Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas


Studijų dalykų išdėstymas 

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

1 KURSAS

1 SEMESTRAS

Privalomieji dalykai

SM919M108214

Tarptautinių sutarčių teisė

SM919M108215

Tarptautinė jūrų teisė

SM919M108218 Diplomatinė ir konsulinė teisė

SM919M108220

Magistro baigiamasis darbas

2 SEMESTRAS

Privalomieji dalykai

SM919M108224

Tarptautinė humanitarinė teisė

SM919M108216

Tarptautinė prekybos ir investicijų teisė

SM919M108222

Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos problemos

SM919M108226

Tarptautinių organizacijų teisė

2 KURSAS

3 SEMESTRAS

Privalomieji dalykai

SM919M108230

Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje

SM919M108234

Magistro baigiamasis darbas

SM919M108232

Pabėgėlių teisė

SM919M108228

Tarptautinė oro teisė


4 SEMESTRAS
SM919M108236Magistro baigiamasis darbasProf. Lyra Jakulevičienė pabėgėlių teisės dalyką dėsto daugiau kaip 15 metų Lietuvos ir užsienio universitetuose. Ji turi ilgametę praktinę darbo su pabėgėliais patirtį, įgytą dirbant Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro biure Lietuvoje, Švedijoje, Turkijoje. 2003 metais dr. Jakulevičienė įsteigė ir vadovavo Tarpvyriausybinio bendradarbiavimo sekretoriatui migracijos, prieglobsčio ir sienos kontrolės klausimais Ukrainoje. Parašiusi daugybę straipsnių prieglobsčio tema Lietuvos ir užsienio leidiniuose, išleidusi pirmą monografiją pabėgėlių teisės tema Lietuvoje 2005 m., nuolatos vykdo tarptautinius ir nacionalinius tyrimus šioje srityje Lietuvos valdžios institucijoms, Europos komisijai, Europos parlamentui. Ji yra Odysseus akademinio teisininkų tinklo Europoje narė ir Laisvo asmenų judėjimo observatorijos narė (Belgija). 2013 m. ji buvo nominuota kaip kandidatė nuo Lietuvos į Europos žmogaus teisių teisėjos pareigas. 2015 m. paskirta Teisės fakulteto dekane.
Prof. Justinas Žilinskas tarptautinę humanitarinę teisę dėsto daugiau kaip dešimt metų, šiam dalykui skyręs daugumą savo mokslinių publikacijų, konferencijų pranešimų, Erasmus dėstymo išvykų. Jis taip pat yra Tarptautinės humanitarinės faktų nustatymo komisijos (IHFFC) narys nuo 2012, taip pat Nuolatinio tarptautinio arbitražo teismo nacionalinės grupės narys. Nuo 2003 m. jis yra Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo komisijos prie Krašto apsaugos ministerijos narys. Justinas Žilinskas taip pat dalyvauja įvairių Vyriausybės lygio darbo grupių veiklose kaip ekspertas dėl tarptautinės teisės, baudžiamosios teisės, žmogaus teisių teisės, Europos žmogaus teisių teismo ir Tarptautinio baudžiamojo teismo. Justinas Žilinskas taip pat nuo 2012 m. yra Lietuvos Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, o 2001 – 2005 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės grupės vadovu.
Šalia akademinės veiklos, Justinas Žilinskas taip pat yra grožinės literatūros autorius ir publicistas.
Doc. dr. Danutė  Jočienė -  dabartinė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja. Būdama Mykolo Romerio  universiteto docente skaito tarptautinės žmogaus teisių apsaugos bei tarptautinių sutarčių teisės paskaitas. Doc. dr. Danute Jočienė net 9 metus buvo  Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja, taip pat II Sekcijos Vicepirmininkė, Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme bei JT Žmogaus Teisių Komitete. Kaip savo srities specialistė yra dalyvavusi su pranešimais įvairiose tarptautinėse konferencijose, parengusi straipsnius aktualiais žmogaus teisių apsaugos klausimais.
Dr. Skirmantė Klumbytė tarptautinę jūrų teisę dėsto jau daugiau kaip 10 metų. Kitos jos tyrimo ir dėstymo sritys – tarptautinė jūrų aplinkos apsauga, žuvininkystės valdymas ir tarptautinių organizacijų vaidmuo tarptautinėje jūrų teisėje. 2007 m. Skirmantė Klumbytė apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją „Baltijos jūros aplinkos apsauga pagal tarptautinę ir Europos Bendrijos teisę“.  Šiuo metu ji vadovauja studentų moksliniams tyrimams tokiais globaliais klausimais kaip klimato kaitos įtaka jūrų erdvių delimitacijai, senkantys energijos ištekliai ir lenktynės dėl Arkties, karinė veikla pasauliniame vandenyne besikeičiančios geopolitinės situacijos konstekste. Skirmantė Klumbytė taip pat skatina studentų dalyvavimą tarptautinėse teismų procesų inscenizacijos varžybose, kuriose pati daugelį metų dalyvavo kaip studentė, o vėliau – kaip teisėja. Taip pat Skirmantė Klumbytė yra praktikuojanti advokatė, dirbanti advokato Irmanto Norkaus ir partnerių kontoroje "Raidla Lejins & Norcous".
Pagrindinės doc. dr. Lauryno Biekšos mokslinio tyrimo sritys yra pabėgėlių teisė ir tarptautinė žmogaus teisių apsauga. Šiose srityse jis yra parašęs daug akademinių publikacijų, dalyvavęs gausiuose moksliniuose tyrimuose ir konferencijose. Būdamas Mykolo Romerio universiteto docentas Laurynas Biekša skaito paskaitas pabėgėlių teisės, tarptautinės žmogaus teisių apsaugos ir magistro darbo tyrimo dalykuose, koordinuoja specializaciją - Tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga. Jis taip pat yra praktikuojantis advokatas, daug dėmesio skiriantis pabėgėlių ir žmogaus teisių byloms. Teisės magistro laipsnį jis įgijo Vilniaus universitete, o tarptautinės ir ES magistro laipsnį - Rygos aukštojoje teisės mokykloje. Daktaro disertaciją jis rašė pabėgėlių teisės srityje ir 2008 metais ją apsigynė Mykolo Romerio universitete. Nuo 2009 iki 2013 metų Laurynas Biekša yra Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių apsaugos būrelio vadovas. Nuo 2010 iki 2014 metų būrelis kasmet dalyvauja organizuojant pabėgėlių teisės teismo inscenizaciją Lietuvos universitetų studentams
Daugiau nei 7 metų dėstymo patirtį turinti profesorė dr. Regina Valutyte specializuojasi tarptautinėje viešojoje bei ES institucinėje teisėje (dėstomi dalykai - Tarptautinė žmogaus teisių apsauga, ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje, ES užsienio politika ir išorės santykiai, tarptautinė oro teisė). Docentė yra dvigubo laipsnio magistro programos “ES teisė ir valdymas” bei Jungtinės doktorantūros programos Rusijos, Kinijos ir Indijos ekonominė teisė (Ruchin) koordinatorė, ekspertė eilėje nacionalinių ir tarptautinių studijų, mokslo ir plėtros projektų, pvz., EK finansuojamame projekte  „Keleivių duomenų įrašų sistemos sukūrimo Lietuvoje”, pranešėja eilėje tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų, skirtų tarptautinės viešosios teisės klausimams, įskaitant aktualius tarptautinės oro ir kosmoso teisės klausimams aptarti, eilės mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė. Kviestinė dėstytoja Le Havro, Ruano universitetuose (Prancūzija), Sofijos universitete (Bulgarija), Santiago de Kompostelos universitete (Ispanija).

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė Mykolo Romerio Universitete dėsto diplomatinę ir konsulinę teisę, veda tarptautinių organizacijų teisės seminarus, vadovauja baigiamiesiems studentų darbams. 2013 metais ji įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį Vilniaus universitete (disertacijos tema - visuomenės teisės susipažinti su oficialiais neskelbtais dokumentais ribojimų pagrindai
ES ir ES valstybių narių teisėje). Gintarė Samuolė diplomatinės ir konsulinės teisės dalyko kursą dėsto nuo 2011 metų ir turi jo dėstymo patirties trijose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jos moksliniai interesai apima diplomatinės ir konsulinės teisės, žiniasklaidos teisės, informacinių technologijų teisės, asmens duomenų apsaugos dalykus. Ji taip pat turi ilgametę teorinę ir praktinę patirtį teisinių technologijų (legaltech) taikymo srityje, šia tema atliko mokslinius tyrimus pagal ES finansuojamas priemones. 

Raimondas Ališauskas, MRU Tarptautinės ir ES Teisės instituto lektorius, dėsto Tarptautinę prekybos ir investicijų teisės ir Europos Sąjungos prekybos teisės kursus skirtingų programų studentams lietuvių ir anglų kalbomis. Be akademinės patirties, R. Ališauskas turi ilgametę patirtį Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, dalyvavo Lietuvos stojimo į ES ir Pasaulio prekybos organizaciją procesuose ir daugelyje dvišalių tarptautinių prekybos derybų. 2007 – 2011 m. R. Ališauskas dirbo Lietuvos nuolatiniu atstovu Pasaulio prekybos organizacijoje ir pirmininkavimo dviem šios organizacijos komitetams; nuo 2013 m. R. Ališauskas įtrauktas į PPO rekomenduojamų arbitrų sąrašus. Be dėstymo universitete, kaip tarptautinės prekybos teisės ir derybų ekspertas, R. Ališauskas aktyviai dalyvauja tarptautiniuose techninės pagalbos projektuose, konsultuodamas Vietnamo, Palestinos, Kosovo, Baltarusijos vyriausybes.  2011 m. R. Ališausko parengta Lietuvos teisės studentų komanda Pasaulio prekybos organizacijos teismo proceso inscenizacijos konkurso (ELSA Moot Court Competition on WTO Law) pasauliniame finale užėmė 6 vietą, aplendama daugiau kaip 10 žinomų universitetų komandų.
Lekt. Mykolas Šavelskis dalyką „Ginčų sprendimas tarptautinėje teisėje“ Mykolo Romerio universitete dėsto trejus metus. 2008 m. baigė Mykolo Romerio universiteto Europos Sąjungos teisės magistro programą, 2009 m. su pagyrimu baigė Gento universiteto (Belgija) Europos ir lyginamosios teisės studijų tarptautinę magistro programą. Šiuo metu Gento universitete (Belgija) tęsia doktorantūros studijas Europos Sąjungos išorės santykių ir institucinės teisės srityje. 2007 ir 2008 metais atstovavo Mykolo Romerio universitetą Philipo C. Jessupo Tarptautinio Teisingumo Teismo inscenizaciniame konkurse (JAV), 2008 metais - taip pat ir Jean-Pictet tarptautinės humanitarinės teisės konkurse (Šveicarija). 2010 metais stažavosi Europos Sąjungos Saugumo studijų institute (Prancūzija). Šiuo metu taip pat dirba Europos teisės departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.
Lekt. Tomas Marozas eina lektoriaus pareigas Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos institute. Jis veda tarptautinės humanitarinės teisės seminarus bei dėsto paskaitas nuo 2011 m., yra vienas iš tarptautinės teisės būrelio Universitete vedėjų. Tomas Marozas publikavosi tarptautinės humanitarinės teisės bei tarptautinės baudžiamosios teisės srityse. Taip pat dirba Seimo Kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamente vyriausiuoju specialistu, kur rengia analitines lyginamąsias apžvalgas įvairiais užsienio valstybių nacionalinės teisės klausimais.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747