Feedback at university level studies // Socialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2010, Nr. 9(1), p. 132-140.

Gražina Ona Pranckietytė (sudaryt.; redakt.), Bronislavas Juozas Kuzmickas (recenzent.) Rinktiniai filosofiniai raštai / Izidorius Tamošaitis, sudarytoja Gražina Pranckietytė, rec. : Bronislovas Kuzmickas, Arūnas Sverdiolas ; Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010. 400 p. (Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, kn. 7.). ISBN 9789955868316.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita Two for the price of one : comparative methods in studies of legal terms // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas : teorija ir praktika = Multilingualism and creativity : theory and practice of language education : IV-oji tarptautinė konferencija, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653. p. 106-107.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita On some prominent lexical and syntactic features of modern legal English // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. ISBN 9789955192015 p. 75-85.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita Lietuvių, anglų ir norvegų kalbų baudžiamosios teisės terminai // Kalbų studijos = Studies about Languages : taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, kompiuterinė lingvistika, svetimųjų kalbų studijos / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių moksl p. 19-28

Jūratė Morkūnienė Problems of Human Security and Identity : Newly Independent States. // Philosophy in Time of Social Crisis : Integrity and Dialogue. Essays in Honor of George F.McLean / Ed. Plamen Makariev, Andrew Blasco, Dariusz Dobrzanski. Sofia : Minerva Publishing House, 2010. ISBN 9789549118070, p. 207-213.

Jūratė Morkūnienė, Povilas Aleksandravičius, Ona Gražina Rakauskienė, Bruno Benoit, Vincent Tournier, Gil Desmoulin, Philippe Perchoc Europos galia pasaulyje : kolektyvinė monografija / [sudarytojas ir mokslinis redaktorius Povilas Aleksandravičius]; Viršelio antr.: L’Europe en tant que puissance mondiale : monographie collective. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 304 p. santrauka

Jūratė Morkūnienė Human Rights and Human Security // Proceedings. The XII World Congress of Philosophy. Vol. 11. Human Rights [eBook on DVD] / Editor-in-Chief Myung-Hyun-Lee. // Korean Philosophical Association: Seoul, Korea, 2010. P. 77-83. [Philosophy Reseach Index]. ISBN 13: 9781889680835. ISBN 10: 1889680834. [M.kr.01H]

Kavaliauskienė, Galina, Kaminskienė, Ligija Using ICT in English for Specific Purposes classroom // English for specific purposes world : Online Journal for Teachers : [Elektroninis išteklius]. [London] : International Association of Technical English Trainers (IATET). ISSN 1682-3257. 2010, Vol. 9, iss. 1 [27], p. 1-8.

Kavaliauskienė, Galina, Mažeikienė, Viktorija, Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė Role of native language in learning English // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2010, t. 18, Nr. 2, p. 35-42.

Kavaliauskienė, Galina, Suchanova, Jelena “Read-to-write-tasks” in english for specific purposes classes // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1822-430X 2010, t. 18, Nr. 4. p. 57-65.

Kavaliauskienė, Galina, Lilija, Anusienė Case study // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. ISBN 9789955192015 p. 93-99.

Kavaliauskienė, Galina, Kaminskienė, Ligija Proficiency in reading, writing and translation skills : ESP aspects // Vertimo studijos: mokslo darbai / Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra. ISSN 2029-4050 [T.] 2, 2009. p. 171-184.

Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina, Using authentic materials in ESP // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. ISBN 9789955192015 p. 111-119.

Margarita Poškutė Simono Šultės visuomenės raidos teorija = Simonas Šultė‘s theory of evolution of society // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 65, p. 196-204.

Mažeikienė, Viktorija, Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė , Kavaliauskienė, Galina Independent and creative learner in the esp classroom // Socialinis darbas : mokslo darbai. 2010, Nr. 9(2). ISSN 1648-4789 p. 107-112.

Nijolė Aukštuolytė Asmens laisvės ribų klausimas. // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos "Visuomenės saugumo užtikrinimo aktualijos" pranešimų rinkinys (1) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific-Practical Conference "Topicalities of ensurance of public securyti" : conference proceedings (1), 2010 06 28 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 1, p. 17-20.

Nijolė Aukštuolytė Individualaus poreikio filosofinei refleksijai įtaka mokymosi efektyvumui. // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2) = Security of society in the global context : the Annual International Scientific-Practical Conference “Challenges of globalization in securing public security” : conference proceedings (2), 2010 12 9-10 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-5510. 2010 [Nr.] 2, p. 31-35. santrauka

Nijolė Aukštuolytė Tinkamo pasaulio reprezentavimo problema Ludwigo Wittgensteino filosofijoje. // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 62 (sausis - kovas), p. 45-53. santrauka publikacija

Pečkuvienė, Laima Teisės kalba // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 120-127.

Pečkuvienė, Laima Lietuvių kalbos žinios ir specialybės kalbos studijos // Gimtasis žodis. ISSN 0235-7151 2010, Nr. 7, p. 2-4.

Pečkuvienė, Laima Kaip kirčiuoti žodį informacinis, -ė? // Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134 2010, Nr. 11(521) (lapkritis), p. 16.

Pečkuvienė, Laima Administracinė kalba ir specialybės kalbos studijos. // Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134 2010, Nr. 6(516) (birželis), p. 17-19.

Pečkuvienė, Laima Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas ; [Rengėjai G.Akelaitis ir kt.]. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, 190 p.

Pogožilskaja, Liudmila, Ušinskienė, Olga Distancinio mokymo integravimo galimybės į dienines profesinės užsienio kalbos studijas // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas : teorija ir praktika = Multilingualism and creativity : theory and practice of language education : IV-oji tarptautinė konferencija, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653. p. 104.

Pogožilskaja, Liudmila, Ušinskienė, Olga The problem of cohesion and coherence in ESP texts summary writing // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. ISBN 9789955192015 p. 127-132.

Povilas Aleksandravičius Būties mąstymas ir Dievo laukimas / Philippe Capelle-Dumont; iš prancūzų k. vertė Povilas Aleksandravičius // Metai. Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjunga. ISSN 0134-3211. Gruodis 12, p. 126-137.

Povilas Aleksandravičius Filosofija ir teologija Martino Heideggerio mąstyme / Philippe Capelle-Dumont; iš pranc. k. vertė Povilas Aleksandravičius // Vilnius : Aidai, 2010. 273 p.

Povilas Aleksandravičius, Jūratė Morkūnienė, Gražina Ona Rakauskienė, Bruno Benoit, Vincent Tournier, Gil Desmoulin, Philippe Perchoc Europos galia pasaulyje : kolektyvinė monografija / [sudarytojas ir mokslinis redaktorius Povilas Aleksandravičius]; Viršelio antr.: L’Europe en tant que puissance mondiale : monographie collective. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 304 p. santrauka

Povilas Aleksandravičius Temps et éternité chez saint Thomas d’Aquin et Martin Heidegger / éditions universitaires européenes. Saarbrücken : Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften Aktiengesellschaft & Co, 2010. 545 p.

Povilas Aleksandravičius Viduramžių ontologijos "Destrukcija" (Destruction) Heideggerio paskaitose pamatinės fenomenologijos problemos (1927). // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2010, [Nr.] 62, p. 90-101. santrauka publikacija

Povilas Aleksandravičius Heideggerio jaunystės filosofija: nuo amžinybės garbinimo iki laiko suabsoliutinimo. // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2010, [Nr.] 65, p. 23-28. santrauka

Sagaitienė, Irena, Stanevičienė, Zofija Zur Entstehung der Sprachlehrwerke für Sozialarbeiter // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas : teorija ir praktika = Multilingualism and creativity : theory and practice of language education : IV-oji tarptautinė konferencija, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653. p. 111.

Samedy, Violeta Polysémie dans les textes juridiques // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. ISBN 9789955192015 p. 132-140.

Samedy, Violeta, Vitkauskienė, Vilhelmina Termino Frankofonija (didžiąja raide) reikšmė // Language and culture : new challenges for the teachers of Europe : selected papers / Compiled by Loreta Chodzkienė. ISBN 9789955335214 P. 168-176.

Saulius Kanišauskas Tolerance boundaries and cultural egalitarianism. // Limes : cultural regionalistics / Vilnius Gediminas Technical University Vilnius : Technika. ISSN 2029-0187. 2010, Vol. 3, No. 1, p. 67-79. santrauka publikacija

Šliogerienė, Jolita Blended learning for less widely used taught languages // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas : teorija ir praktika = Multilingualism and creativity : theory and practice of language education : IV-oji tarptautinė konferencija, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653. p. 120.

Šliogerienė, Jolita, Burkšaitienė, Nijolė Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete : monografija. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 260 p.

Tamošiūnienė, Lora Social sites in teaching // Socialinės technologijos’10: iššūkiai, galimybės, sprendimai = Social technologies’10: challenges, opportunities, solutions [Elektroninis išteklius] : konferencijos medžiaga : 2010 m. lapkr P. 22.

Užpalienė, Daiva, , Vaičiūnienė, Vilhelmina Authentic resources in technology-based ESP learning // Kalbų studijos = Studies about Languages : taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, kompiuterinė lingvistika, svetimųjų kalbų studijos / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių moksl p. 94-98 :

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Užpalienė, Daiva Authentic resources in technology-based ESP learning // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas : teorija ir praktika = Multilingualism and creativity : theory and practice of language education : IV-oji tarptautinė konferencija, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653. p. 122-123.

Vaičiūnienė, Vilhelmina The impact of digital environment on foreign language acquisition through reading texts // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. ISBN 9789955192015 p. 140-148.

Vaičiūnienė, Vilhelmina Some aspects of ESP teaching methodology in the context of higher education // Kalba ir kultūra : nauji iššūkiai Europos mokytojui : mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas ; sudarė L. Chodzkienė. ISBN 9789955335214 p. 218-227.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Gedvilienė, Genutė Informacinio raštingumo dimensija siekiant mokymosi kokybės universitetinėse studijose // Pedagogika : mokslo darbai. 2009, Nr. 95. ISSN 1392-0340 p. 105-111

Valienė, Rasa Bendrieji viešosios kalbos reikalavimai antikoje ir šiandien // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 164-169.

Valienė, Rasa Bendrieji viešosios kalbos reikalavimai antikoje ir šiandien // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 164-169.

Veličkienė, Aleksandra Teresė, Kaikarienė, Sigita Didinga, žiauri ir paniekinta Romos istorija : Mokomoji knyga. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, 359 p.

Veličkienė, Aleksandra Teresė Lotynų kalba : vadovėlis. 3-oji patais. ir papild. laida. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, 279 p.

Veličkienė, Aleksandra Teresė Žodis kaip žaibo blyksnis : Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. ISBN 9789955192015, p. 170-178.

Virginija Jakimenko Kalba ir protavimas. // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 70-75. santrauka

Virginija Jakimenko, Andrius Sprindžiūnas, Vida Motiekaitytė, Birutė Pitrėnaitė, Agnė Jurčiukonytė Environmental ethics : the power of ethics for sustainable development = collective monograph = Экологическая этика : cила этики для устойчивого Развития : kоллективная монография / Mykolas Romeris university. // Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, 600 p. : iliustr. santrauka

Vonsavičius, Bronislavas Administraciniai terminai ir dokumentų tekstai // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 178-183.

Vytis Valatka Keistoji kinikų logika : prieštaravimo, netiesos ir apibrėžimo negalimumas // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2010, [Nr.] 62,p. 35-44. santrauka publikacija

Vytis Valatka Kinikų etinis maištas : vidinė laisvė, begėdystė, idealios visuomenės modelis ir askezė // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009 (vėluojanti publikacija), [Nr.] 61, p. 78-88. santrauka

Vytis Valatka Tautų teisės ir jų gynimo priemonės antrojoje scholastikoje: tarptautinės teisės teorijos pradžia // Regnum est. 1990 m. Kovo 11-osios nepriklausomybės Aktui - 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui : mokslo straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas; atsak. red. G.Mesonis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955191667, p. 239-256.

Vytis Valatka, Marius P. Šaulauskas, Mindaugas Kubilius, Alvydas Jokubaitis, Arvydas Šliogeris, Dalius Viliūnas Nemo intrat in caelum nisi per philosophiam. // Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. 2010, priedas, p. 7-16. publikacija

Vytis Valatka (aut., interviu) Nemo intrat in caelum nisi per philosophiam / Marius P. Šaulauskas, Mindaugas Kubilius // Problemos: mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1274. 2010, priedas, p. 7-16. : portr.

Žemienė, Aušra Rinkodaros terminų vartosenos problemos // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 184-190.

2009

Akelaitis, Gintautas, Pečkuvienė, Laima, Žilinskienė, Vida. Specialybės kalba : administracinės kalbos vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 423 p. : iliustr. ISBN 9789955191483.

Akelaitis, Gintautas. Dėl vienos žodžio masė reikšmės // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 0868-5134. 2009, Nr. 11(509) (lapkritis), p. 8-13. [MLA International Bibliography (OCLC sąrašas); CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts].

Akelaitis, Gintautas. Architektai Balčiūnai // Baisogala : 16-oji serijos "Lietuvos valsčiai" monografija. Vilnius : Versmė, 2009. ISBN 978-9955-589-12-9. p. 894-898 : iliustr.

Akelaitis, Gintautas. Administracinių tekstų sakinio sandaros ir ribų problemos // Tekstas : lingvistika ir poetika 17 : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2009 m. lapkričio 12-13 d. / Šiaulių universiteas. Humanitarinis fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789986389996. p. 13-14.

Aleksandravičius, Povilas Tomo Akviniečio laiko samprata // Problemos : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2009, T. 76, p. 206-224. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Problemos/Problemos_76/206-224.pdf>.

Anusienė, Lilija , Mažeikienė, Viktorija English for social work in correctional institutions : [mokomasis leidinys] Mykolas Romeris University. Faculty of Public Administration. Foreign Languages Departament. [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009. 208 p. ISBN 9789955191414.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Electronic language portfolio at university for lifelong learning // Nation and language : modern aspects of socio-linguistic development : proceedings of the 3rd international conference : selected papers : [9-10 October 2008, Panevėžys]. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 2029-0810. 2008, p. 54-57.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Lifelong learning tool: electronic portfolio // Multicultural environmental and e-portfolio in language learning : international conference : Alytus College, Lithuania, 15-16 May 2009. Alytus : Alytaus kolegija, 2009. ISBN 9786098020083. p. 41-48 : lent.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina, Kaminskienė, Ligija Classroom practice: error correction at tertiary level // Kalbų studijos = Studies about Languages : taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, kompiuterinė lingvistika, svetimųjų kalbų studijos. Kaunas : Technologija.. ISSN 1648-2824. Nr. 14 (2009), p. 65-71 : lent.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina English for specific purposes : podcasts for listening skills // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2009, T. 17, Nr. 2, p. 28-37.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Penktas įgūdis mokant specialybės anglų kalbos // Bendras siekis - kokybiškesnis kalbų mokymas(is) : tarptautinė konferencija = Towards a better language education : international conference. 2009 m. birželis 29-30 d., Vilnius. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija.. ISBN 9789955880523. p. 32-33.

Brūzgienė, Rūta [Брузгене, Рута]. О динамизме формы : музыкальность литературного текста // Вестник Пермского университета : научный журнал : Российская и зарубежная филология. Пермь : Пермский государственный университет. ISSN 2073-6681. 2009, вып. 5, p. 79-85.

Brūzgienė, Rūta. Transformations of the Literary Ballad // Cahiers de l' echinox = Caietele Echinox / Université "Babeş-Bolyai" University. Cluj : Phantasma, 2009. ISSN 1582-960X. 2009, Vol. 16, p. 352-363. [CEEOL; CNCSIS; ERIH].

Burkšaitienė, Nijolė, Darginavičienė, Irena, Tamošiūnienė, Lora Profesinės bendruomenės mokymosi aplankas, atvejo apžvalga // Bendras siekis - kokybiškesnis kalbų mokymas(is): tarptautinė konferencija = Towards a better language education : international conference. 2009 m. birželis 29-30 d., Vilnius. Vilnius: Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. ISBN 9789955880523. p. 19-20.

Burkšaitienė, Nijolė, Rackevičienė, Sigita, Šliogerienė, Jolita Mykolo Romerio universiteto projektas tiesia tiltus tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi // Suaugusiųjų švietimas / Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras. Vilnius: TEV. ISSN 1822-3745. 2009, nr. 5, p. 29-30.

Burkšaitienė, Nijolė Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas universitete politiniu ir teoriniu aspektu // Acta paedagogica Vilnensia: mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2009, T. 22, p. 102-115.

Burkšaitienė, Nijolė, Šliogerienė, Jolita Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas Mykolo Romerio universitete = Assessment and recognition of non-formal and informal learning achievement at Mykolas Romeris University // Aukštojo mokslo kokybė : tyrimai, geroji patirtis, aktualijos, diskusijos = The Quality of higher education : research, best practice, topicalities, discussions. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-1645. 2009, Nr. 6, p. 175-177.

Burkšaitienė, Nijolė Metakognityvinių mokymosi strategijų raiška universitetinėse specialybės užsienio kalbos studijose : mokymosi aplanko studija // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2009, t. 17, Nr. 2, p.11-18 : lent., diagr.

Dantienė, Laimutė, Sagaitienė, Irena, Slaminskienė, Nijolė Specialybės vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos mokymas(is) elektroninėje (virtualioje) aplinkoje // Bendras siekis - kokybiškesnis kalbų mokymas(is): tarptautinė konferencija = Towards a better language education : international conference. 2009 m. birželis 29-30 d., Vilnius. Vilnius: Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. ISBN 9789955880523. p. 22-23.

Dantienė, Laimutė, Sagaitienė, Irena, Slaminskienė, Nijolė Landeskunde der deutschsprachigen Länder im virtuellen Daf-Unterricht // Kalba ir kontekstai = Language in different contexts : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.. ISSN 1822-5357. 2009, t. III(1), p. 147-158.

Darginavičienė, Irena, Kavaliauskienė, Galina Dictation in the ESP classroom : a tool to improve // [Elektroninis išteklius]. English for Specific Purposes World: ESP world : Online Journal for Teachers. [Elektroninis išteklius]. [London] : International Association of Technical English Trainers (IATET). ISSN 1682-3257. 2009, Vol. 8, iss. 2(23), p. 1-10.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita Baudžiamosios teisės terminai lietuvių ir anglų kalbomis : formaliosios sandaros ir semantikos skirtumai // Kalbos teorija ir praktika : konferencijos pranešimų tezės : 2009 m. lapkričio 20 d. / Kauno technologijos universiteto kalbotyros katedra. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955257318. p. 26-27.

Janulevičienė, Violeta, Rackevičienė, Sigita Nusikalstamų veikų pavadinimai lietuvių ir anglų kalbomis //Socialinių mokslų studijos. Mokslo darbai. 2009, 4(4). Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236 (print), ISSN 2029-2244 (online). P. 357-381. Leidinys įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc. Tarptautinę duomenų bazę.

Kanišauskas, Saulius Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 346 p. ISBN 9789955191452.

Kavaliauskienė, Galina Role of mother tongue in learning english for specific purposes // English for specific purposes world : Online Journal for Teachers [Elektroninis išteklius]. [London] : International Association of Technical English Trainers (IATET). ISSN 1682-3257. 2009, Vol. 8, nr. 1 [22], p. 1-12.

Kavaliauskienė, Galina, Suchanova, Jelena Portfolio at tertiary level - lifelong learning tool // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. 2009, T. 17, Nr. 2, p. 38-43.

Kavaliauskienė, Galina, Kaminskienė, Ligija A complementary approach to lifelong learning strategies // Ibérica : revista de la asociación Europea de lenguas para fines específicos = Journal of the European association of languages for specific purpose. Castelló : Asociación Europea de lenguas para fines específico. ISSN 1139-7241. 2009, Nr. 18, p. 153-169.

Kavaliauskienė, Galina, Kaminskienė, Ligija Proficiency in reading, writing and translation skills : ESP aspects // Vertimo studijos: mokslo darbai / Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 2029-4050. [T.] 2, 2009, p. 171-184.

Kuzmickas, Bronislavas Juozas Filosofinė tautinio tapatumo refleksija. // Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology / Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2009, t. 20, Nr. 1, p. 3-9.

Kuzmickas, Bronislavas Juozas Apie neklasikinę filosofiją neklasikiniu stiliumi (Leonardos Jekentaitės kūrybos interpretacija) : Pabaiga. Pradžia "Logos" Nr. 59. // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 59, p. 8-14.

Kuzmickas, Bronislavas Juozas Apie neklasikinę filosofiją neklasikiniu stiliumi (Leonardos Jekentaitės kūrybos interpretacija) // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 59, p. 6-12.Prieiga per internetą: <http://www.litlogos.lt/L59/logos59_006_012_kuzmickas.pdf>.

Kuzmickas, Bronislavas Juozas Humanistinės psichoanalizės žvilgsniu (psichoanalitinė filosofija Leonardos Jekentaitės kūrybinėje veikloje) // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 58 (sausis-kovas), p. 6-17. Prieiga per internetą: <http://www.litlogos.lt/L58/logos58_006_025kuzmickas.pdf>.

Kuzmickas, Bronislavas Juozas Leonarda Jekentaitė : bibliografija // Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2009, T. 75, p. 157-165. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Problemos/Problemos_75/157-165.pdf>.

Kuzmickas, Bronislavas Juozas Leonarda mylėjo gyvenimą : Leonardos Jekentaitės-Kuzmickienės (1946-2008) atminimui // Problemos : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1126. 2009, T. 75, p. 152-156. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Problemos/Problemos_75/152-156.pdf>.

Kuzmickas, Bronislavas Juozas Leonardos Jekentaitės mokslinės veiklos bibliografija // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 58 (sausis-kovas), p. 17-25. Prieiga per internetą: <http://www.litlogos.lt/L58/logos58_006_025kuzmickas.pdf>.

Kuzmickas, Bronislavas Juozas Tautos tapatumo savimonė. Lietuvių savimonės bruožai : monografija. 2-oji patais. ir papild. laida. 236 p. ISBN 9789955191230.

Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina, Šliogerienė, Jolita Studento savarankiškos veiklos ugdymo kryptys // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2009, t. 17, Nr. 2. ISSN 1822-430X p. 81-89.

Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina Students’ learning through reflective journaling (Studentų mokymasis pildant refleksinius žurnalus) // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2009, T. 17, Nr. 4, ISSN 1822-430X. p. 32-37.

Morkūnienė, Jūratė Facing Problems of Human Security and Identity : Newly Independent States. // Philosophy in Time of Social Crisis. Integrity and Dialogue / Ed. Plamen Makariev, Dariusz Dobrzanski, A. Blasco. [Sofia] : [Minerva Publishing House], 2009. p. 1-9.

Morkūnienė, Jūratė Philosophy in Times of Social Crisis: Integrity and Dialogue. Edited by Plamen Makariev, Dariusz Dobrzanski, Andrew Blasko. Sofia: Minerva Publishing House, 2009. P. 1-9.

Morkūnienė, Jūratė Human Rights and Human Security // Rethinking Philosophy Today: WCP 2008. The XXII World Congress of Philosophy, July 30 – August 5 / Seoul National University [Elektroninis išteklius]. Seoul: Seoul National University, 2009. P. 1-6.

Navickaitė, Rūta, Pogožilskaja, Liudmila Mokytojo vaidmuo šiuolaikinėje kalbų klasėje užtikrinant kokybiškesnį kalbų mokymą(si) // Bendras siekis - kokybiškesnis kalbų mokymas(is) : tarptautinė konferencija = Towards a better language education : international conference. 2009 m. birželis 29-30 d., Vilnius. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. ISBN 9789955880523. p. 41-43.

Pečkuvienė, Laima, Akelaitis, Gintautas, Žilinskienė, Vida. Specialybės kalba : administracinės kalbos vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 423 p. : iliustr. ISBN 9789955191483.

Pečkuvienė, Laima. Atsikratyti įkalčių, įkalčiais ar nuo įkalčių? // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 0868-5134. 2009, Nr. 10(508) (spalis), p. 25-26. [MLA International Bibliography (OCLC sąrašas); CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts]

Pečkuvienė, Laima. Kas lemia sėkmingas specialybės kalbos studijas // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 0868-5134. 2009, Nr. 4(502) (balandis), p. 6-8. [MLA International Bibliography (OCLC sąrašas); CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts].

Pečkuvienė, Laima. Kodėl specialybės kalbos studijos ne visada duoda norimų rezultatų // Kalbų studijos aukštojoje mokykloje : konferencijos medžiaga, 2009 m. lapkričio 20 d. / Kauno medicinos universitetas, Vilniaus kolegija. [Kaunas] : Kauno medicinos universitetas, 2009. ISBN 9789955151647. p. 105-108.

Pogožilskaja, Liudmila, Navickaitė, Rūta, Ušinskienė, Olga IT application and motivation in the English language teaching // Kalbų studijos aukštojoje mokykloje : konferencijos medžiaga, 2009 m. lapkričio 20 d. / Kauno medicinos universitetas, Vilniaus kolegija. [Kaunas] : Kauno medicinos universitetas, 2009. ISBN 9789955151647. p. 130-134 : lent.

Povilas Aleksandravičius Soter HEIDEGGER ET LE CONCEPT D’ÉTERNITÉ LORS DE LA RÉDACTION DE SEIN UND ZEIT: ÉTUDE CRITIQUE (HEIDEGGERIS IR AMŽINYBĖS SĄVOKA, BŪTĮ IR LAIKĄ BERAŠANT: KRITINIS POŽIŪRIS), nr. 31 (59), p.7-16.

Rudaitienė, Vida, Buračas, Antanas. Ar reikalingas ekonomiksas? // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 0868-5134. 2009, Nr. 7(505) (liepa), p. 6-8.

Rudaitienė, Vida. Kelios mintys dėl specialybės kalbos // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 0868-5134. 2009, Nr. 8(506) (rugpjūtis), p. 17-20. [MLA International Bibliography (OCLC sąrašas); CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts]

S. Kanišausskas Pasauliai pagal Garpa, arba pamastymai lygias ir nelygias galimybes. Šiaurės Atėnai 2009 10 16 Nr39(961), 1,3-4

Sagaitienė, Irena Phänomen Familie in der modernen Gesellschaft. Teil II / Irena Sagaitienė ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 139 p. : iliustr. ISBN 9789955191100.

Samedy, Violeta Fonction publique : mokomasis leidinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 123 p. ISBN 9789955191315.

Samedy, Violeta, Vitkauskienė, Vilhelmina Sąvokos Frankofonija (didžiąja raide) reikšmė // Language and culture : new challenges for the teachers of Europe : 3rd international conference : 8-9 October 2009, Vilnius, Lithuania / Vilnius University. Institute of Foreign Languages. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955334903. p. 55.

Samedy, Violeta, Vitkauskienė, Vilhelmina Termino Frankofonija (didžiąja raide) reikšmė // Language and culture : new challenges for the teachers of Europe : selected papers / Compiled by Loreta Chodzkienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. ISBN 9789955335214. P. 168-176.

Šliogerienė, Jolita Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo patirtis universitetinėse studijose // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2009, t. 17, Nr. 2, p. 85-80 : iliustr.

Šliogerienė, Jolita Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo organizavimas universitetinėse studijose // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2009, t. 22, p. 116-127 : iliustr.

Sprindžiūnas, Andrius Monografija apie tautinį tapatumą ir lietuvių savimonės bruožus : [recenzija]. // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 60 (liepa-rugsėjis), p. 219-222.

Tamošiūnienė, Lora, Katauskienė, Irena Anglų kalba: klausymas + CD. Kaunas : Šviesa, 2009. 62 p. 1 kompakt. diskas. ISBN 9785430054502.

Vaičiūnienė, Vilhelmina Informacinio raštingumo pridėtinė vertė mokant ir mokantis specialybės anglų kabos // Bendras siekis - kokybiškesnis kalbų mokymas(is) : tarptautinė konferencija = Towards a better language education : international conference. 2009 m. birželis 29-30 d., Vilnius. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija. ISBN 9789955880523. p. 53-54.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Gedvilienė, Genutė Informacinio raštingumo dimensija siekiant mokymosi kokybės universitetinėse studijose // Socialinis ugdymas. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-9569. 2009, Nr. 9(20), p. 23-33.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Gedvilienė, Genutė Information literacy dimension seeking learning quality in university education // Socialinis ugdymas. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-9569. 2009, Nr. 9(20), p. 103-114.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Gedvilienė, Genutė Informacinio raštingumo dimensija siekiant mokymosi kokybės universitetinėse studijose // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. 2009, Nr. 95, p. 105-111 : lent.

Valatka, Vytis Kinikų etinis maištas : skurdo apologija, idealizacija ir ideologija. // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 60 (liepa-rugsėjis), p. 27-35.

Valatka, Vytis Kinikų etika : maištas prieš antikinę moralę // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 59 (balandis-birželis), p. 20-27. Prieiga per internetą: <http://www.litlogos.lt/L59/logos59_020_027_valatka.pdf>.

Vytis Valatka Pamirštoji kinikų mokykla : etinis intelektualizmas // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 58 (sausis - kovas), p. 26 - 35.

Vytis Valatka The History of Logic in Lithuania: the Theory of Universals in the 16th Century // Filosofija. Sociologija. ISSN 0235 – 7186, 2009, T. 20, Nr. 3, p. 173-181.

Vytis Valatka Kinikų etinis maištas: skurdo apologija, idealizacija ir ideologizacija // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2009, Nr. 60 (liepa - rugsėjis), p. 27 – 35.

Žilinskienė, Vida, Akelaitis, Gintautas, Pečkuvienė, Laima. Specialybės kalba : administracinės kalbos vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 423 p. : iliustr. ISBN 9789955191483.

Žilinskienė, Vida. Paviliotas leksikografijos [Valerijonas Žalkauskas] // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 0868-5134. 2009, Nr. 11(509) (lapkritis), p. 19-21. [MLA International Bibliography (OCLC sąrašas); CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts].

Žilinskienė, Vida. Terminologijos ir terminografijos baruose // Gimtoji kalba. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 0868-5134. 2009, Nr. 4(502) (balandis), p. 26-29. [MLA International Bibliography; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts].

Žilinskienė, Vida. Vadybos vadovėlių terminų problemos // Kalbų studijos aukštojoje mokykloje : konferencijos medžiaga, 2009 m. lapkričio 20 d. / Kauno medicinos universitetas, Vilniaus kolegija. [Kaunas] : Kauno medicinos universitetas, 2009. ISBN 9789955151647. p. 140-144.

2008

Addo, Loreta Lesetexte. Wirtschaftsdeutsch : [mokomasis leidinys] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 101 p. : dok. formos. ISBN 9789955191025.

Akelaitis, Gintautas. Sudėtinių administracinių terminų struktūriniai modeliai// Specialybės kalba: terminija ir studijos. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. p. 5-12. ISBN 978-9955-19-097-4

Akelaitis, Gintautas. Ar dar tinka posakis necenzūriniai žodžiai? // Gimtoji kalba. 2008. Nr. 11. p. 9-11. ISSN 0868-5134.

Akelaitis, Gintautas. Dėl specialybės kalbos dalyko ir jo programų. // Gimtoji kalba. 2008. Nr. 11. p. 3-6. ISSN 0868-5134.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Issues of quality in teaching / learning english at tertiary level // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. ISSN 1822-430X. 2008, T. 16, Nr. 2. p. 124-132.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Lifelong learning tool - electronic language portfolio // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 35-39.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina Specialybės anglų kalbos dėstymo metodai ir patirtis // Specialybės kalba: terminija ir dėstymas: mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-19-097-4. p. 61-68.

Bitinaitė, Vita Mokomasis anglų-lietuvių kalbų teisės terminų žodynas. 3-iasis patais. ir papild. leid.. Vilnius : Eugrimas, 2008. 283 p. ISBN 978-9955-790-25-9.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Skirtingi valios veidai: Augustinas, Maine de Biranas, Schopenhaueris. / Valios metafizika: Schopenhauerio filosofinės interpretacijos. Versus Aureus, 2008. P.291-306. ISSN 1822-6523; ISBN 987-9955-34-047-8.

Brūzgienė, Rūta. Compositional Principle as an Aspect of World-view Transformation: Musicality of From in a Literary Work, in: American and European Studies, Yearbook 2006-2007, Vol. 1, ed. by Yu. Stulov, Minsk, 2008, p. 120-126. ISBN 978-985-6329-76-3 (MLA bazė).

Brūzgienė, Rūta. Muzika ir literatūra: naratyvumo aspektas // Respectus Philogicus. ISSN 1392-8295. 2008, [T]. 14(19). p. 1-10.

Brūzgienė, Rūta. Bernardas Brazdžionis ir muzika: biografijos ir kūrybos eskizai, in: „Per pasaulį keliauja žmogus“: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui, Vilnius: LLTI, 2008. p. 235-254. ISBN 978-9955-72-2.

Brūzgienė, Rūta. Transformations of literary ballad: the aspect of from musicality annotation // Fortunes et infortunes des littéraries en Europe. 2ème Congrès du REELEC (Clemont-Fettand, CRLMC, septembre 2007). Clermont-Ferrand: European Network for Comparative Literacy Studies, 2007. p. 1-14.

Burkšaitienė, Nijolė Aplanko mokymai: atvejo analizė // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 40-45.

Burkšaitienė, Nijolė Aplanko vaidmuo rengiantis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimams vertinti universitetinėse studijose : atvejo studija // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. ISSN 1822-430X. 2008, T. 16, Nr. 2. p. 20-30.

Burkšaitienė, Nijolė, Teresevičienė, Margarita Integrating alternative learning and assessment in a course of English for law students // Assessment & Evaluation in Higher Education. ISSN 0260-2938. 2008, Vol. 33, No. 2 (Apri)l. p. 155-166.

Burkšaitienė, Nijolė, Šliogerienė, Jolita, Adomaitienė, Jūratė, Ališauskienė, Rima, Tuomaitė, Virginija Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimas bei pripažinimas universitetinėse studijose : [vadovas]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008.

Burkšaitienė, Nijolė, Šliogerienė, Jolita Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. ISSN 1392-5016. 2007, T. 19. p. 51-68.

Dantienė, Laimutė, Sagaitienė, Irena, Slaminskienė, Nijolė Landeskunde im Daf-unterricht mit Einsatz des Internet als Informationsquelle // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 54-59.

Dantienė, Laimutė, Sagaitienė, Irena, Slaminskienė, Nijolė, Tamošiūnienė, Lora Die Wechselwirkung von Lehrkräften und Studierenden bei der Arbeit in der Klasse mit Innovativen Technologien // Kalba ir kontekstai = Language in different contexts : mokslo darbai. ISSN 1822-5357. 2007, t. 2. p. 305-314.

Darginavičienė Irena, Liuolienė Alvyda, Tamošiūnienė Lora, Vaičiūnienė Vilhelmina Changing university language classroom. Signum temporis / Laika zīmes: journal of pedagogy and psychology. ISSN 1691-4929. 2008, Vol. 1, no. 1. p. 63-70.

Darginavičienė Irena The use of computer technology in teaching foreign languages at a university level. Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6.

Janulevičienė, Violeta Tuščias kevalas ar visas riešutas?(IK technologijų naudojimo Europos kalbų mokyme pagal modelį GK+2 praktiniai rezultatai) // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 70-74.

Jūratė Morkūnienė Introduction // Globalization and Culture: Contemporary Social Cognition. Lithuanian Philosophical Studies. Book (Print, Microform, and Electronics). Washington, D. C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2008. P. 3-12. ISBN: 9781565182516

Kavaliauskienė, Galina Authentic audio materials in ESP // English for Specific Purposes World: ESP world : Online Journal for Teachers. ISSN 1682-3257. 2008, Vol. 7, iss. 5(21). p. 1-14.

Kavaliauskienė, Galina Podcasting: a tool for improving listening skills // Teaching english with technology: a journal for teachers of english [Elektroninis išteklius]. ISSN 1642-1027. 2008, Vol. 8., no.4 (October). p. 1-16.

Kavaliauskienė, Galina Teaching Listening Skills at Tertiary Level // English for Specific Purposes World: ESP world : Online Journal for Teachers. ISSN 1682-3257. 2008, Vol. 7, iss. 2(18). p. 1-12.

Kavaliauskienė, Galina, Kaminskienė, Ligija Translation as a cognitive strategy for lifelong learning // Vertimo studijos: mokslo darbai. [T.] 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 978-9955-33-347-0. p. 133-148.

Liuolienė, Alvyda, Žuvininkaitė, Dalija Savarankiško mokymosi aspektai informacinių-komunikacinių technologijų vystimosi kontekste // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching : new language learning : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 85-91.

Metiūnienė, Regina, Užpalienė, Daiva Listening for specific purposes as an integral part of language skills // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 107-112.

Morkūnienė Jūratė Tautos tapatumo beieškant // Problemos. T. 73. Vilniaus universiteto leidykla: 2008. P. 201–203. ISSN 1392-1126

Morkūnienė Jūratė Globalization and Culture: Contemporary Social Cognition. Lithuanian Philosophical Studies // Edited by Jurate Morkuniene. Book (Print, Microform, and Electronics). Washington, D. C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2008. ISBN: 9781565182516

Morkūnienė Jūratė Changes in philosophical theories of contemporary society. Part I. Social Cognition in a New Social Space. Chapter I. // Globalization and Culture: Contemporary Social Cognition. Lithuanian Philosophical Studies. Book (Print, Microform, and Electronics). Washington, D. C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2008. P. 14-29. ISBN: 9781565182516

Morkūnienė, Jūratė Human Rights and Human Security. // Rethinking Philosophy Today : WCP 2008 The XXII World Congres of Philosophy, July 30 - August 5 : [Elektroninis išteklius] / Seoul National University. Seoul : Seoul National University, 2008. p. 1-6.

Navickaitė, Rūta, Pogožilskaja, Liudmila, Valūnas, Darius Besikeičiantis kalbos mokytojo vaidmuo kalbų klasėje // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 113-117.

Pečkuvienė, Laima. Ar mūsų kalba rūpi vien kalbininkams // Gimtoji kalba. 2008, Nr. 4. p. 3-5.

Pečkuvienė, Laima. Pasiklausymo ar klausymosi įrenginys // Gimtoji kalba. 2008, Nr. 5. p. 12.

Pečkuvienė, Laima. Ar lengva mokyti ir mokytis specialybės kalbos // Specialybės kalba: terminija ir studijos. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. 2008. p. 86-91.

Povilas Aleksandravičius Religija ir etika pagal Tomą Akvinietį // Santalka (filosofija) ISSN 1822-430X, 2008, t. 16, n° 3, P. 14-22.

Rackevičien,ė Sigita Nusikalstamą veiką ir jos rūšis pagal pavojingumą įvardijantys terminai lietuvių ir anglų kalbomis // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2008, Nr. 5(107). p. 98-104.

Rackevičienė, Sigita Teisės terminijos vertimo ir mokymo problemos // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 119-123.

Rackevičienė, Sigita Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo universitetinėse studijose poreikių diagnostinis tyrimas ir aplanko metodo eksperimentas // Savišvieta. ISSN 1392-0537. 2008, sausis-birželis. p. 41-50.

Rudaitienė, Vida, Račienė, Ernesta. New Lescis - an Expresion of Transformation of Lithuanian Culture. - Baltische Studien zur Erziehungs - und Sozialwissenschaft / Bildungs - und Kulturmanagement. The Management of Education and Culture. Peter Lang: Internationaler Verlag der Wissenschaften: Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruscelles-New York-Oxford-Wien. 2008. p. 209-224.

Rudaitienė, Vida. Leksikos skoliniai administracinėje kalboje. Mokomoji knyga. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008. 336 p. ISBN 978-9955-19-099-8.

Samedy, Violeta, Vitkauskienė, Vilhelmina La Francophonie d'aujourd'hui // Specialybės kalba: terminija ir studijos / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-19-097-4. p. 118-123.

Samedy, Violeta La chanson dans la formation en ligne // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 124-129. Prieiga per internetą: http://www.mruni.lt/lt/padaliniai/centrai/leidybos_centras/apie_mus.

Saulius Kanišauskas Mąatyti ir galvoti. /Šiaurės Atėnai. 2008 01 19 Nr.3 (877). P.2.

Šliogerienė, Jolita, Suchanova, Jelena Autonomijos skatinimas mokantis mišriuoju (hibridiniu) būdu // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching : new language learning : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 130-135.

Šliogerienė, Jolita Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų poreikius lemiantys veiksniai // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. ISSN 1822-430X. 2008, T. 16, Nr. 2. p. 98-107.

Suchanova, Jelena Metakognityvumas ir jo sudedamosios dalys (samprata ir klasifikavimas). Santalka : Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika.. Vol. 16, no. 2 (2008), ISSN 1822-430X. p. 91-97.

Tamošiūnienė, Lora, Kaminskienė, Ligija Globalisation as innovation: effects of globalisation on universities in transition // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 81-84.

Tamošiūnienė, Lora Mokymo metodikos rengimas BPD 2.4 priemonės "Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas": projekte "Inovatyvių priemonių taikymas užsienio kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete" // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 136-143.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Laužackas, Rimantas, Gedvilienė, Genutė, Tūtlys, Vidmantas, Stasiūnaitienė, Eglė Bendrųjų kompetencijų ugdymo profesinio mokymo programose metodika : mokomoji knyga. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. [104] p.

Vaičiūnienė, Vilhelmina Besimokančiųjų poreikių, tikslų, pasiekimų ir užsienio kalbos mokymų skaitmeninėje laboratorijoje vertinimas // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 144-153.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Gedvilienė, Genutė Students learning experience in the integrated information literacy course constructed in virtual leraning environment // Informatics in education / Institute of Mathematics and Informatics Lithuanian Academy of Science. ISSN 1648-5831. 2008, Vol. 7, no 1. p. 127-141.

Veličkienė, Aleksandra Teresė. Antikos mitologijos žinynas. Kaunas. 2008.

Veličkienė, Aleksandra Teresė. Lotynų kalbos dėstymo galimybės // Specialybės kalba: terminija ir studijos. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. 2008. p. 113-117.

Vonsavičius, Bronislovas. Iš Lietuvos bajorijos istorijos (atsiradimas ir sąvokos)// Lietuvos bajoras. 2008, Nr. 13. p. 35-37.

Vonsavičius, Bronislovas. Dokumentų tekstų problemos // Specialybės kalba: terminija ir studijos. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. 2008. p. 128-134.

Vytis Valatka Įstatymų funkcijos interpretacija M. P. Foucault teisės filosofijoje // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2008, Nr. 57 (spalis - gruodis), p. 75 - 82.

Žilinskienė, Vida. Dalykinių tekstų daiktavardžių ir būdvardžių kirčiuočių dažnumas // Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. Vilnius, 2008. 8, Nr. 1. p. 118-127.

Žilinskienė, Vida. Terminų ir kitos kalbos problemos personalo vadybos vadovėlyje // Specialybės kalba: terminija ir studijos. Mokslinnių straipsnių rinkiinys. Vilnius: MRU Leidybos centras. 2008, p. 135-143.

2007

Akelaitis, Gintautas. Įterpinių stilistinės išgalės tekste. // Tekstas: lingvistika ir poetika 15: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2007 m. lapkričio 15 d., Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007. ISBN 978-9986-38-808-1. p. 8-9.

Akelaitis, Gintautas. Kada skiriamos ir kada neskiriamos konstrukcijos su pagal // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 11. p. 17-20.

Akelaitis, Gintautas. Įtterpinys dar daugiau, jo vartojimo galimybės, konkurentai, atitikmenys // Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795. 2007, Nr. 80. p. 45-54.

Anusienė Lilija, Kavaliauskienė Galina, Mažeikienė Viktorija Individual Wesites : Innovation for Raising Language Awareness in Adult Learners // Santalka = Coactivity. Edukologija = Educology. ISSN 1822-430X. 2007, T. 15, Nr. 2. p. 43-52.

Anusienė Lilija , Kavaliauskienė Galina, Kaminskienė Ligija Reflective practice: assessment of assignments in English for Specific Purposes // Ibérica : revista de la asociación Europea de lenguas para fines específicos = Journal of the European association of languages for specific purpose. ISSN 1139-7241. 2007, Nr. 14. p. 149-166.

Anusienė Lilija, Kavaliauskienė Galina, Kaminskienė Ligija The challenges for ESP learners : alternative assessment of performance and usefulness of class activities // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2007, Nr. 6(1). p. 134-144.

Anusienė Lilija, Kavaliauskienė Galina, Kaminskienė Ligija Електронный языковой портфолио в университете : инструмент для непрерывной учебы. Образование через всю жизнь : непреривное образование для устойчивого развития : труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития. т. 5. Санкт-Петербург : Alter Ego, 2007. ISBN 978-5-903481-02-6. p. 18-23.

Anusienė, Lilija , Kavaliauskienė, Galina English for Specific Purposes : Training Learners to Reflect of Learning // Kultūra - Ugdymas - Visuomenė : mokslo darbai = Culture - Education - Society : research papers. Nr. 2. Kaunas : Akademija, 2007. ISBN 978-9955-448-91-4. p. 30-34.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tautos tapatumo savimonė. Lietuvių savimonės bruožai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2007. 208 psl. ISBN 978-9955-19-063-9.

Brūzgienė, Rūta. Musicianship of From in a Literary Work, in: The Grove: Working Papers on English Studies, 2007, Volume 14. p. 9-23. ISBN 1137-006X (MLA ir CINDOC bazės).

Brūzgienė, Rūta. Leonarda Jekentaitė De profundis: Psichoanalitinės filosofijos žvilgsniu apie mąatytojus ir menininkus, Vilnius: LLTI, 2007. p. 518. ISBN 978-9955-698-31-9.

Burkšaitienė Nijolė Портфолио в изучении английского языка юристами на вузовском уровне как аспект образования в течение всей жизни // Образование через всю жизнь : непрерывное образование для устойчивого развития : труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития. Т. 5. Санкт-Петербург : Alter Ego, 2007. ISBN 978-5-903481-02-6. p. 73-76.

Burkšaitienė, Nijolė Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo universitetiniame lygmenyje poreikiai Lietuvoje : atvejo analizė // Kultūra - Ugdymas - Visuomenė : mokslo darbai = Culture - Education - Society : research papers. Nr. 2. Kaunas : Akademija, 2007. ISBN 978-9955-448-91-4. p. 35-40.

Burkšaitienė, Nijolė Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose // Santalka = Coactivity. Edukologija = Educology. ISSN 1822-430X. 2007, T. 15, Nr. 2. p. 21-31.

Darginavičienė Irena The Socratic method in a foreign language classroom // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. ISSN 1392-5016. 2007, T. 18. p. 144-150.

Darginavičienė, Irena, Kaminskienė, Ligija, Tamošiūnienė, Lora Adult learning dimensions : interpersonal tier // Lifelong education : continuous education for sustainable development : proceedings of international cooperation in the realm of continuous education for sustainable development. Vol. 5. Saint-Petersburg : Alter Ego, 2007. ISBN 978-5-903481-05-7. p. 43-47.

Janulevičienė Violeta, Kavaliauskienė Galina Self-assessment of vocabulary and relevant language skills for evaluation purposes // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. ISSN 1822-430X. 2007, T. 15, Nr. 4. p. 10-15.

Kavaliauskienė Galina Students’ reflections on learning english for specific purposes // English for Specific Purposes World: ESP world [Elektroninis išteklius]. ISSN 1682-3257. 2007, Vol. 6, iss. 2(15). p. 1-9. Prieiga per internetą: <http://www.esp-world.info/>.

Kavaliauskienė Galina, Anusienė Lilija , Kaminskienė Ligija The Challenges for ESP Learners : Alternative Assessment of Performance and Usefulness of Class Activities // Kalbų studijos. Taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, kompiuterinė lingvistika, svetimųjų kalbų studijos. ISSN 1648-2824. 2007, Nr. 10. p. 75-81.

Kavaliauskienė Galina, Kaminskienė Ligija Translation as a learning tool in english for specific purpose // Kalbotyra : mokslo darbai = Linguistics : research papers. Germanų ir romanų studijos = Germanic and Romance Studies. ISSN 1392-1517. 2007, 57(3). p. 132-139.

Kavaliauskienė Galina Weblogs in language teaching and learning // Teaching english with technology: a journal for teachers of english [Elektroninis išteklius]. ISSN 1642-1027. 2007, Vol. 7., iss. 1 (February). p. 1-12. Prieiga per internetą: <http://www.iatefl.org.pl/call/callnl.htm>.

Liuolienė Alvyda, Metiūnienė Regina, Šliogerienė Jolita Legal English for fun : [mokomasis leidinys] / Mykolas Romeris university. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. 115 p. ISBN 9955-19-053-1.

Liuolienė Alvyda, Metiūnienė Regina Nuostatos įtaka autonominėms užsienio kalbos studijoms // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. ISSN 1822-430X. 2007, T. 15, Nr. 4. p. 108-114.

Loreta Poškaitė Kinijos “kultūringumo” (wen) paradigma: įvaizdis ir tikrovė. – Rytai – Vakarai. Komparatyvistinės studijos VI, ISBN 978-9986-638-90-2, KFMI, Vilnius, 2007, p. 199-218

Margarita Poškutė XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios Lietuvos masonų etinės bei religinės nuostatos // Logos, ISSN 0868–7692, Nr. 51, 2007, p. 171-182.

Pečkuvienė, Laima. Konferencija, skirta specialybės kalbai // Gimtoji kalba. ISSN 0132-313X. 2007, Nr. 1(475) (sausis). p. 21-24.

Pečkuvienė, Laima. Atstovauti rinkėjus ar rinkėjams // Gimtoji kalba. ISSN 0132-313X2007. Nr. 2(476) (vasaris). p. 10-11.

Pečkuvienė, Laima. Globalinis ar globalus atšilimas? // Gimtoji kalba. ISSN 0132-313X. 2007, Nr. 6(480) (birželis). p. 14-15.

Pečkuvienė, Laima. Teisės kodeksus ir jų komentarus bevartant // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 7. p. 3-7.

Pečkuvienė, Laima. Bendrinės kalbos normos ir teisės kalba // Kalbų studijos aukštojoje mokykolje. Kaunas: Kauno medicinos universitetas, 2007. p. 89-92.

Rackevičienė, Sigita, Šliogerienė, Jolita, Burkšaitienė, Nijolė, Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina, Valūnas, Darius Bakalauro studijų programos "Anglų kalba" mokomosios medžiagos paketas nuotolinėms studijoms [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : MRU Nuotolinių studijų centras, 2007. [120] p. Prieiga per internetą: <http://moodle.mruni.lt/>.

Rudaitienė, Vida, Račienė, Ernesta. Zur Frage der Bedeutungserweiterung von Fremdwortern in der Litauischen und der Deutschen Standardsprache. - Baltische Studein zur Erziehungs - und Sozialwissenschaft / Entwicklung erzuhungs - wissenschafflicher Paradigms: Theory and Practice. Sanderdruck 2007. Peter Lang: Europaischer Verlag der Wissenschaften: Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Okford-Wien, 2007. p. 345-361.

Rudaitienė, Vida. Skoliniai socialiniame diskurse: vartosena ir normos // Socalinis darbas: mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2007, Nr. 6(1). p. 145-153

Sagaitienė, Irena , Stanevičienė, Zofija Einsatz von kommunikativen Elementen des Internet beim Fremdsprachenlearnen // Kalbų mokymas ir mokymasis daugiakultūrėje ir daugiakalbėje Europoje = Language teaching and learning in multicultural and plurilingual Europe : mokslinių straipsnių rinkinys / sudarė Loreta Chodzkienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 978-9955-33-127-8. p. 202-208.

Samedy Violeta , Žuvininkaitė Dalija, Vitkauskienė Vilhelmina Utilisation d'Internet et l'approche communicative traditionnelle dans l'enseigne,ent des langues étrangères // "Language teaching and learning in multilingual Europe" : 2nd International Conference, 3-4 May 2007. Vilnius : Vilniaus Universitetas; Užsienio kalbų institutas, 2007. ISBN 978-9955-33-006-6. p. 54-55.

Slaminskienė Nijolė Recht und Rechtspflege I. T. 1. (Rechtsordnung und Rechtspflege) : mokomasis leidinys / Mykolo Romerio universitetas. 3-ioji pataisyta ir papildyta laida. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. 188 p. ISBN 9955-19-052-3.

Šliogerienė, Jolita Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo poreikiai Lietuvos universitetuose // Kultūra - Ugdymas - Visuomenė : mokslo darbai = Culture - Education - Society : research papers. Nr. 2. Kaunas : Akademija, 2007. ISBN 978-9955-448-91-4. p. 25-29.

Šliogerienė, Jolita Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo gerosios patirties taikymas Lietuvos sąlygomis // Santalka = Coactivity. Edukologija = Educology. ISSN 1822-430X. 2007, T. 15, Nr. 2. p. 73-79.

Tamošiūnien,ė Lora Adult learning dimensionse : case study of blind and visually impaired people // Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2007, Nr. 6(2). p. 69-76.

Užpalienė, Daiva A small-scale glossary of customs english-lithuanian terms : mokomasis leidinys. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. 147 p. ISBN 978-9955-19-076-9.

Vaičiūnienė Vilhelmina Information literacy in modernization of university education : summary of the doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S). Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2007. 39 p.

Vaičiūnienė Vilhelmina , Gedvilienė Genutė Students social skills of learning in group at university education // Soter: religijos mokslo žurnalas. ISSN 1392-7450. 2007, Nr. 23 (51). p.

Valienė, Rasa Kvintilianas apie iškalbos privalumus // Literatūra : mokslo darbai. Antikinis tekstas ir kontekstas : vertimo ir interpretavimo galimybės / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0258-0802. 2007, [t.] 49(3), p. 43-48.

Veličkienė, Aleksandra Teresė. Parnaso papėdėje: iš antikos kultūros lobių: 115-kos istorinių ir mitologinių frazeologizmų žodynas. Vilnius: Eugrimas, 2007. 152 p. ISBN 978-9955-682-61-5.

Veličkienė, Aleksandra Teresė. Vidinė „Dvylikos lentelių“ vertimo recenzija (St. Vėlyvis, M. Jonaitis. 2007.

Veličkienė, Aleksandra Teresė. Clientela: žodžio ir reiškinio evoliucija // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2007, Nr. 5(95). p. 39-45.

Vida Žilinskienė Administraciniame stiliuje dažniausiai vartojamų žodžių kirčiavimo ypatumai ir problemos. Viešoji politika ir administravimas. - Vilnius. - 2007, T. 25, p. 83-92

Vonsavičius, Bronislovas. (publ. Lukoševičius V. pavarde) Raštvedybos pradžia Lietuvoje. Biuro adminstravimas. Vilnius. 2007, Nr. 4. p. 34-36.

Vonsavičius, Bronislovas. Lietuvių bajorų draugija pirmosios Lietuvos Respublikos laikais // Lietuvos bajoras. 2003, Nr. 12. p. 14-17.

Vytis Valatka Pirmasis logikos amžius Lietuvoje: loginis universalijų teorijos lygmuo // Logos, ISSN 0868-7692, 2007/52, p. 39 – 46.

Vytis Valatka Pierwszy wiek rozwoju logiki na Litwie : rozwiązanie problemu uniwersaliów // Colloquia communia. Filozofia na Litwie : Diachronia i synchronia. ISSN 0239-6815. 2006, T. 1-2(80-81). p. 58-67.

Vytis Valatka Priemonės tarptautiniam saugumui užtikrinti antrojoje scholastinėje filosofijoje // Suvažiavimo darbai : LKMA metrasčio priedas / Lietuvių katalikų mokslo akademija. ISSN 1392-0499. 2006, T. 20. p. 65-76.

Žilinskienė, Vida. Frazeologizmai advokatų kalbose // Kalbų studijos aukštojoje mokykloje: konferencijos medžiaga. Kaunas: Kauno medicinos universiteto GDS, 2007. p. 110-116.

Žilinskienė, Vida. Veiksmažodžio formų vartojimas lietuvių ir latvių kalbų skirtingų funkcinių stilių tekstuose. Baltų filologija. Rīgā. 2007. p. 139-151.

Žilinskienė, Vida. Viešojo administravimo studijų vadybos mokomųjų leidinių kalbos analizė // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2007, Nr. 22 p. 106-113.

Žilinskienė, Vida. Dažniausi lietuvių kalbos tarnybiniai žodžiai // Valoda - 2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā: Zinātnisko rakstu lasījumi XVII / Daugavpils Universitāte. Daugavpils: Saule,2007. ISBN 978-9984-14-374-3. p. 519-527.

Žuvininkaitė Dalija , Samedy Violeta, Vitkauskienė Vilhelmina Utilisation de l'Internet dans l'enseigement/apprentissage des langues étrangères. Exercices de grammaire du FLE sur l'Internet // Kalbų mokymas ir mokymasis daugiakultūrinėje ir daugiakalbėje Europoje : mokslinių straipsnių rinkinys = Language teaching and learning in multicultural and plurilingual Europe : selected paper. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 978-9955-33-127-8. p. 236-251.

2006

Addo Loreta Deutsch für Zollbeamte : [mokomasis leidinys] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. 133 p. ISBN 9955-19-030-2.

Akelaitis, Gintautas, Drukteinis, A. Privalomosios skyrybos taisyklės. Pasirenkamosios skyrybos taisyklės // Valstybės žinios. 2006-10-06, Nr. 107. p. 115-125.

Akelaitis, Gintautas, Drukteinis, A. Privalomosios ir pasirenkamosios taisyklės. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. p. 35.

Akelaitis, Gintautas. Konstrukcijos su prasme, prasmėmis // Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795. 2006, Nr. 79, p. 51-61.

Anusienė Lilija , Kavaliauskienė Galina Creativity in developing listening skills in language for specific purposes // Radoša personība: zinātnisko rakstu krājums. ISSN 1407-6276. 2006, [T.] 4. p. 271-277.

Anusienė, Lilija, Bitinaitė, Vita , Kavaliauskienė, Galina Alternative assessment of linguistic development at tertiary level // Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai: 2-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga: [2006 m. balandžio 28-29 d., Panevėžys]. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955-25-040-2. p. 109-112.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina, Mažeikienė, Viktorija Application of blogging for learner development // Journal of language and learning [Elektroninis išteklius]. ISSN 1740-4983. 2006, Vol. 4, iss. 2. p. 133-143. Prieiga per internetą: <http://www.shakespeare.uk.net/journal/jllearn/vol4no2_home.htm>.

Anusienė, Lilija , Kavaliauskienė, Galina Aukštosios mokyklos studentų savianalizės ir vertinimo vaidmuo mokant(is) specialybės kalbos // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas: mokslinės konferencijos darbai: [2006 m. gruodžio 1 d., Vilnius, Lietuva]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-043-4. p. 66-74.

Anusienė, Lilija , Kavaliauskienė, Galina Challenges in teaching and learning listening skills in english for specific purposes // Theory for practice in the education of contemporary society. Riga : Riga teacher training and education management academy, 2006. ISBN 9984-569-60-8. p. 221-225.

Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina, Mažeikienė, Viktorija Weblogging : innovation for communication in english class // Electronics journal of foreign language teaching [Elektroninis išteklius]. ISSN 0219-9874. 2006, Vol. 3, no. 2. p. 220-233. Prieiga per internetą: <http://e-flt.nus.edu.sg/main.htm>.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Ribos, beribiškumas, priklausomybės // Athena. Filosofinės studijos, 2006/1, p. 28-35.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Išsivadavimas. Užsienio politikos epizodai, 1988 – 1991. Vilnius: Apostrofa, 2006, p. 232.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tikėjimas kaip egzistencija: S. Kierkegaardas ir G. Marcelis // Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofinės interpretacijos. – Vilnius: Versus Aurius, 2006, p. 161 – 166.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Potsdamo palikimas ir Šiaurės Europa // Šešiasdešimt metų po Potsdamo. – LR Seimas, 2006-01-12.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Šiaurės šalių vaidmuo pripažįstant Lietuvos nepriklausomybę // Šiaurės šalių indėlis atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. – LR Seimas, 2006-02.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Pranešimas emigracijos tema // Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai. – LR Seimas, 2006-03-17.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Lietuviškais tapatumas: kultūra ir valstybė // Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis. – KFMI, 2006-06-09.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Apie sparčiai išsivaikščiojančią Lietuvą // Ekstra, 2006-02-06 – 12, p. 16-17.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Vertinimas, privalomybė, norma. // Jurisprudencija, 2006, 9(87). P.7-11.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Emigracija kaip iššūkis. / Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimai. Vilnius: Vyriausybės žinios, 2006. P.66-67.

Brūzgienė, Rūta. Intermedialumo tipologija: literatūros ir muzikos aspektas // Acta litteraria comparativa. Kultūros intertekstai. Mokslo darbai. Vilnius: VPU leidykla, 2006, Nr. 2. p. 130-137. ISSN 1822-5608.

Brūzgienė, Rūta. Juridinė retorika: modernieji komparatyvistikos aspektai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195 (ESBCO bazė). 2006, Nr. 8(86). p. 71-77.

Brūzgienė, Rūta. Viešosios juridinės kalbos kompozicija: teorija ir praktika // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas: mokslinės konferencijos darbai: [2006 m. gruodžio 1 d., Vilnius. Lietuva]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-043-4. p. 30-36.

Burkšaitienė Nijolė Fostering metacognitive strategies at tertiary level : a path to students’ self-directed and creative learning // Radoša personība: zinātnisko rakstu krājums. ISSN 1407-6276. 2006, [T.] 4. p. 250-255.

Burkšaitienė Nijolė Learning foreign languages at university level in the context of constructivist paradigm // Acta Paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. 2006, T. 16. p. 18-26.

Burkšaitienė Nijolė Paradigmų iš mokymo į mokymąsi visą gyvenimą kaita universitetinėse užsienio kalbos studijose (Aplanko metodo atvėjis) : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. 30 p.

Burkšaitienė Nijolė Aplanko metodas studijuojant specialybės užsienio kalbą vykstant paradigmų kaitai // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. ISSN 1392-5016. 2006, t. 17. p. 168-178.

Dantienė Laimutė Fachdeutsch für Rechtspflegebeamte. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2006. 87 p. ISBN 9955-19-018-3.

Dantienė Laimutė, Samedy Violeta, Vaičiūnienė Vilhelmina Užsienio kalbos lygių nustatymo kriterijai rengiant mokymą Mykolo Romerio universiteto kompiuterinėje laboratorijoje // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-043-4. p. 43-50.

Darginavičienė Irena , Kaminskienė Ligija , Metiūnienė Regina Racatel : raising civil awareness through english language : a Socrates/Grundtvig 2 learning partnerships project / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2005. 36 p. ISBN 9955-19-033-7.

Darginavičienė Irena Socratic dialogue in teaching foreign languages // Teorija praksei mūsdienu sabiedribas izglitiba. Riga : Rigas Pedagogijas un izglitibas vadibas augstskola, 2006. ISBN 9984-569-60-8. p. 75-79.

Darginavičienė Irena, Slaminskienė Nijolė , Tamošiūnienė Lora, Vitkauskienė Vilhelmina Specialybės kalba šiuolaikinės didaktikos ir studentų požiūriu // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-043-4. p. 51-57.

Janulevičienė Violeta, Liuolienė Alvyda Pagrindinių teisinių terminų leksinės semantikos skirtybės anglų ir lietuvių kalbose // Kalbos vienetų semantika ir struktūra. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. ISBN 978-9955-18-171-2. p. 65-71.

Jūratė Morkūnienė Contemporary social philosophy : the problem of the method and the goals // Social and political Philosophy : The Proceedings of the twenty-first World Congress of Philosophy / William L. McBride, editor. Vol. 2. Ankara: Philosophical Society of Turkey, 2006. ISBN 975-7748-37-4. p. 3-7. [ISI Proceedings; The Philosopher’s Index; 1,000].

Jūratė Morkūnienė The Application of the problem method in teaching philosophy // Philosophy of education: The Proceedings of the twenty-first World Congress of Philosophy / David Evans, editor. Vol. 4. Ankara: Philosophical Society of Turkey, 2006. ISBN 975-7748-36-6. p. 105-109. [ISI Proceedings; The Philosopher’s Index; 1,000].

Kavaliauskienė Galina, Vaičiūnienė Vilhelmina Communication Interaction Using Information and Communication Technology // Kalbų studijos. Taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, kompiuterinė lingvistika, svetimųjų kalbų studijos. ISSN 1648-2824. 2006, Nr. 8. p. 88-94.

Kavaliauskienė Galina, Vaičiūnienė Vilhelmina Communication via e-mail in ESP // Teaching english with technology: a journal for teachers of english [Elektroninis išteklius]. ISSN 1642-1027. 2006, Vol. 6., iss. 1 (January). p. 1. Prieiga per internetą: <http://www.iatefl.org.pl/call/callnl.htm>.

Kavaliauskienė Galina Learners reflection on class activities // Humanising language teaching [Elektroninis išteklius]. 2006, Vol. 8, iss. 5. p. 1. Prieiga per internetą: <http://www.hltmag.co.uk/>.

Kavaliauskienė Galina Quality assessment in teaching english for specific purposes // English for Specific Purposes World: ESP world [Elektroninis išteklius]. ISSN 1682-3257. 2006, Vol. 5, iss. 2(13). p. 14. Prieiga per internetą: <http://www.esp-world.info/>.

Liuolienė Alvyda, Sagaitienė Irena, Žuvininkaitė Dalija Konstruktyvistinio požūrio atspindys mokyme(si) naudojant kompiuterį // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas: mokslinės konferencijos darbai: [2006 m. gruodžio 1 d., Vilnius, Lietuva]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-043-4. p. 89-97.

Liuolienė Alvyda, Metiūnienė Regina Law today : workbook : mokomasis leidinys / Mykolo Romerio universitetas. 4-oji laida. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. 91 p. ISBN 9955-442-15-8.

Liuolienė Alvyda, Metiūnienė Regina Second language learning motivation // Santalka. ISSN 1822-430X. 2006, T. 14, Nr. 2. p. 93-98.

Loreta Poškaitė Žmogaus kūno samprata: tarp Kinijos ir Vakarų, arba kodėl lietuviams prireikė taiji? // Liaudies kultūra , 2006, Nr. 3, p. 23-29

Loreta Poškaitė Žmogaus talento (cai) samprata tradicinėje kinų kultūroje ir komparatyvistinės jo studijų perspektyvos. – Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika; Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai III, ISSN 1822-3192, ISBN 978-9986-638-84-1, 2006, p.212-235

Nijolė Aukštuolytė Mito kalba kaip pasaulio įvaldymo būdas. // Logos: religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2006, nr. 48. P. 57-62.

Nijolė Aukštuolytė Język – źródlo blędów i odkryć filozoficznych (Analiza filozofii L. Wittgensteina). // Jak moźliwa jest filozofia organizacji? Zabrze: Stowarzyszenie na rzecz rozvoju nauki Polskiej, 2006. ISBN 83-913835-6-3. P. 298-307.

Nijolė Aukštuolytė Filosofija. I dalis. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-113-1. 122p.

Nijolė Aukštuolytė Daiktų ir vardų santykio filosofinė refleksija antikoje. // Problemos: mokslo darbai / Vilniaus universitetas. ISSN 1392-1126. 2005, T. 68. P. 51-62.

Pečkuvienė, Laima. Keli svarstytini darinių vartojimo atvejai teisės kalboje // Tauta ir kalba: šiuolaikiniai sociolingvistinio ugdymo aspektai. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-25-040-2. p. 178-181.

Pečkuvienė, Laima. Specialybės kalba: normos ir vartosenos sankirta // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas: mokslinės konferencijos darbai: [2006 m. gruodžio 1 d., Vilnius, Lietuva]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-043-4. p. 106-113.

Pečkuvienė, Laima. Bevizis ar bevizinis režimas? // Gimtoji kalba. ISSN 0132-313X. 2006, Nr. 9(471)(rugsėjis). p. 12.

Pečkuvienė, Laima. Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. MRU mėnraštis. 2006 lapkritis-gruodis, Nr. 9(96). p. 8.

Pogožilskaja Liudmila , Malūnavičiūtė Joana Lexical units and their paradigmatic relations, semantic and paradigmatic relations. Semantic and paradigmatic analysis of the lexeme “birth” // Kalbos vienetų semantika ir struktūra. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. ISBN 978-9955-18-171-2. p. 113-119.

Rackevičienė Sigita Baudžiamajai teisei priešingą veiką įvardijantys terminai Lietuvos ir Anglijos-Velso teisės sistemose // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-043-4. p. 114-122.

Rudaitienė, Vida. Skolinių vartojimas teisiniame diskurse //Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 8(86). p. 43-50

Rudaitienė, Vida. Globalisation and Transformation of Lithuanian Culture // Citizens and Governance for Sustainable Development: the 4th international Conference CIGSUD'2006, September 28-30, 2006, Vilnius. Lithuania: selected papers / edited by W. Leal Filho, D. Dzemydiene, L. Sakalauskas, K. Zavadskas. Vilnius: Technika. 2006. ISBN 9955-28-041-7. p. 363-367.

Rudaitienė, Vida. Dėl tarptautinių žodžių semantinių pokyčių administracinėje kalboje // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas: mokslinės konferencijos darbai: [2006 m. gruodžio 1 d., Vilnius, Lietuva].Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. p. 123-133.

Rudaitienė, Vida. Globalisation and transformation of Lithuanian culture // CIGSUD’2006. Citizens and Governance for Sustainable Development: the 4th international conference , September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania: abstracts / leidinį parengė D. Dzemydiene. L. Skalauskas, V. Bartkutė. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-037-X. p. 42-43

Rudaitienė, Vida. Kultūros transformacijos apraiškos lietuvių kalboje // Language, culture and technologies : 4th international conference: conference programe [19-20 May]. Kaunas : Kaunas University of technologie, 2006. p. 83-84.

Samedy Violeta Aide sociale : [mokomasis leidinys] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. 109 p. ISBN 9955-19-031-0.

Šliogerienė Jolita , Šernas Vytautas Autonominių svetimosios kalbos studijų strateginės gairės // Lietuvos mokslas. Kn. 59. Akademinė edukologija: monografija. Vilnius : Mokslotyros institutas, 2006. ISBN 9986-795-46-X. p. 287-300.

Šliogerienė Jolita Learning contracts in second language acquisition // Santalka. ISSN 1822-430X. 2006, t. 14, Nr. 2. p. 110-115.

Šliogerienė Jolita Metakognityvinės taktikos ir strategijos įtaka užsienio kalbos mokymosi rezultatams // Santalka. ISSN 1822-430X. 2006, T. 14, Nr. 2. p. p. 45-53.

Šliogerienė Jolita The encouragement of creativity in autonomous LSP studies // Radoša personība: zinātnisko rakstu krājums. ISSN 1407-6276. 2006, [t.] 4. p. 245-249.

Šliogerienė Jolita The register of progress in self-directed language learning // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. ISSN 1392-5016. 2006, T. 17. p. 179-187.

Tamošiūnienė, Lora Suaugusiųjų mokymosi dimensijos kompleksiniame švietimo ir mokymosi realybės modelyje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. 32 p.

Vaičiūnienė Vilhelmina , Gedvilienė Genutė Learners creativity potential : social and information literacy skills in learning // Radoša personība: zinātnisko rakstu krājums. ISSN 1407-6276. 2006, [t.] 4. p. 96-104.

Vaičiūnienė, Vilhelmina, Gedvilienė, Genutė Promotion of Information Literacy and Social Interaction in Technology Rich Learning Environment // Sciety, Cybernetics and Information : Eista'06 : the 4th International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications (EISTA 2006), July 20-23, 2066, Orlando, Florida, USA / edited by Freddy Malpica, Andrés Tremante, Friedrich Welsch. Vol. 1. Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2006. ISBN 980-6560-79-5. p. 70-75.

Veličkienė, Aleksandra Teresė. Nuo Provocatio ligi Provokacijos: lotyniškų žodžių reikšmių evoliucija nuo antikos ligi mūsų dienų // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-043-4. p. 148-151.

Vonsavičius, Bronislovas. Dokumentalistikos pagrindai: mokomasis leidinys. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2006, 205 p. ISBN 9955-19-042-6.

Vytis Valatka Tarptautinės teisės aiškinimas antrojoje scholastinėje filosofijoje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 8(86). p. 37-42.

Vytis Valatka Pirmasis logikos amžius Lietuvoje : gnoseologinis universalijų teorijos lygmuo // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2006, Nr. 46 (balandis - birželis). p. 72-78.

Žilinskienė, Vida, Grumadienė, L. Valstybinės kalbos mokėjimo pirmosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių-anglų kalbų minimalusis žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. 46 p.

Žilinskienė, Vida, Grumadienė, L. Valstybinės kalbos mokėjimo antrosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių-anglų kalbų minimalusis žodynas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. 58 p.

Žilinskienė, Vida, Grumadienė, L. Valstybinės kalbos mokėjimo trečiosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių-anglų minimalusis žodynas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. 94 p.

Žilinskienė, Vida. Veiksmažodžio formų vartojimas lietuvių ir latvių kalbos skirtingų funkcinių stilių tekstuose // Artura Ozola dienas konference: tezės. Rīgā, 2006. Gada 17-18 marta. 42 Rīgā: Latvijas universitāte, 2006. p. 34.

Žilinskienė, Vida. Apie administracinę kalbą ir jos vartoseną // Kalbos kultūra / Lietuvių kalbos institutas.ISSN 0130-2795. 2006, Nr. 79, p. 294-298.

Žilinskienė, Vida. Beletristikos tekstų daiktavardžių ir būdavrdžių kirčiuočių dažnumas // Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika: mokslo darbai. ISSN 1392-8600. 2006, 8, Nr. 1. p. 56-64.

Žilinskienė, Vida. Viešojo administravimo studijų mokomųjų leidinių kalba // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. p. 164-174.

2005

Addo, Loreta Die Europäische Union. 3 : Lehr- und Arbeitsbuch / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2005. 78 p. ISBN 9955-19-000-0.

Akelaitis, Gintautas, Skrodenis, Stasys. Vincas Laurynaitis ir jo apysaka apie Dionizą Pošką: [recenzija] // VINCAS LAURYNAITIS. Lūkesčių metai: apysaka apie Dionizą Pošką. Vilnius: Gimtasis žodis, 2005. ISBN 9955-16-019-5. p. 141-143.

Akelaitis, Gintautas. Savita įterpinių samprata Jono Balkevičiaus „Dabartinės lietuvių kalbos sintaksėje“ // Kalbotyra. ISSN 1392-1517. 2005, T. 54(1). p. 5-14.

Akelaitis, Gintautas. Konstrukcijos su atžvilgiu, požiūriu administracinėje kalboje // Kalbos kultūra. ISSN 0130-2795. 2005, Nr. 78. p. 67-78.

Akelaitis, Gintautas. Parentezė poezijoje // Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika: mokslo darbai. ISSN 1392-8600. 2005, T. 7(1), Nr. 1. p. 29-34.

Akelaitis, Gintautas. Specialybės kalba - universitetinių studijų dalykas // Gimtoji kalba. ISSN 0868-5134. 2005, Nr. 11(461) (lapkritis). p. 9-13.

Anusienė, Lilija , Kavaliauskienė, Galina Assessing quality of teaching and learning in language for specific purposes // Šiuolaikinių europinių aukštojo mokslo plėtros tendencijų iššūkiai Lietuvos aukštojo mokslo sistemai : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. vasario 25. Klaipėda : Klaipėdos socialinių mokslų kolegija, 2005. ISBN 9955-585-99-4. p. 101-109.

Anusienė, Lilija Problematic issues in court interpreting // Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. ISSN 1329-3137. 2005, Nr. 3(23). p. 111-114.

Anusienė, Lilija , Kavaliauskienė, Galina Quality assurance in teaching and learning for specific purposes // Kultūra - ugdymas - visuomenė : mokslo darbai. 2005, Nr. 1. p. 230-233.

Anusienė, Lilija , Kavaliauskienė, Galina Vision and mission in teaching a foreign language // Šiuolaikiniai užsienio kalbų mokytojai ir besimokantieji: nauji vaidmenys, kompetencijos ir požiūriai : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta užsienio kalbų mokytojų rengimo Marijampolės kolegijoje 10-mečiui. Marijampolė : Marijampolės kolegijos centras, 2005. ISBN 9955-645-03-2. p. 67-73.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Nepriklausomybė ir praeities palikimas // Kultūros barai, 2005/6, p. 2-6.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Totalitarizmas ir inteligentija // Logos, 2005/41, p. 6-18.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Dvasinis tautos naikinimas // Logos, 2005/44, p. 6-18.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Krikščionybė ir Rytų religijos // Kultūrologija 12. Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos IV, Vilnius, 2005, p. 198 – 204.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Перспектива – глобальное в локальном // Регионализм как культурная альтернатива. Гродно, 2005, с. 90-91.

Bronislavas Juozas Kuzmickas The cultural identity within the context of globalization // Globalization, national identities and the quality of life. – Mykolo Romerio universitetas, 2005-06-05 – 07.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Ribos, beribiškumas, priklausomybės / Ribų problema šiuolaikinėje filosofijoje. – KFMI, 2005-09-16 – 17.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Kaip būti lietuviu ir europiečiu? / Globalizacija ir tapatumo dilemos: tarp tautiškumo ir kosmopolitizmo. – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 2005-10-14.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Vertinimas, privalėjimas, norma // Teisinis diskursas: filosofiniai, loginiai ir lingvistiniai aspektai. – MRU, 2005-11-04.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Lietuviškais europietiškumas – ką žada skirtingos istorinės patirtys? // Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai. – KFMI, 2005-12-02.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Apie išgyvenimą kalbėkime // Šiaurės Atėnai, 2005-02-26, p. 11.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Prieš penkiolika metų ir dabar // Į laisvę, 2005/ balandis-birželis, Nr. 149 (186), p. 8-12.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Svajonių mūrininkai ir diplomai // Šiaurės Atėnai, 2005-09-24, p. 4.

Bronislovas Vonsavičius (publ. Lukoševičius V. pavarde) Lietuvos archyvai. Biuro administravimas. - Vilnius. - 2005, Nr. 5, p. 40-42

Brūzgienė, Rūta. Formos muzikalumas S. Nėries rinkinyje „Diemedžiu žydėsiu“, in: Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo, Colloquia. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. p. 135-152.ISBN 9955-475-89-7.

Brūzgienė, Rūta. Muzika ir literatūra: formos ir tematizmo aspektai // Literatūra ir kitų menų sąveika. Komparatyvistikos studijos 1(5). Vilnius, 2005. p. 215-224. ISBN 9955-698-02-0.

Burkšaitienė Nijolė New approaches to learning and assesment : a path towards higher standards in ESP // Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. ISSN 1329-3137. 2005, Nr. 4(33). p. 65-69.

Burkšaitienė Nijolė Užsienio kalbos specialiesiems tikslams mokymas(is) aplanko metodu universitetinėse studijose // Filologija : mokslo darbai. ISSN 1392-592X. 2005, Nr. 13. p. 12-20.

Jūratė Morkūnienė Globalization Processes and Problems of Civic Society in Lithuania // Eastern Europe and the Challenges of Globalization. Edited by Tadeusz Buksinski & Dariusz Dobrzanski. Series II A. Vol. 27. Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2005. P. 193-201.

Kavaliauskienė Galina Case study: literacy awareness in language for specific purposes // Filologija: mokslo darbai. ISSN 1392-592X. 2005, Nr.13. p. 143-153.

Kavaliauskienė Galina ESP learning outcomes in task-based learning // Filologija : mokslo darbai. ISSN 1392-592X. 2005, Nr. 13. p. 154-163.

Kavaliauskienė Galina Homework in English for specific purposes: is it effective? // English for Specific Purposes World : web-based journal. ISSN 1682-3257. 2005, Vol. 4, iss. 1. p. 1. Prieiga per internetą: <http://esp-world.7p.com>.

Kavaliauskienė Galina, Vaičiūnienė Vilhelmina Language exchange activities via E-mail between ESP classes : preparing Power Point presentation // Kalbų studijos. ISSN 1648-2824. 2005, Nr. 7. p. 82-87.

Kavaliauskienė Galina Testing literacy at tertary level : a case study // Journal of language and learning [Elektroninis išteklius]. ISSN 1740-4983. 2005, Vol. 3, iss. 2. p. 300-311. Prieiga per internetą: <http://www.shakespeare.uk.net/journal/jllearn/vol3no2_home.htm>.

Kavaliauskienė, Galina Task-based learning and learning outcomes in the ESP classroom // Kalbų studijos. ISSN 1648-2824. 2005, Nr. 7. p. 66-70.

Liuolienė, Alvyda, Metiūnienė, Regina Assessment methods of independent language learning // Filologija : mokslo darbai. ISSN 1392-592X. 2005, Nr. 13. p. 170-177.

Loreta Poškaitė Situationality as the Main Principle of Chinese “Aesthetic Being” // Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies IV (ed. J. Baranova). The Council for Research in Values and Philosophy, vol. 26 ( gen.ed. George F.McLean). - Washington, 2005, p. 249 - 270

Loreta Poškaitė Žmogaus kūno semantika ir estetika tradicinėje kinų kultūroje. - Estetikos ir meno filosofijos transformacijos. – ISSN 1822-3192, ISBN 9986-638-59-3, Vilnius, KFMI, 2005, p. 475 – 504

Loreta Poškaitė XX a. konfucianizmas: Vakarų ar kinų kultūros darinys? // Kultūrologija 12, Rytai - Vakarai IV, 2005, p. 237-270

Loreta Poškaitė The Practical and Humanistic Implications of Being a Sage (shengren) in Daoism. – Acta Orientalia Vilnensia, 2005, Nr.6, p. 45-51

Pečkuvienė, Laima, Žilinskienė, Vida. Kalbos patarimai studentams: mokomasis leidinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2005. 97 p. ISBN 9955-19-017-5.

Pečkuvienė, Laima. Kai kurių išvestinių daiktavardžių ir būdvardžių vartojimas teisės kalboje // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2005, T. 70(62). p. 141–146.

Pečkuvienė, Laima. Ar geras dabar vartojamas terminas „rezervistai“ // Gimtoji kalba. 2005, Nr. 2. p. 14.

Pečkuvienė, Laima. Kviesti apklausai ar į apklausą // Gimtoji kalba. 2005, Nr. 6. p. 9.

Pečkuvienė, Laima. Keli žodžiai dėl asmenų pagal jų atliekamą veiksmą ar profesiją pavadinimų darybos // Kalbų studijos aukštojoje mokykloje. Kaunas: Kauno medicinos universitetas, 2005. p. 103–105.

Rackevičienė Sigita Typology of morphological causatives in Lithuanian, Finnish and Norwegian // Norsk Lingvistisk Tidsskrift. ISSN 0800-3076. 2005, Vol. 23(1). p. 55-74.

Rackevičienė Sigita Sintaksinės kauzacinės konstrukcijos lietuvių, norvegų ir suomių kalbose // Baltu filoloģija / Latvijas Universitāte. ISSN 1691-0036. 2005, T. 14, no 1. p. 125-142.

Saulius Kanisauskas "Postmodernistiniai" mokslas ir filosofija: santykis ir problemos. Filosofija. Sociologija. 2005 Nr.1.P.45-56

Šliogerienė Jolita Promoting reflective thinking in ESP teaching // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. ISSN 1392-5016. 2005, t. 14. p. 199-207.

Šliogerienė Jolita , Suchanova Jelena Quality assurance in languages for specific purposes in Estonia, Latvia and Lithuania // Filologija : mokslo darbai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-592X. 2005, Nr. 11. p. 129-136.

Šliogerienė Jolita , Suchanova Jelena Recognition of a New Teacher's Role in Student-Centered Environment // Kultūra - ugdymas - visuomenė : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Nr. 1. [Kaunas] : Akademija, 2005. ISBN 9955-448-33-4. p. 266-271.

Šliogerienė Jolita Reflection in the assessment of foreign language learning // Filologija : mokslo darbai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-592X. 2005, Nr. 13. p. 194-201.

Šliogerienė, Jolita, Suchanova, Jelena Metakognityvinių įgūdžių ugdymo būtinybė aukštosiose mokyklose // Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. ISSN 1329-3137. 2005, Nr. 3(23). p. 77-82.

Vaičiūnienė Vilhelmina Informacino raštingumo kompetencija aukštojo mokslo sistemoje // Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos. ISSN 1392-6241. 2005, Nr. 9. p. 122-129.

Vaičiūnienė Vilhelmina , Gedvilienė Genutė Information literacy competency as a premise for succesful adult education in the civil society // Adult learning for civil society. Bonn. Kaunas. Warsaw : IIZ/DVV, 2005. ISBN 3-88513-802-6. p. 69-82.

Veličkienė, Aleksandra Teresė. Lotynų kalba: vadovėlis teisininkams Mykolo romerio universitetas. Vilnius: MRU Leidybos centars, 2005. 279 p. ISBN 9955-19-016-7.

Vonsavičius, Bronislovas. Lietuvių bajorų draugijos gimimas // Lietuvos bajoras. Šiauliai, 2005, Nr. 10. p. 14-18.

Vytis Valatka Teiginio elementų aiškinimas scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antroje pusėje // Filosofija. Sociologija : Filosofija. Sociologija. Mokslotyra. Demografija. ISSN 0235-7186. 2005, Nr. 2. p. 27-31.

Vytis Valatka Pirmasis logikos amžius Lietuvoje : ontinis universalijų problemos lygmuo // Logos : religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2005, Nr. 42. p. 25-34.

Vytis Valatka Metafizika klasikinėje lietuvių poezijoje. Tarp ir anapus dviejų aušrų. // Komparatyvistikos studijos. [T.] 1(5). Literatūros ir kitų menų sąveika : straipsnių rinkinys. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. ISBN 9955-698-02-0. p. 283-290.

Žilinskienė, Vida, Pečkuvienė, Laima. Kalbos patarimai studentams: mokomasis leidinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2005. p. 99. ISBN 9955-19-017-5.

Žilinskienė, Vida. Daiktavardžio ir jo gramatinių formų vartojimo dažnis lietuvių kalbos stiliuose // Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. ISSBN 9986-668-71-9. Vilnius. 2005, Nr. 1. p. 379-393.

Žilinskienė, Vida. Vardažodžių, įvardžių ir jų gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos stiliuose // Lituanistica. Vilnius, 2005, Nr. 4(64). p. 28-44.

2004

Akelaitis, Gintautas , Vonsavičius, Bronislonas. Dokumentalistika ir raštvedyba: kai kurios sąvokos ir terminai // Kalbos kultūra. 2004, Sąsv. 77. p. 10-19 (Žurnalas referuojamas Tarptautinėje duomenų bazėje - adresas: www.caaol.com)

Akelaitis, Gintautas, Skrodenis, Stasys. Docentas Vincas Laurynas (1904-1978). Vilnius: VPU leidykla, 2004. p. 23.

Akelaitis, Gintautas. Specialybės kalbos turinio ir dėstymo problemos // Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2004. p. 5-11.

Akelaitis, Gintautas. Trumpo šaukinio mobiliuoju telefonu pavadinimas // Gimtoji kalba, 2004, Nr. 11. p. 7-9.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tapatumai. // Kultūros barai, 2004/5, p.10-13.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Kur yra lietuviškais sąmoningumas? // Kultūros barai, 2004/10, p. 6-9.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tautinio tapatumo savimonė // Logos, 2004-37, p. 6-12.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tautų istoriškumas ir savikūra // Logos, 2004/38, p. 6-13.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Filosofinis tapatumo savimonės matmuo // Šiuolaikinė filosofija: globalizacijos amžius. - Vilnius: LTU leidybos centras, 2004, p. 38 – 51.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Racionalumas ir iracionalumas // Mokslinio pažinimo ribos ir šiuolaikinis misticizmas:požiūrių konfrontacija ir tolerancijos problema globalių pokyčių amžiuje”. – LTU, 2004-03-19.

Bronislavas Juozas Kuzmickas The culture in transition: from isolation to openness // Cultural diversity in the perspective of an enlarged Europe. – Milan, 2004-06-04 - 05.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tapatumui reikia atvirumo // Šiaurės Atėnai, 2004-10-09, p. 3.

Brūzgienė, Rūta. Literatūra ir muzika: paralelės ir anologai. Monografija. Vilnius: LLTI, 2004. p. 218. ISBN 9955-475-59-5

Brūzgienė, Rūta. Funkcinės analizės principai literatūros kūriniuose // Komparatyvistika ir kultūros savivoka. Tarptautinė mokslinė konferencija. Vilnius: VPU, 2004. p. 70-76. ISBN 568-12-17.

Brūzgienė, Rūta. Muzikinis periodas kaip intonacinė-kompozicinė teksto struktūra // Kalbų studijos / Studies about languages. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. 2004, Nr. 5, p. 47-51. ISSN 1648-2824.

Brūzgienė, Rūta. Intonacija kaip kompozijos pagrindas teisininkų kalbose // Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Mokslinės konferencijos darbai. - Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2004. p. 22-27.

Brūzgienė, Rūta. Jonas Aistis: „Praregėjęs ilgesio akim“, Colloquia, Vilnius: LLTI, 2004. p. 258. ISBN 5555-475-81-1.

Gražina Ona Pranckietytė Lietuviškosios filosofinės terminijos formavimasis XIX a. pab. Lietuvoje // Moksl. konf. darbai. Specialybės kalba: sistema ir vartosena. – Vilnius, 2004, p. 81-85.

Jūratė Morkūnienė Filosofija šiuolaikinėje mąstymo paradigmoje // Šiuolaikinė filosofija: globalizacijos amžius. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004, 14 – 37 p. ISBN 9955-563-78-8

Jūratė Morkūnienė Social philosophy: Paradigm of Contemporary Thinking. Washington, D.C.: Council for Research in Values and Philosophy, 2004. 221 p. (Paper, Microform, Electronic) ISBN 156518-203-0

Jūratė Morkūnienė Šiuolaikinė filosofija: globalizacijos amžius: monografija // sudarytoja ir atsakingoji redaktorė J. Morkūnienė. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004. 332 p. ISBN 9955-563-78-8

Loreta Poškaitė Estetinė būtis daoizme. - Vilnius, KFMI, 2004

Pečkuvienė, Laima. Kelios pastabos dėl kelių kalboje vartojamų priesagos -inis, -ė būdvardžių // Specialybės kalba: sistema ir vartosena: mokslinės konferencijos darbai. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas,2004. p. 77-80.

Pečkuvienė, Laima. Ką gaudyti Lietuvos pasienyje: kontrabandininkus ar kontrabandistus? // Gimtoji kalba. 2004, Nr. 3. p. 11-12.

Pečkuvienė, Laima. Išteisinantis ar išteisinamasis nuosprendis? // Gimtoji kalba. 2004, Nr. 9. p. 16.

Saulius Kanišauskas Etikos vartojimas viešajame administravime ir jurisprudencijoje. Viešoji politika ir administravimas.2004 Nr.8 P. 89-108

Saulius Kanišauskas Anoniminės kultūros grėsmė ir universitetinės studijos. Šiuolaikinė filosofija: globalizacijos amžius. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas.2004. P. 97-113.

Veličkienė, Aleksandra Teresė. Nomen est omen // Specialybės kalba: sistema ir vartosena: mokslinės konferencijos darbai. Vilnius: LTU, 2004. p. 114-117.

Vonsavičius, Bronislovas; , Akelaitis, Gintautas. Dokumentalistika ir raštvedyba: kai kurios sąvokos ir terminai // Kalbos kultūra. 2004, Sąs. 77. p. 10-19 (Žurnalas referuojamas Tarptautinėje duomenų bazėje - adresas: www.caaol.com)

Vytis Valatka Keturių pirmųjų Aristotelio kategorijų interpretavimas scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje // Logos : religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2004, Nr. 36. p. 86-94, Nr. 37, p. 72 – 77.

Vytis Valatka Intelekto antrojo veiksmo aiškinimas scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antroje pusėje // Logos : religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2004, Nr. 38. p. 33-40.

Vytis Valatka Intelekto trečiojo veiksmo aiškinimas scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje // Logos : religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2004, Nr. 39. p. 21-30.

Žilinskienė, Vida. Mokslinių tekstų daiktavardžių ir būdvardžių kirčiuočių dažnumas // Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika, 2004, T. 1. p. 48-53.

Žilinskienė, Vida. Skolintos šaknies žodžių vartojimas dalykinio stiliaus tekstuose // Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba. ISSBN. Vilnius, 2004. p. 162-176.

Žilinskienė, Vida. Dažniausios administracinio lietuvių kalbos stiliaus tekstų priesagos // Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Mokslinės konferencijos darbai. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2004. p. 135-142.

2003

Akelaitis, Gintautas. Kad iš gero išliktų tik gera //Gimtoji kalba, 2003, Nr. 11. p. 8-10.

Akelaitis, Gintautas. Kalbos mada kaip reiškinys // Kalbos kultūra. 2003, Sąs. 76. p. 121-126.

Akelaitis, Gintautas. Kazimiero Jauniaus „Lietuvių gramatikos“ sintaksės dalykų santykis su kitais atitinkamo laikotarpio lietuvių kalbos sintaksės aprašais // Kazimieras Jaunius (1848-1908) - tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas / Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. p. 6-8.

Akelaitis, Gintautas. Petro Gražbylio (Povilo Januševičiaus) „Santaika (syntaxis) Lietuviškoję Kalboję“ - pirmas atskiras lietuvių kalbos sintaksės leidinys // Seminarium Grammaticum 2003 / Pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2003. p. 1-2.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Katalikiškoji filosofija XIX amžiuje. // Logos, 2003/32, p.6-22.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Katalikiškasis XIX amžiaus spiritualizmas. // Logos, 2003/33, p.6-13.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Katalikiškasis XX amžiaus spiritualizmas. // Logos, 2003/34, p.6-19

Bronislavas Juozas Kuzmickas Kaip apibūdinti dabartį? // Politologija, 2003/3(31), p.3-20.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Atvirumo iššūkiai tautiniam tapatumui. // Kultūros barai, 2003/8-9, p.8-13.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Nihilizmas. // Kultūros barai, 2004/2, p.5-10

Bronislavas Juozas Kuzmickas Katalikiškoji filosofija XIX ir XX amžiai. Vilnius, LTU, 2003, p.308.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Globalizacija, priklausomybės, tapatybė // Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija. - Vilnius, LTU leidybos centras, 2003. II skyrius I skirsnis, p.30-42.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Krikščioniškoji Rytų filosofijos ir religijos recepcija // Rytai – Vakarai: Rytų įtakos. – Vilniaus universitetas, 2003-10-10.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Filosofinis tautinės savimonės matmuo // Lietuvos filosofija ir filosofija Lietuvoje. – Vilnius, 2003-11.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Komentaras “Process of Globalization: Tendencies and implications”. / The anual international conference “The challenges of Globalization, EU and its neighbors”. – Vilnius, 2003-11-06 - 07.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Tikėjimas kaip egzistenсija. Kierkegaardas ir Marcelis // Kierkegaardo aktualumas: filosofinės interpretacijos. – Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003-12-18.

Bronislavas Juozas Kuzmickas Dabartinės savimonės prieštaros. // Į Laisvę, 2003/liepa, nr.142(179), p.5-9.

Brūzgienė, Rūta. Polifonijos atgarsiai (Jono Kossu-Aleksandarvičius „Fuga inas-moll“) // Darbai ir dienos. Kaunas, 2003, Nr. 36. p. 35-44. ISSN 1392-0588.

Brūzgienė, Rūta. Informacinis straipsnis apie konferenciją Lietuvos teisės universitete „Profesinė kalba: teorija ir praktika“ // Gimtoji kalba. 2003, Nr. 1. p. 30-31.

Gintautas Akelaitis Beasmenio pagrindinio dėmens formos įterpiniai //Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika / VPU mokslo darbai. - 2003, T. 1, p. 4-13

Gražina Ona Pranckietytė Filosofijos kasdieniškumo klodas // Naujoji Romuva. – Vilnius, 2003, Nr. 2, p. 20-23.

Jūratė Morkūnienė The Problem Method in Teaching Philosophy: an Educology of Teaching // International Journal of Educology, 2003, V 17, N 1&2. Electronic, ISSN 0818-0563. P. 69-84.

Jūratė Morkūnienė Information Society as Knowledge-based Society // UNESCO Chairs in Human Rights, Democracy, Peace and Tolerance. V. 5, 2003. EPU, Stadtschlaining (Austria): Grőbner Publishers, 2003. P. 163-168. ISBN 3-900630-18-6

Jūratė Morkūnienė Taikos kultūra – naujoji globalinio mąstymo paradigma // Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003, 19–23 p. ISBN 9955-563-07-9

Jūratė Morkūnienė Žinių visuomenė šiuolaikinėje socialinio pažinimo sampratoje // Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003, 65–77 p. ISBN 9955-563-07-9

Jūratė Morkūnienė Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija // sudarytoja ir atsakingoji redaktorė J. Morkūnienė. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003. 298 p. ISBN 9955-563-07-9

Loreta Poškaitė . The problem of Identity and Difference in Classical Chinese Philosophy. Dialogue and Universalism, PL ISSN 1234-5792, vol. XIII, Nr. 1 / 2 (2003), Warsaw University, p. 177-198

Loreta Poškaitė Skonis ir skanavimas kinų estetikoje. - Acta Orientalia Vilnensia, ISSN 1648-2662, 2003, Nr. 4, p. 163-176

Pečkuvienė, Laima. Dėl junginių su veiksmažodžiu uždėti vartojimo teisės kalboje // Kalbų studijos aukštojoje mokykloje: konferencijos medžiaga. Kaunas. 2003, p. 66–68.

Pečkuvienė, Laima. Kokia gali būti rinka – bendra ar vieninga? // Gimtoji kalba. 2003, Nr. 2. p. 14.

Pečkuvienė, Laima. , Žilinskienė,Vida , Kunevičienė, Asta Specialybės kalbos kultūra. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. 2003. p. 270.

Rudaitienė, Vida. Lietuvių kalbos savitumas ir Vakarų kalbos // Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. p. 213-224.

Rudaitienė, Vida. Skolinių vartojimo tendencijos politiniame diskurse // Lituanistica. Vilnius, 2003, Nr. 2(46). p. 62-74.

Saulius Kanišauskas Universalism in the Light og Synergetic Paradigm: Philosophical and Political Aspects. Dialoque and Universalism. Vol.XIII No1-2/2003. P. 39-50

Saulius Kanišauskas Globalizacija kaip sinergija ir lietuvių tautos išlikimo problema. Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003. P. 247-254.

Saulius Kanišauskas Problemų sprendimas grupėse filosofijos seminaruose. (Andragogikos taikymo universitetinėse studijose galimybės). Vilnius: LTU

Vonsavičius, Bronislovas. Menas, kurio reikia mokytis visą gyvenimą. Dokumentai ir jų kalba. Vadovo pasaulis.2003, Nr. 1. p. 80-82.

Vonsavičius, Bronislovas. Vadovo darbo veidrodis. Rezoliucija dokumentuose. Vadovo pasaulis. 2003, Nr. 4. p. 72-73.

Vonsavičius, Bronislovas. Dokumentų blankai - institucijos solidumo matas. Biuro administravimas. 2003, Nr. 2. p. 22-25.

Vonsavičius, Bronislovas. Dokumentų raštvedybinis saugojimas ir bylų nomenklatūros. Biuro administravimas. 2003, Nr. 3. p. 26-37.

Vonsavičius, Bronislovas. Dokumento ir jo sąvokos istorinė raida // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2003, Nr. 39(31). p. 28-39.

Vytis Valatka Logikos statuso, objekto bei kilmės interpretacijos scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antroje pusėje // Logos : religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2003, Nr.33. p. 14-26.

Vytis Valatka Šešių paskutinių Aristotelio kategorijų aiškinimas scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antroje pusėje // Logos : religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnalas. ISSN 0868-7692. 2003, Nr.34. p. 20-29.

Vytis Valatka Predikabilių, antepredikamentų ir postpredikamentų interpretacija scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antroje pusėje // Filosofija. Sociologija : Filosofija. Sociologija. Mokslotyra. Demografija. ISSN 0235-7186. 2003, Nr. 3. p. 15-21.

Žilinskienė, Vida , Pečkuvienė, Laima, Kunevičienė, Asta. Specialybės kalbos kultūra. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2003. p. 270.

Žilinskienė, Vida. Skoliniai dalykinio stiliaus tekstuose // Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai: 11-osios J. Jablonskio konferencijos tezės.Vilnius, 2003. p. 22-24.

Žilinskienė, Vida. Gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos beletristiniame stiliuje // Lituanistica. Vilnius, 2003, Nr. 3(55). p. 75-84.

Žilinskienė, Vida. Publicistikos tekstų daiktavardžių ir būvardžių kirčiuočių dažnumas // Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. Vilnius. 2003, T. 1. p. 49-56.

Žilinskienė, Vida. Administracinio lietuvių kalbos stiliaus skoliniai // Viešoji politika ir administravimas. Kaunas: Technologija, 2003, Nr. 4. p. 74-81.

Žilinskienė, Vida. Gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos tekstuose // kazimiero Jauniaus 155-ųjų metinių konferencijos tezės.Vilnius-Kvėdarna, 2003. p. 70-72.

Žilinskienė, Vida. Skoliniai dalykinio stiliaus tekstuose // 11-osios Jono Jablonskio konferencijos „Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai“ pranešimų tezės. Vilnius, 2003. p. 22-24.

Žilinskienė, Vida. Dažniausi žodžiai medicinos, technikos ir teisės sričių tekstuose // Kalbų studijos aukštojoje mokykloje: konferencijos medžiaga. Kaunas, 2003. p. 72-75.

2002

Brūzgienė, Rūta. Naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso kalba // Jurisprudencija. 2002, Nr. 33(25).p. 121-130.

Brūzgienė, Rūta. Pastabos dėl naujojo Baudžiamojo kodekso leksikos // Profesinė kalba: teorija ir praktika. Mokslinės konfencijos darbai. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002. p. 12-15.

Brūzgienė, Rūta. Muzikos ir literatūros ryšiai // Krantai. 2002, Nr. 1(3). p. 38-48.

Brūzgienė, Rūta. Muzikos formų analogai maironio kūryboje, in: Maironis, jo epocha ir sąsajos su šiandiena. Mokslinės konferencijos darbai. Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus. 2002. p. 35-42. ISBN 9986-9016-7-7.

Brūzgienė, Rūta. Muzikos formų analogai Maironio baladėse // Lituanistica, 2002, Nr. 4. p. 28-51. ISSN 0235-716X.

Rudaitienė, Vida. Selmistraitis L. The Phenomena of Cultur Transformation in Lithuanian Lexis // Acta Academiea Paedagogicae Agriensis, Sectio Linguistica Hungarica.– EKF Liceum Kiado Eger, 2002. p. 137-149.

Rudaitienė, Vida. Žodžiai su prepoziciniais dėmenimis info-, pop-, porno- // Žmogus ir žodis. Mokslo darbai. Vilnius, 2002, T. 4, Nr. 3. p. 39-45.

Rudaitienė, Vida. Lietuvių kalbos savitumas ir Vakarų kalbos // Antano šalio 100-osioms gimimo metinėms skirtos konferencijos, pranešimų tezės. Vilnius, 2002. p. 52-55.

Saulius Kanišauskas Teorijos ir praktikos santykis valdyme ir jurisprudencijoje: sinergetinė paradigma ir filosofiniai jos aspektai.Viešoji politika ir administravimas. 2002 Nr.2. P. 54-62

Saulius Kanišauskas Teorijos ir praktikos santykisvaldyme ir jurisprudencijoje: sinergetinė paradigma ir filosofiniai jos aspektai. Viešoji politika ir administravimas. P. 54-62

Vytis Valatka Mokslo koncepcija scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje // Filosofija. Sociologija : Filosofija. Sociologija. Mokslotyra. Demografija. ISSN 0235-7186. 2002, Nr. 3. p. 10-18.

2001

Saulius Kanišauskas Dėl "likimo" ir "lemties" sąvokų reabilitavimo filosofijoje ir etikoje. Filosofija. Sociologija. Nr. 3 P. 58-66

1997

Vytis Valatka Williamas Jamesas: pragmatizmo samprata // Problemos, Nr. 51, 1997, p. 57-68.

1995

Saulius Kanišauskas Gamtamokslinis pasaulėvaizdis, kuriame būtų vietos ir žmogui. Filosofija. Sociologija. Nr.3 P.58-66

Naktigonėje ieškant poezijos : [recenzija] // Nemunas : Kauno kultūros ir meno savaitraštis. Kaunas : Savaitraštis Nemunas. ISSN 0134-3149. 2012, Nr. 24-25, p. 7.

Lietuvių ir rusų kultūrinių ryšių raiška Juditos Vaičiūnaitės eilėraštyje „Prie Vrubelio „Alyvų“ // Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai = Social sciences studies: research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(4), p. 1317-1326.

, Kavaliauskienė, Galina Challenges in ESP: teaching millennials // English for specific purposes world : online journal for teachers [elektroninis išteklius] / International Association of Technical English Trainers. [Saint Petersbug : TransEarl]. ISSN 1682-3257. 2012, vol. 12, iss. 36, p. 1-10.Aleksandravičius, Povilas Heidegger et le concept d’éternité lors de la rédaction de Sein und Zeit : étude critique // Soter: religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2009, Nr. 31(59), p. 7-16. Prieiga per internetą: <http://www.vdu.lt/Leidiniai/SOTER/soter_31.pdf>.Anusienė, Lilija, Kavaliauskienė, Galina, Mažeikienė, Viktorija Novel approach to learning/teaching grammar // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859. p. 29-43.Burkšaitienė, Nijolė Peer feedback for fostering students’ metacognitive skills of thinking about learning in a course of English for law // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(4), p. 1341-1355.Dantienė, Laimutė, Sagaitienė, Irena Einsatz der LdL-Methode oder ihrer einzelnen Elemente im fachbezogenen DaF-Unterricht // Specialybės kalba: gramatika ir logika. Mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. ISBN 9789955194859. p. 84-94.Janulevičienė, Violeta, Kavaliauskienė, Galina The development of critical thinking skills through self-evaluation in a tertiary ESP course // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(4), p. 1357-1370.Juodinytė-Kuznetsova, Kristina Architectural space and Greimassian semiotics // Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai = Social sciences studies: research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(4), p. 1269-1280.Kavaliauskienė Galina Good practice in teaching ESP Presentations // English for Specific Purposes World: ESP world [Elektroninis išteklius]. ISSN 1682-3257. 2006, Vol. 5, iss. 2(13). p. 11. Prieiga per internetą: <http://www.esp-world.info/>.Kavaliauskienė, Galina, Kaminskienė, Ligija Transferable competences in translation and interpreting. Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas ... [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905, p. 31-32.Kuzmickas, Bronislavas Juozas Žydų viduramžių filosofija : tikėjimas ir protas. // Žydų kultūra : istorija ir dabartis = Jewish culture : history and the present / sudarytojas ir mokslinis redaktorius prof. Antanas Andrijauskas; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Komparatyvistinių kultūros studijų skyrius, Civilizacijų ir kultūrų komparatyvistinių studijų centras ... [et al.]. Vilnius : Kronta, 2009. ISBN 9786094010682. p. 97-108Samedy, Violeta, Vitkauskienė, Vilhelmina Prancūzų kalbos statusai // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(4), p. 1327-1339.Veličkienė, Aleksandra Teresė Žodis kaip žaibo blyksnis // Specialybės kalba : sakinys ir tekstas : mokslinių straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas. Humanitarinių mokslų institutas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192015, p. 170-178.


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747