Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas   

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SM920M106102

Alternatyvusis ginčų sprendimas

6

SM920M106114

Derybos teisiniuose ginčuose

6

SM920M106103

Jurisdikcinis ginčų sprendimas

6

SM920M106101

Mediacija

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SM920M106112

Arbitražas

6

SM920M106115

Atkuriamasis teisingumas

6

SM920M106109

Magistro baigiamasis darbas

6

SM920M106104

Tarpasmeniniai ir grupiniai ginčai

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

SM920M106105

Ginčo šalių įvertinimas ir charakteristika mediacijoje

6

SM920M106110

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

SM920M106108

Mediacija administracinėje teisėje

6

SM920M106106

Mediacija baudžiamojoje teisėje

6

SM920M106107

Mediacija civilinėje teisėje

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SM920M106111

Magistro baigiamasis darbas

18

SM920M106113

Mediacijos praktika

6


DĖSTYTOJAI
Profesorė dr. Renata Mienkowska-Norkienė
Gyvenanti Vilniuje ir Varšuvoje, dirbanti Mykolo Romerio universiteto profesore bei Varšuvos universiteto habilituota profesore politikos mokslų bei taikomųjų socialinių mokslų srityje. Jos specializacija yra Europos Sąjungos teisė ir politika bei konfliktų valdymas (ypač šeimos konfliktų). Prof. Renata Mienkowska-Norkienė dirba mediatore šeimos ginčuose, yra daugiau negu 50 mokslinių publikacijų ES politikos bei konfliktų valdymo srityje autorė ir patyrusi mokymų vedėja (virš 300 val.). 2014 m. Dr. Renata Mienkowska-Norkienė buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narė. 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus teisminės mediacijos tema. Nuolat veda mediacijos mokymus Šeštadieninėje mediacijos mokykloje. Viena iš Mediacijos programos kūrėjų.

Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė
MRU Teisės fakulteto docentė, daktarė. Nuo 2012 m. veda „Mediacijos pagrindų“, „Mediacijos šeimos ginčuose“, „Alternatyvaus ginčų sprendimo“ paskaitas bei seminarus lietuvių ir anglų kalbomis bakalauro ir magistro studijų studentams. 2013 m. išleisto vadovėlio „Mediacija“ bendraautorė, mokslinių publikacijų mediacijos ir kitų alternatyvių ginčų sprendimo būdų tematika autorė. Nuo 2014 m. spalio mediatorė – ekspertė projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“. 2014 m. Agnė Tvaronavičienė buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narė. 2015 m. rugpjūčio – 2016 m. sausio mėnesiais vedė mokymus Lietuvos Respublikos teisėjams ir teisėjų padėjėjams teisminės mediacijos tematika. Nuo 2018 m. vasario mėn. – CEDR (Centre of Effective Dispute Resolution) Didžiojoje Britanijoje akredituota mediatorė. Nuolat veda mediacijos mokymus Šeštadieninėje mediacijos mokykloje.

Lekt. dr. Darius Bolzanas
Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės instituto lektorius, teisės mokslų daktaras, praktikuojantis advokatas, arbitras, (teismo) mediatorius. 2003-2004 m. dirbo notarų padėjėju, 2004-2012 m. teisėjų padėjėju, vėliau skyriaus pirmininko patarėju Lietuvos apeliaciniame teisme, Klaipėdos apygardos teisme, nuo 2013 m.  advokatas.

Doc. dr. Rokas Uscila
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas. Mediatorius-teisininkas, dirbantis baudžiamosios justicijos srityje. Specializuojasi mediacijos procesų vedime teismuose, policijoje, probacijos tarnybose, taip pat bendruomenėse. 10 metų mediatoriaus patirtis, 5 metai mediatoriaus-eksperto praktika (mokymų ir supervizijų vedimas, konsultacijų, ekspertinių išvadų rengimas). 2014-2015 m. mediatorius–ekspertas projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“. Nuolat mediacijos mokymus Šeštadieninėje mediacijos mokykloje. Vienas iš Mediacijos programos kūrėjų.
Doc. dr. Natalija Kaminskienė
MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė, Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto docentė. Advokatė, arbitrė, mediatorė. Specializacijos sritys – verslo ir šeimos ginčų taikus sprendimas (derybos, mediacija, arbitražas). Nuo 2010 m. dėsto teisinių derybų, mediacijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo dalykus lietuvių ir anglų kalba Mykolo Romerio universitete, nuolat veda seminarus advokatams ir advokatų padėjėjams, teisėjams, teisėjų padėjėjams, teisininkams teisinių derybų ir mediacijos temomis (virš 300 val.). 2011 m. išleido monografiją „Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas“, 2013 m. vadovėlį „Mediacija“ kartu su bendraautoriais. Nuo 2012 m. yra nuolatinės Teisminės mediacijos komisijos narė. 2014-2016 m. dirbo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcijos įgyvendinimo grupėje. Nuo 2016 m. tarpininkauja LR Kultūros ministerijos organizuojamose derybose tarp autorių teisių kolektyvinio administravimo institucijų. Nuo 2018 m. vasario mėn. – CEDR (Centre of Effective Dispute Resolution) Didžiojoje Britanijoje akredituota mediatorė. Nuolat veda mediacijos mokymus Šeštadieninėje mediacijos mokykloje. Viena iš Mediacijos programos kūrėjų.

Prof. dr. Jolanta Sondaitė
Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorė, nuo 2002 m. dėsto dalykus, susijusius su mediacija, derybomis. Nuo 2012 m. yra Tarpvalstybinių šeimos mediatorių tinklo narė (Network of Cross-Border Family Mediators), reguliariai dalyvaujanti šio tinklo organizuojamuose mediacijos mokymuose ir supervizijose. Nuo 2012 m. atlikinėjo mediacijas šeimos ginčuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriuje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje. Yra atlikinėjusi tarpvalstybinę šeimos mediaciją Vokietijoje (2013 m.) ir Belgijoje (2017 m). Nuo 2014 m. yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo mediatorė. Nuolat rašo mokslines publikacijas ir skaito pranešimus konferencijose konfliktų ir mediacijos tema. Yra vedusi daug mokymų mediacijos, konfliktų, streso valdymo klausimais (virš 300 val.). 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus mediacijos tema. Nuo 2016 m yra teismo mediatorė besispecializuojanti šeimos ginčų sprendime.
 
Doc. dr. Gražina Čiuladienė
Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. Tarpkultūrinės komunikacijos ir konfliktų prevencijos ekspertė, edukologijos mokslų daktarė. Specializuojasi paauglių konfliktų, bendraamžių ir mokyklinės mediacijos srityje. Vadovėlio „Mediacija“ bendraautorė. Japonų kalbos ir kultūros žinovė.

Lektorius Egidijus Langys 
Mykolo Romerio Universiteto lektorius, doktorantas. Nuo 2011 m. Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras. Nuo 2012 m. teismo mediatorius, Advokatų profesinės bendrijos AVOCAD advokatas, partneris. 2013 m. išleisto vadovėlio „Mediacija“ bendraautorius, mokslinių publikacijų mediacijos tematika autorius. 2014 m. buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narys. 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus teisminės mediacijos tema. Nuolat veda mediacijos mokymus Šeštadieninėje mediacijos mokykloje.


MEDIATORIŲ NUOMONĖ APIE PROGRAMĄ

Mediatorė Odeta IntėNe vienerius metus dirbu vaiko teisių apsaugos, šeimos teisės srityje. Praktikoje teko ne kartą susidurti su atvejais, kuomet vaikas yra ginčo objektas, tačiau realiai į jo poreikius mažai įsiklausoma. Tokie ginčai neretai priveda prie ypač skausmingų pasekmių vaikui. Pradėjusi ieškoti įvairių būdų, kaip šių pasekmių išvengti ar bent dalinai sumažinti žąlą, susipažinau su mediacijos tarpvalstybiniuose ginčuose taikymo praktika. Ji davė man labai daug naudos. Dirbant su mediacija labiausiai patinka tai, kad ginčo šalys ieško pačios galimų sprendimo būdų. Kartais tikrai sunku būna „neprimesti" ginčo šalims savo nuomonės. Taip pat kai ginčo šalys užima pozicijas ir užstringa poziciniame kare, kartais prireikia nemažai įgūdžių joms padėti ir suprasti situaciją iš kitos pusės. Mediatorius, manau, turėtų būti kūrybingas, išradingas, bendraujantis, kantrus, tuo pačiu turintis tos srities, kurioje medijuoja, teisinius pagrindus, tada mediacija būtų sėkminga. Todėl būsimi mediatoriai turi pasirinkti tą sritį, kuri jiems įdomi. Tai turi būti ne tik profesija, bet ir mylimas darbas. Esu mediacijos gerbėja. Net jeigu nepavyksta pasiekti taikaus susitarimo, manau, kad mediacijos taikymas, jos pagrindų dėstymas jau mokyklose padės užauginti kartą, kuri norės derėtis, kalbėtis, o ne kovoti, kartais taip įsijaučiant į pačia kovą, kad net pamirštant, dėl ko ji kilo.
Mediatorė Kristina Martinkienė 
Mediatoriaus profesija iš toli žavėjausi skaitydama, domėdamasi apie mediacijos praktiką užsienyje. Pamažu vis garsiau buvo kalbama ir Lietuvoje apie teisminę mediaciją. Labai norėjau gauti teorinių ir praktinių žinių, tad nusprendžiau sudalyvauti mediacijos mokymuose, kuriuos organizavo tuometinis Komunikacijos ir mediacijos institutas Mykolo Romerio universitete. Teorinės žinios skatino išbandyti išmoktus dalykus praktikoje. Rodos, gaudžiau kiekvieną naujieną, ypač įdomios buvo konferencijos. Labai džiaugiuosi, kad pavyko įsidarbinti mediatore Klaipėdoje, projekto „Mediacijos įgyvendinimas probacijos tarnybose“ (MIPT) pagrindu. Man patinka bendrauti su žmonėmis, ypač patinka sėkmė: kai šalys susivokia, kad kompromisas įmanomas.
Darbe taip pat nemažai iššūkių, nors jau dirbu metus mediatore, vis dar nėra lengva skambinti nukentėjusiesiems, labai norėtųsi matyt žmogų, jo akis. Kalbant apie mediatoriaus kasdienį darbą, neįsivaizduoju mediatoriaus draskomo didelių vidinių problemų, kuris peržengęs per save, kitus bando sutaikyti. Mediatoriaus atrankoje siūlyčiau įvesti laimės indeksą. Juokauju...
Džiaugiuosi, kad šiame darbe man padeda įgytas teisinis išsilavinimas, ankstesnės patirtys darbuose, charizmatiškos asmenybės, kurias sutikau ir kurios savo pavyzdžiu išmokė siekti tikslo atkakliai. Jei darbe vis dar kartais nerandu atsakymo į tam tikrus klausimus, turiu galimybę nuomonės užklausti didelį bagažą žinių turinčių ekspertų. 2017 m. planuojama įgyvendinti privalomą mediaciją kai kuriuose civiliniuose ginčuose, tikėtina, kad  darbo turės visi Lietuvos mediatoriai. Jeigu pasiteisins ši plėtros  kryptis, tikėtina, mediacija pasklis dar plačiau.
Tebūnie pabūsiu orakulu ir spėsiu, kad po dešimties metų Lietuvoje mediacija taps tokia pat savaime suprantama kaip teismo procesas. Didžiausios sėkmės planuojantiems tapti mediatoriais!
   
Mediatorė Rūta BaltušinskaitėMediatoriaus darbas - tai nuolatinis buvimas įvykių sūkuryje, padedant lygiavertėms konflikto šalims išgirsti  ir suprasti vienai kitą. Bendradarbiavimas ir lygybė yra vertybės, kurias atradau besimokydama tarpininkavimo.
Mediacijoje labiausiai mane žavi pokytis, kuris įvyksta šalims pradedant susikalbėti ir susitarti. Pradžioje, individualių susitikimų metu, šalys reiškia daug emocijų, kaltina viena kitą, linksta į asmeniškumus. Mediatoriui išklausius ir išgryninus jų poreikius ir interesus šalys pradeda spręsti konfliktą konstruktyviai ir iš esmės. Ir po truputį kova virsta bendradarbiavimu.
Dar vienas dalykas, kuris mane labai žavi, tai kūrybiškumas. Pasiekus bendradarbiavimo atmosferą šalys pradeda plačiau žvelgti į situaciją ir analizuoja didesnį kiekį ir įvairesnių sprendimo variantų. Tuomet rezultatas gali būti nenuspėjamas ir originalus. Kaip viename atvejyje, kai buvo pavogtas sodo skėtis ir šalys mediacijos procese susitarė, kad žalos atlyginimas bus pervedamas ne nukentėjusiajam, o senelių globos namams kaip auka.
Mediatorius yra pagalbininkas šalims sprendžiant konfliktą. Sprendimą priima pačios šalys, o mediatoriaus darbas yra sudaryti sąlygas, kad jos galėtų pasiekti sutarimą. Tam reikalingos įvairios būdo savybės ir gebėjimai.
Labiausiai mediacija tiktų užsiimti kūrybiškoms asmenybėms, galvojančioms, kad yra daugiau nei vienas teisingas atsakymas, gebančioms bendradarbiauti, pamatyti situaciją kito akimis, lanksčioms bei neteisiančioms kitų.
Mediatoriaus darbe be galo svarbūs bendravimo įgūdžiai, o jie įgyjami ne skaitant knygas ar rašant atsiskaitymus, o bendraujant. Su kuo daugiau ir kuo įvairesnių žmonių bendrausite, stengsitės pažinti ir priimti juos, tuo labiau tobulinsite savo bendravimo įgūdžius.
Mediacija yra labai perspektyvi specialybė. Ji turi daug privalumų lyginant ją su kitais būdais – ji trunka trumpiau nei ikiteisminis ir teisminis procesai. Mediacija įgalina šalis pačias spręsti konfliktą, o ne atiduoti jį nagrinėti teismui, kurio sprendimas gali netenkinti nei vienos šalies. Mediacija Lietuvoje dar tik skleidžiasi, tačiau ateityje, manau, tikrai pelnys savo teisėtą vietą šalia kitų konfliktų ir ginčų sprendimo būdų – teismo, arbitražo, šeimos psichologinio konsultavimo ir kt.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747