Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2016-03-04 08:37:00

Sveikiname

gudeliene-nomedadisertacija-6303 Nomedą Gudelienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos institutas) 2016 m. balandžio 8 d. apgynus disertaciją „University and Business Cooperation Governance in Lithuania“ (Vadyba, 03 S).


LIETUVOS UNIVERSITETŲ IR VERSLO BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS

Disertacija buvo siekiama išnagrinėti universitetų ir verslo bendradarbiavimo (UVB) fenomeną ir remiantis teorinio bei empirinio tyrimo rezultatais sukurti konceptualųjį normatyvinį UVB valdymo modelį. Tyrimo metodologija rėmėsi fenomenologine ir heuristinės analizės strategija, veiksmo ir lauko tyrimo elementų integracija. Buvo išnagrinėtos UVB teorinės prielaidos, išanalizuota užsienio valstybių UVB valdymo geroji praktika, atlikta Lietuvos UVB atvejo analizė, sukurtas konceptualusis normatyvinis UVB valdymo modelis. Padarytos išvados, kad UVB valdymo teorinis pagrindas gali būti nagrinėjamas atsižvelgiant į Naujosios viešosios vadybos ir Naujojo viešojo valdymo doktrinų raidą, perėjimą nuo tradicinio prie korporatyvinio universitetų valdymo modelio, Trigubos spiralės, Keturgubos spiralės ir Penkiagubos spiralės žinių kūrimo ir valdymo modelius, tinklaveikos, žinių ir inovacijų vadybą. Lietuvoje atskirtį tarp universitetų ir verslo sąlygoja silpnos UVB tradicijos, strateginio valdymo stoka, lyderystės ir konsoliduojančios institucijos trūkumas, žemas bendradarbiavimo ir verslumo kultūros lygis.

UNIVERSITY AND BUSINESS COOPERATION GOVERNANCE IN LITHUANIA

The dissertation aimed to explore the concept of UBC governance and on the basis of theoretical and empirical research results develop a conceptual normative UBC governance model. Research methodology was based on the phenomenological and heuristic inquiry strategy and integration of action research and fieldwork research elements.The dissertation included the analysis of the theoretical framework of UBC governance, exploration of the best practices of UBC governance in foreign countries, examination of the case of UBC governance in Lithuania, and development of the conceptual normative model. It was concluded that the theoretical framework for UBC governance can be examined with regard to the evolution of New Public Management and New Public Governance doctrines, the shift from Conventional or Mode 1 to Corporative or Mode 2 approach, the knowledge creation models of the Triple Helix, the Quadruple Helix and the Quintuple Helix, network, knowledge and innovation management.University and business divide in Lithuania is caused by weak UBC traditions, lack of strategic management, lack of leadership and consolidating institution, and low level of cooperative and entrepreneurial culture.