Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2020-01-16

Sveikiname

vilma-migline-5334

Vilmą Miglinę (Lyderystės ir strateginio valdymo institutas), 2020 m. sausio 16 d. apgynusią disertaciją „Veiksmingas psichologinės pagalbos valdymas ekstremaliųjų situacijų atveju“ (vadyba, S 003). 

VEIKSMINGAS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS VALDYMAS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJU

Ekstremaliosios situacijos sutrikdo paveiktos populiacijos funkcionavimą, o įvykio metu patirtas stresas gali tapti sveikatos problemų priežastimi. Nors Lietuva santykinai vertinama kaip mažiau veikiama grėsmių, visgi šalyje daugėja įvykių, dėl kurių gali susidaryti ekstremaliosios situacijos. Svarbu suprasti, kad chaotiškos ir nepritaikytos pagal atvejį psichologinės ir socialinės pagalbos teikimas gali atnešti ne tik naudos, bet ir žalos, todėl visos priemonės privalo būti kruopščiai suplanuotos. Psichologinės intervencijos pasižymi specifiškumu. Kuriant veiksmingą psichologinės pagalbos valdymo sistemą ekstremaliųjų situacijų atveju į tai būtina atsižvelgti Tiek prevenciniais, tiek gydomaisiais veiksmais psichologinė ir socialinė pagalba kuria visuomenės psichosocialinį atsparumą. Todėl labai svarbu veiksmingai koordinuoti ir teikti psichosocialines intervencijas. Problemos analizei pasitelkiamos vadybos ir visuomenės sveikatos mokslų perspektyvos. Apibendrinus apžvelgtą literatūrą ir empirinio tyrimo rezultatus išryškintos priemonės, kurių reikėtų imtis, siekiant didinti nagrinėjamos srities valdymo veiksmingumą. Taip pat atskleistas visuomenės požiūris į tam tikras psichologinių intervencijų priemones – jų priimtinumą, finansavimą, į ką svarbu atsižvelgti planuojant intervencijas siekiant, kad jos būtų veiksmingos. Tyrimo radiniai svarbūs planuojant psichologines intervencijas ekstremaliųjų situacijų atveju konkrečioje populiacijoje su jai būdingu kultūriniu specifiškumu.

EFECTIVE MANAGEMENT OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN CASE OF EMERGENCIES

Emergencies disrupt the functioning of the affected population, and stress during the event can cause health problems. Although Lithuania is relatively less sensitive to threats, the number of events that can lead to emergencies is increasing. It is important to understand that the chaotic and non-specific psychological support can lead to profound damages. That is why all measures must be carefully planned. Psychological interventions have their own specificities, which should be taken into account when developing an effective system for managing mental health support in case of emergencies. Through both preventive and curative action, psychosocial support can build psychosocial resilience in the society. Therefore, effective coordination and delivery of psychosocial interventions are crucial. The problem is analysed from the perspectives of management sciences and public health sciences. After summarising the review of the literature and the results of the empirical study, the measures were highlighted which could be taken to increase the effectiveness of management of the area under consideration. It also reveals public attitudes towards such measures of psychological interventions as acceptability and funding, what is important to consider when planning effective interventions. The findings of the study are important for planning psychological interventions in a specific population with its unique cultural specificity.