Aktualijos


 
Prasideda paraiškų pildymas 2016 m. rudens semestrą socialinei stipendijai gauti

Nuo 2016 m. rugsėjo 15 d. prasideda prašymų pildymas šių mokslo metų rudens semestrą socialinei stipendijai gauti.

Studentas prašymą pildyti turi per Valstybinio studijų fondo interneto puslapį naudojantis Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacine sistema. Prašymų pildymo pabaiga - 2016 m. spalio 10 diena. Socialinės stipendijos dydis - 123,50 eurų.

Socialinė stipendija skiriama studentams, gaunantiems socialinę pašalpą arba turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba tiems, kuriems dar nesukako 26 metai ir jų abu tėvai yra mirę arba studentui iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba).

Siekiantys gauti paramą studentai iki nustatyto termino pabaigos Fondo tinklalapyje privalo užpildyti elektroninį prašymą . Apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti, studentai bus informuojami prašymo pildymo metu, todėl turėtų atidžiai skaityti sistemos pranešimus. Daugeliu atveju pakaks tik pateikti prašymą, nes kitą informaciją fondas gauna tiesiogiai iš atsakingų institucijų duomenų bazių.

Atkreipiame dėmesį, kad socialinė stipendija skiriama vienam semestrui, todėl kiekvieno semestro pradžioje, nustatytu terminu, studentas turi pateikti prašymą elektroniniu būdu. Papildomo prašymų priėmimo metu socialinės stipendijos skiriamos ne nuo semestro pradžios, o likusiai semestro daliai.

Daugiau informacijos https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos


Dėl valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų-anketų teikimo pradžios ir pabaigos datų 

Valstybinis studijų fondas numato skelbti valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir valstybės paskolų studijų įmokai mokėti rudens semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią – 2016 m. rugpjūčio 22 d. (8:00 val.), pabaigą – 2016 m. rugsėjo 16 d. (15:00 val.).

 

Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2016 m. spalio 5 d.

 

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje (https://studentai.vsf.lt/studentai/ ) užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2016 m. rugsėjo 16 d.

 

Daugiau informacijos https://www.vsf.lt/lt/valstybes-remiamos-paskolos


Priimami prašymai skirti studijų stipendiją
Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 16 dienos priimami prašymai skirti studijų stipendiją.

Prašymai skirti studijų stipendiją yra teikiami elektroniniu būdu prisijungus per elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemas.

Prašymus gali teikti pirmojo kurso studentai, 2016 m. įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su aukštąja mokykla.

Prašymų pateikimo terminai:

• pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pirmojo kurso studentai prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos;
• antrosios pakopos studijų pirmojo kurso studentai prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 4 dienos;
• doktorantūros studijų studentai - prašymus gali teikti iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos.

Elektroniniu būdu užpildytą formą rekomenduojame atsispausdinti ir pateikti mokslo ir studijų institucijoms mokslo ir studijų institucijos nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos www.vsf.lt

Dėl paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo konkurso

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2016 m. rugpjūčio 24 d. pradedamas valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas.

 

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

 

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2016 m. rudens semestre, nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. privalo:

  1. nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.
  2. Lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.
  3. Išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštuntoje klasėje arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.
  4. Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Daugiau informacijos https://www.vsf.lt/lt/parama-uzsienio-lietuviams


Studentai kviečiami papildomo priėmimo metu pildyti prašymus socialinei stipendijai gauti 

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo birželio 27 dienos iki rugpjūčio 3 dienos skelbiamas papildomas prašymų priėmimas socialinei stipendijai gauti 2016 m. pavasario semestrą. 

Studentai, pretenduojantys gauti socialinę stipendiją, Fondo tinklalapyje privalo užpildyti nustatytos formos elektroninį prašymą.

Socialinė stipendija skiriama, jeigu studentas atitinka vieną privalomų kriterijų:
• gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
• jam nustatytas 45 ar mažesnis darbingumo, sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis;
• ne vyresnis 25 metų, ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba arba jo abu tėvai mirę.

Daugiau informacijos čia.


Universiteto bendruomenės nariai,

 

reaguodami į Universitete platinamą informaciją apie baigiamųjų ir kitų rašto darbų plagiato patikrą plag.lt sistemoje, informuojame, kad Mykolo Romerio universitetas, kaip ir kiti Lietuvos universitetai, yra atsiribojęs nuo darbų patikros šiame (plag.lt) portale. Universitete yra naudojama oficiali Lietuvos aukštųjų mokyklų antiplagiavimo patikrinimo sistema – Elektroninio antiplagiato atpažinimo sistema (EPAS), kuria naudojasi Universiteto dėstytojai bei administracijos darbuotojai, siekdami nustatyti galimus akademinio nesąžiningumo – plagiato – atvejus.

Norime, kad studentai nebūtų klaidinami, todėl informuojame, kad plag.lt sistemoje patikrintas darbas gali neatitikti Universiteto antiplagiato atpažinimo sistemoje gautų rezultatų.

 

 

Rašto darbų plagiavimo atvejus Universitete numato Studijų rezultatų vertinimo tvarkos 29 straipsnis.

 

 

Elkimės sąžiningai ir atsakingai,

Akademinių reikalų centras


DĖL VALSTYBĖS IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ PRAŠYMŲ-ANKETŲ TEIKIMO PRADŽIOS IR PABAIGOS DATŲ
Nuo 2016 m. kovo 7 dienos, 10 val. iki 2016 m. balandžio 1 dienos, 24 val. studentai galės teikti elektroninius prašymus-anketas 2015/2016 mokslo metų pavasario sem. valstybės paskolai studijų įmokai mokėti, valstybės remiamai paskolai studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamai paskolai dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.
Daugiau informacijos čia.       
                


DĖL PARAIŠKŲ SOCIALINĖMS STIPENDIJOMS 2015 M. RUDENS SEMESTRĄ PAPILDOMO PRIĖMIMO

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2015 m. spalio 29 d. iki 2015 m. lapkričio 12 d.  įskaitytinai bus priimamos papildomos studentų paraiškos socialinei stipendijai gauti. Studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2015 m. rudens semestre, privalo per Fondo interneto tinklalapį (www.vsf.lt) prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS PARAMA) ir elektroniniu būdu užpildyti numatytos formos paraišką (Socialinė stipendija SS 2015 m. rudens semestras papildomas priėmimas).

Socialinė stipendija studentams skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo paraišką papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas čia.VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS PRADEDA PRAŠYMŲ-ANKETŲ VALSTYBĖS PASKOLOMS GAUTI PRIĖMIMĄ
Nuo 2015 m. rugpjūčio 21 dienos, 10 val. iki 2015 m. rugsėjo 27 dienos, 24 val. studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2015/2016 mokslo metams, galės pateikti elektroninius prašymus-anketas .

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur per metus);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur). Studentai norintys gauti paskolą studijų kainai, kurie jau pasiekė šį limitą, gali raštu kreiptis į fondą dėl jo padidinimo. Su prašymu fondui būtina pateikti aukštosios mokyklos pažymą apie studijų rezultatus bei studento mokamą kainą už studijas. Prašymai dėl limito didinimo turi būti pateikti iki prašymų-anketų priėmimo termino pabaigos.

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams 2015 m. rudens semestrą bus teikiamos ir valstybės paskolos studijų įmokai sumokėti. Šias paskolas gali gauti studentai, iki 2009 m. įstoję į valstybės dalinai finansuojamas studijų vietas. Teisę gauti šią paskolą turi pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų studentai, kurie moka studijų įmoką.

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2015 m. spalio 13 dieną. Daugiau informacijos čia.


DĖL PARAIŠKŲ TEIKIMO LIETUVIŲ KILMĖS STUDENTAMS IŠ UŽSIENIO
Nuo 2015 m. rugpjūčio 24 d. iki  2015 m. rugsėjo 30 d. Valstybinis studijų fondas priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, elektroninius prašymus valstybės paramai, kuri skiriama pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentams.

Studijuojantieji gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. 114 eurų stipendijos skiriamos konkurso būdu kiekvieną semestrą, vienkartinė socialinė išmoka (nuo 202,73 iki 318,58 eurų) gali būti skirta dėl atitinkamos socialinės padėties. Stipendijos skiriamos tik pažangiems studentams.

Elektroninę paraišką studentai gali pateikti šiame tinklalapyje, pasirinkę elektroninę paslaugą „Parama išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams“. Pateikusieji paraišką ir gavę pranešimą, kad reikia pristatyti dokumentus, juos privalo pateikti Fondui iki rugsėjo 30 dienos.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, o išeivijos vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai - dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę.

Studentai, pretenduojantys į socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jų prašyme nurodytas socialines aplinkybes, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Daugiau informacijos rasite čia.


SKELBIAMAS PAPILDOMAS PARAIŠKŲ SOCIALINEI STIPENDIJAI GAUTI PRIĖMIMAS

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2015 m. birželio 26 iki rugpjūčio 3 dienos įskaitytinai bus priimamos papildomos studentų paraiškos socialinei stipendijai gauti. Prašymai teikiami užpildžius Elektroninę paraišką (Socialinė stipendija SS 2015 m. pavasario semestras papildomas priėmimas_birželis).

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas rasite čia .


SKELBIAMAS PAPILDOMAS PARAIŠKŲ SOCIALINEI STIPENDIJAI GAUTI PRIĖMIMAS

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2015 m. gegužės 25 iki birželio 3 dienos įskaitytinai bus priimamos papildomos studentų paraiškos socialinei stipendijai gauti. Elektroninę paraišką (Socialinė stipendija SS 2015 m. pavasario semestras papildomas priėmimas_gegužė) Fondui šiuo laikotarpiu pateikti galės visi, kuriems socialinė stipendija nebuvo skirta pagrindinio priėmimo metu. Papildomo paraiškų priėmimo metu socialinės stipendijos skiriamos ne nuo semestro pradžios, o likusiai semestro daliai.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas rasite čia .


SKELBIAMAS PAPILDOMAS PARAIŠKŲ SOCIALINEI STIPENDIJAI GAUTI PRIĖMIMAS

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2015 m. balandžio 20 iki gegužės 4 dienos įskaitytinai bus priimamos papildomos studentų paraiškos socialinei stipendijai gauti. Elektroninę paraišką (Socialinė stipendija SS 2015 m. pavasario semestras papildomas priėmimas_balandis) Fondui šiuo laikotarpiu pateikti galės visi, kuriems socialinė stipendija nebuvo skirta pagrindinio priėmimo metu. Papildomo paraiškų priėmimo metu socialinės stipendijos skiriamos ne nuo semestro pradžios, o likusiai semestro daliai.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas.


DĖL PREZIDENTŲ VARDINIŲ STIPENDIJŲ

Kviečiame studentus dalyvauti atrankoje  Lietuvos Respublikos Prezidentų  vardinėms stipendijoms gauti.  Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į fakulteto studijų prodekaną. 

Daugiau informacijos apie Prezidentų stipendijas rasite čia.


SKELBIAMAS PAPILDOMAS PARAIŠKŲ SOCIALINEI STIPENDIJAI GAUTI PRIĖMIMAS

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2015 m. kovo 13 iki 29 dienos bus priimamos papildomos studentų paraiškos socialinei stipendijai gauti. Elektroninę paraišką Fondui šiuo laikotarpiu pateikti galės visi, kuriems socialinė stipendija nebuvo skirta pagrindinio priėmimo metu. Papildomo paraiškų priėmimo metu socialinės stipendijos skiriamos ne nuo semestro pradžios, o likusiai semestro daliai.

Socialinės stipendijos yra teikiamos studentams, kurie atitinka vieną iš šių kriterijų:

  • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Daugiau informacijos apie socialines stipendijas rasite čia .


DĖL VALSTYBĖS IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ PRAŠYMŲ-ANKETŲ TEIKIMO PRADŽIOS IR PABAIGOS DATŲ

Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės paskolų studijų įmokai mokėti, valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti prašymų anketų teikimo pradžią – 2015 m. kovo 16 d. (nuo 10 val.), pabaigą – 2015 m. balandžio 3 d. 

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį bei valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2015 m. balandžio 23 d.

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti Fondui nurodytu būdu iki 2015 m. balandžio 3 d.

Daugiau informacijos www.vsf.lt


DĖL PARAIŠKŲ SOCIALINĖMS STIPENDIJOMS 2015 M. PAVASARIO SEMESTRE PILDYMO

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:
• neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
• yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
• aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.
Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2015 m. pavasario semestre, nuo 2015 m. sausio 20 d. iki 2015 m. vasario 20 d. (įskaitytinai) privalo per Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) interneto tinklalapį www.vsf.lt  prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS PARAMA) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Tik šiuo būdu užpildęs paraišką (atspausdinti ir popierinio jos varianto pristatyti Fondui nereikia) studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki semestro pabaigos. Studentas, pageidaujantis gauti socialinę stipendiją, kiekvieno semestro pradžioje privalo užpildyti paraišką iš naujo.

 Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:
1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Daugiau informacijos www.vsf.lt


DĖL PARAMOS IŠEIVIJOS IR LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ VAIKAMS, VAIKAIČIAMS, PROVAIKAIČIAMS SKYRIMO KONKURSO

Nuo 2015 m. sausio 26 d.  iki 2015 m. vasario 20 d. išeiviai ir lietuvių kilmės užsieniečiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose, kviečiami teikti paraiškas paramai studijoms gauti.  Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.
Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą. Išeivijos studentai, pirmą kartą pateikę prašymus, fondui turi pristatyti dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę.
Studentai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius jų prašyme nurodytas socialines aplinkybes (dokumentus apie šeimos narių skaičių, mirties liudijimus ir pan.), arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia. Užpildęs elektroninę paraišką, reikalingus dokumentus studentas Fondui turi pateikti išsiųsdamas juos paštu arba atnešdamas į vietą. Daugiau informacijos www.vsf.lt


DĖL PAPILDOMŲ PARAIŠKŲ PRIĖMIMO SOCIALINEI STIPENDIJAI GAUTI 2014 M. RUDENS SEMESTRE

Informuojame, kad nuo 2014 m. spalio 28 d. iki 2014 m. lapkričio 11 d. vyks papildomas paraiškų pildymas ir dokumentų priėmimas IS ,,PARAMA“ 2014 m. rudens semestre socialinei stipendijai gauti. Daugiau informacijos www.vsf.lt


Papildoma atranka Erasmus+ judumui studijoms pavasario semestre 

Nuo spalio 16 d. skelbiama papildoma studentų atranka judumui studijoms 2014/2015 s.m. pavasario semestre pagal Erasmus+ programą. Universitetų sąrašas, stipendijų dydžiai ir kitos atrankos sąlygos - Erasmus+ programos skiltyje.


Dėl paraiškų socialinėms stipendijoms 2014 m. rudens semestre teikimo

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:
• neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
• yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
• aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2014 m. rudens semestre, nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. iki 2014 m. spalio 10 d. (įskaitytinai) privalo per Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) interneto tinklalapį www.vsf.lt  prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS PARAMA) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Tik šiuo būdu užpildęs paraišką (atspausdinti ir popierinio jos varianto pristatyti Fondui nereikia) studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki semestro pabaigos. Studentas, pageidaujantis gauti socialinę stipendiją, kiekvieno semestro pradžioje privalo užpildyti paraišką iš naujo.

 Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:
1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Daugiau informacijos www.vsf.ltVyksta studentų su negalia paraiškų priėmimas tikslinėms išmokoms gauti

Prasidėjus naujiems mokslo metams studentai su negalia turi savo aukštosioms mokykloms pateikti dokumentus tikslinei išmokai (520 Lt per mėnesį) gauti. Šias išmokas gali gauti studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis. Europos socialinio fondo remiamą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partneriais – 36 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.
Tikslines išmokas studijų prieinamumui gerinti gali gauti visi Lietuvos studentai, atitinkantys nustatytus kriterijus,  neatsižvelgiant į tai, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė.
Tikslinės išmokos skiriamos pirmą kartą atitinkamoje studijų pakopoje studijuojantiems studentams, kurie neturi akademinių skolų, yra Lietuvos piliečiai arba deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje ir turi nustatytą 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį.
Studentai su negalia, norintys gauti tikslinę išmoką nustatytos formos prašymus turi pateikti savo aukštosioms mokykloms. Aukštosios mokyklos nustato dokumentų priėmimo terminus ir pateikia Fondui studentų sąrašus (kreiptis į fakulteto studijų metodininką/vadybininką).
Studentai su negalia, dėl kokių nors aplinkybių nespėję ar negalėję pateikti prašymo per aukštųjų mokyklų nustatytus terminus, tą padaryti gali ir vėliau, tačiau parama bus skirta nuo to mėnesio, kai aukštoji mokykla pateiks papildomą sąrašą.
Daugiau informacijos apie projektą http://www.studijuoktobulek.lt/Registracija į studijas

Primename, jog nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 15 d. vyksta nuolatinių studijų pirmo kurso studentų studijų dalykų registracija. Prašome registruotis „Mano studijos“.

Baigiamųjų magistro darbų temas nuolatinių studijų studentai turi pasirinkti nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 15 d.


Rusėjo pirmosios dienos renginiai
Artėja rugsėjo pirmoji! Laukiame visų šios dienos šventiniuose renginiuose! Daugiau informacijos rasite čia.


Dėl paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo konkurso

Nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d.  iki 2014 m. rugsėjo 30 d. išeiviai ir lietuvių kilmės užsieniečiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose, kviečiami teikti paraiškas paramai studijoms gauti.  Paraiškos yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.
Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą. Išeivijos studentai, pirmą kartą pateikę prašymus, fondui turi pristatyti dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę.
Studentai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius jų prašyme nurodytas socialines aplinkybes (dokumentus apie šeimos narių skaičių, mirties liudijimus ir pan.), arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia. Užpildęs elektroninę paraišką, reikalingus dokumentus studentas Fondui turi pateikti išsiųsdamas juos paštu arba atnešdamas į vietą.
Išeiviai ir lietuvių kilmės užsieniečiai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Stipendijos dydis - 3 BSI (šiuo metu 390 Lt. per mėnesį). Ji skiriama vienam semestrui konkursinės eilės tvarka ir išmokama kas mėnesį. Socialinė išmoka (nuo 700 Lt iki 1100 Lt) yra skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.
Paramą gali gauti studentai, priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje; paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas. Daugiau informacijos www.vsf.lt


Valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymai-anketos
Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Valstybinio studijų fondo tinklalapyje užplidyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2014 m. rugsėjo 26 d.  Daugiau informacijos www.vsf.lt


Pirmieji mokslo metus pradeda studentai iš užsienio! Išsamiau