Bibliotekos darbo pailgintu laiku tvarka

 

„Bibliotekos aktualijų“ archyvas

PATVIRTINTA
Mykolo Romerio universiteto
Rektoriaus 2016 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr.1I-90

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS DARBO PAILGINTU LAIKU TVARKA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mykolo Romerio universiteto bibliotekos (toliau – Biblioteka) darbo pailgintu laiku tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja Bibliotekos darbo organizavimo ir naudojimosi Biblioteka tvarką. 
2. Bibliotekos darbo laikas yra tvirtinamas rektoriaus įsakymu ir skelbiamas Bibliotekos internetiniame puslapyje. 
3. Pailgintu darbo laiku nuo 19.00 val. iki 3.00 val. sekmadieniais – ketvirtadieniais dirba Bibliotekos (Ateities g. 20) Didžioji ir Ilgoji skaityklos bei Abonementas.
4. Pailgintu darbo laiku Biblioteka dirba nuo kiekvienų studijų metų rugsėjo 10 dienos iki birželio 24 dienos. Laikas nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 10 dienos skiriamas studentų pažymėjimams įsigyti bei pratęsti. 
5. Bibliotekos darbą pailgintu laiku užtikrina Bibliotekoje budintis asmuo (toliau – budėtojas) ir Universiteto administratorius - budėtojas. 
6. Pailgintu darbo laiku naudotis biblioteka gali Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU arba Universitetas) bendruomenės nariai ir kiti naudotojai, susimokėję už šią paslaugą Universiteto vidaus norminių aktų nustatyta tvarka. MRU bendruomenės narys norėdamas pasinaudoti šia  paslauga, pateikia budėtojui atitinkamą dokumentą, patvirtinantį jo teisę naudotis Biblioteka, nemokant Universiteto nustatyto mokesčio (pvz.: galiojantį studento pažymėjimą, darbo pažymėjimą, skaitytojo bilietą, fakulteto išduotą pažymą apie studijas ar turimą klausytojo statusą ir pan.). Kiti naudotojai pateikia budėtojui asmens dokumentą ir Bibliotekos lankytojo pažymėjimą, kurį išduoda Bibliotekos darbuotojas, gavęs apmokėjimo už šią paslaugą kvitą. Kvitai priimami ir lankytojo pažymėjimai išduodami Bibliotekoje pirmadieniais - šeštadieniais nuo 9 val. iki 18 val. 
7. Biblioteka pailgintu darbo laiku galima naudotis tik studijų ir mokslo tiriamojo darbo tikslais. 
8. Konsultacijos Bibliotekos pailgintu darbo laiku neteikiamos. 
9. Dėl nenumatytų aplinkybių (techninių kliūčių ir pan.) Biblioteka pailgintu darbo laiku gali nedirbti. Biblioteka pailgintu darbo laiku nedirba valstybinių švenčių dienomis ir jų išvakarėse. Informacija apie tai skelbiama Bibliotekos internetiniame puslapyje. 

II. BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ IR KITŲ NAUDOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA IR JŲ PAREIGOS

10. Bibliotekos skaitytojai ir kiti naudotojai (toliau kartu – naudotojai), norintys naudotis Biblioteka pailgintu darbo laiku, privalo susipažinti su šia Tvarka ir jos laikytis. 
11. Naudotojai palieka Bibliotekos patalpas likus 15 min. iki pailginto darbo laiko pradžios. Pageidaujantys dirbti pailgintu laiku yra informuojami, kad darbą galės tęsti po 15 min.  Šis laikas skiriamas Bibliotekos  patalpoms sutvarkyti, išjungti kompiuterius, patikrinti ar užrakinti langai, įjungti minimalų apšvietimą. 
12. Naudotojus į Universiteto pastatą įleidžia ir išleidžia Universiteto administratorius - budėtojas. Naudotojai į Bibliotekos patalpas įleidžiami iki 24 val. 
13. Naudotojas, norėdamas patekti į Universiteto I korpusą, paskambina prie durų esančiu skambučiu. Įeidami studentai, darbuotojai ir kiti naudotojai  turi parodyti galiojantį dokumentą, patvirtinantį jo statusą, kaip nurodyta šios Tvarkos 6 punkte (toliau – galiojantis dokumentas). 
14. Naudotojams suteikiama teisė patekti tik į Universiteto centrinių rūmų (toliau – CR) I korpuso pirmo aukšto vestibiulį ir į cokolinį aukštą, kur yra įėjimas į Biblioteką. Į kitas Universiteto patalpas pailgintu Bibliotekos darbo laiku naudotojai neturi teisės eiti. 
15. Naudotojai, prieš įeidami į Biblioteką, striukes, paltus ir rankines palieka užrakinamose spintelėse.
16. Įeidami į Biblioteką pailgintu darbo laiku naudotojai užsiregistruoja, o  išeidami iš Universiteto – išsiregistruoja ir parodo Bibliotekos budėtojui galiojantį dokumentą. 
17. Naudotojas Bibliotekos nustatyta tvarka turi teisę naudotis: Bibliotekos fondo leidiniais ir kitais dokumentais, Bibliotekoje esančiais kompiuteriais ir kita įranga, prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir kitais elektroniniais ištekliais. 
18. Naudotojas turi tausoti ir saugoti Bibliotekos leidinius, negadinti Bibliotekos inventoriaus, nejungti apšvietimo daugiau, negu tai būtina darbui Bibliotekoje. 
19. Naudotojas privalo: 
19.1. Skaityklų  atviruose fonduose esančiais leidiniais ir kitais dokumentais naudotis tik Skaityklose, nekeisti atviruose fonduose leidinių išdėstymo tvarkos, skaitytas knygas padėti į tam skirtą vietą; 
19.2. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems naudotojams; 
19.3. Nežiūrėti filmų, nežaisti žaidimų, neužsiimti veikla, nesusijusia su studijomis ar mokslo tiriamąja veikla; 
19.4. Neįsinešti maisto ir gėrimų, nerūkyti Bibliotekos patalpose; 
19.5. Neįsivesti pašalinių asmenų; 
19.6. Laikytis elgesio viešoje vietoje taisyklių, elgtis pagarbiai kitų naudotojų ir budėtojo atžvilgiu; 
19.7. Baigus darbą, palikti tvarkingą darbo vietą, išjungti kompiuterį. 
20. Suveikus knygų apsaugos sistemai išeinant iš Bibliotekos, naudotojas privalo parodyti asmeninius daiktus Bibliotekos budėtojui. Naudotojas neturi teisės išsinešti knygų iš Bibliotekos jei jų išdavimas neužfiksuotas Bibliotekos informacinėje sistemoje. 
21. Naudotojas atsako už šios Tvarkos ir kitų Universiteto vidaus teisės aktų reikalavimų vykdymą. 
22. Sugadinęs Bibliotekos turtą ar kitaip pažeidęs naudojimosi Biblioteka taisykles, naudotojas rašo pasiaiškinimą, apie jo netinkamą elgesį informuojami fakultetų dekanai, struktūrinių padalinių vadovai;  
23. Naudotojams, pažeidusiems Tvarką, Bibliotekos direktorius, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, laikinai apriboja teisę naudotis Biblioteka ir (arba) rašo teikimą rektoriui dėl drausminės nuobaudos skyrimo.

III. BIBLIOTEKOS BUDĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

24. Bibliotekos darbuotojas įsitikina, kad patalpas paliko visi naudotojai, kad patalpose yra visas inventorius ir perduoda patalpų bei inventoriaus priežiūrą Bibliotekos budėtojui.  
25. Bibliotekos budėtojas budi prie įėjimo į Biblioteką: palaiko tvarką Bibliotekoje, stebi ir kontroliuoja, kad naudotojai neišsineštų iš Bibliotekos neišduotų knygų, užtikrina Bibliotekos turto apsaugą. 
26. Budėtojas reikalauja kad visi į Biblioteką pailgintu darbo laiku atėję naudotojai pateiktų galiojantį dokumentą, užregistruoja juos kompiuterinėje  laikmenoje.
27. Budėtojas stebi Bibliotekos videokamerų vaizdą, periodiškai užeina į skaityklas: stebi, kad naudotojai neužsiimtų veikla, nesusijusia su studijomis (nežiūrėtų filmų, nežaistų žaidimų ir pan.), laikytųsi elgesio viešoje vietoje taisyklių, netrukdytų dirbti kitiems naudotojams. 
28. Budėtojas perspėja naudotojus netinkamai besielgiančius su bibliotekos turtu, esant poreikiui pareikalauja, kad jie paliktų darbo vietą bibliotekoje.
29. Pastebėjęs ar  gavęs informaciją apie daromą ar padarytą Universitetui materialinę žalą, įvykus  incidentui su naudotoju, atėjusiu į biblioteką pailgintu darbo laiku, budėtojas imasi veiksmų kaltininkams išaiškinti ir iš karto apie tai praneša Universiteto administratoriui-budėtojui.
30.Budėtojas, esant poreikiui laikinai pasitraukti iš posto, įspėja Universiteto administratorių-budėtoją.
31. Pasibaigus pailginto darbo laikui, budėtojas paprašo išeiti naudotojus,  įsitikina, kad yra visas inventorius, išjungia šviesas, užrakina Biblioteką. 
32. Bibliotekos budėtojas atlikdamas tiesiogines pareigas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Universiteto vidaus tvarkos taisyklėmis, naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir šia Tvarka, vengia bet kokio protekcionizmo ir korupcijos.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747