Bibliotekos nuostatai

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

PATVIRTINTA
Mykolo Romerio universiteto
Rektoriaus 2010 m. lapkričio   2  d.
įsakymu Nr. 1I-62
 
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS
NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Mykolo Romerio universiteto biblioteka (toliau Biblioteka) yra Mykolo Romerio universiteto (toliau Universiteto) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Studijų prorektoriui.
2. Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Universiteto statutu, Tarybos ir Senato nutarimais, Rektoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas. Jos paslaugos vienodomis sąlygomis teikiamos visiems Universiteto akademinės bendruomenės nariams ir darbuotojams, taip pat kitiems Lietuvos Respublikos ir kitų šalių piliečiams. Biblioteka gali teikti papildomas mokamas paslaugas pagal LR Vyriausybės ir Universiteto tarybos patvirtintą sąrašą.
 
II. BIBLIOTEKOS MISIJA, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
4. Bibliotekos misija – aprūpinti Universiteto studijas, mokslą ir kitas veiklos kryptis pasaulinio lygio informacijos ištekliais ir informacinėmis paslaugomis,  ugdyti Universiteto akademinės bendruomenės narių ir darbuotojų informacinį raštingumą, perimti, plėtoti ir diegti pažangiausias bibliotekų paslaugas ir technologijas.
5. Bibliotekos uždaviniai:
5.1. užtikrinti Universiteto studijų, mokslo ir kitų veiklos krypčių aprūpinimą aukščiausius tarptautinius standartus atitinkančiais informacijos ištekliais;
5.2. sukurti patrauklią ir modernią, tarptautinius standartus atitinkančią studijų ir mokslo komunikacijos fizinę ir virtualią aplinką;
5.3. ugdyti Universiteto bendruomenės narių informacinį raštingumą, savarankiškus informacijos paieškos, vertinimo ir naudojimo įgūdžius;
5.4. perimti inovatyvią užsienio šalių akademinių bibliotekų valdymo, darbo organizavimo bei paslaugų modernizavimo patirtį;
5.5. puoselėti atvirą, kūrybingą darbo ir bendravimo su lankytojais atmosferą, užtikrinti aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę.
6. Įgyvendindama pavestus uždavinius, Biblioteka atlieka šias funkcijas:
6.1. bendradarbiaudama su fakultetų atstovais analizuoja akademinės bendruomenės poreikius ir koordinuodama su jais užsako studijų, mokslo ir kitą literatūrą, duomenų bazes bei kitus informacijos išteklius;
6.2. analizuoja tarptautinį pripažinimą pasiekusių universitetų, atitinkančių Universiteto mokslinę kryptį, bibliotekose sukauptus ar suregistruotus elektroninius išteklius bei prenumeruojamas duomenų bazes ir teikia siūlymus dėl šių išteklių prenumeratos;
6.3. remdamasi LR bibliotekų standartais ir bibliotekų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, kaupia, tvarko, sistemina, viešina, saugo informacijos išteklių fondą;
6.4. administruoja Bibliotekos informacinę sistemą ALEPH, tvarko ir redaguoja bibliotekos elektroninį katalogą, vykdo kompiuterizuotą fondo apskaitą, dalyvauja formuojant Lietuvos akademinių bibliotekų bendrąją informacijos sistemą (PDB, ETD);
6.5. plėtoja tradicines ir elektronines informacines paslaugas, diegia inovatyvias ir modernias bibliotekų technologijas, kuria vartotojui patrauklias fizinę bei virtualią studijų, mokslo, komunikacijos ir informacijos erdves;
6.6. Bibliotekos fizinių ir elektroninių išteklių pagrindu kuria virtualią biblioteką;
6.7. užtikrina prieigą prie Lietuvos ir pasaulio informacijos išteklių;
6.8. organizuoja dokumentų skolinimą per Tarpbibliotekinį abonementą iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų bei informacijos centrų;
6.9. skelbia informaciją apie Bibliotekos paslaugas ir informacijos išteklius Universiteto bibliotekos tinklalapyje bei kituose šaltiniuose;
6.10. konsultuoja vartotojus ir vykdo jų mokymus naudojant tradicinius informacijos pateikimo būdus, naujausias informacines technologijas bei virtualią erdvę;
6.11. vykdo vartotojų apklausas, tiria paslaugų poreikius, inicijuoja ir įveda naujas paslaugas;
6.12. analizuoja ir kaupia pažangiausią pasaulio bei Europos bibliotekų veiklos patirtį ir įgyvendina ją;
6.13. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos ir tarptautinius bibliotekų bei bendruosius Universiteto projektus;
6.14. palaiko ryšius ir koordinuoja savo veiklą su kitais Universiteto padaliniais, Studentų atstovybe;
6.15. bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis, mokslo ir švietimo institucijomis bei kitomis organizacijomis;
6.16. rengia parodas ir organizuoja renginius;
6.17. inicijuoja ir skatina Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, puoselėja kolektyvo profesinę etiką ir kultūrą, motyvuoja darbuotojus;
6.18. vykdo Bibliotekos veiklos kokybės savianalizę;
6.19. teisės aktų nustatyta tvarka teikia statistinę informaciją apie Biblioteką.
 
III. BIBLIOTEKOS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
7. Bibliotekai vadovauja Bibliotekos direktorius.
8. Bibliotekos struktūrą tvirtina Universiteto taryba.
9. Bibliotekos darbuotojų pareiginiai nuostatai tvirtinami rektoriaus įsakymu,
kurį pasirašo rektoriaus įgaliotas Universiteto kancleris.
10. Bibliotekos darbuotojai skiriami ir iš pareigų atleidžiami rektoriaus įsakymu.
11. Naudojimosi Biblioteka taisykles tvirtina rektorius.
12. Svarbiausius Bibliotekos veiklos ir strategijos klausimus svarsto Bibliotekos taryba – bibliotekos visuomeninės priežiūros ir patariamoji institucija.
13. Direktorius, organizuodamas Bibliotekos veiklą:
13.1. atsako už Bibliotekos funkcijų ir užduočių atlikimą laiku ir kokybiškai;
13.2. vadovauja Bibliotekos darbuotojams;
13.3. rengia Bibliotekos veiklos bei veiklos kokybės vertinimo strategijas, darbo planus bei ataskaitas;
13.4. už savo veiklą atsiskaito Studijų prorektoriui, kartą per metus rengia ataskaitą rektoriui;
13.5. priima sprendimus ar atlieka veiksmus, kurie neprieštarautų Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, Universiteto statutui ir šiems Nuostatams.
14. Bibliotekos darbuotojai skatinami ir jiems gali būti skiriamos nuobaudos Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Universiteto statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
 
IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS
 
15. Biblioteka, vykdydama jai pavestus uždavinius, turi teisę:
15.1. gauti reikalingą savo veiklai organizuoti informaciją iš kitų Universiteto struktūrinių padalinių;
15.2. teikti siūlymus dėl vidaus struktūros pakeitimų;
15.3. dalyvauti bibliotekų ir informacijos centrų, draugijų bei asociacijų veikloje Lietuvoje ir užsienyje, palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis;
15.4. teikti siūlymus dėl reikiamų sąlygų Bibliotekos funkcionavimui ir uždavinių vykdymui sudarymo;
15.5. teikti mokamas paslaugas LR įstatymais nustatyta tvarka;
15.6. pagal kompetenciją atstovauti Bibliotekai kitose organizacijose.
 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
16. Bibliotekos nuostatų pakeitimus ir papildymus inicijuoja Bibliotekos direktorius, Bibliotekos nuostatai keičiami rektoriaus įsakymu.
17. Biblioteka panaikinama Universiteto tarybos nutarimu.
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747