Elgsenos tyrimų centras

Elgsenos tyrimų centras -  yra Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto  organizacinis darinys. Centras pagal savo kompetenciją apima finansų, organizacinės ir kitų elgsenos formų studijų, mokslo, leidybos ir organizacines veiklas.
 

Vadovė - doc. dr. Jekaterina Kartašova, magistrantūros studijų programos Finansų rinkos vadovė, Finansų instituto docentė.

El. p. jkartasova@mruni.eu tel. (8-5) 2714 651


Elgsenos tyrimų centro veiklos tikslai yra vykdyti mokslo tyrimus finansų, organizacinės ir kitų elgsenos formų srityse, pagal savo kompetenciją padėti rengti ir įgyvendinti studijų, specialistų tobulinimosi programas bei propaguoti finansų, organizacinės ir kitų elgsenos formų nuostatas visuomenėje.

Elgsenos tyrimų centro uždaviniai yra:
  • dalyvauti rengiant ir įgyvendinat finansų, organizacinės ir kitų elgsenos formų analizuojančius projektus;
    ruošti mokslo publikacijas įvairiais finansų, organizacinės ir kitų elgsenos formų klausimais;
  • bendradarbiauti su Universiteto padaliniais bei su įvairiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;
  • organizuoti ir dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo ir praktinėse konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose susietuose su Centro veiklos sritimis;
  • dalyvauti visuomenės informavimo ir švietimo finansų, organizacinės ir kitų elgsenos formų klausimais procese;
  • bendradarbiauti su socialiniais partneriais Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinime.

Kviečiame bendradarbiauti!