Sveikiname!

morkunas
LIETUVOS VERSLO GRUPIŲ FORMAVIMOSI VEIKSNIŲ VERTINIMAS
Disertacijoje išnagrinėta iškelta tyrimo problema – nustatyta, kokie veiksniai yra svarbiausi skatinant verslo grupių formavimąsi Lietuvoje. Pirmojoje disertacijos dalyje nagrinėjami įmonių grupių bei verslo grupių skirtumai. Atskleidžiama verslo grupės esmė sudėtingų adaptyvinių saviorganizacinių bei autopoetinių sistemų kontekste. Teoriškai pagrindžiama, jog svarbiausi, lemiant verslo grupių formavimąsi yra vidiniai verslo grupių savikūros mechanizmai. Antrojoje disertacijos dalyje apibendrinami verslo grupių bei verslo grupių formavimąsi lemiančių veiksnių tyrimai, išskiriami bei aprašomi vidiniai verslo grupių formavimosi veiksniai, suformuluojama bei pagrindžiama empirinio tyrimo naudojantis Analitinio hierarchinio proceso metodu metodologija. Trečiojoje disertacijos dalyje apibendrinami empirinio tyrimo, atlikto naudojant dvi skirtingas vertinimo skales rezultatai. Veiksniai surikiuojami pagal svarbą tiek remiantis klasikine, tiek subalansuota skale gautais rezultatais. Disertaciją užbaigia išvados ir rekomendacijos Vyriausybei kaip mažinti potencialų neigiamą verslo grupių poveikį šalies verslo sistemai, tolesnių tyrimų kryptys, literatūros sąrašas, priedai.

2017-02-07
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747