Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2019-12-20

Sveikiname

adomas-vincas-raksnis-5234

Adomą Vincą Rakšnį (Viešojo administravimo institutas), 2019 m. gruodžio 20 d. apgynusį disertaciją „Bendradarbiavimu grindžiamos organizacinės kultūros formavimas viešajame valdyme“ (vadyba, S 003). 

BENDRADARBIAVIMU GRINDŽIAMOS ORGANIZACINĖS KULTŪROS FORMAVIMAS VIEŠAJAME VALDYME

Disertacijoje analizuojamas bendradarbiavimu grindžiamos organizacinės kultūros formavimas. Bendradarbiavimu grindžiama organizacinė kultūra analizuojama makro, mezo, mikro ir nano kultūrinių lygmenų kontekstuose. Darbe išskiriami lyderystės kompetencijų, pasitikėjimo, žinių ir informacijos dalijimosi, moderniųjų technologijų, suinteresuotų šalių įtraukties etapai. Atliekama normatyvinė analizė, analizuojami istoriškai reikšmingiausi teisės aktai, įvairių viešojo valdymo programų nuostatos, nagrinėjama bendradarbiavimu grindžiamos organizacinės kultūros ir jos formavimo etapų teisinė apibrėžtis, atskleidžiama jų pokyčių dinamika. Identifikuojamos šiuos etapus reikšmingai skatinančios ir suvaržančios jėgos Lietuvos viešojo valdymo sistemoje, pasiūlomi galimi egzistuojančių problemų sprendimo būdai, kurie galėtų būti pritaikomi ministerijų ir departamentų lygmenyse.

FORMATION OF COOPERATION BASED ORGANISATIONAL CULTURE IN PUBLIC GOVERNANCE

The dissertation analyses the formation of cooperation-based organisational culture. Cooperation-based organisational culture is analysed in the contexts of macro, meso, micro and nano cultural levels. The thesis identifies the phases of leadership competencies, trust, knowledge and information sharing, modern technology, and stakeholder engagement. Normative analysis is performed, historically significant legal acts, provisions of various public governance programs are analysed, legal definition of cooperation-based organisational culture and stages of its formation are studied, dynamics of their changes is revealed. Significantly stimulating and restraining forces in the system of public governance in Lithuania are identified, and possible solutions to existing problems that could be applied at the level of ministries and departments are suggested.