Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2018-04-06

Sveikiname

tomas-mendelsonas-gina-disertacija-9895 Tomą Mendelsoną (Finansų institutas) balandžio 6 dieną apgynusį disertaciją „Institucinių sektorių skolų poveikio šalies finansiniam stabilumui vertinimas Europos Sąjungos valstybėse“ (ekonomika, 04 S).

INSTITUCINIŲ SEKTORIŲ SKOLŲ POVEIKIO ŠALIES FINANSINIAM STABILUMUI VERTINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE

Daktaro disertacijoje sprendžiama mokslinė problema, kokį poveikį šalies finansiniam stabilumui daro institucinių sektorių skolos ir kaip tą poveikį įvertinti. Disertacijoje siekiama išanalizavus institucinių sektorių skolų poveikio šalies finansiniam stabilumui teorinius principus bei finansinio stabilumo vertinimo metodus, parengus tyrimo metodiką ir atlikus empirinį tyrimą, kompleksiškai įvertinti institucinių sektorių skolų poveikį šalies finansiniam stabilumui Europos Sąjungos valstybėse. Atskleidus skirtingus požiūrius į šalies finansinio stabilumo teorinius principus, pateikta šalies finansinio stabilumo koncepcija. Išskirti ir palyginti mikro ir makro požiūriai į šalies finansinį stabilumą. Nustatyta, jog institucinių sektorių ir šalies finansinio stabilumo ryšiai yra netolygiai ištirti, mažai dėmesio skiriant įmonių instituciniam sektoriui. Dėl šios priežasties, identifikuotas poreikis kompleksiškai analizuoti visų institucinių sektorių poveikį šalies finansiniam stabilumui, vienodai skiriant dėmesio visiems sektoriams ir išryškinant jų poveikio skirtumus. Apibendrinus mokslinę literatūra išskirtas rodiklių rinkinys, kuris pilnatviškai atspindi šalies finansinio stabilumo būklę, atliekant makro prudencinius tyrimus Europos Sąjungos mastu. Atlikus institucinių sektorių skolų poveikio šalies finansiniam stabilumui teorinių prielaidų analizę ir remiantis šalies finansinio stabilumo vertinimo modelių analizės rezultatais, pasiūlytas institucinių sektorių poveikio šalies finansiniam stabilumui vertinimo modelis. Sudarytas modelis pasižymi kompleksiškumu, nes į jį įtraukiami visi instituciniai sektoriai ir pasirinktas finansinio stabilumo rodiklių rinkinys. Buvo nustatyta, jog finansų sistemos sutrikimų priežastimi gali būti bet kurio institucinio sektoriaus per didelis skolinimasis. Problemos viename instituciniame sektoriuje gali persikelti į kitus sektorius. Finansinę krizę gali sukelti vieno sektoriaus per didelės skolos, o kito sektoriaus perteklinis skolinimasis gali tą pačią krizę pagilinti ir pratęsti. Atlikus kompleksinę analizę, išskirti kiekvieno institucinio sektoriaus poveikio šalies finansiniam stabilumui skirtumai, pagrįsta būtinybė stebėti visų institucinių sektorių skolas vienu metu, siekiant išsaugoti šalies finansinį stabilumą.

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL SECTORS‘ DEBT ON COUNTRY‘S FINANCIAL STABILITY IN THE EUROPEAN UNION

The scientific problem solved in the dissertation is the following: what impact does the institutional sector debts make on the financial stability of the country and how to assess that impact. It is aimed to conduct the complex assessment of the impact of the institutional sector debts on the country‘s financial stability in the European Union, while analyzing theoretical principles of the impact of institutional sector debt on the country‘s financial stability and the methods for assessing financial stability, developing the research methods and conducting empirical analyses. Different approaches to the theoretical principles of country‘s financial stability are presented, and the concept of country‘s financial stability is introduced. Micro and macro approaches to the country's financial stability were distinguished and compared. It has been concluded that the relationship between the institutional sectors and the country's financial stability is unevenly investigated, with little attention being paid to the institutional sector of the enterprises. For this reason, the need was identified for a comprehensive analysis of the impact of all institutional sectors on the country's financial stability, with an equal emphasis on all sectors and highlighting differences in their impact. Summarizing the scientific literature, a set of indicators has been singled out, which adequately reflects the state of country‘s financial stability while conducting macro-prudential research at European Union level. Having analyzed the theoretical assumptions of the impact of the institutional sectors on the country‘s financial stability and based on the results of the analysis of the models of the country's financial stability assessment, the model of the impact of institutional sectors on the country's financial stability assessment was proposed. The resulting model is complex, as it includes all institutional sectors and a selected set of financial stability indicators. It has been found that financial system malfunctions may be caused by over-borrowing in any institutional sector. Problems in one institutional sector may shift to other sectors. The financial crisis can be caused by over-indebtedness in one sector, while over-borrowing in the other sector can deepen and extend the same crisis. Through a complex analysis, the differences in the impact of each institutional sector on the country's financial stability were distinguished and the need to monitor the debts of all institutional sectors at the same time to maintain the country's financial stability was singled out.