DUK

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas
Kaip nustatoma, ar leidykla yra tarptautiniu mastu pripažinta?
Tarptautinių mastu pripažintų mokslo leidyklų sąrašas skelbiamas MRU Senato 2017-08-14 nutarime Nr. 1SN-30 „MRU dėstytojų darbo krūvio apskaitos normos“. Sąrašas sudarytas vadovaujantis Tarptautinės leidyklos apibrėžimu iš Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos (LR ŠMM ministro įsakymas 2015 m. vasario 5 d. Nr. V-79 redakcija) : Tarptautiniu mastu pripažinta (mokslo) leidykla – leidykla, nuolat publikuojanti daugelio šalių mokslininkų darbus ir daugelyje šalių platinanti produkciją; publikuojanti tarptautiniu mastu  pripažintus  periodinius  ir  tęstinius  mokslo  (kultūros,  profesinius)  leidinius  (prieiga  per internetą, suteikianti pakankamos informacijos apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą, yra privaloma);

Kuo publikacijos rūšis S1 (Straipsnis DB Thomson Reuters Web of science) skiriasi nuo S2 (Straipsnis Thomson Reuters Web of science pagrindinių žurnalų sąrašo leidiniuose)?
S1 – tai straipsniai, kurie yra faktiškai patekę į Web of Science Core Collection duomenų bazes.
S2 – straipsniai išspausdinti Clarivate Analitics Master journal list sąrašo žurnaluose, bet dar neįtraukti į Web of Science Core Collection (WOS DB). Kai S2 straipsnis atsiranda šiose bazėse, eLABa PDB straipsnio rūšis pakeičiama į S1. MRU publikacijos WOS DB sutikrinamos kas mėnesį ir prieš ataskaitos suformavimą. O jei nepatenka, lieka S2. 
Pastaba: ne visos Clarivate Analytics (buvusio Thomson Reuters) DB priklauso Web of Science Core Collection kolekcijai. 
WOS DB prenumeruoja VU ir KTU. Šių universitetų bibliotekų skaitytojai turi galimybę naudotis ir nuotoline prieiga prie šios DB.

Leidėjas skelbia, kad žurnalas priklauso Web of Science. Kodėl eLABa PDB straipsnis nepriskirtas S1 (Straipsnis DB Thomson Reuters Web of Science) rūšiai?
eLABa Publikacijų duomenų bazėje (PDB) S1 rūšis straipsniui skiriama pagal faktą. Tai yra tada, kada straipsnis faktiškai yra įkeltas į Web of Science Core Collection (WOS) duomenų bazes ir yra ten randamas. Tai apibrėžia patvirtintas MRU el. dokumentų įkėlmo į eLABa IS tvarkos aprašas: „Publikacija laikoma referuojama ir (ar) indeksuojama tarptautinėje mokslinėje DB, kai jos metaduomenys ten randami faktiškai.“ Kol straipsnio WOS DB nerandama, o žurnalas yra Clarivate Analitics Master journal list sąraše, PDB įraše nurodoma WOS DB ir suteikiama S2 (Straipsnis Thomson Reuters Web of Science pagrindinių žurnalų sąrašo leidiniuose) rūšis. Mykolo Romerio universitetui priskirti nauji straipsniai yra periodiškai tikrinami WOS. Jų atsiradimas fiksuojamas eLABa PDB. 

Žurnalas patenka į Thomson Reuters Zoological Records duomenų bazę. Kodėl straipsnis nėra priskirtas Straipsniams Web of Science?
Zoological Records nepriklauso Web of science Core Collection duomenų bazių kolekcijai, todėl straipsniams publikuotiems šioje bazėje skiriama S2 (Straipsnis Web of Science pagrindinių žurnalų sąrašo leidniuose) rūšis.
Web of science Core Collection sudaro šios DB: 
Arts & Humanities Citation Index®   
Science Citation Index Expanded™ 
Social Sciences Citation Index® 
Emerging Sources Citation Index 
Conference proceedings Citation index – Science – 1990 present
Conference proceedings Citation index – Social Science & Humanities – 1990 present

Kodėl straipsniui referuojamam tarptautinėje duomenų bazėje suteikiama S4 (Straipsnis kitose DB), o ne S3 (Straipsnis LMT patvirtintose DB) rūšis?
Lietuvos mokslo tarybos (LMT) patvirtintų duomenų bazių sąrašas jau nebegalioja nuo 2010 metų, todėl S3 (Straipsnis LMT patvirtintose DB) klasifikatoriaus reikšmė eLABa PDB nesuteikiama naujiems straipsniams. Straipsniams referuojamiems tarptautinėse duomenų bazėse suteikiama S4 (Straipsnis kitose DB) rūšis. Reikšmė S3 lieka klasifikatoriuje dėl anksčiau išleistų publikacijų.

Straipsnis referuojamas Scopus. Kodėl jis priskirtas prie S4 (Straipsniai kitose DB)?
Scopus prilyginama Web of Science DB tik Mykolo Romerio universitete. Scopus straipsnio kategorija kol kas atsispindi tik eLABa Ataskaitų MRU mokslinių publikacijų sąraše. Scopus straipsniai čia įtraukiami kartu su Web of Science straipsniais skyrelyje „Straipsniai Web of Science ir/ar Scopus DB“. Publikacijos formoje straipsnio kategorija nesikeičia ir lieka S4, nes Scopus nėra Web of Science duomenų bazė. Kitos eLABa institucijos ir Lietuvos mokslo taryba Scopus DB vertina kaip ir bet kurią kitą tarptautinę mokslinę duomenų bazę. 

Ar straipsnis bus vertinamas, kaip referuojamas Scopus duomenų bazėje, jei jam suteikta S4 (Straipsniai kitose DB) rūšis?
Straipsnio referavimas Scopus DB atsispindi eLABa talpyklos publikacijos įrašo lauke Dokumentas patalpintas į DB. Taip pat eLABa katalogo įraše.
Taip pat eLABa talpyklos įrašo lauke Klasifikatoriai - Kiti klasifikatoriai yra įrašytas Scopus DB ID numeris. Ir publikacijos įrašą galima rasti eLABa Ataskaitų MRU moksinių publikacijų sąraše skyrelyje Straipsniai Web of Science ir/ar Scopus DB.

Kaip sužinoti, ar mano publikacija referuojama Web of Science ir Scopus DB?
Publikacijos referavimas patikrinamas prisijungus prie konkrečios DB ir joje atlikus paiešką. Referavimo duomenų bazėse tikrinimo įrankiai skelbiami puslapyje Leidinių paieška tarptautinėse duomenų bazėse
Web of Science prenumeruojama tik VU ir KTU. Todėl šių universitetų bibliotekų skaitytojai, susikūrę asmeninę paskyrą, gali naudotis baze nuotoliniu būdu. Kaip tai padaryti
Scopus publikacijų galima ieškoti atliekant paiešką pagal autoriaus pavardę nemokamame įrankyje Scopus Author Preview.
Arba dėl paieškos Web of Science ir Scopus parašyti publikacijos@mruni.eu

Parašiau knygos skyrių užsienyje išleistoje redaguotoje knygoje? Kokią rūšį priskirti publikacijai? Monografiją ar knygos dalį?
Jei skyrius nesiekia monografijai, studijai keliamų apimties reikalavimų, registruojama Y (Knygos dalis). 
Jei knygos skyrius ir atitinka studijai, monografijai keliamus apimties reikalavimus, priskiriant rūšį atsižvelgiama į visų knygos autorių skaičių. Knygos dalys registruojamos iš kolektyvinių mokslo darbų. 
Y (Knygos dalies) publikacijos rūšis suteikiama tik skyriams, kurie išspausdinti leidiniuose su nurodytais recenzentais ar/ir redaktoriais, turinčiais mokslo laipsnius. Kitos knygos ir jų skyriai laikomi mokslo-populiarinimo darbais ir jiems suteikiama atitinkama rūšis iš publikacijų rūšių klasifikatoriaus

Kaip atsispausdinti publikacijų sąrašą iš eLABa?
Savo publikacijų bibliografinį sąrašą kiekvienas galiojančią darbo sutartį Universitete turintis darbuotojas gali atsispausdinti prisijungęs prie eLABa talpyklos su Universiteto tinkle naudojamais prisijungimo duomenimis. Sąrašą galima generuoti talpyklos meniu pasirinkus Ataskaitos.  
Instrukcijos: 
Kaip formuoti publikacijų sąrašą?  
VIDEO

Kaip priskirti publikacijos rūšį registruojant naują publikaciją eLABa?
Publikacijos rūšį (tipą) reikia pasirinkti iš klasifikatoriaus laukelyje Bendri duomenys → Tipas.
Instrukcija, kaip pasirinkti publikacijos rūšį.

Kaip priskirti mokslo kryptį naujai publikacijai eLABa?
Laukelyje Mokslo kryptys ir sritys reikia spustelti ant Pridėti mokslo kryptį ir sritį. Klasifikatoriaus pasirinkime išskleidus konkrečią mokslo sritį pasirinkti reikalingą mokslo kryptį.  
Instrukcija, kaip pasirinkti mokslo kryptį.

Registravau publikaciją ir gavau pranešimą, kad ji yra patvirtinta. Bet norėčiau papildyti įrašą dar kai kuria informacija. Kaip tai padaryti?
Patvirtintas publikacijos įrašas jau prieinamas viešai Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos eLABa kataloge. Įrašą eLABa talpykloje prisijungęs autorius gali tik peržiūrėti, bet redaguoti negali. Dėl papildymo ar koregavimo autorius turi kreiptis į MRU bibliotekos atsakingą už eLABa talpyklą bibliotekos darbuotoją publikacijos@mruni.eu, III-148 kab., tel.  (8 5) 2714 536, vidinis tel. 536. Jei įrašas yra sukurtas kitoje institucijoje, reikia kreiptis į tos institucijos atsakingą darbuotoją: www.elaba.ltInformacija bibliotekose.

Mano straipsnis parengtas konferencijos pranešimo pagrindu ir skelbiamas konferencijos periodiškai leidžiamame žurnale, kuris referuojamas Web of Science? Kodėl straipsniui suteikiama P1a (Straipsnis konferencijos medžiagoje DB Thomson Reuters Web of Science), o ne S1 (Straipsnis DB Thomson Reuters Web of science) rūšis?
Todėl, kad Web of science (WOS) konferencijų leidiniai ar žurnalai, spausdinantys konferencijų pranešimus, įeina į WOS DB: Conference Proceedings Citation Index. Periodiniai žurnalai įeina į kitas WOS DB.

Kodėl straipsnis referuojamas Web of Science DB Emerging Sources Citation Index priskiriamas žemesnei kategorijai?
MRU eLABa PDB straipsniai, patekę į Web of Science Emerging Sources Citation Index priskiriami S1 (Straipsnis DB Thomson Reuters Web of science) rūšiai. 
Jeigu įrašas kurtas kitoje eLABa institucijoje, straipsniui rūšis gali būti priskirta pagal tos institucijos vertinimo kriterijus. Kokioje institucijoje sukurtas įrašas, galima patikrinti prisijungus prie eLABa talpyklos su savo Universitete naudojamais tinklo prisijungimo duomenimis. Ir dėl publikacijos priskyrimo reiktų kreiptis į įrašą kūrusios institucijos atsakingą už publikacijų registraciją bibliotekos darbuotoją. Kontaktai - eLABa tinklalapyje

Anksčiau dirbau kitoje institucijoje? Žurnalas su mano publikacija, priskirta mano buvusiai darbovietei, išėjo vėliau, tačiau dabar noriu priskirti publikaciją Mykolo Romerio universitetui. 
Publikacijos prieskyra (afiliacija) yra nurodoma leidinyje, kuriame spausdinama publikacija.  Registruojant publikaciją prieskyra nurodoma iš leidinio, ji nekeičiama. Nes tuo metu, kai parašėte straipsnį, skyrėte institucijai, su kuria turėjote ryšių.  Todėl, publikacija ir priklauso šiai institucijai. 

Registravau publikaciją, kurioje įrašyta tik mano pagrindinė darbovietė – teisinė organizacija. Užregistravus publikaciją, ji nebuvo priskirta MRU, nors taip pat dar dirbu šiame universitete.
Publikacijos prieskyra (afiliacija) yra nurodoma leidinyje, kuriame spausdinama publikacija. Todėl ir publikacijos apraše nurodoma tokia prieskyra, kuri įrašyta prie publikacijos. Jei publikacijoje nebuvo įrašytas Mykolo Romerio universitetas, tai ir eLABa įraše jo negali būti. eLABa Publikacijų DB negali būti keičiamos arba prisirašomos papildomos prieskyros. Lietuvos mokslo tarybos (LMT) mokslo vertinime dalyvauja tik publikacijos su Universiteto prieskyromis. LMT mokslo vertinimo metodikoje prieskyra apibrėžiama:
Prieskyra – moksliniame darbe, meno kūrinio ar jo atlikimo pristatyme arba mokslo (meno) darbų deklaracijoje nurodytas autoriaus (atlikėjo) pri(si)skyrimas Institucijai.

Todėl prieš pateikiant tekstą leidėjui svarbu nurodyti ir publikacijos prieskyrą (afiliaciją). Jei svarbu, prieskyros gali būti kelios. Jei publikacijoje yra būtina nurodyti pagrindinę darbovietę, bet skiriate ją ir MRU, nurodykite Universitetą kaip papildomą prieskyrą. Jei nebūtina nurodyti pagrindinės darbovietės, leidėjui nurodykite tik Universitetą. 

Leidinyje nėra nurodyta prieskyra Universitetui? Ar galiu publikaciją priskirti MRU?
Jei leidinyje, kuriame spausdinama publikacija, nėra nurodyta jokių prieskyrų (afiliacijų) institucijai, tvirtinant publikaciją ir įrašoma „Prieskyra nenurodyta“. Dažnai knygose autorių priklausymas institucijoms nurodomas atskirai – knygos gale skyrelyje „Apie autorius“. Tokiais atvejais registruojantis publikaciją autorius turi prieskyros informaciją įtraukti į teksto kopiją. Jei leidinyje nenurodyta prieskyra, o registruojantis autorius skiria recenzuojamą publikaciją MRU, rekomenduojama deklaruoti savo priskyrimą pasirašant atskirą prieskyros deklaraciją. Pasirašytą ir nuskenuotą deklaraciją galima prisegti registruojant publikaciją eLABa. Deklaracijos formą rasite čia: 

Dalyvavau konferencijoje, kurioje buvo vykdoma skaitomų pranešimų atranka. Kodėl straipsnis iš šios konferencijos leidinio registruotas kaip nerecenzuojamas?
Kai išleisto leidinio paantraštiniuose puslapiuose nėra nurodyta mokslinė redkolegija, recenzentai (peer-review), turintys mokslo laipsnius, taip pat leidinyje nėra ISBN ar ISSN numerio publikacija laikoma nerecenzuota. Konferencijos tinklalapyje nurodyti komitetai nėra laikomi leidinio recenzentais, nes jie vykdė skaitomų pranešimų atranką, bet ne konferencijos leidinio recenzavimą. Nustatant recenzavimą vadovaujamasi LMT metodikos apibrėžimu:
Recenzuojamas leidinys – periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (peer-review) rašytinėmis išvadomis; dėl leidinio atitikties recenzuojamo leidinio kategorijai sprendžia ekspertų grupės.

Skaičiau pranešimą mokslinėje konferencijoje, kuris paminėtas konferencijos programoje. Ar galiu registruoti jį eLABa kaip publikaciją?
eLABa PDB registruojamos tik tradicinėje spaudoje ar elektroninėje erdvėje išleistos publikacijos. Konferencijos programėlė ar sertifikatas nėra laikoma išleista publikacija, nes joje nėra išspausdinta jokio pranešimo teksto. Pranešimo skaitymo faktas nėra registruojamas kaip publikacija. Registruotina tezė turėtų būti išspausdinta išleistame konferencijos medžiagos leidinyje, pranešimų ar tezių rinkinyje su ISBN ir/ar ISSN. 

Redagavau tarptautinės konferencijos medžiagos leidinį. Ar šis darbas gali būti užskaitytas kaip K5 (Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas)?
Konferencijos leidiniai dažniausiai yra tęstiniai, kurie išleidžiami kas met arba tam tikru periodiškumu. Pagal Lietuvos mokslo tarybos metodiką, tęstinio mokslo leidinio redaktoriaus darbas neužskaitomas. LMT metodikoje sudarytas mokslo darbas apibrėžiamas kaip „originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas; priskiriamas sudarytojui (redaktoriui), nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje ir (ar) metrikoje, išskyrus periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbą“.

Esu leidinio kalbos redaktorė. Ar galima registruoti leidinį kaip K5 (Sudarytą ir/ar redaguotą mokslo darbą)?
Lietuvos mokslo tarybos mokslo vertinimo metodikoje sudarytas mokslo darbas apibrėžiamas kaip „originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas; priskiriamas sudarytojui (redaktoriui), nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje ir (ar) metrikoje, išskyrus periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbą“. 
Kalbos redaktorius nelaikomas pagrindiniu redaktoriumi. 

Recenzavau straipsnius moksliniam leidiniui ir esu įtrauktas į periodinio leidinio redkolegiją. Ar galima registruoti publikaciją kaip recenziją?
Recenziją galima registruoti tuo atveju, kai jos tekstas yra išspausintas išleistame leidinyje. Recenzijos rūšis pasirenkama iš publikacijų rūšių klasifikatoriaus. Mokslo leidinio redaktoriaus recenzija, kuri buvo rašoma dėl straipsnio įtraukimo į leidinį, nėra laikoma publikacija ir neregistruojama eLABa Publikacijų DB. LMT metodikoje recenzija apibrėžiama taip:
Recenzija – vertinamasis pranešimas apie neseniai vykusį meninį pasirodymą ar parodą arba naują literatūrinį ar mokslinį veikalą, dažniausiai parašytą ir pasirašytą kvalifikuoto asmens, spausdinamas laikraštyje, žurnale arba periodiniame leidinyje. 
Akademinė recenzija – publikuoto  veikalo  išsamus  ir  argumentuotas  mokslinis  įvertinimas; mažiausia įskaitoma apimtis 0,25 autorinio lanko.

eLABa Ataskaitose suformuotame MRU mokslo publikacijų sąraše nerodo mano publikacijos, priskirtos kitai institucijai, įrašo.
Jei Ataskaitų bibliografiniame sąraše nerodo kitai institucijai priskirto įrašo, greičiausiai prieš formuojant ataskaitą, nurodėte tik MRU prieskyros įrašus. Jei norite matyti visų publikacijų įrašus, nepaisant institucijų, kurioms publikacijos buvo priskirtos, reikia sąrašo formavimo lange nuimti institucijos žymėjimą. Tai galite atlikti prisijungus eLABa talpykloje https://talpykla.elaba.lt : Kiti ► Ataskaitos ► Pasirinkite ataskaitą ► MRU PDB institucinės ataskaitos ► 1. Mokslinių publikacijų sąrašas +mokslo kryptys ► Institucija (spustelti dešinėje esantį kvadratėlį). Sąrašo kriterijų fomavimo lange eilutėje Institucija turi atsirasti - Nepasirinkta. To nepadarius, pagal nutylėjimą sistema traukia tik MRU priskirtas publikacijas.

Žurnalas, kuriame publikuotas straipsnis, įeina į Google Scholar, kodėl straipsnis nepriskirtas prie S4 (Straipsniai kitose DB)
Tarptautinė duomenų bazė apibrėžta patvitntose MRU dėstytojų darbo krūvio apskaitos normose:
Tarptautinė duomenų bazė – tarptautinei mokslo auditorijai skirta duomenų bazė, kurioje kaupiama viešai paskelbtus mokslinės vertės kriterijus atitinkanti mokslo informacija. Tarptautinėmis duomenų bazėms nepriklauso elektroniniai bibliotekų katalogai, leidyklų ir knygynų duomenų bazės, populiarios (skirtos ne mokslo auditorijai) informacijos duomenų bazės.
Google Scholar paieškos sistemos įrankis neįtrauktas į mokslinių tarptautinių duomenų bazių klasifikatorių.

Ar būtina registruoti Mykolo Romerio universite išleistą leidinį ar straipsnį? Ar jis nėra registruojamas automatiškai?
Registruoti būtina, jei publikacija dar nėra užregistruota eLABa PDB. Tai patikrinti galima atlikus paiešką Lietuvos akademinės elektroninėje bibliotekos kataloge eLABa. Jei randate aprašytą publikaciją, patikrinkite, ar priskirta tinkama mokslo kryptis, laboratorija. 

Kaip publikacijos vertinamos darbo krūvio apskaitoje?
MRU mokslo publikacijų normos ir įverčiai skelbiami naujausiose patvirtintose Mykolo Romerio universiteto dėstytojų darbo krūvio apskaitos normose (Senato 2019-07-03 nutarimas Nr. 1SN-39). Publikacijų įverčiai - 4 priede. Iškilus papildomiems klausimams dėl publikacijų vertinimo MRU prašome kreiptis į mokslo vadybininkę (martyna.zalimaite@mruni.eu) arba į Mokslo kokybės ir analizės skyriaus vadovę (ngudel@mruni.eu, tel. (8 5) 271 4452).

Kaip pasirinkti gerą leidinį straipsnio publikavimui?
Apie leidinių pasirinkimą savo kūrinio spausdinimui informaciją autoriai gali rasti MRU tinklalpyje Informacija autoriams http://goo.gl/Jund9t. Arba pasikonsultuoti su temine bibliotekininke: kontaktai.


  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747