Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-12-14

Sveikiname

laimonas-marcinkevicius-7091 Laimoną Marcinkevičių 2016 m. sausio 21 d. 11 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 aud. (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) apsigynus disertaciją "Tarptautinės jungtinės veiklos teisinis reguliavimas ir taikytina teisė" (Teisė, 01 S).

TARPTAUTINĖS JUNGTINĖS VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS IR TAIKYTINA TEISĖ

Disertaciniame darbe nagrinėjamas bendrą komercinį tikslą ir pasidalintą kontrolę turintis sutartinis ryšys tarp dviejų ar daugiau juridinių asmenų bei su juo susijęs teisinis reguliavimas. Disertacijos tikslas – per tarptautinės jungtinės veiklos ir partnerystės tarpusavio santykio prizmę pateikti probleminius tarptautinės jungtinės veiklos teisinio reguliavimo Lietuvoje aiškinimo bei taikymo aspektus, o taip pat pasiūlyti problemų sprendimo būdus, atitinkančius tarptautinės jungtinės veiklos teisinio reguliavimo tendencijas ir perspektyvas tiek materialinės, tiek kolizinės teisės kontekste. Pirmojoje dalyje apžvelgiami istoriniai aspektai, kurie suformavo pagrindinius tarptautinę jungtinę veiklą kvalifikuojančius ir nuo partnerystės bei kitų komercinių sutarčių atribojančius požymius, analizuojami išskirti požymiai bei jų charakteristikos. Taip nustatomi kriterijai, padėsiantys vėliau įvertinti teisinį reguliavimą, teisines tarptautinės jungtinės veiklos formas, sutarčių rūšis bei nustatyti taikytiną teisę, atskleidžiami pagrindiniai tarptautinės jungtinės veiklos ir partnerystės skirtumai, pateikiami susiję kiekybinio tyrimo rezultatai. Antrojoje dalyje atskleidžiamos bendrosios tarptautinės jungtinės veiklos teisinio reguliavimo tendencijos ir perspektyvos, pateikiama koncentruota ES supranacionalinių įmonių formų bei pagrindinių iniciatyvų analizė, susiję kiekybinio tyrimo rezultatai, nagrinėjamos šių formų praktinio pritaikymo galimybės bei tendencijos tarptautinės jungtinės veiklos struktūrizavimui. Taip pat tiriama teisinių tarptautinės jungtinės veiklos formų (jungtinės veiklos (partnerystės) ir UAB) teisinis reguliavimas bei teismų praktika Lietuvoje, šių formų tinkamumas įvairioms tarptautinės jungtinės veiklos formoms. Inter alia, atskleidžiami probleminiai teisinio reguliavimo Lietuvoje, susijusio su tarptautine jungtine veikla, aiškinimo bei taikymo aspektai, pateikiami siūlomi sprendimo būdai bei mokslinės įžvalgos dėl teisinio reguliavimo perspektyvų. Trečiojoje dalyje apžvelgiama aptartų tarptautinės jungtinės veiklos požymių įtaka taikytinos teisės nustatymui, analizuojamas taikytinos teisės nustatymas, su juo susijusio teisinio reguliavimo evoliucija, nagrinėjamas pagrindinis teisės aktas, reguliuojantis sutartinėms prievolėms taikytiną teisę - Roma I reglamentą, pateikiami gauti susiję kiekybinio tyrimo rezultatai.

REGULATORY FRAMEWORK AND APPLICABLE LAW FOR INTERNATIONAL JOINT VENTURE

The doctoral thesis analyses the contractual relationship having a common commercial goal and shared control between two or more legal persons and the regulatory framework related thereto. The thesis is aimed at identifying challenges related to interpretation and application of regulatory framework to an international joint venture from the perspective of interrelationship between an international joint venture and a partnership, as well as at suggesting solutions to identified problems in line with the prevailing regulatory trends in international joint venture within the context of substantive law and conflict of law. The first part gives an overview of historical aspects which laid the fundamentals for identifying aspects qualifying an international joint venture and delimiting it from a partnership or other commercial contracts, analysing the properties and characteristics thereof. Through this process the criteria are identified which will, at a later stage, help to evaluate the regulatory framework, legal forms of an international joint venture, types of contracts and determine the applicable law, the most striking differences between an international joint venture and partnership; the quantitative research findings are also presented in the first part. The second part unveils the trends and prospects for regulatory framework of an international joint venture, submits a concise analysis of EU supranational enterprises and key initiatives, presents the relevant quantitative research findings and analyses practical application issues of these forms and trends for possible structuring of an international joint venture. The second part also looks into the regulatory framework and case law pertaining to legal forms of international joint venture (joint venture (partnership) and private limited liability company) in Lithuania, it also investigates into the appropriateness of these forms for various forms of international joint venture. Inter alia, in this part the challenges of interpretation and application of the regulatory framework related to an international joint venture are disclosed, presenting solutions and scholarly insights into prospects for the regulatory framework. The third part overviews the impact of properties of an international joint venture on determination of applicable law, analyses the procedure for establishing the applicable law and the evolution of the regulatory framework related thereto, examines the fundamental legal act regulating the law applicable to contractual obligations, namely, the Rome I Regulation, and presents the relevant quantitative research findings.