Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2020-06-30

Simas Grigonis gins disertaciją „Jurisdictional Interaction between the CJEU and International Dispute Settlement Bodies: EU Law Perspective“

grigonio-disertacijos-virselishorizontalus 2020 m. liepos 30 d. 13 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 aud. Simas Grigonis (Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) gins disertaciją „Jurisdictional Interaction between the CJEU and International Dispute Settlement Bodies: EU Law Perspective“ (liet. k. „ESTT ir tarptautinių ginčų sprendimo institucijų jurisdikcijų sąveika: ES teisės perspektyva“)  (teisė, S 001).

Disertacija „ESTT ir tarptautinių ginčų sprendimo institucijų jurisdikcijų sąveika: ES teisės perspektyva“ siekiama sistemiškai išanalizuoti ES teisinės sistemos autonomijos principo norminės įtakos mastą, atribojant ESTT jurisdikciją nuo pasirinktų tarptautinių ginčų sprendimo institucijų, nenumatytų ES Sutartyse, jurisdikcijų. Siekiant šio užsibrėžto tikslo disertacijoje atskleidžiamas ES teisinės sistemos autonomijos principo, ESTT suformuluoto būtent bylose susijusiose su jurisdikcijų atribojimu, turinys bei reikšmė Europos integracijai. Autonomijos principo taikymo kontekste disertacijoje analizuojami du pastaraisiais metais itin garsiai nuskambėję ESTT sprendimai Nuomonėje 1/17 ir Achmea byloje. Pirma, analizuojama, kaip autonomijos principas taikomas investicinių ginčų sprendimo institucijoms – investiciniams arbitražams, įsteigtiems pagal ES valstybių narių tarpusavio investicijų apsaugos sutartis bei siekiama atsakyti, ar šių arbitražų reakcijos į ESTT praktiką kelia pavojų ES teisės autonomijai. Antra, siekiama įvertinti, ar naujasis Investicinių teismų sistemos mechanizmas, įsteigtas ES prekybos sutartimi su Kanada, gali turėti neigiamos įtakos ES teisinės sistemos autonomijai.

Dissertation “Jurisdictional interaction between the CJEU and international dispute settlement bodies: EU law perspective” aims to systematically analyse the extent of the normative influence of the principle of autonomy of the EU legal order on delimitation of the CJEU’s jurisdiction from jurisdictions of selected international dispute settlement bodies, which fall outside the scope of dispute settlement mechanisms provided under the EU Treaties. Seeking this purpose the content of the principle of autonomy of the EU legal order established in the CJEU’s cases related to jurisdictional delimitation is revealed as well as the principle’s influence on European integration. Within the context of the application of the principle of autonomy, two recent controversial decisions of the CJEU in Achmea and Opinion 1/17 are analysed. First, it is scrutinised how the principle of autonomy is applied in respect of investment arbitral tribunals established under intra-EU BITs and whether responses of these tribunals to the CJEU’s case law reflect any risks for the autonomy of EU law. Secondly, it is assessed if the Investment Court System mechanism, established in the EU’s treaty with Canada, could have adverse effects on the autonomy of the EU legal order.