Studijų dalykai


Studijų programos smulkus aprašas

Studijų dalykų išdėstymas     

Kodas

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

SM919M094113

Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemos

6

SM919M094112

Europos Sąjungos darbo teisė

6

SM919M094102

Mediacija

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

SM919M094104

Darbo ginčai

6

SM919M094111

Kolektyvinė darbo teisė

6

Nediskriminavimo užtikrinimas darbo teisėje

6

SM919M094105

Sutarčių teisės problemos

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Bendrovių teisė

6

SM919M094103

Derybos teisiniuose ginčuose

6

SM919M094107

Socialinės saugos teisinės problemos

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

SM919M094108

Magistro baigiamasis darbas

6

SM919M094109

Magistro baigiamasis darbas

12

SM919M094110

Magistro baigiamasis darbas

12


Dėstytojai


Prof. dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė 1994 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo ekonomisto kvalifikacijos diplomą (specializacija – Darbo ekonomika ir vadyba), o 1998 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete - teisininko kvalifikacijos diplomą. 2002 m. Lietuvos teisės universitete (dabartinis Mykolo Romerio universitetas) apgynė disertaciją tema „Garantijos darbuotojams darbdaviui tapus nemokiam“. 1994-2003 m. dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Darbo apmokėjimo skyriuje vyr. juriskonsulte. Dalyvavo darbo ir socialinės teisės aktų (taip pat ir Darbo kodekso) projektų rengime, jų tobulinime. Nuo 1998 m. dirba Mykolo Romerio universitete, vadovauja disertacijų rengimui, yra kelių mokslo tyrimų bendraautorė, daugiau kaip 30 mokslo straipsnių, mokslo studijų, monografijų ir kitų mokslo darbų, publikuotų tiek nacionaliniuose, tiek ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose, autorė ir bendraautorė.

Profesorė programoje dėsto Europos Sąjungos darbo teisės bei Nediskriminavimo užtikrinimo darbo teisėjė dalykus.


Prof. dr. Virginijus Bitė universitete dirba nuo 2005 m., dėsto įmonių teisės srities dalykus tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis, vadovauja Privatinės teisės institutui, atlieka mokslinius tyrimus (publikuoja straipsnius) įmonių (bendrovių) teisės srityje tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, yra mokslo žurnalo „Jurisprudencija“ redaktorių kolegijos narys, bendrovių teisės mokslininkų tarptautinės grupės narys, stažavosi įvairiuose užsienio universitetuose. Teisine praktika prof. dr. Virginijus Bitė užsiima nuo 2004 m., nuo 2008 m. dirba verslo teisės advokatu, yra Lietuvos Advokatūros Civilinės teisės komiteto pirmininkas bei Lietuvos arbitražo teismo rekomenduojamas arbitras, veda įvairius mokymus įmonių teisės klausimais. Programoje prof. dr. Virginijus Bitė dėsto Bendrovių teisę.

Lekt. Rasa Grigonienė yra Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės instituto lektorė, Teisės krypties doktorantė (Darbo teisės specializacija). Universitete dirba nuo 2012 m. Dėstomi dalykai – darbo ginčai ir darbo teisė. Rasa Grigonienė taip pat vykdo mokslinius tyrimus darbo teisės srityje – skelbia straipsnius, rengia vadovėlius, monografijas, dalyvauja mokslinėse konferencijose ir kt. Vienas iš paskutiniųjų darbų - 2016 m. Išleista kolektyvinė monografija „Darbo teisės principai ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje“. Rasa Grigonienė aktyviai vykdo teisinę konsultacinę veiklą, veda seminarus, mokymus darbo teisės bei personalo valdymo klausimais. Nuo 2015 m. - Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos narė. Programoje lektorė dėsto Darbo ginčų discipliną.

Doc. dr. Rytis Krasauskas Mykolo Romerio universitete dirba nuo 2002 metų. Dėsto kolektyvinės darbo teisės, darbo teisės, darbo sutarties kursus, vadovauja bakalauro, magistro baigiamųjų darbų rengimui, dalyvauja bakalauro, magistro baigiamųjų darbų disertacijų, gynimuose, veda išorinius mokymus. Jis yra vadovėlio „Kolektyvinė darbo teisė“ mokslinis redaktorius ir bendraautorius, monografijos „Darbo santykių reguliavimas kolektyvinėmis sutartimis“ autorius, vadovėlio „Darbo teisė“ bendraautorius, yra publikavęs daugiau nei dvidešimt mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Jo mokslinių tyrimų sritis – kolektyvinė darbo teisė, socialinė partnerystė, darbo teisės konstitucionalizacija, darbo sutartis. Savo teorines ir praktines žinias docentas gilino stažuotėje Čekijos Respublikoje Masaryko universitete, dalyvavo tarptautiniame projekte FLEXEM.

Greta mokslinės pedagoginės veiklos Rytis Krasauskas užsiima praktine veikla. Nuo 2005 iki 2013 dirbo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme (teisėjo padėjėju, Teismo pirmininko padėjėju, patarėju, Teismo kancleriu). Nuo 2013 m. iki 2018 m. spalio mėn. buvo Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas. Nuo 2018 m. spalio mėn. yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, šio teismo leidžiamo biuletenio redakcinės kolegijos narys.

Programoje docentas dėsto Kolektyvinės darbo teisės dalyką.

Prof. dr. Vilius Mačiulaitis Mykolo Romerio universitete dirba nuo 2008 metų. Moksliniai interesai yra darbo teisė, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo bei nutraukimo problematika, netipinės užimtumo formos, įmonių, verslo ar jų dalių perdavimo teisinio reguliavimo problematika, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas. Dr. Vilius Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija). 2012-2014 m. ėjo Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Šiuo metu užsiima advokato praktika. Dr. Vilius Mačiulaitis kaip ekspertas yra dalyvavęs Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), Europos Komisijos Teisės aktų įgyvendinimo, Darbuotojų komandiravimo komitetuose ir darbo grupėse, Regioplan (Nyderlandai, Belgija) tyrimuose, susijusiuose su nedeklaruoto darbo problematika (2010-2011). Taip pat kaip ekspertas Europos Komisijos buvo kviečiamas dalyvauti Estijos (2009) ir Latvijos (2011) darbuotojų saugos ir sveikatos, bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų priežiūros sistemų vertinime.

Programoje dr. Vilius Mačiulaitis dėsto Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemų dalyką.

Lekt. dr. Ramunė Guobaitė-Kirslienė Mykolo Romerio universitete dirba nuo 2002 metų ir dėstė įvairiais teisės disciplinas: Atlikusiųjų laisvės atėmimo bausmę asmenų užimtumo teisinis reguliavimas, Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas, Socialinio dialogo instituciniai ir teisiniai pagrindai, Darbo teisė, Kolektyvinė darbo teisė, Europos Sąjungos užimtumo teisinis reguliavimas, Europos Sąjungos darbo teisė ir kt. 2012 m. lektorė apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertaciją „Darbo laikas: teisinio reguliavimo raida ir perspektyvos“. Kartu su kitais bendraautoriais rengė vadovėlius ir monografijas darbo teisės bei kolektyvinės darbo teisės srityse.

Programoje lektorė dėsto Socialinės saugos teisinių problemų dalyką.

Esminės doc. dr. Olgos Petroševičienės specializacijos sritys: įmonių bei nekilnojamojo turto įsigijimo, nuomos sandoriai, prievolių įvykdymo užtikrinimas, statybų teisės klausimai. Konsultuodama didžiuosius tarptautinius ir Lietuvos investuotojus šioje srityje, dr. O. Petroševičienė turi sukaupusi reikšmingos praktinės patirties. 2011 m. apsigynusi daktaro disertaciją „Kapitalo palaikymas kaip uždarųjų akcinių bendrovių kreditorių teisių apsaugos priemonė“, dr. O. Petroševičienė ir toliau nuolat gilina savo žinias įmonių, sutarčių teisės bei prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimais, nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose bei akademiniuose projektuose. Mykolo Romerio universitete dr. O. Petroševičienė dėsto nuo 2007 m., derindama akademinę ir praktinę veiklą. Programoje doc. dr. Olga Petroševičienė dėsto Sutarčių teisės kursą.

Doc. dr. Natalija Kaminskienė Mykolo Romerio universiteto Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė, Privatinės teisės instituto docentė. Advokatė nuo 2005 m., arbitrė, mediatorė.Specializacijos sritys – verslo ir šeimos ginčų taikus sprendimas (derybos, mediacija, arbitražas).

Nuo 2010 m. iki dabar dėsto teisinių derybų, mediacijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo dalykus lietuvių ir anglų kalba Mykolo Romerio universitete, nuolat veda seminarus advokatams ir advokatų padėjėjams, teisėjams, teisėjų padėjėjams, teisininkams teisinių derybų ir mediacijos temomis (virš 300 val.). 2011 m. išleido monografiją „Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas“, 2013 m. vadovėlį „Mediacija“ kartu su bendraautoriais. Yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcijos įgyvendinimo grupės narė, nuolatinės Teisminės mediacijos komisijos narė. Šeštadieninės mediacijos mokyklos organizatorė, lektorė. Programoje doc. dr. Natalija Kaminskienė dėsto Mediacijos bei Derybų teisiniuose ginčuose kursą.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747